Kurs i obuka - Kako pravilno postaviti poslovne ciljeve

Ne samo da bi osobe zaposlene u sektoru ljudskih resursa trebalo da pohađaju seminar - kako pravilno postaviti poslovne ciljeve, već se smatra da znanja koja taj tip edukacije nudi, mogu da apsolutno svakome pomognu, a bez obzira da li je ta osoba zaposlena ili nije. Svakako bi bilo dobro i da ga prate lica čiji posao je vezan za oblast marketinga, ali i zaposleni u tom menadžmentu neke kompanije, te direktori, kao i vlasnici firmi različite strukture, te generalno svako ko želi da se upozna sa oblašću koja je osnovni predmet ovog kursa.

Napominjemo da je svako ko je zainteresovan da se u navedenoj oblasti edukuje, obavezan prvo da zvanično izvrši prijavljivanje za pohađanje nastave. A to može da učini na jedan od čak tri načina, jer u principu, osim mogućnosti da dođe direktno u prostorije jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford i tako se prijavi, otvorena je i ona mogućnost koja podrazumeva da konkretno poslovnicu kontaktira putem telefona ili mejla. Neophodno je naglasiti da kada se šalje mail za prijavu, mora se osim osnovnih informacija o kandidatu, poput njegovog prezimena, imena i datuma rođenja, svakako navesti i broj telefona, a kako bi predstavnik institucije organizatora mogao da ga kontaktira i obavesti o svim detaljima vezanim za upis i uopšteno za praćenje edukacije.

Nedugo nakon prijavljivanja, svaki kandidat će dobiti jasnu informaciju o obaveznoj dokumentaciji koju mora da priloži u trenutku upisa. A od njega se očekuje i da tada lično bude prisutan u prostoriji konkretne poslovnice institucije organizatora.


U opticaju je osim online edukacije i ona koja uključuje pohađanje predavanja direktno u poslovnici organizatora. Što se tiče praćenja časova online, svi koji su zainteresovani moraju imati i lični računar, a malo pre početka nastave su obavezni i da na njega pravilno instaliraju softver, uz čiju primenu će i moći da prate predavanja. Predstavnik konkretne poslovnice organizatora će svakoga koga interesuje online kurs i obuka - kako pravilno postaviti poslovne ciljeve detaljno i da informiše o postupku instalacije pomenutog softvera.

Ističemo da je za oba tipa edukacije koja su pomenuta, predviđeno da se sprovode na čak tri načina, to jest da svaki polaznik pojedinačno odluči da li će nastavu da prati potpuno samostalno, a kroz takozvanu individualno ili mu više odgovara da to učini u grupi, u kojoj je prisutno najmanje 4, a najviše 8 ljudi, te takođe postoji i mogućnost da se organizuje poluindividualni seminar - kako pravilno postaviti poslovne ciljeve, stim da tada časovima prisustvuju dve osobe.

Princip organizacije grupne nastave je vrlo strog, pa zainteresovani moraju biti upoznati sa činjenicom da taj tip edukacije počinje tek onog trenutka kada se minimum 4 osobe bude zvanično prijavilo, to jest kada organizator bude mogao da formira jednu grupu. A svakako će posle toga ovlašćeno lice određene poslovnice imati obavezu i da definiše kog datuma će grupni kurs da počne, te da odredi i ukojim terminima bi trebalo časovi da budu organizovani i prema kakvoj dinamici, a potom i da svakoga ko se prijavio da nastavu prati na ovaj način obavesti.

Mnogo je slobodniji princip po kome se organizuju nastava za po jednu ili za dve osobe, to jest individualna i poluindividualna obuka i kurs - kako pravilno postaviti poslovne ciljeve, a prvenstveno zato što je kandidatima tada dozvoljeno da sa profesorom i koordinatorom za nastavu u poslovnici u kojoj se prijavljuju, odrede ne samo u kojim terminima će se časovi organizovati, već i kog datuma će jedna od tih vrsta nastave da počne, ali i kakvom dinamikom im odgovara da časove pohađaju.

S obzirom na to da se neretko javljaju kompanije koje žele da zaposlenima omoguće upoznavanje sa načinom koji se mora primenjivati kada je potrebno da se poslovni ciljevi postave, to Obrazovni centar Akademije Oxford može da organizuje i korporativni kurs. A izuzev mogućnosti da se nastava namenjena zaposlenima u toj kompaniji organizuje na ma koji od do sada navedenih načina, organizator izlazi u susret i ukoliko postoji zahtev klijenta da se časovi sprovode u prostorijama te kompanije, odnosno na bilo kom drugom mestu, a koje u potpunosti zadovoljava tačno propisane standarde.Šta izučava kurs i obuka - kako pravilno postaviti poslovne ciljeve?

Šta je to cilj i koje su njegove osnovne karakteristike je prva oblast sa kojom će biti upoznat svako ko odluči da pohađa stručni seminar - kako pravilno postaviti poslovne ciljeve. Upravo to i jeste vrlo važan deo ove edukacije, jer mnogi ljudi nisu upoznati sa važnošću pravilno koncipiranog cilja i to kako u poslovanju, tako i u ličnom životu.

Takođe je važno i da predavači vrlo precizno upoznaju sve polaznike edukacije i sa takozvanim SMART ciljevima, te sa načinom na koji se oni moraju pravilno postaviti, a kako bi konkretna osoba poboljšala svoj radni učinak i zadovoljstvo poslom, što sve zajedno ima vrlo pozitivan uticaj i na rad celokupne kompanije, te na poboljšanje njenog poslovnog procesa.

Kada se budu upoznali sa tim oblastima, moraće i u praksi da pokažu da im je jasno na koji način se određeni cilj mora formirati da bi bio ostvariv u tačno definisanom vremenskom periodu. U tom segmentu će svi prisutni da dobiju zadatak od profesora, a u okviru koga će u skladu sa datim informacijama biti obavezni i da definišu takozvane SMART ciljeve, ali i uopšteno klasične ciljeve u oblasti poslovanja.

Obuka i kurs - kako pravilno postaviti poslovne ciljeve će biti usmerena i na postupak koji se odnosi na procenu svakog cilja, odnosno njegove vrednosti i isplativosti. Svakako će prisutnima da bude detaljno objašnjeno i na koji način poslovanje određene kompanije može da ima uticaja na formiranje konkretnih ciljeva.

Na kom mestu i kada se održava kurs i obuka - kako pravilno postaviti poslovne ciljeve?

Kada bude izvršio prijavu, svaki pojedinačni kandidat će doneti odluku na kom mestu će da pohađa nastavu, to jest prema kom principu.

A u ponudi je kako online seminar - kako pravilno postaviti poslovne ciljeve, tako i nastava koja se organizuje u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Da bi nekome bilo omogućeno da edukaciju pohađa online, potrebno je da obezbedi računar preko koga bi trebalo da pohađa predavanja, a na njega će svakako pre početka i da instalira posebnu vrstu softvera. O svemu tome je dužan predstavnik konkretne poslovnice organizatora da detaljno informiše svakog pojedinačnog polaznika koji je zainteresovan da predavanja prati na taj način.

Pošto bude odlučio da li će nastavu da pohađa po klasičnom principu ili online, od svakog prijavljenog, to jest upisanog kandidata se očekuje da se opredeli i na koji način će pratiti predavanja, budući da je u ponudi kako individualna, tako i poluindividualna obuka i kurs - kako pravilno postaviti poslovne ciljeve, a postoji mogućnost i pohađanja predavanja u grupi.

Razumljivo, broj osoba kojse prisustvuju predavanjima se razlikuje u zavisnosti od tipa nastave, pa tako poluindividualnu treba da pohađa njih dvoje, individualnu samo jedna osoba, a u jednoj grupi može da bude prisutno od četvoro do osmoro ljudi.

Kada se uzme u obzir činjenica da je tačno određen broj polaznika koji mogu da pohađaju nastavu u grupi, sasvim je jasno i zbog čega je predviđeno prvo da se minimalan broj njih prijavi, to jest da se stvori uslov za formiranje grupe. A nakon toga će zvanično ovlašćeno lice konkretne poslovnice organizatora da definiše na koji način će se taj tip obuke sprovoditi, te on tada odlučuje i u kojim terminima bi predavanja trebalo da se organizuju, kao i kojom dinamikom, ali svakako definiše i datum kada će grupni seminar - kako pravilno postaviti poslovne ciljeve da počne.

Kada se neko opredeli za nastavu u paru ili individualnu, on automatski dobija priliku da definiše sve što se na organizaciju odnosi i to u direktnom dogovoru kako sa nadležnim predavačem, tako i sa koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Pored toga što će precizirati kog datuma će ili individualni ili poluindividualni kurs da počne, oni će se takođe dogovoriti i o dinamici održavanja časova, odnosno o tačnim terminima.

Predviđeno je da se organizuje i specijalna vrsta edukacije, a koju bi trebalo da prate isključivo lica zaposlena u okviru neke firme. A podrazumeva se da se korporativna obuka i kurs - kako pravilno postaviti poslovne ciljeve sprovodi isključivo po zahtevu zainteresovanog klijenata, te je princip njihove organizacije vrlo jednostavan. Naime, tada se u najvećoj mogućoj meri izlazi u susret zahtevima klijenta, pa čak i ako on želi da njegovi zaposleni nastavu prate u prostorijama firme, ali će se predstavnik institucije klijenta i naše institucije dogovoriti precizno o svim detaljima vezanim za sprovođenje korporativnog vida edukacije.

Kako se obuka i kurs - kako pravilno postaviti poslovne ciljeve organizuje?

Sa svim detaljima koji su vezani za način organizacije ovog seminara će biti upoznati svi koji vrše prijavu, to jest koji se upisuju.

A izuzev mogućnosti da nastavu prate u poslovnicama institucije organizatora koje se nalaze u brojnim gradovima širom zemlje, njima je dozvoljeno i da se odluče za online seminar - kako pravilno postaviti poslovne ciljeve. Svakako se od tih polaznika očekuje da nastavu pohađaju preko sopstvenog računara, a uz korišćenje posebne vrste softvera, koji će pre početka kursa biti obavezni da instaliraju na njega.

Za oba tipa obuke je predviđeno da se organizuju ili u formi individualne nastave, a kada je prisutna samo jedna osoba ili poluindividualne, koju prati dvoje polaznika, kao i grupne, kada je prisutno između 4 i 8 ljudi.

Poluindividualni i individualni kurs i obuka - kako pravilno postaviti poslovne ciljeve se organizuje tako da zainteresovanim kandidatima biva omogućeno da se o svakom segmentu njenog sprovođenja dogovore sa koordinatorom za nastavu određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford i sa onim profesorom koji bi trebalo da vodi pomenutu obuku. Svi oni će u tom slučaju da preciziraju datum početka jedne ili druge vrste edukacije, ali će svakako biti obavezni i da definišu i termine održavanja časova, kao i trajanje celokupne obuke, budući da treba da odluče i kojom dinamikom će se predavanja organizovati.

Ipak, ako nekoga interesuje grupni kurs i obuka - kako pravilno postaviti poslovne ciljeve, prvo što mora da zna jeste da se zahteva kreiranje grupe od najmanjeg broja članova, a to ustvari znači da se minimalno 4 osobe moraju zvanično prijaviti za pohađanje ovog tipa edukacije, jer je to ujedno i primaran uslov za formiranje određene grupe. Koordinator za nastavu poslovnice organizatora u kojoj navedeni uslov bude bio ispunjen, će biti obavezan da odmah posle toga definiše kako termine održavanja grupnog vida edukacije, tako i dinamiku, te treba da odredi i tačan datum početka, a zatim i da na precizno određen način obavesti svakoga ko je izvršio prijavu pre toga.

Ističemo da se organizuje i korporativni seminar - kako pravilno postaviti poslovne ciljeve, ukoliko to neka kompanija, to jest lica koja su u njoj ovlašćena budu zahtevala. Pomenuti vid edukacije se sprovodi isključivo za zaposlene u toj kompaniji, a izuzev mogućnosti da se nastava za njih organizuje na svaki od do sada opisanih načina, postoji i ona koja podrazumeva sprovođenje predavanja na nekoj drugoj lokaciji, odnosno u prostorijama koje klijent bude za tu priliku odredio.

Koliko traje seminar - kako pravilno postaviti poslovne ciljeve?

Isključivo na osnovu ovlašćenja, institucija organizatora ima pravo da navede koliko će da traje obuka i kurs - kako pravilno postaviti poslovne ciljeve, a koji se organizuje u formi grupne nastave, bez obzira da li je to na klasičan način ili online.

S obzirom na to da je ukupno 10 časova uvršteno u nastavni program, a da organizator odlučuje o dinamici, predviđeno je da grupna edukacija traje 5 dana. Kada grupa od minimalnog broja ljudi bude bila formirana, organizator će definisati, pored ostalog i dinamiku održavanja nastave i precizno o tome, ali i o datumu početka i o terminima, obavestiti sve koji su se prijavili.

Sve one osobe koje se opredele za praćenje nastave u paru ili individualno, to jest kompanije koje su zainteresovane za korporativni seminar - kako pravilno postaviti poslovne ciljeve će informaciju o trajanju definisati sa predstavnikom naše institucije, a upravo zato što je takav princip organizacije svih tih vidova edukacije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako pravilno postaviti poslovne ciljeve"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje