Kurs i obuka - kako projektovati i unaprediti model poslovanja

Menadžeri srednjeg nivoa, u koje spadaju oni koji rukovode proizvodnjom, fabrikom, profitnim centrom ili regionalnim distributivnim centrom označeni su kao ciljna grupa za seminar - kako projektovati i unaprediti model poslovanja. Takođe je preporučeno da navedenu edukaciju pohađaju viši, kao i operativni menadžeri, odnosno oni koji vode određene sektore i odgovaraju za efikasno postizanje ciljeva. Bilo bi veoma korisno da predavanja koja će vrhunski stručnjaci održati u okviru pomenutog obrazovnog programa isprate i preduzetnici, posebno oni koji se bave informacionim tehnologijama, ali i sve osobe koje žele da saznaju nešto novo u vezi sa oblašću koja se na kursu obrađuje.

Svi koji žele da pohađaju naznačenu obuku treba da, pre početka sprovođenja nastave prođu kroz dve zvanične procedure. Prva se odnosi na prijavljivanje za praćenje programa koje može da se izvrši preko telefona, elektronskim putem ili dolaskom u najbliže predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford. Tom prilikom potrebno je navesti ovlašćenom licu ime, prezime, tačan datum rođenja i broj kontakt telefona kako bi se izvršila registracija. Nakon toga, prijavljeni će biti pozvani na zvanični upis koji se uvek sprovodi u nekoj od poslovnica pomenute institucije, a na vreme će takođe biti informisani i o dokumentima koja tom prilikom treba da predaju nadležnom službeniku. Zakođe će im biti naglašeno da ovoj proceduri treba lično da prisustvuju.

Budući da navedenu edukaciju prate osobe različitih godina, profesija, interesovanja i ličnih osobina organizator je obezbedio nekoliko različitih mogućnosti za pohađanje nastave. Tako se za pojedinačne polaznike može sprovesti individualna obuka i kurs - kako projektovati i unaprediti model poslovanja. Tada nadležni profesor podučava, zapravo samo jednog kandidata, te mu se shodno tome u potpunosti posvećuje i može jasno da sagleda njegove sposobnosti, mogućnosti i brzinu kojom usvaja nove informacije. U skladu sa tim će, naravno oblikovati i svoj predavači rad, te tako omogućiti polazniku da lako i brzo ostvari predviđene obrazovne ciljeve. Između nadležnog stručnjaka i kandidata se razvija aktivna dvosmerna komunikacija koje, takođe doprinosi postizanju odgovarajućih rezultata. Budući da se edukuju odvojeno od ostalih, ovi polaznici mogu i da, pre početka nastave navedu kad bi želeli da počnu sa radom, te kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju časove. Da bi, međutim taj predlog bio zvanično usvojen, sa njim se moraju saglasiti ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu navedene institucije.


Oni koji žele da rade u društvu još jednog kolege mogu da odaberu poluindividualni kurs i da tada nove informacije i veštine usvajaju prateći interaktivna predavanja nadležnog stručnjaka, ali i putem komunikacije sa svojim partnerom. U ovoj vrsti nastave oba kandidata podjednako dolaze do izražaja, a među njima treba da postoji spremnost za saradnju jer tokom nastavnog procesa predstavljaju jedan drugom podršku i oslonac. Kako i u ovoj edukaciji učestvuje relativno mali broj osoba, kandidatima je omogućeno da se sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovaraju u vezi sa svim pojedinostima sprovođenja programa, pa tako utvrde vreme početka edukacije, termine i ritam održavanja časova koji će im svima podjednako odgovarati.

Osobama koje smatraju da najlakše i najbolje uče u aktivnoj i dinamičnoj atmosferi namenjen je grupni kurs i obuka - kako projektovati i unaprediti model poslovanja. Oni, međutim treba da znaju da postoje situacije kada će izvesno vreme morati da sačekaju dok se grupa ne oformi, jer za to mora biti ispunjen uslov od najmanje četvoro prijavljenih polaznika. Takođe, kako se ne bi umanjio kvalitet obrazovnog rada, u sastavu jedne grupe ne sme biti ni više od osmoro kandidata. Bitno je istaći i da nijedan član grupe neće moći da, na temelju svojih zahteva i potreba utiče na organizaciju rada, budući da će termine i učestalost održavanja časova, kao i samo vreme početka sprovođenja programa unapred da utvrdi koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora, a od polaznika se očekuje da se tom planu delovanja u potpunosti prilagode i slede ga do kraja obuke.

Bilo da se obučavaju pojedinačno, u paru ili u grupi kandidati prijavljeni u statusu fizičkih lica nastavu mogu da prate na klasični način, te da u utvrđenim terminima dolaze na časove u najbliže predstavništvo navedene institucije. Ukoliko su skloni savremenim tendencijama, predavanja mogu da prate i online, odnosno preko interneta, za šta će im pored stabilne konekcije biti potreban i vlastiti računar. U tu svrhu su na njega obavezni da instaliraju tačno određeni tip softvera pre nego što nastava počne, jer bez toga neće biti u mogućnosti da se edukuju na ovakav način. Pomenuti postupak nije posebno komplikovan i većina kandidata uspeva da ga obavi samostalno bez ikakvih problema, ali je organizator za one koji budu imali nekih pitanja ili se ne snađu kako treba obezbedio mogućnost tehničke podrške, koju će pružiti IT stručnjaci zaposleni u svakom predstavništvu naznačene institucije.

Kada su za edukaciju zainteresovani zaposleni u nekoj firmi sprovodi se korporativni seminar - kako projektovati i unaprediti model poslovanja koji, takođe može da se prati preko interneta ili uživo. Oni polaznici koji se opredele za klasičnu nastavu moći će da na časove dolaze u savremeno opremljene prostorije određene poslovnice organizatora, a njihova edukacija takođe može biti organizovana i u okviru kompanije za koju rade, kao i na bilo kojoj drugoj lokaciji koju oni smatraju pogodnom, pod uslovom da tamo ima zadovoljavajućih tehničkih mogućnosti za valjano sprovođenje i praćenje predavanja. U svakom slučaju, vreme kada će oni početi da se obučavaju, kao i termine i učestalost održavanja časova odrediće u dogovoru ovlašćeni reprezent nihove firme i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici navedene institucije.Šta proučava obuka i kurs - kako projektovati i unaprediti model poslovanja?

Da bi jedna organizacija efikasno funkcionisala potrebno je da operativnost bude na visokom nivou, ali i da se bazični resursi date kompanije koriste na odgovarajući način. Stoga će ovlašćeni stručnjaci na časovima kojima počinje kurs i obuka - kako projektovati i unaprediti model poslovanja predstaviti prisutnima sam pojam poslovnog modela. Objasniće da je to, zapravo način na koji se u konkretnoj firmi oblikuju vrednosti i održava nivo poslovanja pogodan za ostvarivanje dobiti. Kandidati će, takođe saznati da poslovni model podrazumeva sve aktivnosti koje jedno preduzeće preduzima kako bi ostvarilo konkuretnost na tržištu i privuklo kupce ili korisnike.

Tokom edukacije, nadležni profesori će predstaviti polaznicima devet komponenti poslovnog modela, a svaki od njih će biti potkrepljen i primerima iz realnog poslovanja. Tako će najpre govoriti o potrošačkom segmentu, to jest o grupama pojedinaca i organizacijama prema kojima će određena kompanija da usmeri svoju delatnost. Definisanje ciljanih klijenata predstavlja jedan od najvažnijih koraka u kreiranju strategije konkretne firme, te se o ovom elementu poslovnog modela mora veoma voditi računa, jer bez kupaca i korisnika nijedno preduzeće ne može da opstane. Predavači će objasniti da se u okviru poslovnog modela može definisati jedan ili više potrošačkih segmenata, koji mogu da budu mali ili veliki, ali i da svaka organizacija mora da odluči koji će segment da ignoriše, a kome će posvetiti svoje poslovanje. U okviru ove teme biće reči i o masovnom, segmentisanom i diverzifikovanom tržištu, a profesori će objasniti kandidatima i šta su tržišne niše i višestarne platforme.

Osobe koje budu pratile seminar - kako projektovati i unaprediti model poslovanja saznaće i da se takozvani paket vrednosti odnosi na grupu usluga ili proizvoda koja stvara vrednost za odgovarajući segment korisnika. Predavači će istaći da predložene vrednosti mogu da budu nove, odnosno inovativne ili, pak slične onima koje se nude na tržištu, ali svakako poboljšane i unapređene. Takođe će govoriti o elementima koji mogu da utiču na kreiranje potrošačkih vrednosti, odnosno o novinama, performansama, prilagođavanju, koristi koju potrošač ima od konkretnog proizvoda, ali i o dizajnu, dostupnosti, brendu, smanjenju rizika i ceni. Tokom predavanja biće reči i o komponenti poslovnog modela koja se odnosi na kanale distribucije, to jest na načine koje kompanija koristi za komunikaciju sa potrošačima kako bi ih snabdela određenim vrednostima. Prisutni će biti upoznati i sa funkcijama kanala distribucije, njihovim fazama i tipovima, a zatim će im profesori predstaviti element odnosa sa korisnicima, to jest tipove relacija koji se uspostavljaju sa određenim tržišnim segmentima. Ovde će se, između ostalog govoriti o direktnom odnosu, o individualizaciji, samousluživanju, automatskim servisima i zajednicama.

Tokom edukacije kandidati će biti upoznati i sa komponentom poslovnog modela koja se tiče tokova prihoda, odnosno gotovine generisane od svakog potrošačkog segmenta. Profesori će podvući razlike između jednokratnog plaćanja i periodičnih prihoda, a objasniće i principe po kojima se sprovodi prodaja imovine, naknada za korišćenje, pretplata, iznajmljivanje, pozajmljivanje ili lizing, te licenciranje, reklamiranje i brokerske provizije. Dok traje obuka i kurs - kako projektovati i unaprediti model poslovanja prisutni će saznati da element ključnih resursa definiše najvrednija sredstva za rad, to jest ono što određenoj kompaniji omogućava da funkcioniše. Nadležni stručnjaci će govoriti o finansijskim, fizičkim, ljudskim i intelektualnim resursima, a nakon toga će upoznati prisutne sa ključnim aktivnostima, kao komponentom koja opisuje poteze koje data firma mora da povuće kako bi poslovni model koji je kreirala valjano funkcionisao. Polaznici će saznati i da se pomenute aktivnosti mogu podeliti na proizvodnju, rešavanje problema i održavanje mreže ili platforme, te će im svaka kategorija biti detaljno objašnjena. Upoznaće se takođe i sa komponentom ključnih partnerstava, to jest sa mrežom dobavljača i partnera bez kojih dati poslovni model ne bi mogao da funkcioniše. Najzad će se predavači osvrnuti na element strukture troškova, koji se odnosi na davanja nastala kreiranjem konkretnog modela poslovanja.

U kojim terminima i gde se održava kurs i obuka - kako projektovati i unaprediti model poslovanja?

Za osobe koje su zaposlene u nekom preduzeću i žele da pohađaju navedenu edukaciju sprovešće se korporativni seminar - kako projektovati i unaprediti model poslovanja. Oni će nastavu imati u terminima koje zajednički definišu ovlašćeni reprezent konkretne kompanije i koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije. Ova službena lica takođe će definisati i datum kada edukacija počinje, kao i uopšteni tempo delovanja, bilo da se kandidati obučavaju preko interneta ili uživo. Valja, takođe istaći da će oni koji odaberu klasičnu nastavu dolaziti na časove u najbližu poslovnicu organizatora, ali će takođe, shodno sopstvenoj volji moći da se obučavaju i u okviru kompanije u kojoj su zaposleni, kao i na bilo kom drugom mestu gde za to postoje odgovarajući tehnički uslovi.

Pojedinačni polaznici takođe imaju na raspolaganju praćenje časova preko interneta, za šta će morati da se na odgovarajući način blagovremeno pripreme. Od njih se, zapravo očekuje da na svoj računar instaliraju specijalni tip softvera, što ne zahteva posebna informatička znanja, pa se veruje da većina prosečnih kandidata može da ga obavi samostalno bez stručne pomoći. Ipak, svima koji se ne budu snašli na raspolaganju stoji tehnička podrška u bilo kom predstavništvu naznačene obrazovne institucije. Ovi kandidati mogu časove da prate i uživo, pa da u tu svrhu u skladu sa rasporedom koji budu dobili dolaze na predavanja u najbliže predstavništvo organizatora.

Onima koji žele da rade zajedno sa još nekoliko drugih osoba namenjena je grupna obuka i kurs - kako projektovati i unaprediti model poslovanja. Ovi polaznici će nastavu pratiti u skladu sa terminima i tempom delovanja koje unapred bude definisao koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu navedene institucije. On će, takođe precizirati i kada edukacija počinje, a od kandidata se očekuje da se, uz manja ili veća odricanja u potpunosti prilagode naznačenom planu delovanja i poštuju ga do kraja sprovođenja programa. Da bi grupa mogla valjano da funkcioniše preciznim pravilima definisana je i njena veličina, te tako ona ne može da počne sa radom dok ne bude obuhvatala najmanje četvoro kandidata, a takođe nastavu zajedno na ovaj način ne može da prati više od njih osmoro.

Osobe koje žele da radi u društvu, ali ne u tako dinamičnoj atmosferi kao što je grupna, mogu da odaberu poluindividualni model edukacije, te da nastavu prate u paru zajedno sa još jednim kolegom. Oni će, dakle funkcionisati kao tandem i biti u prilici da preciziraju kada žele da počnu sa nastavom, te koji im termini i ritam održavanja časova najviše odgovaraju. U vezi sa tim će morati i da se konsultuju i sa svojim profesorom i ovlašćenim reprezentom organizatora edukacije, jer bez toga predloženi raspored ne može postati zvaničan.

Ukoliko prijavljeni kandidati žele da se obučavaju pojedinačno, to jest da nadležni stručnjak samo njima drži predavanja mogu da traže da se za njih sprovede individualni kurs i obuka - kako projektovati i unaprediti model poslovanja. Tada će moći da, pre nego što program počne da se sprovodi navedu kojim tačno danima i u koliko sati bi želeli da imaju te časove, kao i kog datuma im odgovara da edukacija počne. Ukoliko se sa tim predlogom saglasi nadležni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, traženi raspored će postati zvaničan i koristiće se sve do kraja seminara. Polaznici koji odaberu ovakav pristup moći će svakako mnogo lakše da se organizuju i da obaveze koje im je nametnula ova obuka lakše uklope u svoju ustaljenu dnevnu rutinu i ispunjavanje drugih obaveza. Takođe će moći da svoje kompetencije proširuju i u neposrednoj komunikaciji sa svojim profesorom, budući da će imati priliku da sa njim diskutuju o konkretnoj temi, postavljaju pitanja, traže objašnjenja za spoljne pojmove ukoliko je to potrebno, te da uopšteno govoreći iznose svoje mišljenje o datoj temi. Sam profesor će moći na osnovu toga da stekne jasnu sliku o napretku osobe koju podučava i da u skladu sa tim eventualno istakne oblasti na kojima bi još trebalo poraditi u cilju daljeg usavršavanja.

Na koji način je organizovan seminar - kako projektovati i unaprediti model poslovanja?

Osobe koje edukaciju pohađaju kao pojedinci mogu da dolaze na nastavu u utvrđenim terminima u najbliže predstavništvo organizatora i tamo se obučavaju u moderno opremljenim prostorijama i uz korišćenje svih savremenih obrazovnih sredstava. Njihov izbor takođe može da bude i online obuka i kurs - kako projektovati i unaprediti model poslovanja, za šta je potrebno da imaju sopstveni računar i stabilnu internet konekciju. Pored toga, za ovaj tip praćenja nastave moraju da se blagovremeno pripreme, odnosno da na svoj kompjuter instaliraju namenski softver. Ako ne uspeju da ovaj postupak obave samostalno, uprkos tome što je prilično jednostavan mogu se svakog dana, tokom radnog vremena obratiti informatičkim stručnjacima u ma kojoj poslovnici navedene institucije.

Nezavisno od toga da li nastavu prate u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, ovi kandidati mogu da se edukuju u paru, odnosno da se opredele za poluindividualni model praćenja predavanja. Tada, dakle ovlašćeni predavač radi sa dvoje polaznika i ostvaruje sa njima aktivnu komunikaciju tokom nastave. Prijavljeni takođe mogu da proširuju i produbljuju svoja znanja i kroz međusobnu interakciju, a omogućeno im je i da navedu kada žele da nastava počne, te kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju predavanja. Da bi taj raspored, međutim počeo zvanično da se koristi moraju ga odobriti nadležni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Onima koji žele da pohađaju časove zajedno sa još nekoliko drugih polaznika namenjen je grupni kurs i obuka - kako projektovati i unaprediti model poslovanja. Tada, zapravo časovima može da prisustvuje najmanje četvoro, a maksimalno osmoro kandidata, budući da je taj broj procenjen kao optimalan za uspostavljanje kvalitetne komunikacije među polaznicima i davanje šanse svakome od njih da se istakne u nastavi i ostvari predviđene rezultate. Nijedan član grupe, međutim neće imati prilike da postavlja zahteve u vezi sa terminima i učestalošću održavanja predavanja kao ni oko datuma za početak programa budući da će sve te pojedinosti unapred da odredi ovlašćeni koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora. Ovo pravilo uvedeno je sa ciljem da svi kandidati budu stavljeni u ravnopravni položaj, te da se prilagode planu delovanja koji budu dobili.

Individualni oblik rada namenjen je polaznicima koji žele da dobiju punu posvećenost nadležnog profesora i da, kroz komunikaciju sa njim sopstvenim tempom ostvaruju predviđene obrazovne ciljeve. Iako izgleda da je predavač glavni nosilac ovog obrazovnog procesa, dotični kandidat ima u njemu vrlo aktivnu ulogu budući da može tokom nastave da postavlja predavaču pitanja, sa njim diskutuje u vezi sa temom koja se obrađuje i da iznosi svoje ideje i mišljenja. Nakon svake etape u radu, ovlašćeni stručnjak će davati komentare u vezi sa postignutim rezultatima i upućivati polaznika kako da se dalje usavršava. Ovi kandidati će takođe, uz saglasnost svog profesora i ovlašćenog predstavnika organizatora moći da odrede kada će nastava da počne, te kojim danima i u koje vreme će se održavati predavanja.

U situaciji kada se ovlašćenom predstavniku organizatora obrati rukovodstvo neke firme sa željom da njihovi radnici pohađaju navedenu edukaciju sprovodi se korporativni seminar - kako projektovati i unaprediti model poslovanja i to kako uživo, tako i online. Oni polaznici koji se opredele za klasičnu nastavu moći će i da odaberu mesto na kome će pratiti predavanja, a na raspolaganju su im savremeno opremljene prostorije određene poslovnice organizatora, adekvatni prostor u okviru firme za koju rade, kao i svaka druga lokacija na kojoj postoje odgovarajući uslovi za adekvatno sprovođenje nastave. Vreme kada će ovi kandidati početi sa obukom, termine i učestalost njihovih predavanja sporazumno će da odrede zvanični predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Koliko traje obuka i kurs - kako projektovati i unaprediti model poslovanja?

Ukupni nastavni fond za pomenutu edukaciju obuhvata 10 školskih časova, što zapravo iznosi 450 minuta. Planirano je da se tokom 5 dana održavaju dvočasi, što znači da će kandidati biti angažovani 5 puta po 90 minuta.

Ovaj tempo rada važi, međutim samo za polaznike čiji izbor bude grupni kurs i obuka - kako projektovati i unaprediti model poslovanja, s obzirom na to da tada o svim detaljima organizacije nastave odlučuje ovlašćeni predstavnik pomenute obrazovne institucije.

Osobe koje se opredele za poluindividualnu ili individualnu edukaciju imaće takođe 10 školskih časova, ali će se sa svojim profesorom i ovlašćenim koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora dogovarati oko termina održavanja časova i tempo rada uopšte.

Kandidati koji budu pohađali korporativni seminar - kako projektovati i unaprediti model poslovanja imaće isto tako predavanja u ukupnom trajanju od 450 minuta, ali će njihov raspored sporazumno da odrede zvanični predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako projektovati i unaprediti model poslovanja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje