Kurs i obuka - kako se koristi dokumentarni akreditiv

Organizatori ističu da je stručna obuka i kurs – kako se koristi dokumentarni akreditiv usmerena primarno na preduzeća i kompanije koje se bave spoljnom trgovinom. Preciznije rečeno, ciljna grupa ove edukacije jesu osobe zaposlene u resoru koji se bavi finansijama, a to mogu biti komercijalisti, finansijski službenici, kao i menadžeri i ostali rukovodioci u naznačenom sektoru.

Da bi mogli da pohađaju pomenuti seminar, kandidati se moraju upisati na predviđen način. Prvi korak predstavlja samo prijavljivanje koje mogu obaviti lično, u prostorijama određene poslovnice organizatora ili, pak putem mejla ili telefona. Nadležnom službeniku će dati potrebne podatke koji se odnose na ime, prezime, datum rođenja i broj telefona na koji će biti pozvani kada se utvrdi termin upisa. Polaznici su tada obavezni da se lično pojave u prostorijama institucije koja sprovodi edukaciju i prilože predviđenu dokumentaciju o čijem će sadržaju, svakako biti na vreme informisani.

Sledeći korak podrazumeva odabir između online nastave i klasičnih časova. Naime, sam kandidat treba da se opredeli za jedan od navedenih načina praćenja predavanja, to jest da se izjasni hoće li kurs pohađati u prostorijama organizatora ili preko sopstvenog računara. Prijavljeni koji se odluče za online rad će dobiti sva potrebna obaveštenja o specijalizovanom softveru koji je neophodno da instaliraju pre početka predavanja. Za sve konsultacije, nedoumice i eventualne probleme tu je stručna ekipa tehnične podrške, u svakom trenutku dostupna polaznicima.


Svi kandidati treba da znaju i to da se, nezavisno od njihove odluke koja se odnosi na pomenute vidove nastave, kurs i obuka – kako se koristi dokumentarni akreditiv može sprovesti u formi individualnih časova ili zajedno sa još jednim polaznikom, tačnije poluindividualno. Organizacija ova dva načina rada je prilično fleksibilna, s obzirom na to da je polaznicima dozvoljeno da se o terminima, dinamici predavanja, kao i o samom datumu početka edukacije dogovore sa nadležnim profesorom i predstavnikom odabrane poslovnice. Tako će pohađanje nastave moći da obave bez stresa i pritiska, tempom koji im najviše odgovara.

Ukoliko se kurs odrađuje grupno, organizacija je potpuno drugačija. Pre svega je nužno da se oformi grupa, za šta je potrebno najmanje 4, a najviše 8 zainterseovanih kandidata. Zatim koordinator u konkretnom predstavništvu organizatora osmišljava program rada i o vremenu početka edukacije, terminima predavanja i njihovom ritmu obaveštava članove konkretne grupe. Oni su nadalje obavezni da se drže propisanog rasporeda i ne mogu ga prilagođavati ličnim potrebama.

Obrazovni centar Akademije Oxford u svojoj bogatoj ponudi ima i korporativnu nastavu prilagođenu potrebama zaposlenih u određenim kompanijama. Oni su u prilici da seminar – kako se koristi dokumentarni akreditiv pohađaju u adekvatnom prostoru neke od poslovnica organizatora ili da predavanja prate u prostorijama svoje firme ili na nekom drugom mestu. U tom slučaju će zvanični predstavnik konkretne kompanije biti na vreme obavešten o uslovima koji moraju biti ispunjeni u radnom prostoru, a u cilju kvalitetnog odvijanja i praćenja edukacije. Datum početka nastave, vreme i učestalost održavanja predavanja i svi ostali bitni detalji zavisiće od dogovora ovlašćenog službenika dotične firme i koordinatora za nastavu.Kojim oblastima se bavi obuka i kurs – kako se koristi dokumentarni akreditiv?

Imajući u vidu činjanicu da akreditiv u spoljnoj trgovini predstavlja najsigurnije sredstvo plaćanja, kandidati će već na prvom času biti upoznati sa svim njegovim vrstama i svojstvima. Stručni kurs i obuka – kako se koristi dokumentarni akreditiv omogućiće im da shvate razlike između stendbaj i dokumentarnog, kao i da se upoznaju sa svim posebnostima finansijskih transakcija koje uključuju ovo sredstvo plaćanja.

Visoko kvalifikovani i nadasve iskusni predavači predočiće im konkretne prednosti ovog platnog instrumenta, ali i njegove nedostatke u odnosu na pojedine činioce spoljne trgovine, kao i rizike koje sa sobom može da nosi. Posebno će se osvrnuti na stroga internacionalna pravila koja se odnose na to sredstvo plaćanja u spoljnoj trgovini, a upoznaće polaznike i sa akreditivnim dokumentima, te sa upotrebom akreditiva u okviru finansijskog inženjeringa.

Kroz analizu odnosa sa bankom, kandidatima će biti objašnjeni i načini svođenja rizika na minimum. Stručni seminar – kako se koristi dokumentarni akreditiv je osmišljen tako da polaznici mogu da se upoznaju i sa posebnim uslovima navedenog platnog sredstva koji se odnose na špediciju i osiguranje, ali i sa načinima obezbeđivanja posla u spoljnoj trgovini pomoći ovakvog načina plaćanja.

Posebna pažnja biće posvećena razmatranju mogućnosti koje se na našem tržištu nude za korišćenje dokumentarnog akreditiva, kao instrumenta plaćanja. Neophodno je, zapravo da nadležni u finansijskom sektoru kompanija budu dobro upoznati sa ovim sredstvom naplate kako bi osigurali svoje poslovanje i izbegli eventualne rizike u okviru finansijske klauzule ugovora.

Nakon završene edukacije, polaznici će biti obučeni da samostalno popune bankovni nalog, kao i da uoče i iskoriste najpovoljnije uslove u bankarskim transakcijama. Stručna obuka i kurs – kako se koristi dokumentarni akreditiv omogućiće im da, u svakom smislu iskoriste prednosti ovog platnog sredstva u spoljnotrgovinskoj delatnosti, te da izbegnu potencijalne nevolje koje ono može da prouzrokuje. Kandidati će naučiti kako da valjano ispunjavaju svoje obaveze prema banci, ali i kako da insistiraju na svojim pravima, što će ih bez ikakve sumnje dovesti na zavidnu poziciju u međunarodnom biznisu.

Gde i u kojim terminima se održava kurs i obuka – kako se koristi dokumentarni akreditiv?

Kako bi upisani kandidati mogli da dobiju pouzdane informacije u vezi sa mestom i vremenom održavanja nastave, nužno je da se izjasne hoće li seminar – kako se koristi dokumentarni akreditiv pohađati putem takozvane virtuelne učionice ili prema klasičnom principu, to jest u adekvatno opremljenim prostorijama organizatora. Za online nastavu polaznik mora da obezbedi računar i stabilnu internet konekciju, a pored toga ima obavezu da pre početka predavanja instalira specijalizovani softver. Sva potrebna uputstva biće mu dostavljena na vreme, a imaće i punu tehničku podršku ekipe informatičkih stručnjaka konkretne poslovnice.

U skladu sa sopstvenom voljom i sklonostima, kandidati se mogu nadalje opredeliti za samostalni ili rad u interakciji sa drugim osobama. Grupno praćenje nastave podrazumeva zajedničku edukaciju četvoro i više ljudi koji pohađaju predavanja prema tačno utvrđenom rasporedu. Naime, kako je nemoguće izaći u susret zahtevima svakog od članova grupe, termin početka nastave, kao i vreme održavanja časova i njihovu dinamiku odrediće sam koordinator u konkretnom predstavništvu organizatora. Osobe koje čine datu grupu, a može ih biti najviše osmoro, će morati da se drže propisanih termina i da ne pokušavaju da ih na bilo koji način prilagođavaju sebi.

Za kandidate kojima ne prija rad u prisustvu više ljudi važna je informacija da obuka i kurs – kako se koristi dokumentarni akreditiv može da se prati i individualno, uz punu pažnju predavača ili pak poluindividualno, kada polaznici časove pohađaju u paru. Valja istaći i to da ovakav način rada omogućava nešto fleksibilniji raspored, budući da se prijavljeni mogu o svemu dogovarati sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i sa sertifikovanim predavačem. Tako će biti u prilici da definišu termin koji im najviše odgovara za početak edukacije, kao i da raspored i tempo predavanja u velikoj meri prilagode sopstvenim potrebama.

Još jedna prednost bogate ponude organizatora ogleda se u mogućnosti sprovođenja korporativne nastave. Ovaj vid predavanja namenjen je osobama koje su zaposlene u firmama, a koje imaju potrebu za navedenim tipom edukacije. Pomenuti kandidati mogu da seminar – kako se koristi dokumentarni akreditiv pohađaju u prostorijama svoje kompanije, ali i na bilo kom drugom mestu koje poseduje odgovarajuće karakteristike potrebne za nesmetano odvijanje nastave. Svi uslovi koje dotične prostorije treba da ispune biće na vreme poznati ovlašćenom predstavniku zainteresovane firme. Svakako napominjemo da se korporativni kurs može sprovoditi i u okviru prostorija nekog od predstavništava organizatora. Datum početka edukacije, kao i termine predavanja i njihov ritam utvrdiće zajedno koordinator za nastavu i zvanični predstavnik konkretne kompanije.

Na koji način se sprovodi kurs i obuka – kako se koristi dokumentarni akreditiv?

Organizacija aktivnosti koje obuhvata specijalizovana obuka i kurs – kako se koristi dokumentarni akreditiv zavisi od broja ljudi koji prate konkretno predavanje. Naime, kandidati koji preferiraju rad po principu „jedan na jedan“ mogu da odaberu individualne časove na kojima će profesor predavati samo njima. U ponudi je takođe i poluindividualni seminar koji će dotični polaznik pohađati zajedno sa još jednom osobom. Oba tipa organizacije nastave prijavljenima ostavljaju mogućnost da raspored predavanja, kao i sam termin početka edukacije prilagode sopstvenim potrebama. Oni će se, zapravo oko čitave dinamike dogovoriti sa svojim profesorom, ali i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u sklopu konkretne poslovnice ove obrazovne institucije.

Osobe koje preferiraju rad u interakciji sa drugima svakako će se opredeliti za grupni kurs, ali za to mora biti ispunjen jedan uslov. Da bi, naime grupa uopšte mogla da valjano funkcioniše mora je sačinjavati minimum 4, a maksimum 8 članova. Ponekad je potrebno kandidatima napomenuti da će možda morati da sačekaju dok se grupa ne bude oformila i da će na vreme biti obavešteni kada nastava počinje. Odluku o tome, kao i o terminima i tempu sprovođenja predavanja donosi isključivo nadležni koordinator u konkretnoj poslovnici i saopštava raspored članovima grupe. Oni moraju da znaju i to da se utvrđeni termini, datum početka edukacije kao ni ritam rada ne mogu menjati niti prilagođavati individualnim zahtevima kandidata.

Sva tri tipa nastave, to jest grupni, individualni i poluindividualni mogu se organizovati na dva načina. Predavanja koja obuhvata seminar – kako se koristi dokumentarni akreditiv polaznici mogu pratiti preko sopstvenih računara, ali je za taj online kurs neophodno da instaliraju specijalan namenski softver. O tome će od nadležne osobe dobiti sva potrebna obaveštenja, a ukoliko sa pomenutim postupkom budu imali ikakvih problema mogu se obratiti za savet ili pomoć stručnom timu koji funkcioniše u okviru svake od poslovnica organizatora.

U slučaju da se kandidat odluči za klasičan vid nastave, biće zamoljen da određenim danima, u preciziranom terminu dođe u prostorije obrazovne institucije kako bi tamo pohađao predavanja.

Ukoliko ovlašćenog koordinatora za nastavu kontaktira predstavnik određene kompanije sa željom da zaposleni u toj firmi prate ovu edukaciju, pristupa se posebnom vidu organizacije nastave. U pitanju je takozvani korporativni kurs i obuka – kako se koristi dokumentarni akreditiv koji, kao takav može biti organizovan na bilo kom mestu odabranom od strane zainteresovanih kandidata. Ipak, neophodno je da prostor u kome će se nastava izvoditi bude prilagođen toj nameni, tačnije rečeno da zadovolji odgovarajuće tehničke karakteristike, kako bi predavači mogli nesmetano da rade, a polaznici da kvalitetno prate edukaciju. Svakako ne treba posebno isticati da korporativni seminar može da se održi i u prostorijama neke od poslovnica organizatora koje omogućuju izuzetno kvalitetan rad. Pomenuta obuka biće organizovana u terminima koje odrede predstavnik zainteresovane firme i koordinator za nastavu određene poslovnice pomenute obrazovne institucije, a oni će se, naravno dogovoriti i oko datuma početka nastave.

Koliko je predviđeno da traje obuka i kurs – kako se koristi dokumentarni akreditiv?

Odmah na početku valja podsetiti na činjenicu da za kandidate koji nastavu pohađaju individualno i poluindividualno, kurs i obuka – kako se koristi dokumentarni akreditiv ima prilično fleksibilnu organizaciju. Budući da tada polaznici, u dogovoru sa profesorom i službenikom zaduženim za koordinaciju rada u određenoj poslovnici definišu dinamiku nastave, termine predavanja, te datum njihovog početka, obaveštenja o tačnom trajanju edukacije dobiće tek kada bude napravljen ceo raspored. Da ne bi bilo zabune, broj časova je isti za svaki tip nastave, ali će tempo održavanja predavanja biti različit, što može da utiče na dužinu celog procesa.

Kod korporativne nastave organizacija rada poverena ovlašćenom predstavniku kompanije i koordinatoru u okviru pojedinačne poslovnice organizatora, tako da će tačno trajanje edukacije da bude poznato kandidatima tek nakon što bude utvrđeno kada obuka počinje, koliko će se često održavati predavanja, kojim danima i u koje vreme.

Grupni način rada, pak podrazumeva potpuno različit princip delovanja. Nakon što se grupa formira, a za šta je potrebno najmanje četvoro polaznika opredeljenih za ovakav vid edukacije ovlašćeni koordinator preuzima na sebe zahtevan posao planiranja nastave. On će, zapravo da definiše vreme održavanja časova, koliko će ih biti u okviru jedne sedmice, kao i kada će tačno da počne dotična obuka.

Predviđeno je, naime da seminar – kako se koristi dokumentarni akreditiv traje 6 školskih časova, a oni su raspoređeni u 3 dana, što podrazumeva po 2 školska časa dnevno. Kako se pomenuti podaci u pojedinim slučajevima mogu izmeniti, prijavljeni će o svim detaljima biti na vreme obavešteni od strane ovlašćenih službenika konkretnog predstavništva organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se koristi dokumentarni akreditiv"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje