Kurs i obuka - kako rešiti probleme vezane za korišćenje CROSO portala

Svi obveznici plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje treba da prisusutvuju predavanjima koja će eksperti za datu oblast držati dok traje kurs i obuka - kako rešiti probleme vezane za korišćenje CROSO portala. Ovo se odnosi na preduzetnike, osnivače, to jest članove privrednih društava, samostalne umetnike, naše državljane koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu, ali i osobe koje obavljaju povremene poslove po ugovoru, predstavnike različitih organizacija i ustanova, lica za koja važi obavezno osiguranje po zakonu, kao i na sve ostale koje interesuje navedena tema, bilo iz ličnih ili profesionalnih razloga.

Zainteresovane osobe mogu da se opredele za način pohađanja predavanja koji im najviše odgovara, budući da je ponuđeno nekoliko različitih pristupa. Tako oni koji žele da rade samostalno mogu da odaberu individualnu obuku, kada ovlašćeni predavač drži časove samo jednom kandidatu. Iako na prvi pogled tako deluje, profesor nije glavni i jedini nosilac ovog obrazovnog procesa, već je veoma aktivna uloga u njemu namenjena i samom kandidatu. Stručnjak koji vodi edukaciju nastoji, naime da uspostavi aktivan dijalog sa osobom koju podučava, te da tako uvidi u kojoj meri je shvatila izloženu materiju i da li dovoljno poznaje temu o kojoj se govori. Na osnovu toga će odlučiti da li treba još da poradi na nekim pojedinostima, te će svoj predavački rad korigivati i prilagoditi samom kandidatu, a sve u cilju postizanja predviđenih obrazovnih ciljeva. Osim toga, nakon svake etape u radu, profesor će izneti svoje viđenje dotadašnjeg napretka polaznika i davati mu smernice za dalju edukaciju i samostalno delovanje, što će u velikoj meri podići njegovo samopouzdanje i pripremiti ga za delovanje u realnim okolnostima. Da bi se prijavljenom omogućilo da obaveze koje se tiču navedene obuke lakše usaglasi sa svojim ostalim dužnostima i navikama, biće zamoljen da navede kada mu odgovara da ovaj program počne da se sprovodi, te kojim danima i u koliko sati bi želeo da ima časove. Ukoliko je taj raspored prihvatljiv za nadležnog predavača i koordinatora za nastavu u okviru institucije organizatora, on će se zvanično koristiti tokom celog obrazovnog procesa.

Oni koji se opredele za poluindividualni seminar - kako rešiti probleme vezane za korišćenje CROSO portala takođe će imati privilegiju da u najvećoj mogućoj meri utiču na raspored svojih predavanja i tempo rada uopšte. Ovde, naime nadležni stručnjak obučava dvoje polaznika, te će im biti dozvoljeno da se najpre međusobno, a onda sa nadležnim licima, odnosno sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora dogovore u vezi sa planom delovanja.


Kandidati kojima odgovara dinamična radna atmosfera imaju na raspolaganju grupnu edukaciju, koja se odvija prema posebnim pravilima. Ona se najpre odnose na veličinu grupe, što predstavlja vrlo važan faktor njenog uspešnog funkcionisanja. Precizirano je, naime da je potrebno najmanje četvoro prijavljenih da bi grupni tip nastave mogao da se sprovodi, ali i da časove na ovaj način zajedno može da pohađa maksimalno osmoro polaznika. Kako grupa treba da funkcioniše kao celina, mora se obezbediti potpuno jednak tretman za sve kandidate koji se obučavaju po ovom modelu. Upravo iz tog razloga njima neće biti dozvoljeno da iznose svoje zahteve koji se tiču datuma početka seminara, termina i ritma održavanja predavanja, jer će sve pojedinosti obrazovnog procesa da utvrdi koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Nezavisno od toga hoće li se edukovati u grupi, kao partneri ili pojedinačno, polaznici mogu predavanja da prate preko interneta, ali njihov izbor može da bude i klasična obuka i kurs - kako rešiti probleme vezane za korišćenje CROSO portala. Tada će nastavu, u skladu sa definisanim terminima imati u prostorijama najbližeg predstavništava Obrazovnog centra Akademije Oxford, koje su opremljene prema svim standardima savremenog obrazovanja.

Oni koji se opredele za online nastavu moraće da na svoje računare blagovremeno instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Većina kandidata to uspeva da obavi samostalno, ali se svi koji budu imali potrebu da im neko u naznačenom postupku pomogne mogu svakoga dana, tokom radnog vremena u bilo kojoj poslovnici navedene obrazovne institucije obratiti IT stručnjacima, koji će im pružiti odgovarajuću tehničku podršku.

U situaciji kada se rukovodioci neke kompanije obrate koordinatoru za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora i izraze želju da njihovi radnici pohađaju pomenuta stručna predavanja, sprovodi se korporativna edukacija. Ovi kandidati takođe mogu da rade online ili na klasični način, kada časove mogu da prate na bilo kom mestu gde za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. Tako su im na raspolaganju namenske prostorije najbliže poslovnice pomenute institucije, prostor u samoj firmi za koju rade, ali i sve ostale lokacije koje poseduju tražene karakteristike. Kompanija koja svoje zaposlene upućuje na seminar zvanično će ovlastiti svog predstavnika, koji će se sa koordinatorom za nastavu u datom predstavništvu organizatora dogovoriti oko svih pojedinosti obrazovnog procesa. Ova dva službena lica će, dakle odrediti kada tačno edukacija počinje, te kojim danima i u koliko sati će dotični polaznici imati časove.

Svi koje zanima stručni kurs i obuka - kako rešiti probleme vezane za korišćenje CROSO portala mogu za to da se prijave u najbližem predstavništvu naznačene institucije, ali i da preko telefona ili elektronskim putem dostave nadležnom službeniku svoje lične podatke. Oni obuhvataju ime, prezime, datum rođenja i broj kontakt telefona. Kada se registarcija prijavljenih završi, oni će biti zvanično obavešteni kada i gde treba da dođu radi upisa na edukaciju. Naglašeno je da toj proceduri svi polaznici moraju lično da prisusutvuju, a blagovremeno će biti informisani i o dokumentima koja tada treba da predaju ovlašćenom licu.Šta tačno izučava seminar - kako rešiti probleme vezane za korišćenje CROSO portala?

Sa željom da se korisnicima omogući da brže i efiksnije dođu do potrebnih uverenja ili izveštaja, kreirana je namenska aplikacija za pristup Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO – u). Međutim, kako često dolazi do grešaka prilikom obavljanja navedenih postupaka, predavači će tokom časova koje uključuje obuka i kurs - kako rešiti probleme vezane za korišćenje CROSO portala nastojati da prisutnima predlože najefikasnija rešenja problematičnih situacija. Tako će se najpre baviti najčešćim greškama pravne prirode, te će prisutnima biti objašnjeno kako se vrši prijavljivanje zaposlenih van sedišta poslodavca, kako se čuva dokumentacija koja se tiče prijave i odjave zaposlenih, te na koji način se obavlja odjava većeg broja zaposlenih, prijavljivanje i odjavljivanje onih koji rade na određeno vreme i šta činiti kada prijava ili odjava ne bude sprovedena u predviđenom roku. Predavači će nastojati da daju što potpunije odgovore i na pitanja koja se odnose na sankcije za nesavesnog poslodavca, zakonske rokove za prijavu, kao i na ona koji se tiču sigurnosti podataka koji se nalaze u bazi Centralnog registra. Prisutni će saznati i kome mogu da se obrate građani kojima poslodavac nije uplatio doprinose, ali i na koji način se najefikasnije ispravljaju greške u zakonom definisanim postupcima vezanim za rad na pomenutom portalu.

Na predavanjiam koja slede nadležni predavači će govoriti o problemima tehničke prirode koji se javljaju prilikom upotrebe portala Centralnog registra, te će polaznicima navesti i najčešće postavljana pitanja koja se na to odnose. Ovlašćeni stručnjaci će nabrojati brauzere pomoću kojih je omogućen pristup portalu, a naznačiće i koju verziju Jave je potrebno instalirati za kvalitetano snabdevanje informacijama. Kandiadtima će biti saopšteno i na kom linku mogu da preuzmu najnoviju verziju Jave, ali i kako da instaliraju SecurityTray komponentu, koja je takođe potrebna za navedeni online rad.

Dok se odvija kurs i obuka - kako rešiti probleme vezane za korišćenje CROSO portala, polaznici će saznatii da je za pregled MA obrasca u PDF formatu potrebno da instaliraju Adobe Acrobat Reader ili neki drugi PDF čitač, te da moraju posedovati elektronski sertifikat i ispravnu instalaciju svih neophodnih programa i datoteka za rad sa sertifikatom. Najzad će im biti izneta preporuka da prilikom rada na naznačenom portalu treba da bude priključen samo jedan čitač smart kartica, odnosno USB token.

Na predavanjima koja slede kandidatima će biti izloženi najčešći problemi koji se odnose na sertifikate i načine njihovog instaliranja, te će im tako biti naglašeno da digitalno potpisivanje elektronskih dokumenata ne mogu da vrše bez kvalifikovanog elektronskog sertifikata. To je, naime elektronski dokument koji može da izda Sertifikaciono telo, koji se koristi za digitalnu identifikaciju budući da sadrži podatke o korisniku sertifikata kao i one o njegovom izdavaocu. Prisutni će biti obavešteni da Sertifikaciono telo zapravo predstavlja pravno lice koje ostalim pravnim i fizičkim licima pruža usluge izdavanja elektronskih sertifikata, kao i ostale koje se odnose na pomenutu delatnost. Takođe će im biti napomenuto da u našoj zemlji postoji pet Sertifikacionih tela, a to su Privredna komora Srbije, MUP republike Srbije, Javno preduzeće PTT, Sertifikaciono telo Halcom i E - Smart Sistems.

Predavači će napomenuti i da je kvalitetan rad na CROSO portalu moguć jedino uz ispunjavanje odgovarajućih uslova. Oni podrazumevaju posedovanje čitača za smart kartice, instaliranje ROOT CA i Intermediate CA sertifikata odgovarajućeg Sertifikacionog tela, te instaliranje drajvera za čitač smart kartica ukoliko se elektronski sertifikat nalazi na istoj i instaliranje middleware aplikacije. Kroz panel diskusiju, prisutnima će ponovo biti navedena najčešća pitanja koja se tiču pomenutog tipa teškoća, ali i načini za njihovo efikasno otklanjanje.

Pre nego što se završi specijalizovani seminar - kako rešiti probleme vezane za korišćenje CROSO portala, nadležni stručnjaci će sa polaznicima interaktivno proći kroz sve sporne situacije i greške koje se javljaju u radu na portalu Centralnog redistra obaveznog socijalnog osiguranja. Zatim će govoriti o korišćenju namenske aplikacije za generisanje izveštaja i uverenja, kao i o načinu obaveštavanja korisnika o novim funkcionalnostima navedenog portala. Sva bitna obaveštenaj u vezi sa tim oni, naime mogu da pronađu na naslovnoj strani web stranice Centralnog registra.

Na kraju programa polaznici će moći da izlože i sopstvene probleme sa kojima su se suočili tokom korišćenja CROSO portala, ali i da brže i efikasnije rade na njemu. Takođe će dobiti priliku da predlože načine za poboljšanje funkcionisanja Centralnog registra, a biće osposobljeni i za samostalno rešavanje spornih situacija.

Kada i na kom mestu se odvija obuka i kurs - kako rešiti probleme vezane za korišćenje CROSO portala?

Ukoliko se na navedenu edukaciju prijave radnici nekog preduzeća, za čije je poslovanje bitno poznavanje oblasti koje se za vreme njenog održavanja obrađuju, organizuje se korporativni kurs i obuka - kako rešiti probleme vezane za korišćenje CROSO portala. Bilo da predavanja prate na standardni način ili online, ovi polaznici rade u skladu sa terminima i tempom koji su zajednički odredili ovlašćeni predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Bitno je, međitim istaći da oni koji se opredele za klasične časove mogu da se obučavaju u namenskim prostorijama neke poslovnice organizatora, u okviru kompanije za koju rade, ali i na svakom drugom mestu gde postoje odgovarajući uslovi za neometano održavanje i praćenje predavanja.

Pojedinačni kandidati koji budu odabrali grupni model rada moraće da se pridržavaju rasporeda koji za njih bude napravio koordinator za nastavu u određenom predstavništvu navedene institucije. On će da precizira kada će grupna edukacija da startuje, te kojim danima i u koliko sati će da se odvijaju predavanja, a polaznici neće moći na to da utiču svojim zahtevima. Kako je za uspešan rad grupe vrlo bitno odrediti njenu veličinu, pravilima je predviđeno da ona može da uključuje najviše osmoro polaznika, ali da ih ne sme biti manje od četvoro da bi grupa mogla da počne sa radom. Naznačeni broj osoba je ocenjen kao najpogodniji za uspostavljanje kvalitetne komunikacije među njima, uz istovremeno omogućavanje svakom pojedincu da se iskaže u nastavi i usvoji potrebna znanja.

Oni koji se, međutim opredele za individualni seminar - kako rešiti probleme vezane za korišćenje CROSO portala moći će znatno da utiču na svoj raspored rada. Kako će biti jedini koje će ovlašćeni predavač da podučava, moći će da navedu kada im najviše odgovara da edukacija počne, kao i kojim danima i koliko često bi želeli da imaju časove. Ovaj raspored će međutim, pre zvaničnog stupanja na snagu morati da prihvate nadležni profesor i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Polaznici koji odaberu naznačeni pristup radiće vrlo sistematično i postizati predviđene obrazovne ciljeve pod budnim okom svog predavača. On će usmeravati i organizovati njihovo delovanje i steći uvid u sposobnosti koje poseduju, predznanje i brzinu usvajanja novih podataka, te će prema tome oblikovati tempo svojih predavanja, a sve sa ciljem ostvarivanja što boljih rezultata i detaljnog upoznavanja prijavljenih sa temom koja se na kursu obrađuje.

Dvoje polaznika koji budu radili prema pravilima poluindividualne nastave moći će takođe da se najpre međusobno usaglase oko termina i ritma održavanja časova koji im oboma odgovara, te u vezi sa datumom za početak kompletnog programa. Tu ideju će zatim da saopšte svom profesoru i ovlašćenom predstavniku organizatora, pa će ako od njih dobiju pristanak moći da obaveze koje im je nametnula ova edukacija lakše uklope u svoju dnevnu rutinu i ispunjavanje ostalih privatnih i poslovnih dužnost.

Bilo za koje socijalno okruženje u nastavi da se odluče, prijavljeni imaju opciju da traže da se za njih organizuje online obuka i kurs - kako rešiti probleme vezane za korišćenje CROSO portala, koju će pratiti preko interneta. No, valja napomenuti da će za to morati da se pripreme pre nego što predavanja počnu, te da na svoj kompjuter instaliraju namenski softver. Pomenuti postupak ne zahteva posebna informatička znanja i većina polaznika ne nalazi da je posebno komplikovan, te uspeva da sve samostalno obavi. Ipak, kako uvek bude i onih koji se ne snalaze baš najbolje, obezbeđena je mogućnost dobijanja tražene tehničke podrške u svakoj poslovnici organizatora.

Kandidati, takođe mogu nastavu da prate na klasični način, te da u tom cilju dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije i tamo prisusutvuju predavanjima u moderno opremljenim prostorijama, prema definisanom rasporedu rada.

Na koji način se sprovodi kurs i obuka - kako rešiti probleme vezane za korišćenje CROSO portala?

Osobe koje su na edukaciju prijavljene u statusu fizičkih lica, mogu da traže da ovlašćeni predavač samo njima drži časove, što će reći da se odluče za individualni seminar - kako rešiti probleme vezane za korišćenje CROSO portala. Tokom odvijanja ovog obrazovnog procesa maksimalno se uvažavaju potrebe i mogućnosti samog polaznika, što svakako doprinosi bržem napredovanju. U tom smislu veoma je važna i komunikacija između profesora i kandidata, jer pomaže u sagledavanju postignutih rezultata. Kvalitetna interakcija karakteriše i poluindividualni model rada, kada jedan predavač podučava dve osobe, koje nove informacije usvajaju prateći njegova izlaganja, ali i razmenjujući međusobno mišljenja i iskustva vezana za konkretnu temu. Nezavisno od toga da li se obučavaju pojedinačno ili kao partneri, dotični kandidati će moći da naglase kog datuma bi želili da edukacija počne, te da navedu termine i učestalost održavanja predavanja koje će najlakše uklopiti u svoje ostale obaveze i ustaljene dnevne navike. No, mora se napomenuti da predloženi raspored neće moći da se zvanično koristi sve dok ga ne prihvate nadležni profesor i ovlašćeni predstavnik organizatora, budući da se mišljenja svih učesnika u nastavi uzimaju u obzir.

Oni koji se odluče da predavanja pohađaju u grupi, radiće sa još najmanje troje, a najviše sedmoro polaznika. Treba da znaju i da grupa neće moći da počne da funkcioniše sve dok se za ovaj model edukacije ne prijavi dovoljan broj kandidata, te će u određenim situacijama morati da budu strpljivi i sačekaju dok se ne ispune predviđeni uslovi. Takođe im se mora naglasiti da ni na koji način neće moći da utiču na svoj raspored rada, budući da će koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora da odredi kada počinje grupna obuka i kurs - kako rešiti probleme vezane za korišćenje CROSO portala, kao i kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja. Od kandidata se očekuje da se maksimalno prilagode definisanom planu delovanja i da ne pokušavaju da u vezi sa tim ulažu neke prigovore, pošto se o tome uopšte neće raspravljati.

Bilo za koji od navedenih pristupa da se opredele, pojedinačni polaznici mogu da časove prate na klasičan način, kada su obavezni da, prema rasporedu koji budu dobili dolaze u najbližu poslovnicu naznačene institucije. Tamo će se nastava odvijati u veoma prijatnom ambijentu i u odgovarajućim prostorijama, koje su opremljene u skladu sa najsavremenijim obrazovnim standardima.

Ovi kandidati mogu da izaberu i online edukaciju, za šta je potrebno da poseduju kompjuter, stabilnu internet konekciju, ali i da pre početka nastave na svoj računar samostalno instaliraju specijalnu vrstu softvera. Ukoliko im za taj posao bude bila potrebna pomoć, mogu se u svakom predstavništvu organizatora obratiti informatčkim stručnjacima i dobiti odgovarajuću tehničku podršku.

Zaposlenima u određenoj kompaniji namenjen je korporativni kurs i obuka - kako rešiti probleme vezane za korišćenje CROSO portala, koji je moguće pohađati preko interneta, ali i na klasični način, kada je predavanja moguće držati na svakom mestu gde za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. Tako polaznici mogu da se edukuju u najbližoj poslovnici pomenute institucije, u svom preduzeću ili na nekoj drugoj lokaciji koja im odgovara. Oni će raditi u skladu sa tempom i terminima koje zajednički preciziraju ovlašćeni predstavnik njihove firme i kooridnator za nastavu koji istupa u ime organizatora.

Koliko će da traje seminar - kako rešiti probleme vezane za korišćenje CROSO portala?

Preciznim planom organizatora određeno je da se navedeni program odvija u toku 360 minuta, odnosno 8 školskih časova, koji se u vidu dvočasa održavaju tokom 4 dana.

Takav tempo rada važi ipak samo za osobe čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako rešiti probleme vezane za korišćenje CROSO portala, pošto tada sve detalje obrazovnog procesa definiše isključivo ovlašćeni predstavnik navedene institucije.

Oni koji budu radili individualno ili u paru moći će svojih 8 časova da rasporede onako kako im odgovara, naravno ukoliko za to dobiju saglasnost kooridnatora za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora i nadležnog predavača.

Polaznici za koje se organizuje korporativni kurs i obuka - kako rešiti probleme vezane za korišćenje CROSO portala radiće takođe ukupno 360 minuta, ali će o njihovom rasporedu da odluče zvanični predstavnik firme u kojoj rade i osoba koja istupa u ime naznačene obrazovne institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako rešiti probleme vezane za korišćenje CROSO portala"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje