Kurs i obuka - kako povećati produktivnost u proizvodnji

Podrazumeva se da je specijalizovani kurs i obuka - kako povećati produktivnost u proizvodnji osmišljena na prvom mestu za sve one osobe koje su u okviru određenih kompanija zadužene za rukovođenje procesom proizvodnje, odnosno za svakoga ko je zadužen da nadgleda pomenuti proces.

Sobzirom na to da je u pitanju usko specijalizovana obuka, to se podrazumeva da svi prijavljeni treba da imaju određena predznanja, a koja će svakako proširiti, te će nesumnjivo naučiti i na koji način je potrebno izvršiti određene promene, kako bi se produktivnost u proizvodnom procesu podigla na znatno viši nivo.

Napominjemo da uz klasičnu, odnosno online edukaciju, Obrazovni centar Akademije Oxford isto tako može da ponudi i organizaciju specijalnog vida nastave, to jest da može da sprovede i korporativni kurs, a ako nadležna lica u nekoj kompaniji to bude zahtevala. Najvažnije je da naglasimo da u tom slučaju zainteresovani klijent, praktično rečeno o svemu odlučuje, odnosno sve segmente organizacije treba da direktno dogovorom sa našim predsednikom definiše. A posebno je važno istaći da uz sve one načine organizacije koji su predviđeni i za pojedinačne polaznike, korporativna obuka i kurs - kako povećati produktivnost u proizvodnji takođe može i na bilo kom drugom mestu gde postoje određeni uslovi da bude organizovana, a što naravno sve zavisi od zahteva i potreba pojedinačnog klijenta.


Što se tiče nastave koju pohadaju fizička lica, istaknuto je da oni treba da izaberu da li će to učiniti preko interneta ili im, jednostavno najviše odgovara da predavanja prate u jednoj od poslovnica naše institucije na klasičan način. Osim toga, pred svakog prijavljenog je stavljena i obaveza da se opredeli da li će časove da prati u paru, to jest putem poluindividualne nastave ili će to da učini sa određenim brojem polaznika, a kada se organizuje grupni kurs i obuka - kako povećati produktivnost u proizvodnji, kojoj prisustvuje između četvoro i osmoro ljudi. Svakako moramo naglasiti da po zahtevu pojedinačnog polaznika možemo da organizujemo i takozvanu individualnu nastavu, a koju će on pohadati potpuno samostalno.

Kada je u pitanju način na koji se organizuje nastava u grupi, neophodno je da pomenemo prvo da postoji jedan jedini uslov koji mora da bude ispunjen pre njenog početka, a vezan je za formiranje grupe, to jest za prijavljivanje dovoljnog broja osoba. Naime, određeno je da je minimalno 4 polaznika prisutno u jednoj grupi, kao i da ih 8 može maksimalno prisustvovati ovoj vrsti nastave, pa je zato i iznet zvaničan zahtev da se najmanji broj njih prijavi, pa da se onda formira grupa i na kraju da se pristupi definisanju svih detalja vezanih za organizaciju. Ističemo da predstavnik naše institucije jedini u tom slučaju ima dozvolu da odredi ne samo kada će taj tip edukacije da počne, nego i po kom principu će se odvijati, a u smislu da on određuje i termine održavanja nastave, kao i dinamiku. Organizator ne može da izmeni sve to što bude definisao, a ako se zahteva, te je neophodno da polaznik bude upoznat sa tom informacijom, kako bi izabrao odgovarajuću vrstu edukacije.

Isto tako je dobro i da istaknemo podatak da se individualni i poluindividualni kurs i obuka - kako povećati produktivnost u proizvodnji, praktično govoreći organizuju na potpuno isti način, ali se jedina razlika ogleda u prisustvu broja polaznika. Dakle, u tom slučaju zvanično ovlašćeno lice u poslovnici institucije organizatora, u kojoj je neko izvršio prijavu za praćenje ovih tipova edukacije, ima obavezu da dogovorom definiše kako termine održavanja, tako i tačan datum početka, ali i dinamiku, prema kojoj će predavanja za jednog ili dvoje polaznika da se sprovode.

Svi koji imaju interesovanje da se u konkretnoj oblasti edukuju bi svakako trebalo da izvrše prethodno prijavu, a to će da učine na način koji im najviše odgovara. Da budemo precizniji, izuzev što mogu da dođu lično u prostorije jedne od poslovnica institucije organizatora, kako bi se prijavili, svi zainteresovani naravno to isto mogu da učine i preko interneta, to jest slanjem zahtevanih podataka na našu mail adresu ili putem broj telefona jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.Šta kurs i obuka - kako povećati produktivnost u proizvodnji izučava?

Sa osnovnim karakteristikama proizvodnog procesa će da bude upoznat svako ko bude odlučio da kroz pohađanje posebno osmišljenog nastavnog programa, a na osnovu koga se i sprovodi obuka i kurs - kako povećati produktivnost u proizvodnji, stekne mnogo bolje kompetencije i maksimalno unapredi proces proizvodnje u različitim kompanijama. Trebalo bi da istaknemo i to da su vrhunski stručnjaci zaduženi za sprovođenje ove edukacije, te da će ne samo znanja koja su stekli tokom godina rada, već i iskustvo koje poseduju, na najbolji mogući način da prenesu svakom polazniku ovog kursa.

Napominjemo da će svakako biti reči o mnogobrojnim vrstama metoda koje se koriste u praksi, a sa osnovnim ciljem koji uključuje povećanje produktivnosti u proizvodnom procesu, stim da će predavači upoznati prisutne i sa različitim tipovima alata koje bi trebalo u tom slučaju da primenjuju, bez obzira da li je povećanje produktivnosti potrebno izvršiti vezano za mašine koje se u tom procesu koriste ili, pak generalno zarad uvećavanja zadovoljstva osoba koje učestvuju u konkretnom procesu ili nekog drugog stanovišta. Činjenica je da će polaznici ovog kursa steći dovoljan nivo znanja u navedenoj oblasti, a koja će moći vrlo brzo da primenjuju u praksi, kako bi konkretni proizvodni proces maksimalno unapredili.

A da bi to u potpunosti korektno mogli da izvrše, svakako moraju da budu upoznati i sa prednostima različitih metoda, odnosno alata i sredstava, kao i sa njihovimim, slobodno možemo da kažemo slabostima. Isto tako je bitno da istaknemo i činjenicu da kada bude bio organizovan korporativni kurs i obuka - kako povećati produktivnost u proizvodnji, što isključivo Obrazovni centar Akademije Oxford čini na zahtev klijenta, to jest određene firme, predavači imaju tu mogućnost da prilagode nastavni program u potpunosti polju poslovanja te kompanije. Samim tim što će fokus da bude stavljen upravo na oblast u kojoj proizvodnju ostvaruje klijent, to jest kompanija koju predstavlja, njegovim zaposlenima će u tom slučaju da bude omogućeno i da znatno lakše usvoje znanja koja ovaj kurs predviđa, te da ih u potpunosti korektno primene i u praksi.

Podrazumeva se takođe da će prisutnima biti predstavljene opcije koje se odnose na sam postupak uvođenja određene metode u proizvodni proces, a što će primarno biti prikazano na različitim primerima. Uz to će biti objašnjeno i šta koje sredstvo, to jest metoda treba da postigne, ali će polaznici takođe saznati i na koji način će se time uticati na konkretan proizvodni proces.

Prisutni će da nauče i kako se vrši analiza i to sa jedne strane tokova rada, a sa druge efikasnosti samog procesa proizvodnje, a svakako će biti reči i o samom uvođenju konkretne metode sa praktičnog stanovišta. Dakle, prisutni će imati obavezu da u okviru praktičnog dela, a koji obuka i kurs - kako povećati produktivnost u proizvodnji takođe uključuje, prvo odluče na osnovu podataka koje će im predstaviti nadležni predavači koja bi metoda u konkretnom slučaju mogla da donese najbolje rezultate. Zatim će biti dužni i da izrade plan implementacije izabrane metode ili alata, odnosno biže u obavezi i da pristupe analiziranju, a u skladu sa smernicama koje su dobili tokom teorijskog dela. Baš zato se i smatra da će svi polaznici moći relativno brzo i da razumeju čitav postupak odabira, kao i profesionalne primene različitih alata i metoda u praksi, a koje će u predviđenom roku i dovesti do unapređenja procesa proizvodnje u bilo kojoj kompaniji.

Kada se održava kurs i obuka - kako povećati produktivnost u proizvodnji i gde?

Sve informacije koje se odnose kako na termine održavanja, tako i na mesto na kome se organizuje obuka i kurs - kako povećati produktivnost u proizvodnji, svaki će prijavljeni da dobije kada bude bio sproveden upis.

Potrebno je naglasiti da je izuzev online nastave, isto tako edukaciju moguće pratiti i direktno u prostorijama jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Apsolutno svako ko se bude odlučio da predavanja prati preko interneta, neizostavno mora da poseduje i računar, a na koji će neposredno pre početka instalirati i posebnu vrstu softvera, kako bi mogao bez ikakvih poteškoća da prati predavanja putem virtuelnih učionica.

Ono što je definisano kako za klasičnu nastavu, tako i za edukaciju koja se sprovodi preko interneta, jeste da mogu da budu organizovane na tri načina, to jest da će svaki prijavljeni izabrati da li će predavanja da prati u okviru poluindividualne nastave, a sa još jednim prolaznikom ili će se opredeliti za rad u grupi, koja uključuje prisustvo između 4 i 8 polaznika. Podrazumeva se i to da se kurs i obuka - kako povećati produktivnost u proizvodnji mogu sprovoditi i za pojedinačnog polaznika, to jest da može da bude organizovana i individualna nastava.

Naravno da organizator definiše prema kom principu se sprovodi svaka od pomenutih vrsta edukacija, a sa svim tim informacijama će detaljno bili upoznati svi prijavljeni u trenutku upisivanja.

Dakle, predviđeno je da se individualna nastava sprovodi na potpuno isti način kao i ona koju bi trebalo da pohađaju dve osobe. A zapravo je predviđeno da se tada svaki prijavljeni dogovara oko datuma početka sa koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, kao što sa njim i sa profesorom treba da definiše tačnu dinamiku održavanja predavanja, odnosno termine.

Potpuno je drugačiji i mnogo rigorozniji način na koji se organizuje grupna obuka i kurs - kako povećati produktivnost u proizvodnji, a na prvom mestu zato što predstavnik institucije organizatora treba da odredi i termine u kojima će biti časovi organizovani i dinamiku, kao i datum početka. Ali on to ne može da uradi pre nego što se dovoljno ljudi bude prijavilo za praćenje takvog tipa edukacije, to jest pre nego što bude bila kreirana grupa od najmanje 4 polaznika. Onda kada se pomenuti uslov bude realizovao, predstavnik institucije organizatora definiše sve pomenuto, a zatim prijavljene o tome obaveštava.

Uz to je dobro istaći informaciju da na zahtev apsolutno bilo koje firme može da bude sproveden korporativni kurs i obuka - kako povećati produktivnost u proizvodnji, a kada časovima pristupaju isključivo njeni zaposleni. Uzevši u obzir da je u pitanju posebna vrsta edukacije, to i ističemo da naša institucija u potpunosti izlazi u susret zahtevima klijenta u tom slučaju, tako da se ovaj tip nastave može po potrebi organizovati i u nekim drugim prostorijama, a o čemu će se naravno nadležna lica u okviru kompanije klijenta dogovoriti direktno sa predstavnikom institucije organizatora.

Kako se sprovodi obuka i kurs - kako povećati produktivnost u proizvodnji?

Određeno je da se organizuju dve vrste nastave, to jest da svaki polaznik prvo izabere da li će predavanja da prati preko interneta ili direktno u jednoj od poslovnica organizatora, ali je uz to potrebno istaći i da su u ponudi kako individualni, tako i grupni, odnosno poluindividualni kurs i obuka - kako povećati produktivnost u proizvodnji. Da ne bude zabune, napominjemo da svaki pojedinačni polaznik svakako treba da izabere prvo po kom principu će da pristupa predavanjima, to jest da odluči da li će to uraditi direktno u prostorijama jedne od naših poslovnica ili preko interneta, te se odmah nakon toga od njega očekuje i da navede za koji tip edukacije se tačno opredelio (individualno, u paru ili u grupi).

Sve to smo napomenuli zato što se, naravno razlikuje način njihovog sprovođenja, ali isto tako se podrazumeva da pojedinačni polaznik sve potrebne informacije dobija kada bude priložio potrebnu dokumentaciju i došao u izabrano predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford, a kako bi se upisao.

Sa tim u vezi moramo istaći da se zahteva da pojedinačni polaznik poseduje sopstveni računar, ukoliko ga interesuje online obuka i kurs - kako povećati produktivnost u proizvodnji, stim da će dobiti sve potrebne podatke vezano za instalaciju specijalne vrste softvera, a budući da će upravo na taj način moći i da prati predavanja.

A kada se neko odluči za grupni tip edukacije, prvo što mora da zna jeste da je tom prilikom prisutno najviše osmoro polaznika, a za formiranje grupe, to jest za početak ovakve vrste nastave mora prijavu zvanično da izvrši njih četvoro, odnosno mora da bude prvo napravljena jedna grupa, da bi pomenuti tip nastave mogao da počne. Isto tako je definisano da o svemu tada odlučuje institucija organizatore, to jest da njen zvaničan predstavnik ne određuje samo datum početka, nego i termine, kao i dinamiku po kojoj će predavanja da budu organizovana. Inače, kordinator za nastavu u poslovnici u kojoj je formirana grupa će sve to da učini neposredno nakon sticanja uslova za kreiranje grupe, a svakako će posle toga pojedinačne polaznike i precizno da obavesti o detaljima. Naročito je važno istaći da grupni kurs ne dozvoljava menjanje ničega što organizator definiše, pa se sa tim u vezi i preporučuje da takvu vrstu nastave prate svakako osobe koje tome u potpunosti mogu da se prilagode.

Podrazumeva se i da neko, kome princip po kome se nastava u grupi organizuje ne bude odgovarao, ima mogućnost izbora između one koja je namenjena za jednog polaznika (individualna) i one koju bi trebalo da pohada njih dvoje. Dakle, definisano je da se koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, ali i nadležni predavač dogovaraju o svemu tome detaljno sa prijavljenim osobama. Ističemo da oni moraju ne samo da definišu kog datuma će početi ili individualni ili poluindividualni kurs i obuka - kako povećati produktivnost u proizvodnji, već i da isto tako treba da odrede termine, kao i dinamiku kojom će predavanja u tom slučaju da budu organizovana.

Obavezni smo da naglasimo i to da bilo koja kompanija ima mogućnost da edukuje svoje zaposlene za navedenu oblast, uzevši u obzir da se organizuje i takozvana korporativna obuka. A budući da u tom slučaju isključivo lica koja su u određenoj kompaniji zaposlena treba da prate nastavu, Obrazovni centar Akademije Oxford u potpunosti ispunjava svaki zahtev klijenta, to jest nudi mu mogućnost ne samo da njegovi zaposleni nastavu prate preko interneta, odnosno u prostorijama bilo koje poslovnice ove institucije, nego isto tako ona može da bude sprovedena i u okviru konkretne kompanije, to jest tamo gde nadležna lica u organizaciji klijenta budu zahtevala.

Koliko će da traje kurs i obuka - kako povećati produktivnost u proizvodnji?

Osam časova sadrži nastavni plan i program prema čijim pravilima se u toku cele godine sprovodi obuka i kurs - kako povećati produktivnost u proizvodnji, ali ovom prilikom može da bude navedeno tačno trajanje nastave isključivo ako se ona odvija u formi grupne. Stvar je u tome da institucija organizatora isključivo samo u tom slučaju ima pravo da prethodno definiše i to ne samo trajanje, odnosno dinamiku, nego i da odredi termine u kojima će se nasta odvijati, kao i datum početka, a što će učiniti vrlo brzo pošto se bude kreirala grupa od najmanjeg broja članova.

Dakle, 4 dana ukupno će da traje grupna vrsta edukacije, uzevši u obzir da je za sada definisana takva dinamika da polaznici koji budu želeli da prisustvuju ovakvoj vrsti nastave treba da pohađaju časove u trajanju od po 90 minuta, to jest od po dva školska časa na dnevnom nivou.

A ako se sprovodi individualni kurs i obuka - kako povećati produktivnost u proizvodnji ili, pak nastava koju bi trebalo da prati dvoje polaznika, to jest poluindividualna, neophodno je da se zainteresovani dogovore sa predstavnikom konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford o tome, koliko će ona da traje, ali i kakvom dinamikom će časovi da budu organizovani, te da svakako preciziraju i kada će početi, to jest u kojim terminima će predavanja da budu sprovođena.

Praktično govoreći, sve to isto se odnosi i na korporativnu nastavu, ali tada predstavnik određene kompanije koja ima potrebu da svojim zaposlenima omogući praćenje ovog kursa, treba da se o svim prethodno navedenim detaljima dogovori direktno sa ovlašćenim licem poslovnice naše institucije koju bude lično izabrao.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako povećati produktivnost u proizvodnji"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje