Kurs i obuka - Kako se kreiraju finansijski izveštaji za firme koje se bave proizvodnjom

Osnovna tema kojom se ova specijalizovana edukacija bavi može da bude interesantna prvenstveno osobama, koje su zaposlene na menadžerskim pozicijama u firmama bilo koje veličine i strukture, a koje su fokusirane na proizvodnju. Takođe bi trebalo da specijalizovani seminar - kako se kreiraju finansijski izveštaji za firme koje se bave proizvodnjom pohađaju i knjigovođe, kao i ovlašćene računovođe, ali i osobe zaposlene na poziciji kontrolora, te bilo ko ko je zainteresovan da svoja znanja vezano za zadatu temu unapredi na najbolji mogući način.

Pored toga što nastavu organizuje za fizička lica, Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima i korporativnu obuku. U pitanju je namenska edukacija za radnike konkretnog preduzeća, a kada se sprovođenje časova prilagođava njihovim zahtevima, odnosno zahtevima direktora i nadležnih u toj kompaniji. Zato i navodimo da se upravo taj vid edukacije sprovodi baš onako kako to klijentu odgovara, u smislu da se njemu prepušta da detalje definiše sa ovlašćenim licem bilo kog predstavništva pomenute institucije. Ne samo da će oni precizirati datum početka korporativnog kursa i termine, u kojima će radnici predavanja da pohađaju, već će definisati i u skladu sa kakvom bi to trebalo dinamikom da bude, a usaglasiće se i oko mesta održavanja nastave. Da napomenemo i to da samo korporativna edukacija može biti održana van prostorija institucije organizatora, ali isključivo ukoliko klijent u svojoj kompaniji obezbedi optimalne uslove za sprovođenje predavanja za prethodno definisani broj radnika.

Zahteva se da prvo izvrši upis svaki pojedinac, koji je zainteresovan za pohađanje ovog kursa, a što ima mogućnost da uradi u toku cele kalendarske godine. Neophodno je da dostavi osnovne podatke o sebi (prezime, ime, datum rođenja i broj telefona za kontakt). A sve to može ili poslati na mejl adresu ili lično izdiktirati u izabranom predstavništvu institucije organizatora, a prijava može biti i telefonski izvršena.


Budući da je tako definisano pravilnikom ove institucije, to će svi prijavljeni dobiti obaveštenje da su obavezni lično da budu prisutni kada bude bio organizovan upis. Isto tako će ih zaposleni izabrane poslovnice organizatora obavestiti i o svim onim dokumentima, koje će tada morati da donesu.

Sam princip po kome se specijalizovana obuka i kurs - kako se kreiraju finansijski izveštaji za firme koje se bave proizvodnjom organizuje je vrlo jednostavan, zato što je sve podređeno zahtevima pojedinaca. Pod tim mislimo na činjenicu da oni mogu izabrati između opcija da nastavu prate grupno, individualno ili u paru, a svaka od njih može da bude organizovana na dva načina, to jest online ili direktno u prostorijama izabrane poslovnice, a u kom slučaju sa ona sprovodi na uobičajen način.

Prijavljeni koji se opredeli za praćenje predavanja u grupi bi trebalo da bude strpljiv, zato što taj tip edukacije ne može početi sve do onog momenta dok se četiri osobe najmanje u tom predstavništvu institucije organizatora ne budu zvanično prijavile. Zapravo je formiranje grupe navedeno kao uslov za početak te vrste obuke, a organizator dozvoljava najviše osmoro ljudi takvu vrstu edukacije da prate. Koordinator za nastavu će u najkraćem mogućem roku nakon što grupa bude bila kreirana da odredi kog datuma će kurs početi, a definisaće i tačne termine održavanja časova, kao i dinamiku, te će svakog kandidata o tome obavestiti. Posebno mora biti naglašeno da zahtevi polaznika u vezi sa promenom ma kog segmenta ne smeju biti uzeti u obzir prilikom organizacije nastave u grupi.

Naravno da se mogu opredeliti i za pohađanje časova prema pravilima individualne ili poluindividualne edukacije, a koje se organizuju na istovetan način, s tim što polaznik samostalno pohađa individualnu, dok se poluindividualni kurs i obuka - kako se kreiraju finansijski izveštaji za firme koje se bave proizvodnjom održava za dvoje njih u isto vreme. Pravila su vrlo slobodna u tom slučaju, tako da se dozvoljava svakome od njih da sa ovlašćenim predavačem, a svakako uz obavezno prisustvo koordinatora za nastavu određenog predstavništva pomenute obrazovne institucije definiše i dinamiku održavanja časova i termine, te da odredi tačan datum početka kako individualne edukacije, tako isto i poluindividualne.

Da bi neko mogao izabranu vrstu obuke da pohađa onlajn, neophodno je da to učini preko sopstvenog kompjutera, s tim što je iznet zahtev i da bude omogućena stabilna internet konekcija na konkretnom uređaju. Predavanja se u ovom slučaju pohađaju uz korišćenje posebnog programa, a njega će svaki polaznik pojedinačno instalirati na svoj računar. S obzirom na to da i tim za tehničku podršku funkcioniše u svakom predstavništvu ove institucije, to su njihovi saveti i stručna pomoć dostupni apsolutno svakome, ako za tim bude imao potrebu u bilo kom momentu.Šta izučava kurs i obuka - kako se kreiraju finansijski izveštaji za firme koje se bave proizvodnjom?

Sa ciljem da svakom polazniku omogući da u potpunosti samostalno u svom budućem radu kreira finansijske izveštaje za one kompanije, koje su primarno usmerene na proizvodnju, ova specijalizovana edukacija će u toku uvodnog predavanja predstaviti prisutnima najpre samu odrednicu proizvodnje, to jest proizvodnog procesa.

A profesori će posle toga da omoguće svakome, ko pohađa specijalizovani seminar - kako se kreiraju finansijski izveštaji za firme koje se bave proizvodnjom da se najpre teoretski, a onda i praktično upozna sa svim dokumentima koja taj proces uključuje. Osim radnog naloga, te informacija o tome na koji način se on pravilno popunjava i koje informacije mora da sadrži, predavači će objasniti i kako funkcioniše trebovanje materijala. Odmah posle toga će polaznicima ove edukacije biti objašnjeno i po kom principu funkcioniše tok same proizvodnje, a zatim i na koji način se popunjava dokument poznat kao dostavnica.

Kako se sa stanovišta zakona o porezu Republike Srbije se određuju zalihe materijala je sledeća tema sa kojom će svaki polaznik ove specijalizovane edukacije da bude upoznat. A tom prilikom će profesori govoriti o načinu na koji se kroz dokumentaciju vode zalihe, a prisutnima će biti objašnjeno i šta su to zalihe gotovih proizvoda i kako se sa aspekta obračuna poreza tretira takozvana nedovršena proizvodnja.

Posle toga će specijalizovana obuka i kurs - kako se kreiraju finansijski izveštaji za firme koje se bave proizvodnjom da obradi temu koja se odnosi na takozvano upravljačko računovodstvo, odnosno na klasu devet, a kojom prilikom će se polaznici upoznati sa postupkom vođenja učinaka, kao i troškova i to sve prijmarno sa aspekta računovodstva.

Biće govora i o takozvanoj ABC metodi, a polaznici će biti u prilici da nauče i na koji način mora biti izvršeno raspoređivanje troškova u okviru onih pravnih subjekata, čija primarna delatnost nije samo proizvodna, nego i trgovinska.

Podrazumeva se da će prisutnima biti objašnjeno i na koji način se formiraju cene proizvoda, odnosno kako se sa aspekta poreza i vođenja knjiga formiraju stvarne cene proizvoda i takozvane planske cene. Tada će, isto tako naučiti i prema kom principu se kreira stvarna cena određenog proizvoda i u kojim slučajevima će doći do odstupanja od one cene, koja je okarakterisana kao planska.

Naredni deo ove edukacije će biti usmeren na popisivanje proizvoda, a zatim će kandidati imati priliku da nauče i kako se rezultati popisa knjiže. A tom prilikom će stručni kurs i obuka - kako se kreiraju finansijski izveštaji za firme koje se bave proizvodnjom biti usmeren najpre na praktični deo, jer će polaznicima biti prikazane popisne liste, te će naučiti i na koji način se one popunjavaju.

Svakako da će predavači objasniti i šta tačno treba da sadrži finansijski izveštaj, a ukoliko se on kreira za preduzeće koje je primarno na proizvodnju usmereno. Biće govora i o bilansu stanja i uspeha, te će prisutni naučiti i kako se oni pravilno popunjavaju, to jest na primerima će im biti objašnjeno šta sva ta dokumenta neizostavno moraju da sadrže.

Omogućeno je u završnom delu ove edukacije svakom kandidatu da postavi pitanja profesoru, a u slučaju da eventualno nešto od prethodno prezentovanih tema nije razumeo, te je potrebno da mu to profesor dodatno razjasni.

Kada i gde se održava seminar - kako se kreiraju finansijski izveštaji za firme koje se bave proizvodnjom?

Ne samo da se pojedinačni polaznici mogu odlučiti da ovu edukaciju prate direktno u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, već se u ponudi te institucije nalazi i online obuka i kurs - kako se kreiraju finansijski izveštaji za firme koje se bave proizvodnjom.

U pitanju je edukacija koju zainteresovano lice može pohađati, praktično rečeno sa apsolutno bilo koje lokacije, uzevši u obzir da nastavi pristupa preko sopstvenog računara. A od njega se, svakako zahteva ne samo da ima kompjuter, nego i da propisanu vrstu softvera na konkretni uređaj samostalno instalira neposredno pre početka izabrane vrste edukacije. Činjenica je da je postupak instalacije softvera na računar kandidata prilično jednostavan, tako da se očekuje da svako od njih može bez ikakvih poteškoća to da učini samostalno. U slučaju da se pojavi bilo kakav problem tom prilikom, polaznicima će biti omogućena pomoć stručnjaka, koji su u IT odeljenju predstavištva u svakom gradu zaposleni.

Pravilnikom organizatora je predviđeno da se kako onlajn, tako isto i klasična edukacija mogu pohađati na jedan od tri načina, tako da se očekuje u momentu upisa svaki polaznik lično da izabere da li će časove pratiti u paru, samostalno ili u grupi, uzevši u obzir da je u ponudi kako poluindividualni i individualni, tako isto i grupni kurs i obuka - kako se kreiraju finansijski izveštaji za firme koje se bave proizvodnjom.

Broj polaznika se za svaku od njih naravno razlikuje, tako da 2 osobe treba da pristupe poluindividualnoj nastavi, a samo jedan polaznik treba da pohađa individualnu obuku. Naravno, u jednoj grupi ih može biti više.

Maksimalno će biti ostvareni zahtevi svakog polaznika, koji se bude odlučio časove da pohađa ili sa još jednom osobom ili potpuno samostalno. Mislimo prvenstveno na činjenicu da se i poluindividualna i individualna edukacija organizuju prema smernicama koje prethodno zajedno definišu dvoje ili jedan polaznik, zatim nadležni predavač i ovlašćeno lice jedne od poslovnica organizatora. U tom slučaju se oni dogovaraju kako oko datuma početka bilo poluindividualne ili individualne edukacije, isto tako i oko termina u kojima će časovi biti organizovani, a zatim i oko trajanja, s tim da su naravno obavezni i da zajedno odrede kakvom dinamikom bi trebalo celokupan nastavni fond da bude raspoređen.

Kod organizacije nastave za grupu polaznika se najpre zahteva prijava minimalnog broja njih, budući da je kreiranje grupe od 4 kandidata navedeno kao zvaničan uslov za početak tog tipa edukacije. Jednostavno rečeno, onog momenta kada se toliko osoba minimum bude prijavilo za praćenje nastave u grupi, ovlašćeni koordinator te poslovnice će odrediti kog datuma bi ona trebalo da počne, a podrazumeva se da će precizirati i u kojim terminima će predavanja da budu organizovana i kakvom će to dinamikom da se odvija. Naročito će biti naglašeno svakome, ko bude odlučio da pohađa specijalizovani seminar organizovan u formi grupne nastave, da se zahtevi pojedinaca, a vezano za izmene svega onoga što koordinator te poslovnice prethodno bude definisao, ni u kom slučaju ne smeju uzeti u obzir.

Ako vlasnik ili direktor bilo koje kompanije bude želeo svoje zaposlene da edukuje u navedenoj oblasti, tada će biti organizovan takozvani korporativni seminar - kako se kreiraju finansijski izveštaji za firme koje se bave proizvodnjom. Radi se o specifičnoj vrsti edukacije, u tom smislu što nju isključivo pohađaju radnici određenog preduzeća. Na najbolji mogući način će biti ostvareni zahtevi klijenata tom prilikom, uzevši u obzir da se korporativna obuka organizuje baš onako kako odrede nadležni u kompaniji klijenta i u jednoj od poslovnica institucije organizatora. Svakako će oni zajedno precizirati i termine sprovođenja časova i dinamiku, a odrediće i kog datuma bi trebalo korporativni kurs da počne. A ako klijent to bude zahtevao, taj tip edukacije može da bude organizovan i u prostorijama njegove kompanije, ali samo budu bili omogućeni optimalni uslovi za rad.

Na koji način se organizuje obuka i kurs - kako se kreiraju finansijski izveštaji za firme koje se bave proizvodnjom?

Uopšteno govoreći, pravila koja poštuje organizator ove edukacije su prilično jednostavna i maksimalno idu na ruku što pojedinačnim polaznicima, što zaposlenima u kompanijama, budući da je u ponudi i korporativni kurs i obuka - kako se kreiraju finansijski izveštaji za firme koje se bave proizvodnjom.

Da napomenemo odmah da se edukacija za radnike različitih firmi organizuje uz maksimalno poštovanje zahteva njihovih nadležnih, a u smislu da se upravo njima dozvoljava da sa ovlašćenim licem u bilo kojoj poslovnici organizatora definišu ne samo termine održavanja časova, nego i trajanje korporativnog kursa, kao i datum početka. Sem o tome, oni će se dogovoriti i o mestu na kome bi definisani broj zaposlenih trebalo predavanja da pohađaju, zato što se samo korporativna obuka može organizovati i direktno u prostorijama tog preduzeća. Naravno da izabrani prostor mora da bude propisno opremljen, a sve informacije o tome će na vreme biti date nadležnima u instituciji klijenta.

Fizička lica takođe mogu pohađati ovu edukaciju, a u ponudi je kako grupni i individualni, tako isto i poluindividualni seminar - kako se kreiraju finansijski izveštaji za firme koje se bave proizvodnjom, te je za svaki od njih predviđeno da može biti organizovan i na klasičan način i preko interneta.

Svaki prijavljeni bi trebalo da samostalno donese odluku koji vid edukacije mu najviše odgovara da pohađa, kako bi mogao da dobije precizne informacije o načinu njene organizacije.

Bez obzira da li se neko odluči za praćenje poluindividualne ili individualne obuke, mora znati da je način njihove organizacije naročito slobodan, kao i da je jedina razlika vezana za broj osoba koje nastavi treba da prisustvuju. Tako individualnu obuku prati samo jedna osoba, a dvoje kandidata u isto vreme treba da pohađaju poluindividualnu. U zavisnosti od toga za koju varijantu se opredele, oni će samostalno ili sa još jednom osobom da se dogovore kako oko datuma početka izabrane vrste kursa, tako isto i oko termina u kojima će časovi biti organizovani, ali i oko trajanja, jer će morati da preciziraju i dinamiku. A osim sa profesorom, sve te detalje definišu i sa koordinatorom za nastavu u onom predstavništvu institucije organizatora, u kome su se pre toga prijavili i upisali.

Sasvim su drugačija pravila prema kojima se organizuje grupna obuka i kurs - kako se kreiraju finansijski izveštaji za firme koje se bave proizvodnjom, a njih definiše koordinator za nastavu. Uopšteno rečeno, on određuje i datum početka grupnog kursa i termine sprovođenja časova, kao i dinamiku, a ni to ne može da učini sve dok se grupa ne oformi u toj poslovnici. Postoji pravilo da se minimum 4 kandidata prijave, da bi koordinator mogao da definiše kako će se predavanja odvijati i kada će grupna obuka početi. Kada budu o svemu tome obaveštavali kandidate, zaposleni ove institucije će naglasiti da neće biti ostvareni zahtevi pojedinaca vezano za izmene ni termina održavanja časova, a ni dinamike, kao ni datuma početka grupnog kursa.

Pomenuli smo prethodno da se nastava može pohađati i na uobičajen način, odnosno u prostorijama predstavništva pomenute institucije i online.

A u slučaju da kandidat izabere drugu opciju koja je ponuđena, on časovima pristupa uz korišćenje specijalnog programa, koji će morati na svoj kompjuter pre početka da instalira. Podrazumeva se da on to treba samostalno da učini, a potrebno je i da njegov računar koristi stabilnu internet konekciju. Budući da u svakoj poslovnici ove institucije postoji i tim stručnjaka, koji su zaduženi za pružanje pomoći u tehničkom smislu kandidatima, to svako ko naiđe na problem bilo prilikom pristupa predavanjima onlajn, bilo kada bude vršio instalaciju softvera, ima pravo njima da se obrati, kako bi konkretnu poteškoću rešili na najbolji mogući način.

Koliko će da traje kurs i obuka - kako se kreiraju finansijski izveštaji za firme koje se bave proizvodnjom?

Odmah moramo napomenuti da informacija o trajanju važi samo za grupni tip edukacije, zato što se i poluindividualna i individualna nastava organizuju na drugačiji način. Ustvari će tom prilikom prijavljeni zajedno sa koordinatorom u izabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford i sa profesorom definisati ne samo dinamiku održavanja časova, odnosno trajanje, nego i termine i datum početka kako individualne, tako isto i poluindividualne edukacije.

A uzevši u obzir da ova institucija organizuje i nastavu za zaposlene, to će njihovi nadležni zajedno sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora definisati koliko će dana trajati korporativna obuka i kurs - kako se kreiraju finansijski izveštaji za firme koje se bave proizvodnjom, te će odrediti i u kojim terminima će radnici predavanja da pohađaju, odnosno na kom mestu i kog datuma će taj tip edukacije početi.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se kreiraju finansijski izveštaji za firme koje se bave proizvodnjom"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje