Kurs i obuka - kako se čuva poslovna tajna

S obzirom na to da su pravni savetnici u odgovarajućim privrednim društvima, kao i njihovi rukovodioci zaduženi za obezbeđivanje poverljivosti određenih informacija, svakako bi trebalo da prisusutvuju časovima koje obuhvata specijalizovani seminar - kako se čuva poslovna tajna. Ovom edukacijom bi valjalo da budu obuhvaćeni i preduzetnici koji takođe predstavljaju privredne subjekte, ali i osobe koje u okviru pojedinačnih kompanija sprovode procese selekcije i regrutacije kadrova, rade na razvoju tima, raspisuju konkurse za radna mesta, jednom rečju koje obavljaju posao HR menadžera, to jest menadžera za ljudske resurse.

Svi zainteresovani za pomenutu obuku moraju da izvrše prijavljivanje i da nadležnom službeniku Obrazovnog centra Akademije Oxford daju svoje lične podatke, to jest ime, prezime, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Navedeni postupak moguće je obaviti na više načina, pa oni kojima tako odgovara mogu da dođu u najbližu poslovnicu organizatora i lično se prijave, a imaju opciju i da to obave putem telefona ili slanjem poruke na odgovarajuću mejl adresu. Kada se završi prijavljivanje, biće odžan i zvanični upis, kome su svi kandidati dužni lično da prisustvuju. Na vreme će svakako biti obavešteni o tačnom terminu sprovođenja ove procedure i dokumentima koja, tom prilikom treba da prilože.

Organizator je predvideo više modela za pohađanje nastave, kako bi svakom pojedinačnom polazniku izašao u susret i omogućio da radi kako mu odgovara. Pre svega, naznačena edukacija se može odvijati na klasičan način, ali i preko interneta, te oni koji se opredele za prvu opciju treba da dolaze u najbliže predstavništvo u pomenute institucije i u tamošnjim prostorijama prate predavanja. Osobe za koje se organizuje online kurs i obuka - kako se čuva poslovna tajna moći će da rade sa bilo kog mesta koje im bude odgovaralo, ali imaju obavezu da se za to na adekvatan način pripreme. Preciznije rečeno, potrebno je da na svoj kompjuter instaliraju specijalnu vrstu softvera, što uopšte nije težak zadatak niti zahteva posebna informatička znanja, pa je sva prilika da će većina kandidata uspeti potpuno samostalno da ga obavi. Za sve one koji se ne budu najbolje snašli svakako će biti obezbeđena stručna pomoć i odgovarajuća tehnička podrška u bilo kojoj poslovnici organizatora.


Nezavisno od toga za koji se od prethodna dva pristupa odluče, pojedinačni polaznici mogu da rade samostalno, u grupi ili u paru. Oni koji se opredele za individualnu obuku treba da računaju na potpunu posvećenost nadležnog predavača i na mogućnost da tok obrazovnog procesa maksimalno prilagode svojoj ličnosti i svojim potrebama. Radi se o tome da će imati punu slobodu da ostvare odlican komunikacijski proces sa svojim profesorom, u kome će moći da diskutuju, postavljaju pitanja, izražavaju saglasnost ili nesaglasnost sa onim što je rečeno, te da na taj način proširuju i produbljuju poznavanje konkretne oblasti. Osim toga, polaznici koji se budu edukovali po ovom modelu će imati priliku da odrede datum početka nastave, kao i termine i učestalost održavanja predavanja koji im najviše odgovaraju. Za to će, naravno morati da dobiju saglasnost svog profesora i koordinatora u određenoj poslovnici naznačene institucije, te će nakon toga moći da rade prema tom rasporedu da lakše organizuju svoje obaveze.

Istu privilegiju imaće i polaznici čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs - kako se čuva poslovna tajna, budući da će im biti pružena prilika da se prvo međusobno, a onda i sa pomenutim nadležnim licima dogovore u vezi sa rasporedom rada koji svima pogoduje. Ove osobe će, dakle nastavu pratiti kao partneri, pomagati i upućivati jedno drugo i nova znanja usvajati ne samo putem praćenja predavanja koja će vrhunski stručnjaci držati, već i kroz međusobnu komunikaciju, te sučeljavanje stavova i mišljenja.

Kandidati koji se opredele za grupni rad moraće, međutim da poštuju raspored časova koji za njih bude napravio koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute obrazovne institucije. On će im saopštiti kada će kompletan program da startuje, kojim danima i u koliko sati će imati časove, a svi polaznici su obavezni da se tog plana pridržavaju do kraja edukacije. Sve to se radi sa jasnim ciljem da se članovi jedne grupe stave u jednak položaj, te da niko od njih ne bude povlašćen u odnosu na ostale, budući da je prosto nemoguće svima u isto vreme udovoljiti i napraviti raspored koji će svima jednako odgovarati. Pravila takođe preciziraju da u okviru jedne grupe može biti najmanje četvoro ali ne više od osmoro kandidata, s obzirom na to da je ovaj broj procenjen kao i idealan za uspostavljanje aktivne i kvalitetne interakcije među njima, a što će im omogućiti da se na odgovarajući način iskažu u procesu učenja i prošire sopstvene kompetencije vezane za oblast koje se obrađuje.

Ukoliko su za ovu nastavu zainteresovani radnici određene kompanije biće organizovan korporativni seminar - kako se čuva poslovna tajna koji se u određenom smislu razlikuje od prethodno pomenutih pristupa. Pre svega, ovi polaznici takođe mogu da rade online ili na standardni način, s tim da klasične časove imaju prilike da pohađaju u namenskim prostorijama najbližeg predstavništva pomenute institucije, ali i u svom radnom prostoru, te na bilo kom drugom mestu koji im odgovara, ukoliko tamo postoje uslovi za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa, valjano praćenje predavanja i aktivno učešće u njima. O svim karakteristikama koje određena lokacija treba da poseduje će koordinator za nastavu u okviru instituciji organizatora na vreme da obavesti ovlašćenog predstavnika firme u kojoj rade polaznici, a ova dva službena lica imaće zadatak i da definišu raspored rada, to jest da odrede kada će edukacija da startuje i koji će biti termini i ritam sprovođenja časova.Koje oblasti tačno proučava kurs i obuka - kako se čuva poslovna tajna?

Da bi se osobe koje budu uzele učešća u ovoj edukaciji uputile u važnost neotkrivanja odgovarajućih podataka vezanih za samu delatnost neke kompanije, obuka i kurs - kako se čuva poslovna tajna počeće detaljnim objašnjavanjem ovog pojma. Tako će prisutnima biti objašnjeno da je reč o informacijama povezanim sa konkretnim privrednim subjektom koje ne smeju da saznaju treća lica, budući da bi to moglo da ugrozi poslovanje određenog preduzetnika ili privrednog društva. Ovlašćeni stručnjaci će, takođe napomenuti da prema Zakonu o privrednim društvima podaci koji se tretiraju kao poslovna tajna mogu predstavljati neke testove, crteže, uputstva, planove, programe, modele ili, recimo ekonomske, finansijske, tehnološke, proizvodne i slične sadržaje. U skladu sa odredbama istog zvaničnog dokumenta, javnosti moraju da budu dostupne informacije čije objavljivanje je obavezno, kao i one koje se odnose na mogućnost korupcije ili povrede neke pravne regulative.

Na narednim predavanjima prisutnima će biti predočeno da je ova oblast detaljno regulisana i Zakonom o čuvanju poslovne tajne, koji obezbeđuje pravnu zaštitu u slučaju bilo kakvih postupaka označenih kao nelojalna konkurencija. Zatim će polaznicima biti predstavljeni uslovi za čuvanje tajnosti podataka, te će im biti naglašeno da pravo na zaštitu važnih informacija ima bilo koje domaće ili strano pravno, kao i fizičko lice. Dok budu pohađali seminar - kako se čuva poslovna tajna, kandidati će saznati i na koji način je osmišljen koncept zaštite ovakvih podataka, pa će im predavači napomenuti da se odgovarajuće mere u tom smislu preduzimaju u skladu sa procenjenim rizikom od njihovog nezakonitog otkrivanja ili korišćenja. Takođe će biti podvučeno da se zaštita poslovne tajne sprovodi sve dok konkretni podaci imaju status poverljivih, to jest sve dok bi njihovo obelodanjivanje moglo da ugrozi poslovanje određenog privrednog subjekta.

Na časovima koji slede, ovlašćeni stručnjaci će istaći razliku između zakonitog i nezakonitog otkrivanja, pribavljanja i korišćenja informacija koje predstavljaju poslovnu tajnu. Napomenuće da se prvi način odnosi na situaciju kada držalac poslovne tajne, to jest lice koje na osnovu zakona kontroliše njeno korišćenje prenese to pravo na nekog drugog, a ukoliko s tim u vezi dođe do nekon spora moraće da dokaže da je u posed konkretnih podataka došao na sasvim legalan način. Polaznici će, takođe saznati da nezakonito postupanje u ovom smislu zapravo predstavlja takozvanu nelojalnu konkurenciju i da se ogleda u otkrivanju i upotrebi podataka koje držalac poslovne tajne nije želeo da otkrije.

Pre nego što se završi kurs i obuka - kako se čuva poslovna tajna, kandidatima će biti objašnjena celokupna pravna zaštita koja je u ovoj oblasti obezbeđena, te će profesori s tim u vezi detaljno pojasniti odredbe pomenutog Zakona o zaštiti poslovne tajne, kojim je između ostalog definisano i na koji način pravno ili fizičko lice, čija su prava povređena može da podnese tužbu. Na taj način moguće je zahtevati prestanak radnji koje su dovele do obelodanjivanja konkretnih informacija, sprečavanje prometa svih predmeta koji su sa tim povezani, naknadu štete, isključenje okrivljenog lica iz privrednog društva, ukoliko je reč o nekom članu, raskid njegovog radnog odnosa i objavljivanje persude u odgovarajućem javnom glasilu. Prisutnima će, osim toga biti naznačeno i koji je rok za podnošenje ove tužbe, na koji način se obezbeđuju konkretni dokazi, te koje se mere u tom smislu preduzimaju. Posebno će se predavači osvrnuti na očuvanje tajnosti još neotkrivenih informacija, koje moraju da obezbede sudovi i ostali nadležni organi u ovom postupku, kao i na odgovarajuće kaznene odredbe predviđene za pomenute privredne prestupe.

Na kom mestu i gde se sprovodi obuka i kurs - kako se čuva poslovna tajna?

Lokacija i termini u kojima će se sprovoditi pomenuta edukacija zavisiće, naravno od modela rada za koji se konkretni kandidat opredeli. Tako će zaposleni u određenim kompanijama za koji se bude organizovao korporativni seminar - kako se čuva poslovna tajna moći da odaberu mesto na kome će se obučavati, s obzirom na to da imaju priliku da rade preko interneta, ali i na klasičan način. S tim u vezi važno je spomenuti da čak i standardni tip časova može da se održava u prostoru koji odgovara samim polaznicima, što će reći da su im na raspolaganju savremeno opremljene prostorije najbližeg predstavništva pomenute institucije, neko mesto u okviru kompanije za koju rade kao i sva druga okruženja u kojima postoje uslovi za kvalitetno sprovođenje obrazovnog procesa. Za raspored predavanja, to jest za termine i učestalost održavanja časova i datum početka kompletnog programa biće zaduženi ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Oni koji su na obuku prijavljeni kao fizička lica moći će, takođe da se opredele između klasičnog i online rada, s tim što će osobe koje se odluče za prvu opciju imati obavezu da, prema utvrđenom rasporedu dolaze u najbližu poslovnicu naznačene obrazovne institucije, gde će pratiti frontalna predavanja stručnjaka iz ove oblasti. S druge strane oni koji se odluče za rad preko interneta imaće zadatak da prethodno na svoj računar instaliraju namenski softver, što će najverovatnije moći vrlo lako da obave bez ičije pomoći. No, treba napomenuti da im je omogućeno da se obrate IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora, ukoliko budu imali potrebu da nešto pitaju ili dobiju dodatna uputstva u vezi sa pomenutim postupkom.

Izbor pojedinačnih kandidata, bez obzira da li nastavu prate uživo ili preko svojih računara može da bude grupni kurs i obuka - kako se čuva poslovna tajna. Oni, pre svega treba da znaju da će u nekim situacijama morati malo da sačekaju dok se grupa ne formira, s obzirom na to da u tom cilju mora postojati minimalno četvoro zainteresovana polaznika za ovakav način rada. Međutim, u jednoj grupi ne može da funkcioniše više od osmoro kandidata, budući da bi u takvoj gužvi bilo nemoguće dozvoliti svakome da se u dovoljnoj meri istakne i da ostvari napredak. Kada se grupa kreira, članovima će biti zvanično saopšten raspored rada, koji će za njih da izradi koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora. On će precizirati kada tačno edukacija počinje, kao i kojim danima i u koliko sati će grupa imati predavanja. Sami članovi na to neće imati nikakvog uticaja, budući da se pretpostavlja da bi svakome od njih odgovarao drugačiji plan delovanja, a nemoguće je da istovremeno svi budu zadovoljni.

Oni koji, međutim ne žele da rade u aktivnom i dinamičnom grupnom okruženju, ali ni potpuno samostalno mogu da se opredele za poluindividualni pristup, to jest za predavanja koja će pratiti zajedno sa još jednim polaznikom. Ove osobe funkcionišu kao partneri u edukaciji, pomažu jedno drugom, razmenjujući iskustva i informacije te na taj način i proširujući poznavanje konkretne oblasti. U ponudi organizatora nalazi se i individualna obuka i kurs - kako se čuva poslovna tajna, kada zapravo ovlašćeni predavač podučava samo jednog polaznika. To omogućava profesoru da najvećoj mogućoj meri prilagodi svoj rad potrebama i mogućnostima kandidata i da u skladu sa njegovim predznanjem i brzinom učenja održava svoja predavanja. Bilo da se opredele za pojedinačni ili rad u paru, ovi polaznici će imati mogućnost da predlože datum startovanja edukacije, te vreme i učestalost održavanje časova koje smatraju najpogodnijim. Ukoliko takav raspored prihvate nadležni predavač i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora, on će početi i zvanično da se primenjuje, što će bez sumnje omogućiti konkretnim kandidatima da angažovanje vezano za ovaj kurs lakše uklope u dotadašnje dnevne obaveze i, generalno u svoj životni ritam.

Po kom principu je organizovan stručni seminar - kako se čuva poslovna tajna?

Sva predavanja koja će se u okviru ove edukacije održavati polaznici mogu da prate preko interneta, kao i uživo. Osobe čiji izbor bude klasični kurs i obuka - kako se čuva poslovna tajna biće obavezni da dolaze u odgovarajuću poslovnicu organizatora i u tamošnjim prostorijama prema utvrđenom rasporedu pohađaju frontalna predavanja. Oni koji se, pak opredele za online rad moraće da obezbede korišćenje računara, stabilnu internet konekciju, ali i da prethodno na svoj kompjuter instaliraju poseban tip softvera. Za ovaj postupak će blagovremeno dobiti sve potrebne smernice, pa će najvjerovatnije uspeti potpuno samostalno da ga obave. No, za sve kojima bude potrebna pomoć obezbeđena je i mogućnost da se obrate informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije i dobiju neophodnu tehničku podršku.

Kako u klasičnim, tako i u virtuelnim učionicama polaznici mogu da rade prema individualnom principu, to jest da imaju profesora koji će samo njih podučavati. Pored mogućnosti da u toku celog obrazovnog procesa postavljaju pitanja o onome što im nije sasvim jasno, diskutuju i komentarišu sa svojim predavačem, oni će imati i priliku da odrede tempo rada koji im najviše odgovara. Reč je o tome da je ovim kandidatima data šansa da, prema svojim potrebama predlože datum za startovanje edukacije, kao i vreme i učestalost održavanja predavanja. Ako taj raspored bude odgovarao nadležnom profesoru i koordinatoru za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije, on će početi zvanično da se primenjuje što će svakako konkretnom polazniku olakšati organizaciju rada vezanog za ovaj seminar. Istu privilegiju imaće i osobe čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs – kako se čuva poslovna tajna. Oni će, dakle raditi u paru i moći će da se međusobno usaglase oko najpogodnijeg rasporeda rada, a onda sa pomenutim nadležnim licima utvrditi varijantu koja će svima biti po volji.

Osobe koje se opredele za grupnu edukaciju radiće, međutim zajedno sa još najmanje troje, a najviše osmoro kandidata, budući da je ovaj broj procenjen kao optimalan za kvalitetno delovanje grupe i uspostavljanje valjane interakcije među njenim članovima. Ovim polaznicima je važno napomenuti da grupa neće moći da počne sa radom dok se minimalan predviđeni broj kandidata ne bude za to prijavio, ali i da neće imati nikakvog uticaja na svoj raspored rada. Radi se o tome da će datum startovanja kompletnog programa, kao i termine časova i generalni tempo rada da odredi koordinator za nastavu u okviru instituciji organizatora i da će taj raspored svi kandidati imati obavezu da strogo poštuju sve do kraja edukacije. Na taj način im je svima obezbeđen jednak status, s obzirom na to da nije moguće napraviti takav plan rada koji će svima savršeno da odgovara, pa je neophodan visok stepen tolerancije i prilagođavanja.

Ukoliko se ovlašćenom koordinatoru za nastavu u datoj poslovnici organizatora obrati zvanični reprezent neke kompanije i izrazi želju da tamošnji zaposleni pohađaju ovu edukaciju, sprovešće se korporativni seminar - kako se čuva poslovna tajna, koji se takođe prati online, ali i uživo. Treba ipak napomenuti da klasični časovi ne moraju da se održavaju samo u moderno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice naznačene institucije, već je to moguće učiniti i u radnom prostoru samih polaznika, kao i na bilo kojoj drugoj lokaciji koju oni odaberu. Uslov koji pri tom mora biti ispunjen jeste da konkretno mesto poseduje neophodne karakteristike za neometani tok obrazovnog procesa, o čemu će svakako biti obavešten predstavnik firme koja svoje zaposlene upućuje na edukaciju. Raspored časova, ritam rada i datum za početak kompletnog procesa odrediće u dogovoru ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i osoba koja istupa u ime odgovarajućeg preduzeća.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka - kako se čuva poslovna tajna?

Preciznim planom organizatora definisano je da će ovaj obrazovni program biti sproveden u toku 8 školskih časova odnosno, a predavanja će se držati u vidu dvočasa u toku 4 dana, što znači da će kompletna edukacija trajati 4 puta po 90 minuta.

Ovaj plan rada važi, međutim isključivo za osobe čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako se čuva poslovna tajna, pošto u toj situaciji vreme i učestalost održavanja časova određuje isključivo koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Oni koji budu radili individualno ili poluindividualno takođe će imati isti broj časova, ali oni mogu biti znatno drugačiji raspoređeni, što će svakako zavisiti od ličnih potreba kandidata. Oni, naime imaju priliku da pohađaju časove u terminima i ritmom koji sami budu odredili, ukoliko se sa tim budu složili njihov profesor i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora.

Kandidati za koje bude sprovođen korporativni seminar - kako se čuva poslovna tajna takođe će raditi 8 školskih časova, ali će za njihov raspored biti zadužen ovlašćeni predstavnik kompanije u koji rade polaznici i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute institucije, te tako on može biti znatno drugačiji od pomenutog.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se čuva poslovna tajna"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje