Kurs i obuka - kako se koriste bankarske garancije prilikom carinjenja

S obzirom na činjenicu da obrađuje teme vezane za plaćanje carine kod uvoza i izvoza robe, stručni seminar – kako se koriste bankarske garancije prilikom carinjenja namenjen je svima koji se u svom radu susreću sa ovom vrstom obaveznih finansijskih transakcija. Ciljnu grupu pomenute edukacije tako čine firme ili pojedinci koji se bave međunarodnom trgovinom, to jest uvoznici i izvoznici, ali i špediteri koji obavljaju spoljni transport proizvoda. Naglašavamo da ova obuka može biti veoma zanimljiva i svima koji su na neki način uključeni u tranzitne postupke, te zaposlenima u kompanijama i osobama koje poseduju ili iznajmljuju carinska skladišta.

Organizator nastave utvrdio je pravila prijavljivanja i upisa, pa se od potencijalnih kandidata očekuje da ih poštuju kako bi čitav postupak obavili brzo i lako. Za samu prijavu nije neophodno da polaznik dolazi u poslovnicu ove obrazovne institucije, mada je i to moguće, već može da, ako mu tako odgovara putem telefona ili mejla ovlašćenom službeniku da svoje podatke, to jest tačan datum rođenja, prezime, ime i kontakt telefon. Svi prijavljeni će ubrzo biti obavešteni o tačnom datumu upisa, kada je neophodno da lično dođu u naznačenu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford i donesu određenu dokumentaciju, o čijoj sadržini će takođe biti blagovremeno informisani.

U želji da izađe u susret, te zadovolji potrebe i zahteve što većeg broja kandidata, organizator je predvideo da specijalizovani kurs i obuka – kako se koriste bankarske garancije prilikom carinjenja može da se pohađa na nekoliko različitih načina, a polaznici imaju slobodnu volju da odaberu jedan od njih.


Ukoliko se pomenuta edukacija organizuje za zaposlene u nekoj kompaniji, potrebno je da se ovlašćeni predstavnik te firme obrati koordinatoru u određenom predstavništvu navedene obrazovne institucije. Oni će tada utvrditi, pre svega na kom će se mestu odvijati korporativna nastava, odnosno hoće li se predavanja održavati u prostorijama organizatora ili na nekom drugom mestu, koje u svakom slučaju mora da bude adekvatnih dimenzija i odgovarajuće tehnički opremljeno, kako bi se održao visok kvalitet rada. Osim toga, biće dogovoreni termini održavanja časova, njihov ritam, kao i sam datum početka edukacije.

Budući da se obuka i kurs – kako se koriste bankarske garancije prilikom carinjenja sprovodi kao klasična ili online nastava, od kandidata koji su pojedinačno prijavljeni se očekuje da na početku napomenu koji im način rada odgovara. Prvi, naime podrazumeva uobičajeni školski sistem predavanja u prostoru određene poslovnice organizatora, dok je za drugi način praćenja edukacije potrebno da polaznik na svoj računar instalira poseban softver. Podrazumeva se da će blagovremeno dobiti sva uputstva za ovaj postupak, a tu je i ekipa stručnjaka kojoj se u svako doba može obratiti i dobiti savet ili pomoć.

Kako klasična, tako i online nastava mogu da se održavaju individualno, poluindividualno ili grupno. Osobe koje lakše funkcionišu u prisustvu malog broja ljudi će svakako da se opredele za samostalan ili rad u paru, te će imati i slobodu da se sa koordinatorom u konkretnoj poslovnici organizatora i sa stručnim predavačem dogovore o načinu i tempu rada. Moći će, dakle u izvesnoj meri da termine časova i njihovu dinamiku, ali i sam datum početka edukacije prilagode svojim potrebama.

Kandidati koji žele da nastavu prate zajedno sa nekoliko drugih polaznika moraće da sačekaju formiranje grupe koja može da broji najmanje 4, a najviše 8 osoba. Ovaj tip nastave se organizuje bez ikakvih konsultacija sa prijavljenima, a za to je zadužen koordinator u određenoj poslovnici pomenute obrazovne institucije. Kada napravi program rada, obavestiće članove grupe o vremenu početka edukacije, te o terminima predavanja i njihovoj učestalosti. Kandidati su obavezni da nastavu pohađaju prema utvrđenom rasporedu, bez obzira da li im navedeni termini odgovaraju ili ne.Šta sve proučava seminar – kako se koriste bankarske garancije prilikom carinjenja?

Budući da aktuelni Zakon predviđa da se plaćanje carinskog duga na neki način mora osigurati, kurs i obuka - kako se koriste bankarske garancije prilikom carinjenja omogućava polaznicima da se, pre svega upoznaju sa različitim načinima jemstva pomenutog plaćanja. Predavači će zatim govoriti o elementima koje bankarska garancija mora da ima, kao i o određenim vrstama ovog tipa finansijskog sporazuma.

Kandidati će naučiti i na koji način mogu precizno da definišu iznos bankarske garancije, ali takođe i kako mogu da izbegnu sklapanje ovog ugovora sa bankom. Stručnjaci koji budu vodili edukaciju upoznaće ih i sa mogućnošću da se obezbeđenje plaćanja položi u iznosu koji je manji od predviđenog, te će tako kasnije moći da procene da li i u kojoj tačno situaciji njihove kompanije mogu da iskoriste ove pogodnosti i na taj način znatno smanje troškove.

Važno je napomenuti i to da će obuka i kurs – kako se koriste bankarske garancije prilikom carinjenja omogućiti kandidatima da se upoznaju sa sistemom zaduženja i razduženja, te da nauče da provere stanje bankarskih garancija, ali i sopstvenih dugovanja.

Polaznici će po završetku edukacije biti kadri da prikupe neophodnu dokumentaciju i napišu zahtev za oslobađanje od davanja bankarske garancije ili, pak za polaganje znatno manjeg iznosa u cilju obezbeđivanja plaćanja. Oni će, takođe znati i na koji način mogu da koriste bankarske garancije koje su date nekom drugom licu ili kompaniji, što će dovesti do znatnog smanjenja troškova vezanih za carinski postupak.

Vreme i mesto na kome se održava kurs i obuka – kako se koriste bankarske garancije prilikom carinjenja

Želeći da pruži kvalitetnu uslugu, a da poštuje i želje polaznika, organizator pomenute edukacije je omogućio da seminar – kako se koriste bankarske garancije prilikom carinjenja može da se pohađa i u terminima koje zahteva sam kandidat. To se naravno odnosi samo na časove koji se drže individualno, odnosno na kojima predavač radi samo sa jednim prijavljenim, ali i na poluindividualna predavanja, kojima prisustvuje dvoje polaznika. Oni se, ipak o svim detaljima vezanim za način sprovođenja nastave moraju dogovoriti sa profesorom i sa koordinatorom u konkretnoj poslovnici organizatora, ali se u svakom slučaju nastoji da se njihovi zahtevi ispoštuju i da se časovi održavaju u ritmu i terminima, koji samim kandidatima najviše odgovaraju.

Sa druge strane, grupna nastava zahteva od polaznika potpuno prilagođavanje planu rada i rasporedu koji sačini ovlašćeni koordinator u datoj poslovnici pomenute obrazovne institucije. Naime, kandidati koji se opredele za ovakav način rada moraju prvo da sačekaju formiranje grupe, pošto je to moguće samo ako se najmanje četvoro ljudi za to prijavi. Kada se to dogodi, polaznici, kojih može biti maksimum osmoro biće zvanično obavešteni o datumu početka edukacije, vremenu održavanja časova i danima kada će se predavanja držati. Kako nije moguće ispoštovati želje i zahteve svakog kandidata u grupi, naglašava se da se od njih očekuje potpuno poštovanje utvrđenog rasporeda.

Stručna obuka i kurs – kako se koriste bankarske garancije prilikom carinjenja može da se sprovodi klasično ili online, bez obzira na to za koji od tri pomenuta načina rada se kandidati odluče. Standardni vid nastave podrazumeva časove u adekvatno opremljenim prostorijama organizatora, pa se od polaznika očekuje da se na utvrđenoj lokaciji pojave u tačno definisanim terminima. Rad preko interneta (online) predstavlja praćenje nastave pomoću sopstvenog kompjutera na koji, u tu svrhu mora biti instaliran namenski softver. Kandidatima će blagovremeno biti date sve potrebne smernice za ovaj postupak, ali će im biti napomenuto i da se u svakom momentu mogu osloniti na tehničku podršku koju će pružiti ekipa stručnjaka u datoj poslovnici organizatora.

Ukoliko su za dotičnu edukaciju zainteresovane neke kompanije, te žele da njihovi zaposleni pohađaju nastavu, organizovaće se korporativni seminar u prostorijama jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije. Tempo rada, datum početka predavanja, kao i vreme održavanja časova odrediće koordinator za nastavu i zvanični predstavnik zainteresovane firme. Oni će se, takođe sporazumeti i oko lokacije na kojoj će se održavati obuka, to jest preciziraće da li će se nastava odvijati u prostorijama neke poslovnice organizatora ili, pak na mestu koje odredi korisnik. Neophodno je ipak da naglasimo da prostor u kome se drže predavanja mora da zadovolji određene tehničke karakteristike, kako bi se edukacija nesmetano i kvalitetno odvijala.

Na koji način se sprovodi obuka i kurs – kako se koriste bankarske garancije prilikom carinjenja?

Nakon što se prijavljeni kandidati zvanično, u prostorijama određene poslovnice organizatora upišu na seminar – kako se koriste bankarske garancije prilikom carinjenja, treba da odluče da li će nastavu pohađati klasično ili preko sopstvenog kompjutera, to jest online. Prvi tip edukacije obavezuje polaznika da u utvrđenim terminima dolazi u jednu od poslovnica date obrazovne institucije i tamo prisustvuje časovima. Rad preko interneta, međutim pruža znatno veći komfor, budući da se nastava može pratiti i sa radnog mesta, iz sopstvenog doma ili sa bilo koje druge lokacije. No, moramo naglasiti da se u tu svrhu mora instalirati specijalni softver, što kandidati treba sami da urade, a u slučaju da se susretnu sa nekim teškoćama mogu se u svakom trenutku osloniti na tim informatičkih stručnjaka u konkretnom predstavništvu organizatora.

Oba vida nastave mogu da se sprovode za različiti broj polaznika, te tako imamo grupni, poluindividualni i individualni rad. Organizacija grupne edukacije je specifična, pre svega jer se tu radi o više ljudi koji treba zajedno da prođu edukaciju. Stoga se, naravno ne mogu uzeti u obzir zahtevi svakog kandidata, već koordinator za nastavu nastoji na napravi plan i program koji će manje – više svima da odgovara. Kada se za ovakav tip rada prijavi makar 4 polaznika, grupa se smatra formiranom i njeni članovi bivaju informisani o datumu kada edukacija startuje, ali i o učestalosti predavanja, te o terminima časova. Kandidati su obavezni da nastavu prate prema rasporedu koji im je saopšten i koji se ne može menjati niti prilagođavati. Važno je da napomenemo i to da, u okviru jedne grupe predavanje može da prati maksimum osmoro prijavljenih.

Specijalizovana kurs i obuka – kako se koriste bankarske garancije prilikom carinjenja može da se pohađa i individualno, a polaznici koji se opredele za ovakav način rada imaju punu slobodu da, u dogovoru sa svojim predavačem i sa koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici odrede termin početka edukacije, te vreme održavanja časova, kao i njihov ritam. Tako će nastavu u mnogome moći da prilagode sebi i svojim dnevnim obavezama, pa će seminar pohađati uz manje stresa i napora. Isto važi i za poluindividualan način rada, s tim što će se kandidat tada oko rasporeda dogovarati sa profesorom, koordinatorom, kao i sa kolegom koji će mu biti par u nastavnom procesu.

Kada se koordinatoru za nastavu određene poslovnice obrati predstavnik neke firme zainteresovane za pomenutu edukaciju, organizuje se korporativni kurs, koji će pohađati zaposleni u konkretnoj kompaniji. Oni nastavu mogu da prate online, kao i u okviru svojih preduzeća, ali je svakako neophodno da prostor u kome će se držati predavanja bude pogodan za tu delatnost, kako bi seminar imao očekivani kvalitet. Takođe je moguće da se korporativna edukacija sprovodi i u prostorijama neke poslovnice organizatora koje su odlično tehnički opremljene i garantuju valjano obavljanje obrazovnog procesa. Kako datum početka nastave, tako i termine časova, ali i tempo rada odrediće zajednički lice koje je dotična kompanija ovlastila i koordinator u datoj poslovnici organizatora.

Koliko je predviđeno da traje seminar – kako se koriste bankarske garancije prilikom carinjanja?

Predavanja koja obuhvata stručni kurs i obuka – kako se koriste bankarske garancije prilikom carinjenja biće sprovedena u toku 8 školskih časova. Predviđeno je da kandidati imaju po 2 časa u toku jednog dana, što znači da će biti angažovani 4 dana u toku sedmice, odnosno 90 minuta dnevno.

Ovakav ritam rada važi isključivo za polaznike koji se opredele za grupni rad, a treba naglasiti da u okviru jedne grupe nastavu može da prati najmanje 4, a najviše 8 kandidata i da su oni dužni da se striktno pridržavaju rasporeda koji je napravio koordinator. Preciznije rečeno, članovi grupe ne mogu da utiču na određivanje termina časova, njihovu dinamiku, kao ni na tačan datum kada će kurs početi.

Uzevši u obzir da poluindividualni i individualni rad ostavlja prostora za dogovore i prilagođavanje rasporeda željama polaznika, konačan tempo rada biće poznat tek kada se prijavljeni kandidati oko termina usaglase sa koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici organizatora edukacije i sa nadležnim predavačem. Svakako da i u ovom slučaju obuka i kurs – kako se koriste bankarske garancije prilikom carinjenja traje 8 školskih časova, ali oni, u skladu sa zahtevima kandidata ne moraju da budu raspoređeni onako kako je gore navedeno.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se koriste bankarske garancije prilikom carinjenja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje