Kurs i obuka - kako praktično funkcioniše Zakon o stanovanju i održavanju zgrada

Budući da je od nedavno na snazi odredba Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, koja podrazumeva obavezu imenovanja upravnika zgrada, to se javila potreba da zainteresovana lica budu upoznata sa svim detaljima, vezano za sprovođenje odredbi tog zakona. Najpre je njima i namenjen stručni kurs i obuka - kako praktično funkcioniše Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, ali sa ovom temom bi trebalo da se upoznaju i vlasnici onih firmi, koje su primarno zadužene za upravljanje, kao i za održavanje stambenih objekata. Preporuka je da se sa konkretnom temom upoznaju i nadležni u firmama, koje se bave iznajmljivanjem nekretnina, odnosno investicijama u oblasti građevinarstva, te svi oni koji zbog prirode svog posla treba da budu upoznati sa aktuelnim odredbama pomenutog zakona.

U celoj zemlji, tačnije na preko 20 lokacija postoje otvorene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, a u kojima se nastava organizuje na klasičan način. Isto tako, pojedinačni polaznici ovaj specijalizovani seminar mogu da prate i online. Važno je da imaju svoj kompjuter, ukoliko izaberu tu opciju, a da bi mogli bez ikakvih smetnji da prate predavanja, moraće da osiguraju internet konekciju i instaliraju softver na svoj računar. U svakom predstavništvu ove institucije su dostupne i usluge stručnjaka, koji se godinama bave oblašću informacionih tehnologija, te će nastojati da otklone u najkraćem mogućem roku problem koji pojedinci tokom instalacije ili praćenja nastave na taj način imaju.

Institucija organizatora omogućuje polaznicima da i klasičnu i nastavu, koja se prati preko njihovog računara pohađaju na jedan od tri načina. Radi se o tome da stručni seminar - kako praktično funkcioniše Zakon o stanovanju i održavanju zgrada može biti organizovan u formi grupne, poluindividualne i individualne edukacije, a primarna razlika između njih se odnosi na broj polaznika.


Svaki prijavljeni polaznik će nakon kreiranja grupe dobiti informaciju o datumu početka nastave, kao i o načinu rasporeda ukupnog nastavnog fonda, odnosno o terminima u kojima bi trebalo da prisustvuje predavanjima. Ne vrše se izmene po zahtevu pojedinaca kod nastave u grupi, pošto to nije u skladu sa aktuelnim pravilima.

Prijavljeni mogu izabrati i da nastavu pohađaju samostalno ili sa još jednom osobom, a u tom slučaju se njihovi zahtevi vezano za princip sprovođenja maksimalno ispunjavaju. Stvar je u tome da se individualna i poluindividualna edukacija organizuju tako da se dozvoljava prijavljenom sve detalje, a primarno termine održavanja, datum početka i dinamiku, on samostalno da definiše dogovorom kako sa koordinatorom konkretne poslovnice, tako i sa licem, koje bi trebalo tu vrstu edukacije i da vodi.

Prijavljivanje zainteresovanih za praćenje ovog seminara može biti izvršeno svakog radnog dana u vreme kada je izabrana poslovnica organizatora otvorena i to lično ili putem telefona. U bilo kom trenutku kandidat ima pravo i da pošalje na mejl institucije organizatora osnovne podatke o sebi, te se podrazumeva da će izuzev svog imena i prezimena, on tada dostaviti i broj telefona, ali i navesti tačan datum rođenja.Važeći pravilnik navedene institucije precizno definiše da se upis kandidata, koji su prema aktuelnim pravilima neposredno pre toga izvršili prijavu, sme sprovesti samo ukoliko su oni prisutni. Naravno da će morati i zahtevanu dokumentaciju tada da imaju uz sebe, a ovlašćeno lice jedne od poslovnica organizatora će ih o tome prethodno na propisani način obavestiti.

Iako se fokus stavlja na edukaciju namenjenu pojedincima, po zahtevu klijenata može da bude organizovana i korporativna obuka i kurs - kako praktično funkcioniše Zakon o stanovanju i održavanju zgrada. Prethodno definisani broj radnika nekog preduzeća će tada pratiti nastavu, a od njihovih direktora, odnosno nadležnih lica se očekuje da sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora definiše na koji način će oni predavanja pohađati. Na prvom mestu pod tim mislimo da bi trebalo da se dogovore oko termina njihovog održavanja, dinamike i datuma početka celokupne edukacije, s tim što moraju da preciziraju i mesto na kome će zaposleni pratiti časove. Upravo to i jeste jedini vid edukacije gde se može izaći u susret zahtevima za izmenom lokacije sprovođenja, ali isključivo ukoliko prostorije, koje se u konkretnoj kompaniji nalaze, zadovoljavaju aktuelne standarde.

Program kursa - kako praktično funkcioniše Zakon o stanovanju i održavanju zgrada

Osnovne odredbe navedenog zakona će biti prezentovane prisutnima već u okviru uvodnog predavanja, a nakon toga će specijalizovana obuka i kurs - kako praktično funkcioniše Zakon o stanovanju i održavanju zgrada omogućiti kandidatima da saznaju i zbog čega je važno njih pravilno implementirati.

Akcenat će biti stavljen na određene izmene, koje navodi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada Republike Srbije, a kojom prilikom će profesori pored ostalog govoriti o svim onim obavezama koje stanodavci i stanari imaju. Takođe će im biti objašnjeno i koji se sve izrazi koriste u ovom zakonu, a onda će se ukratko profesori osvrnuti i na definisanje delova zgrade po ovom zakonu. U tom segmentu će biti posebno govora o obavezama vlasnika konkretnih delova zgrade, a nakon toga će specijalizovani seminar - kako praktično funkcioniše Zakon o stanovanju i održavanju zgrada da se fokusira na regulisanje procesa upravljanja zgradama prema slovu tog zakona.

Svakako će prisutni saznati kako je predviđeno da bude organizovano upravljanje, ali i šta je to stambena jedinica, te koja je nadležnost registra stambenih jedinica.

Isto tako će biti govora i o samom postupku registracije određene stambene jedinice, a sve u skladu sa predviđenim zakonom, a tim što će profesori obraditi svaki korak koji mora da bude preduzet u tom slučaju, te će informisati prisutne i o dokumentima koja će morati da predaju nadležnim institucijama.

U skladu sa programom, trebalo bi da profesori objasne i koji su to organi određene stambene jedinice, odnosno na koji način se oni moraju formirati i u kom roku. A posle toga će objasniti i koja je nadležnost tih organa i to primarno skupštine stambene jedinice. Trebalo bi, isto tako da specijalizovani kurs i obuka - kako praktično funkcioniše Zakon o stanovanju i održavanju zgrada ponudi prisutnima mogućnost da se upoznaju i sa svim detaljima, koji su vezani za rad pomenute skupštine, a svakako će posle toga biti reči o izboru upravnika. Naravno da će predavači govoriti i o pravima, koja konkretno lice ima prema slovu tog zakona, kao i o njegovim obavezama.

Takođe će biti govora i o takozvanom profesionalnom upravljanju, odnosno o svim pravima i obavezama koje profesionalni upravnik ima, te o načinu njegovog izbora. Ukoliko bude bilo neophodno, biće primenjena i prinudna uprava, a kandidati će saznati kako je taj postupak regulisan navedenim zakonom.

Završni deo ove edukacije se odnosi na regulisanje održavanja zgrada u skladu sa pomenutim zakonom, tako da će profesori pored ostalog objasniti i na koji način bi trebalo to u praksi da funkcioniše.

Polaznicima konkretne dukacije će biti dopušteno i da u okviru završnog predavanja razjasne sve nejasnoće, koje možda imaju, a tiču se primene Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, kako bi mogli njegove odredbe samostalno da implementiraju u praksi.

Gde se održava i kada obuka i kurs - kako praktično funkcioniše Zakon o stanovanju i održavanju zgrada?

Postoje dve opcije u ponudi, vezano za mesto praćenja nastave, uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford omogućuje zainteresovanim pojedincima da specijalizovani seminar - kako praktično funkcioniše Zakon o stanovanju i održavanju zgrada prate i u poslovnicama i preko interneta.

Mora biti naročito istaknuto da je ponuđena mogućnost da se i onlajn i nastava, koja podrazumeva klasičan princip, a kojom prilikom se predavanja organizuju u propisno opremljenim prostorijama konkretne poslovnice, mogu pohađati na tri načina, to jest kroz grupnu, poluindividualnu i individualnu.

S obzirom na to da navedena institucija ima tako obimnu ponudu, sasvim je jasno zbog čega nije moguće precizno navesti gde se nastava održava i u kojim terminima, pošto sve to isključivo zavisi od želje, odnosno od toga kako odluči pojedinac.

Naveli smo da je klasična, zapravo ona edukacija koja se organizuje u izabranom predstavništvu. U zavisnosti od vrste nastave koju polaznik želi da pohađa, biće definisano ko određuje tačne termine održavanja predavanja na taj način.

Isključivo uz korišćenje ličnog računara polaznik ima pravo da nastavu prati online. Naravno, to može učiniti sa apsolutno bilo koje lokacije, na kojoj postoji stabilna internet veza. A da bi online kurs i obuka - kako praktično funkcioniše Zakon o stanovanju i održavanju zgrada mogla da bude organizovana, potrebno je da polaznik, u skladu sa dobijenim smernicama instalira na taj uređaj propisani softver. Ako ne bude uspeo u potpunosti da to učini samostalno, može se obratiti IT stručnjacima, koji čine tim za tehničku podršku u bilo kom predstavništvu institucije organizatora.

Nakon izbora između klasične i online, potrebno je da prijavljeni izabere i između grupne, individualne i poluindividualne edukacije.

Drugačiji je broj polaznika predviđen za svaku od njih, pa bi tako više ljudi trebalo da bude u jednoj grupi, a jedan polaznik treba da prati individualnu, odnosno njih dvoje poluindividualnu nastavu.

Zvanično ovlašćeno lice i to u onom predstavništvu institucije organizatora, u kome bude bio ostvaren uslov za kreiranje grupe, odnosno u kome se minimalan broj polaznika prijavi će samostalno odrediti na koji način će časovi biti organizovani. Najbitnije je da odluči kog datuma će nastava početi, s tim što ima obavezu da precizira i u kojim terminima će biti sprovedeni časovi i koliko dana će članovi te grupe njih pratiti. Zahtevi za izmenama, koje polaznici budu izneli tom prilikom sasvim sigurno neće biti ispunjeni, pošto su stroga pravila po kojima se organizuje nastava u grupi.

Zato napominjemo da svi oni kandidati, koji ne mogu u takva pravila da se uklope, svakako imaju mogućnost da predavanja pohađaju ili samostalno ili u paru. Potpuno su ista pravila po kojima se sprovodi i poluindividualna i individualna edukacija, a naglašavamo da se svaka od njih može organizovati upravo onako kako bude odlučio polaznik. Stvar je u tome da će se on, a zajedno sa koordinatorom za nastavu i sa predavačem, koji je u tom slučaju nadležan, dogovoriti ne samo oko termina održavanja i tačnog datuma početka kako individualne, tako i edukacije koju treba dvoje polaznika da pohađa, već i oko toga prema kakvoj dinamici će časovi da budu organizovani.

Ukoliko se za tim bude javila potreba, navedena institucija može ovaj stručni seminar da organizuje i isključivo za osobe, koje su u nekoj kompaniji zvanično zaposlene. Moramo napomenuti da se korporativna obuka i kurs - kako praktično funkcioniše Zakon o stanovanju i održavanju zgrada može sprovesti prema prethodno opisanim principima, odnosno ili za grupu polaznika ili za njih dvoje, te za samo jednu osobu, a svakako može biti organizovana ili u poslovnicama institucije organizatora ili onlajn, odnosno u samoj firmi. Princip je takav da se o svemu tome moraju usaglasiti nadležni i u okviru zainteresovanog preduzeća i konkretne poslovnice organizatora. Ako klijent tako bude zahtevao, nadležno lic konkretne poslovnice organizatora će njegovim radnicima omogućiti da časove prate u svojoj kompaniji, ali pod uslovom da izabrani prostor bude opremljen u skladu sa propisanim pravilima.

Kako se sprovodi stručni seminar - kako praktično funkcioniše Zakon o stanovanju i održavanju zgrada?

Strogo su utvrđena pravila, prema kojima se specijalizovani kurs i obuka - kako praktično funkcioniše Zakon o stanovanju i održavanju zgrada organizuje, te se podrazumeva da će svaki pojedinačni polaznik o njima biti detaljno obavešten u momentu zvaničnog prijavljivanja, odnosno upisivanja.

Ukratko rečeno, biće mu ponuđena opcija da nastavu prati ili u sklopu grupne, odnosno individualne ili u paru, to jest sa još jednim polaznikom, a svaka od njih će biti organizovana kako u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, tako isto i preko online platforme.

Budući da samo jedna osoba treba da pristupi individualnoj edukaciji, a da se ona sprovodi na prilično jednostavan način, jasno je zbog čega navodimo da je princip organizacije izuzetno fleksibilan. Da pojasnimo, kandidat koji bude odlučio tako da pohađa časove bi trebalo da sve one detalje, koji se odnose kako na termine njihovog održavanja i dinamiku, odnosno na tačan datum početka individualne edukacije definiše zajedno sa ovlašćenim predavačem i koordinatorom za nastavu konkretnog predstavništva pomenute institucije. Obavezni smo da pomenemo i to da se poluindividualna obuka i kurs - kako praktično funkcioniše Zakon o stanovanju i održavanju zgrada po istom principu organizuje, ali u tom slučaju dvoje kandidata treba da pristupaju praćenju predavanja.

Pravila koja se poštuju prilikom organizacije časova za grupu polaznika su znatno strožija. Jednostavno rečeno, zvanično ovlašćeno lice institucije organizatora treba da odredi kako će se oni odvijati, odnosno da definiše kog datuma će početi grupna edukacija. Budući da je broj kandidata, koji mogu pratiti nastavu na taj način jasno definisan, neophodno je sticanje uslova za početak nastave. Naravno da će prijavljeni biti informisani i o datumu početka grupnog kursa, kao i o dinamici, odnosno o terminima u kojima će biti organizovana predavanja, a posebno će biti istaknuto da se ništa od toga ne sme izmeniti ukoliko bude bio iznet zvaničan zahtev za tim.

Rečeno je da se bilo koji od pomenutih vidova edukacija može pohađati kako u poslovnicama pomenute institucije, odnosno na uobičajen način, tako isto i onlajn, a sa apsolutno bilo koje lokacije.

Pored toga što kandidat, koji se opredeli za drugu varijantu mora imati svoj računar, njegova je obaveza da izvrši instalaciju softvera na njega i da u trenutku praćenja časova, konkretnom uređaju obezbedi propisanu vezu sa internetom. S obzirom na to da svako predstavništvo navedene institucije zapošljava, pored ostalih i stručna lica, specijalizovana za pružanje profesionalne pomoći onim polaznicima, koji ne budu mogli samostalno da taj softver instaliraju, podrazumeva se da njima i mogu da se obrate ukoliko budu naišli na neku poteškoću.

Ako vlasnici firmi ili direktori, odnosno nadležna lica budu imala potrebu svoje zaposlene da edukuju u ovoj oblasti, biće im ponuđeni opcije da bude organizovan korporativni seminar - kako praktično funkcioniše Zakon o stanovanju i održavanju zgrada. Na isti način kao i nastava, koju treba da pohađaju fizička lica se organizuje i ova vrsta edukacije, tako da će nadležni u okviru konkretnog preduzeća precizirati sa ovlašćenim licem određene poslovnice organizatora da li će časovi biti organizovani za dvoje zaposlenih, samo jedno lice ili za grupu njih, odnosno na koji način će oni nastavu pratiti (online ili prema klasičnom principu). Ipak, za razliku od edukacije koja je namenjena pojedincima, korporativna obuka može da bude sprovedena i u prostorijama zainteresovanog preduzeća, ali je istaknuto da odabrani prostor mora da bude opremljen prema pravilima, koja se precizno definisana.

Koliko će da traje stručni kurs i obuka - kako praktično funkcioniše Zakon o stanovanju i održavanju zgrada?

Samo u slučaju kada se organizuje specijalizovani seminar - kako praktično funkcioniše Zakon o stanovanju i održavanju zgrada za grupu polaznika, moguće je prethodno odrediti koliko dana će oni predavanja da pohađaju. A ukoliko nastavi treba da pristupi ili jedan polaznik ili njih dvoje, odnosno ako se prijavljeni opredeli za individualnu ili poluindividualnu, svakako će on o tome, ali i o svemu ostalom što je vezano za sprovođenje predavanja da se dogovora sa osobama koje su u konkretnom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford za to ovlašćene.

Nakon kreiranja grupe organizator će obavestiti sve prijavljene o tačnim terminima održavanja predavanja, odnosno o dinamici.

Na koliko dana će taj broj časova biti raspoređen kada se organizuje korporativna obuka i kurs - kako praktično funkcioniše Zakon o stanovanju i održavanju zgrada je, svakako odluka koju će zajedno da donesu ovlašćeno lice onog preduzeća, koje je zainteresovano, nadležni predavač i koordinator za nastavu jedne od poslovnica pomenute institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako praktično funkcioniše Zakon o stanovanju i održavanju zgrada"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje