Kurs i obuka - kako se deklariše i označava hrana

Svi poljoprivrednici i industrijski proizvođači hrane izdvojeni su kao subjekti koji bi svakako trebalo da prisusutvuju predavanjima koja će vrhunski stručnjaci za datu oblast držati dok bude trajala specijalizovana obuka i kurs - kako se deklariše i označava hrana. Navedenom edukacijom bi takođe trebalo da budu obuhvaćeni i distributeri, te predstavnici kompanija ili preduzetnici koji obavljaju uvoz ili izvoz u ovom segmentu privrede. Informacije koje će pomenuti seminar ponuditi prisutnima svakako će biti korisne i osobama koje su u okviru prometa hrane zadužene za marketing, odnose sa javnošću, te komunikaciju sa potrošačima, ali naravno i osobe koje su, kako iz privatnih, tako i iz poslovnih pobuda zainteresovane za konkretne teme.

Ukoliko su za naznačeni program zainteresovani zaposleni u nekom preduzeću, organizuje se poseban tip nastave, poznat pod nazivom korporativna. Tada kandidati mogu predavanja da pohađaju preko interneta, ali i na klasičan način i u tom slučaju ne moraju da imaju nastavu samo u savremeno opremljenim prostorijama određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, već je moguće da se njihovi časovi održavaju i u okviru same kompanije za koju rade, kao i na bilo kom drugom mestu koje im za to odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za valjano odvijanje obrazovnog procesa. Datum kada će ovi polaznici početi sa obukom, termine i učestalost sprovođenja predavanja zajedno će odrediti zvanični predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Osobe koje pojedinačno pohađaju pomenutu edukaciju mogu takođe da odaberu klasične časove i da prate frontalna predavanja osvedočenih stručnjaka u namenskim prostorijama odgovarajuće poslovnice nevedene obrazovne institucije. Njihovi izbor, takođe može biti i online kurs i obuka - kako se deklariše i označava hrana, kada će nastavu pratiti preko interneta, pomoću svojih računara. U tu svrhu na njih moraju blagovremeno da instaliraju specijalni tip softvera, što većina polaznika bez posebnih informatičkih znanja može da obavi samostalno. Ukoliko budu imali nekih problema, mogu se međutim svakoga dana tokom radnog vremena obratiti za pomoć IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora.


Bilo da rade u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, pojedinačni polaznici mogu da odaberu i svoje socijalno okruženje tokom nastave, te tako oni koji smatraju da najbolje rezultate postižu samostalnim radom mogu da se opredele za individualnu edukaciju. Tada će, zapravo ovlašćeni predavač podučavati samo jednog kandidata i maksimalno mu se posvetiti tokom nastave. Nastojaće da tok kursa maksimalno prilagodi njegovim sposobnostima, predznanju i brzini kojom usvaja nove informacije, te da mu omogući da kroz aktivnu komunikaciju postavlja pitanja, komentariše, diskutuje i iznosi svoje mišljenje o konkretnoj temi. Prijavljeni će uz to moći da u velikoj meri utiče na svoj raspored rada, budući da će mu biti dozvoljeno da definiše kad mu odgovara da obuka počne, kao i kojim danima i u koliko sati bi želeo da ima časove. Da bi taj raspored, međutim postao zvanično prihvaćen, moraju ga odobriti nadležni stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Ovim kandidatima na raspolaganju je i poluindividualni seminar - kako se deklariše i označava hrana, kada profesor zapravo radi sa dvoje polaznika. Oni se međusobno pomažu, upućuju i razmenjuju informacije i iskustva, te oboje jednako dolaze do izražaja u nastavnom procesu. To je, zapravo najjednostavniji tip grupne nastave koji polaznika priprema za delovanje u realnim situacijama, kada je neophodno da argumentovano zastupa svoje stavove uz maksimalnu toleranciju prema mišljenju druge osobe. Dvoje prijavljenih će moći da se dogovore oko datuma kada im odgovara da nastava počne, kao i koji termini i učestalost sprovođenja predavanja bi se najbolje uklopili u njihove ostale obaveze. Zatim će to saopštiti svom profesoru i ovlašćenom koordinatoru u okviru institucije organizatora. Ukoliko se i ova službena lica saglase sa predloženim rasporedom, on će postati zvaničan i radiće se po njemu tokom cele obuke.

U ponudi organizatora nalazi se i grupna nastava, kada je predviđeno da predavanjima zajedno prisustvuje najmanje četvoro, a maksimalno osmoro polaznika. Ovaj broj procenjuje se kao optimalan za uspostavljanje kvalitetne i dinamične interakcije među članovima grupe, uz istovremeno omogućavanje svakom pojedinačnom kandidatu da se iskaže u nastavi i usvoji predviđena znanja i veštine. Ovi polaznici, međutim neće imati priliku da utiču na svoj raspored rada, pošto će datum startovanja programa, te vreme i učestalost održavanja časova da odredi isključivo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Svi koje interesuje specijalizovana obuka i kurs - kako se deklariše i označava hrana moraju da se za to prijave na odgovarajući način. Dovoljno će biti da se prošetaju do najbliže poslovnice pomenute institucije, da pozovu telefonom ili pošalju mejl na odgovarajuću adresu. Tom prilikom potrebno je da navedu svoje lične podatke, odnosno ime, prezime, tačan datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona koji koriste. Kada se završi registracija prijavljenih, sprovešće se upis na seminar, kome su svi kandidati dužni da prisustvuju i da predaju određenu dokumentaciju ovlašćenom licu. O njenom tačnom sadržaju, kao i o datumu i terminu održavanja ove procedure svi oni će biti na vreme informisani.Kojim oblastima se bavi kurs i obuka - kako se deklariše i označava hrana?

Da bi konkretni prehrambeni proizvodi bili pozitivno vrednovani i zauzimali bolju poziciju na tržištu, neophodno je, između ostalog primeniti aktuelnu zakonsku regulativu koja se odnosi na adekvatno informisanje potrošača o njihovim nutritivnim i zdravstevnim karakteristikama. Stoga će ovlašćeni stručnjaci specijalizovani seminar - kako se deklariše i označava hrana početi upoznavanjem kandidata sa Uredbom broj 1169/2011 Evropskog parlamenta i Veća Evropske Unije, kojom se utvrđuej izuzetno visok nivo zaštite potrošača u vezi sa davanjem korektnih obaveštenja o hrani koju koriste. Napomenuće i da se ovim zvaničnim dokumentom posebno precizira označavanje prehrambenih proizvoda i utvrđuju načini za davanje garancija potošačima za dobijanje validnih obaveštenja o datim produktima. Polaznici će saznati i da se navedena Uredba primenjuje na sve subjekte koji su posredno ili neposredno uključeni u proizvodnju i distribuciju hrane i odnosi se na sve prehrambene proizvode koji su namenjeni potrošačima. Profesori će u ovom delu eduakcije govoriti i o opštim načelima vezanim za informacije o hrani koje predviđa pomenuta Food Info Regulativa, te će naglasiti da one treba da obuhvataju njen sastav i svojstva, podatke o njenoj sigurnoj upotrebi i zaštiti zdravlja potrošača, kao i pojedinosti koje mogu da budu značajne za izbor odgovarajućih prehrambenih proizvoda.

Predavači će se takođe osvrnuti i na odgovornost subjekata koji posluju sa hranom i istaći da obaveštenja koja oni pružaju korisnicima ne smeju da budu obmanjujuća. Takođe će napomenuti da podaci o prehrambenim proizvodima moraju da obuhvate naziv hrane, spisak njenih sastojaka, uz posebno isticanje onih koji predstavljaju potencijalne alergene, količinu i kategoriju sastojaka, neto količinu hrane, kao i rok do koga se ona sme koristiti, uslove čuvanja, zemlju porekla, uputstvo za pripremu i upotrebu, nutritivnu deklaraciju, te ime i adresu subjekta koji posluje sa konkretnim prehrambenim proizvodom. Svaku od ovih kategorija će detaljno definisati, a zatim će biti reči i o dobrovoljnim informacijama o hrani, te o mogućim izmenama koje u pomenute odredbe mogu biti unete na nacionalnom nivou.

Svi prisutni na predavanjima koja uključuje obuka i kurs - kako se deklariše i označava hrana biće upućeni i u izmene i dopune pravilnika koji reguliše naznačenu oblast. Nakon toga će govoriti o opštem deklarisanju prehrambenih proizvoda, te napomenuti da hrana koja se stavlja u promet na teritoriji naše zemlje mora da bude deklarisana u skladu sa važećim zakonskim odredbama, da podaci treba da budu napisani srpskim jezikom, razumljivi i vidljivi, da ih ne prekriva neka slika ili drugi tekst, te da ne mogu lako da se brišu ili uklone na neki drugi način. Zatim će pojasniti razlike u načinu deklarisanja upakovane i neupakovane hrane, te preći na načine označavanja alergena. Istaći će da oni treba da budu navedeni u spisku sastojaka, s tim da tačno mora biti istaknut element koji potencijalno može da izazove alergijske reakcije. Nazivi ovih sastojaka odštampani su drugačijim fontom ili se po nečemu izdvajaju od ostalog sadržaja. Najzad će predavači napomenuti prisutnima da se u prilogu broj 1 pomenutog Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane nalazi spisak sastojaka koji mogu da izazovu alergijske reakcije ili na koje pojedinci mogu da ispolje dozu intolerancije.

Pre no što se završi kurs i obuka - kako se deklariše i označava hrana, profesori će objasniti polaznicima i na koji način su korisnicima dostupne nutritivne informacije. U vezi sa tim će naglasiti da obavezna nutritivna deklaracija mora da obuhvata podatke vezane za energetsku vrednost, kao i za količinu masti, ugljenih hidrata, zasićenih masnih kiselina, proteina, soli i šećera. Moguće je ovde i naznačiti količinu jedne ili nekoliko hranljivih materija, odnosno polizasićenih ili monozasićenih masnih kiselina, skroba, poliola, vlakana ili nekog drugog sadržanog minerala ili vitamina. Predavači će navesti i neke izuzetke vezane za naznačena pravila, te će tako obavestiti kandidate da nutritivna deklaracija kod pića koje ima više od 1,2 odsto alkohola može da sadrži samo energetsku vrednost. Uz to će istaći i da je, u situaciji kada deklaracija neupakovane hrane sadrži nutritivne informacje, moguće da se one odnose samo na energetsku vrednost ili količine masti, zasićenih masnih kiselina, šećera i soli zajedno sa energetskom vrednošću.

Svi polaznici će tokom obuke saznati i da su, shodno uvedenim izmenama pomenute regulative doneta neka nova pravila koja se odnose na nutritivne informacije, te je sada neophodno označavanje hranljivih vrednosti za sve proizvode koji imaju neku posebnost u vidu prehrambenih ili zdravstvenih naznaka, kao i za hranu kojoj su dodati minerali i vitamini. Kada se završi pomenuti kurs, kandidati će biti u potpunosti upoznati sa predviđenim načinima pružanja informacija o prehrambenim proizvodima krajnjim korisnicima, a biće osposobljeni takođe i da sastavljaju deklaracije sopstvenih ili proizvoda svoje firme.

Gde i u koje vreme se održava specijalizovani seminar - kako se deklariše i označava hrana?

Osobe koje naznačenu edukaciju pohađaju u statusu radnika određenog preduzeća moći će da se obučavaju preko interneta i na klasičan način, od čega će zavisiti i mesto na kome će pratiti nastavu. Ukoliko se korporativna obuka i kurs - kako se deklariše i označava hrana odvija online, polaznici će moći da se pohađaju časove sa bilo kog mesta koje im odgovara, a ako se opredele za klasična predavanja, imaće priliku da izaberu između prostorija najbližeg predstavništva organizatora, adekvatnog prostora u samoj kompaniji za koju rade i neke treće lokacije, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa. Ovlašćeni predstavnik konkretne firme i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora zajednički će napraviti raspored po kome će se ovaj program sprovoditi.

Pojedinačni kandidati takođe će moći da rade na pomenuta dva načina, što će naravno uticati i na mesto na kome će se obučavati. Tako će oni koji budu pratili časove preko interneta moći to da čine na bilo kojoj lokaciji koju smatraju pogodnom, budući da će predavanja pratiti posredstvom svojih računara. Stoga je neophodno da na njih, pre početka održavanja časova instaliraju poseban tip softvera, što će najverovatnije uspeti da urade bez ičije pomoći, a ukoliko se ne budu snašli, mogu se u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije obratiti informatičkim stručnjacima i dobiti adekvatnu tehničku podršku. Kandidati koji se opredele za klasičnu nastavu dolaziće u utvrđenim terminima u najbliže predstavništvo organizatora i tamo se obučavati u vrlo prijatnom ambijentu.

Mesto na kome će se odvijati edukacija kandidata čiji izbor bude grupni kurs i obuka - kako se deklariše i označava hrana zavisiće od toga da li će predavanja pratiti online ili uživo. U prvoj varijanti moći će sami da odaberu mesto za tvoju obuku, a u drugoj će, kao što je već spomenuto, dolaziti u najbliže predstavništvo organizatora. U svakom slučaju će nastavu da prate zajedno sa još najmanje troje, a maksimalno sedmoro drugih kandidata, a vreme početka njihove obuke, kao i termine i učestalost održavanja predavanja će da odredi koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora. Oni sami neće moći u vezi sa tim da postavljaju bilo kakve uslove i moraće, uz manje ili veće ustupke da prihvate konkretni raspored.

Svi koji žele da uče u društvu, ali da to ne bude u izrazito aktivnom i dinamičnom okruženju koja karakteriše grupnu nastavu, mogu da odaberu poluindividualni pristup i da časove prate zajedno sa još jednim kandidatom. U ovom slučaju, prijavljenima će biti omogućeno da u velikoj meri utiču na raspored po kome će raditi, budući da će moći pre nego što edukacija startuje da naznače kada im odgovara da ovaj program počne da se sprovodi, te kojim danima i u koje vreme bi voleli da imaju predavanja. Taj predlog će, međutim morati da bude prihvaćen od strane koordinatora za nastavu u odgovarajućem predstavništvu pomenute institucije i ovlašćenog predavača, kako bi počeo zvanično da se primenjuje.

Pojedinačni polaznici, bilo da rade online ili klasično, mogu da se opredele i za individualni seminar - kako se deklariše i označava hrana i budu jedini koje će ovlašćeni predavač podučavati. Iako na prvi pogled tako izgleda, profesor nije glavni i jedini nosilac obrazovnog procesa kod ovakvog modela edukacije, već se naprotiv dotični kandidat kontinuirano podstiče da učestvuje u diskusijama, postavlja pitanja, iznosi svoje mišljenje, te da osporava ili se saglašava sa onim što je rečeno. Ovaj tip nastave karakteriše takođe i interaktivno predstavljanje teorije, a ne samo frontalna predavanja koja ovlašćeni stručnjak sprovodi. Svi koji se opredele za ovakav tip nastave imaće priliku da, pre početka časova naznače kada im odgovara da kurs startuje, kao i koji bi se termini i tempo rada najviše uklopili u ispunjavanje njihovih ostalih obaveza i ustaljeni životni ritam. Ostali učesnici u obrazovnom procesu, to jest nadležni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora nastojaće da maksimalno izađu u susret željama kandidata, te da usvoje u najvećoj mogućoj meri njegove zahteve i naprave raspored koji će mu u potpunosti odgovarati.

Po kom principu se sprovodi obuka i kurs - kako se deklariše i označava hrana?

Osobe koje pomenuti program prate u statusu fizičkih lica mogu da pohađaju časove na uobičajen način, to jest da njihov izbor bude klasični kurs i obuka - kako se deklariše i označava hrana. U tom slučaju će, prema dobijenom rasporedu, dolaziti u najbližu poslovnicu pomenute institucije i tamo pratiti frontalna predavanja u savremeno opremljenim prostorijama i u prijatnoj atmosferi. Takođe će imati mogućnost da časove prate preko interneta, za šta je neophodno da se unapred pripreme, odnosno da na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, za šta će dobiti sva potrbna uputstva. Ako im bude bila potrebna neka pomoć, svakako se mogu u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije obratiti nekome iz ekipe tehničke podrške.

Dotični kandidati mogu, shodno sopstvenoj volji predavanja da prate u paru, odnosno da se opredele za poluindividualni tip edukacije. U toj situaciji mogu znatno da utiču na raspored po kome će delovati, to jest da definišu vreme i učestalost održavanja časova, kao i datum za početak sprovođenja kompletnog programa. Ukoliko se sa tim predlogom saglasi njihov profesor i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, takav plan postaće zvaničan i omogućiti prijavljenima da obaveze vezane za ovaj kurs lakše uklope u svoj ustaljeni životni ritam.

Oni koji žele da se edukuju u društvu još nekoliko kolega moći će da odaberu grupni seminar - kako se deklariše i označava hrana. Tada, međutim neće moći da utiču na vreme kada će nastava početi, kao ni na termine i učestalost održavanja časova, jer će sve detalje obrazovnog procesa da definiše isključivo ovlašćeni koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Treba napomenuti i da je veličina grupe vrlo precizno definisana, te da kandidati moraju znati da će možda biti potrebno da se sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne formira, budući da se to ne može da se dogodi bez minimalno četvoro prijavljenih članova. Takođe je određeno da, u cilju kvalitetnog funkcionisanja u okviru jedne grupe ne sme biti više od osmoro polaznika.

Osvedočeni individualci, to jest oni koji smatraju da najbolje rezultate postižu samostalnim radom mogu da traže da ovlašćeni predavač samo njih podučava, te da na taj način ostvaruju obrazovne ciljeve sopstvenim ritmom. Moći će, takođe da slobodno komuniciraju sa svojim profesorom, ali i da navedu kada žele da edukacija počne, te kojim danima i u koliko sati bi im odgovaralo da imaju časove. Na taj način će se lakše organizovati i sa manje stresa i opterećenja proći obuku, uz uslov da njihov predlog za raspored prihvati ovlašćeni stručnjak koji vodi seminar i koordinator za nastavu u pomenutoj instituciji.

Ukoliko predavanja žele da pohađaju zaposleni u nekoj kompaniji, organizuje se korporativna obuka i kurs - kako se deklariše i označava hrana, koju oni mogu da prate uživo ili preko interneta. Osobe koje se opredele za klasične časove, moći će da rade u savremeno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice organizatora, ali i u svom radnom okruženju, kao i na svakom drugom mestu gde za to postoje adekvatni tehnički uslovi. Termine održavanja časova i tempo njihovog delovanja definisaće u dogovoru predstavnik date kompanije i ovlašćeni koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka - kako se deklariše i označava hrana?

Ukupan nastavni fond za pomenutu edukaciju iznosi 8 školskih časova, to jest 360 minuta. Naznačeno je takođe da će se predavanja držati u vidu dvočasa tokom 4 dana, to jest da će kompletan program da se sprovodi ritmom 4 puta po 90 minuta.

Kandidati koji, međutim budu pohađali individualni seminar - kako se deklariše i označava hrana, kao i oni koji budu radili u paru imaće isti broj časova, ali njihov raspored ne mora biti ovakav kako je naznačeno, pošto će moći da, uz saglasnost svog profesora i ovlašćenog koordinator za nastavu moći da definišu termine i ritam rada koji im odgovaraju.

Osobe za koje se bude sprovodila korporativna nastava takođe će raditi tokom pomenutih 360 minuta, ali će njihov tempo delovanja zavisiti od rasporeda koji zajednički naprave ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora.

Navedeni raspored rada validan je zapravo samo za polaznike čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako se deklariše i označava hrana, s obzirom na to da u takvoj situaciji o pojedinostima obrazovnog procesa odlučuje ovlašćeni predstavnik institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se deklariše i označava hrana"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje