Kurs i obuka - kako se menja osnovni kapital privrednog društva

Svim zaposlenima u različitim tipovima privrednih društava, kao što su ortačko, komanditno, akcionarsko ili ono sa ograničenom odgovornošću namenjen je specijalizovani seminar - kako se menja osnovni kapital privrednog društva. Predavanja osvedočenih eksperata koja će se održavati u okviru navedeneog programa trebalo bi, takođe da pohađaju i direktori i menadžeri kako u privatnim, tako i u državnim kompanijama, a ne bi bilo na odmet da se u nastavu u ključe i advokati, te osobe koje obavljaju pravne poslove u različitim institucijama.

Ima nekoliko različitih načina za pohađanje časova koji su obuhvaćeni pomenutom edukacijom, tako da će svakako svi koji za to budu zainteresovani uspeti da pronađu model nastave koji će najlakše uklopiti u svoj način života i ispunjavanje poslovnih i privatnih obaveza.

Kandidati koji će se obučavati kao pojedinci imaju tako priliku da predavanja prate preko interneta, ali za to moraju da na vreme obave određene pripreme. Od njih se, naime očekuje da na svoj računar instaliraju specijalni tip softvera, što većina prijavljenih uspeva samostalno da uradi. Svi kojima je, međutim u toj situaciji potrebna pomoć mogu da se obrate IT stručnjacima u svakom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, kojih u našoj zemlji ima više od 20.


Polaznicima se nudi i opcija da rade na klasični način, odnosno da na časove dolaze u najbližu poslovnicu organizatora i tamo, u prostorijama koje su opremljene prema svim zahtevima savremenog obrazovanja, pohađaju predavanja prema utvrđenom rasporedu.

Osim pomenutih modela praćenja nastave, prijavljenima se nudi da biraju između grupnog, pojedinačnog i rada u paru, te će tako oni čiji izbor bude grupni kurs i obuka - kako se menja osnovni kapital privrednog društva moći da prisustvuju predavanjima zajedno sa još nekoliko kandidata. Broj članova jedne grupe je vrlo precizno definisan, pošto je to prvi uslov za njeno kvalitetno funkcionisanje. Pravilima je, stoga predviđeno da grupa može da počne sa radom samo ako je za to prijavljeno minimalno četiri osobe, ali da takođe u njenom sastavu ne sme da bude osmoro polaznika. Ovaj broj se smatra optimalnim za uspostavljanje efikasne interakcije, kreiranje dinamičnog obrazovnog procesa, ali i za omogućavanje svakom pojedincu da stekne predviđena znanja. Raspored časova, kao i tempo delovanja za članove grupe preciziraće koordinator za nastavu u određenoj poslovnici navedene institucije, a takođe će da odredi i termin za početak sprovođenja celokupnog programa. Nijedan kandidat koji se opredeli za pomenutu opciju neće moći da sopstvenim zahtevima utiče na plan rada, s obzirom na to da oni svi moraju imati isti status, a nemoguće je napraviti takav raspored koji će istovremeno svima da odgovara.

Polaznici koji žele da se edukuju u društvu, a da opet to ne bude u izrazito dinamičnoj i aktivnoj grupnoj atmosferi, mogu da se opredele za poluindividualni kurs, kada će časove pohađati zajedno sa još jednim kandidatom. Ovakav tip nastave omogućava prijavljenima da bitne informacije dobijaju kako od svog profesora, tako i u međusobnom kontaktu, kroz razmenu iskustava i mišljenja sa svojim partnerom. Takođe će biti u mogućnosti da iznesu svoje zahteve kada je u pitanju raspored rada, te da definišu koji bi im termini i ritam održavanja predavanja najviše odgovarali i kada bi želeli da obuka počne. Ukoliko se sa time saglase nadležni predavač i ovlašćeni predstavnik organizatora, kandidati će moći da nastavu pohađaju prema rasporedu koji su sami utvrdili.Osobe čiji izbor bude individualna obuka i kurs - kako se menja osnovni kapital privrednog društva imaće mogućnost da ostvare blisku saradnju sa svojim profesorom i da od njega u svakom trenutku dobiju tražene informacije, tumačenja i dodatna objašnjenja, u slučaju da za tim bude bilo potrebe. Osim toga će moći da tempo rada maksimalno usklade sa svojim potrebama, sposobnostima, predznanjem i brzinom usvajanja novih znanja, a to će im upravo omogućiti činjenica da nadležni stručnjak samo njih podučava. Kako u ovom obrazovnom procesu, kao i u prethodnom modelu rada učestvuje relativno mali broj osoba moguće je da kandidati definišu kada im odgovara da imaju predavanja, kojim ritmom bi želeli da se ona odvijaju, kao i kog datuma bi bilo najbolje da seminar počne. To će saopštiti svom profesoru i koordinatoru za nastavu u datom predstavništvu organizatora pa će, ukoliko se oni sa tim saglase moći da rade prema rasporedu koji će najlakše uklopiti u svoje dnevne navike i način života.

Bitno je napomenuti da svi zainteresovani za naznačenu obuku moraju da se na neki od predviđenih načina prijave ovlašćenom službeniku i ostave mu svoje lične podatke, koji obuhvataju prezime i ime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani. Postoji mogućnost da to obave lično, u određenoj poslovnici pomenute institucije, preko telefona ili slanjem poruke sa traženim sadržajem na mejl adresu organizatora. Kada se završi registracija polaznika, biće održan upis na edukaciju kome su svi prijavljeni obavezni da lično prisustvuju i da tom prilikom predaju nadležnoj osobi odgovarajuću dokumentaciju. O njenom sadržaju, kao i o terminu i lokaciji na kojoj će se odvijati upisna procedura svi kandidati će na vreme biti informisani.

Za zaposlene u određenom preduzeću koji žele da pohađaju predavanja u okviru navedenog programa, organizuje se korporativni seminar - kako se menja osnovni kapital privrednog društva. I u ovom slučaju nastava može da se prati online, ali i uživo, uz napomenu da klasični časovi ne moraju da se sprovode samo u najbližem predstavništvu naznačene institucije, već se mogu odvijati i u radnom prostoru polaznika, ali i na bilo kom mestu gde za to postoje adekvatni tehnički uslovi, što će naravno zavisiti od želje samih polaznika. Termine i učestalost održavanja njihovih predavanja, kao i datum kada će da startuje edukacija odrediće u dogovoru osoba koja zvanično predstavlja konkretnu firmu i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Plan i program za obuku - kako se menja osnovni kapital privrednog društva

Budući da naš pravni sistem predviđa različite uslove za povećanje ili smanjenje kapitala privrednih društava, kao i posledice takvih situacija, prisutni na predavanjima koja obuhvata obuka i kurs - kako se menja osnovni kapital privrednog društva će najpre biti upoznati sa minimalnim iznosom osnovnog kapitala u društvu s ograničenom odgovornošću, a zatim će im profesori navesti načine na koje se povećava osnovni kapital društva. Tako će saznati da se to postiže novim ulozima postojećih članova ili nekog člana koji pristupa društvu, pretvaranjem rezervi ili dobiti društva u osnovni kapital, zatim konverzijom potraživanja prema društvu u osnovni kapital, statusnim promenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala, te pretvaranjem dodatnih uplata u osnovni kapital. Predavači će, takođe naglasiti i da se osnovni kapital društva povećava na osnovu odluke skupštine društva, te da njegovi članovi imaju pravo prečeg upisa prilikom povećanja osnovnog kapitala novim ulozima, koji moraju biti u srazmeri sa njihovim udelima, osim u slučaju da je osnivačkim aktom društva drugačije definisano.

Na narednim časovima profesori će govoriti o odredbama Zakona o privrednim društvima koje se odnose na povećanje osnovnog kapitala akcionarskog društva. Tako će navesti da skupština donosi odluku o izdavanju akcija u cilju povećanja osnovnog kapitala, osim ako se radi o odobrenom kapitalu, kada će o tome da odlučuje odbor direktora ili, u slučaju dvodomnog upravljanja, nadzorni odbor. Prisutni će saznati da se povećanje osnovnog kapitala u akcionarskim društvima vrši novim ulozima, to jest konverzijom duga, te uslovno, iz neraspoređene dobiti i rezervi društva, to jest iz njegove neto imovine, ali i na osnovu statusne promene. Nadležni stručnjaci će, takođe objasniti šta treba da sadrži odluka o povećanju osnovnog kapitala novim ulozima, kao i ona koja se odnosi na situaciju kada do ove promene dolazi zahvaljujući nenovčanim ulaganjima.

Svi koji budu pohađali seminar - kako se menja osnovni kapital privrednog društva saznaće i na koji se način on smanjuje, te će im predavači objasniti da se osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću može na ovaj način promeniti na osnovu odluke skupštine članova društva, ali da njegova visina ne sme ići ispod minimalnog iznosa, koji prema zakonskim odredbama iznosi 100 dinara. Nakon toga će biti reči o smanjenju osnovnog kapitala kod akcionarskih društava, te će biti napomenuto da odluku o tome donosi skupština i to sa najmanje tri četvrtine glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo da se izjasni u vezi sa ovim pitanjem. Postoji i izuzetak od ovog pravila kada, u slučaju dvodomnog upravljanja društvom, pomenutu odluku može da donese odbor direktora, to jest nadzorni odbor, što će takođe biti objašnjeno kandidatima. Profesori će zatim navesti da se osnovni kapital u akcionarskim društvima može smanjiti povlačenjem ili poništenjem akcija koje poseduju akcionari, poništenjem sopstvenih akcija društva ili smanjivanjem nominalne vrednosti akcija, to jest njihove računarske vrednosti, ukoliko se radi o onima koje nemaju nominalnu vrednost. U slučaju smanjenja osnovnog kapitala moraju se poštovati odredbe Zakona o privrednim društvima kojima se štite prava poverilaca.

Polaznici će tokom edukacije takođe saznati i da član društva sa ograničenom odgovornošću može da stekne udeo u društvu srazmerno vrednosti njegovog uloga i ukupnom osnovnom kapitalu društva. Ovlašćeni stručnjaci će objasniti i da se sticanje sopstvenog udela društva odnosi na udeo ili deo koji društvo stekne od svog člana, te da se to može realizovati besteretnim pravnim poslom, isključenjem člana društva, njegovim istupanjem iz istog, otkupom udela ili dela udela od člana društva, prinudnim otkupom udela preminulog člana ili na osnovu statusne promene. Na časovima će biti istaknuto i da sopstveni udeo društvo može da raspodeli članovima u skladu sa učešćem njihovih udela u osnovnom kapitalu društva, da ga prenese članu ili nekom trećem licu uz odgovarajuću nadoknadu, kada svaki član ima pravo preče kupovine srazmerno visini svog udela ili da ga poništi, s tim da tada mora da izvrši postupak smanjenja osnovnog kapitala.

Kada je u pitanju akcionarsko društvo, predavači će navesti da se sopstvenim akcijama ovde smatraju one koje je društvo steklo od svojih akcionara, a da se to može izvesti neposredno ili preko trećih lica. Zatim će kandidatima navesti uslove neophodne za sprovođenje ovog postupka, određene izuzetke, kao i sam način na koji se to izvodi. Nakon toga će biti reči o sprovođenju postupka otuđenja sopstvenih akcija u akcionarskom društvu, izveštavanju o sopstvenim akcijama, te o tome kako se otuđenje obavlja u javnim akcionarskim društvima.

Dok traje kurs i obuka - kako se menja osnovni kapital privrednog društva nadležni stručnjaci govoriće i o dodatnim uplatama i načinima njihovog utvrđivnja, te o posledicama do kojih dovodi neizvršenje ove obaveze. Biće takođe objašnjeno na koji način se dobija zajam od društva i kako mu se daje zajam, a posebno predavanje odnosiće se na prava nesaglasnih akcionara, odnosno članova jednog društva. Pre kraja edukacije prisutni će biti upoznati i sa mogućnošću pobijanja određenih odluka i pravnim posledicama do kojih to dovodi.

Nakon odslušanih predavanja i aktivnog učešća u nastavi, svi polaznici će biti u potpunosti upućeni u promene do kojih može da dođe kada je reč o osnovnom kaptalu nekog privrednog društva, ali u načine sticanja i raspolaganja odgovarajućim udelima i akcijama.

U koje vreme i gde se odvija obuka i kurs - kako se menja osnovni kapital privrednog društva?

Osobe koje ovu edukaciju prolaze u statusu zaposlenih u odgovarajućoj kompaniji radiće preda rasporedu koji za njih sporazumno budu odredili koordinator za nastavu u određenom predstavništvu navedene institucije i osoba koju je za to zvanično ovlastila njihova firma, bez obzira na to da li predavanja prate uživo ili online. Oni će klasične časove koje uključuje korporativni seminar - kako se menja osnovni kapital privrednog društva moći da pohađaju u moderno opremljenim prostorijama odgovarajuće poslovnice organizatora, ali i u okviru prostora firme za koju rade, te na bilo kojoj drugoj lokaciji koju odaberu. Pri tom je nužno da budu ispunjeni tehnički uslovi za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa na datom mestu, o čemu će svakako ovlašćeni predstavnik konkretnog preduzeća biti na vreme obavešten.

Pojedinačni kandidati koji odaberu klasičan tip časova moraće da dolaze prema utvrđenom rasporedu u najbliže predstavništvo pomenute institucije, gde će se obučavati u prijatnom okruženju, uz mogućnost korišćenja svih savremenih obrazovnih sredstava. Osim toga im se nudi i opciju da se edukuju online, za šta će morati da poseduju sopstveni računar, stabilnu internet konekciju, ali i da pre početka predavanja na svoj kompjuter instaliraju posebnu vrstu softvera. Za taj postupak će blagovremeno da dobiju sva potrebna uputstva, a u slučaju da ne uspeju samostalno da ga obave, mogu da potraže pomoć u bilo kojoj poslovnici organizatora, gde će sa svojim problemom upoznati informatičke stručnjake koji će ga efikasno rešiti.

Bilo za koju od pomenutih varijanti da se odluče, pojedinci mogu da rade u paru sa još jednim kandidatom, to jest da njihov izbor bude poluindividualni kurs i obuka - kako se menja osnovni kapital privrednog društva. Polaznicima koji su na nastavu prijavljeni kao fizička lica nudi se i individualni oblik rada, kada nadležni predavač podučava samo jednog kandidata. Takva atmosfera je vrlo pogodna za brzo napredovanje, čemu posebno doprinosi činjenica da se celokupan obrazovni proces u najvećoj mogućoj meri prilagođava mogućnostima i brzini usvajanja znanja konkretne osobe. Profesor vrlo pažljivo i posvećeno prati rad dotičnog polaznika i kroz komunikaciju sa njim zaključuje na kojim oblastima bi trebalo dodatno poraditi, a u kojima se on dobro snalazi, te prema tome i održava naredna predavanja. Bez obzira na to da li rade samostalno ili kao pratneri, ovi kandidati imaju priliku da organizuju svoju edukaciju onako kako im najviše odgovara. Uz saglasnost svog profesora i koordinatora za nastavu u određenom predstavništvu organizatora mogu da preciziraju vreme startovanja programa, kao termine i ritam u kome će se predavanja sprovoditi.

Kako u standardnim, tako i u virtuelnim učionicama može da se održava i grupna obuka i kurs - kako se menja osnovni kapital privrednog društva, koja se odvija prema rasporedu utvrđenom od strane koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici neznačene obrazovne institucije. Svi članovi grupe, kojih može da bude najmanje četvoro, a maksimalno osmoro imaju obavezu da se striktno pridržavaju definisanog plana delovanja i ni na koji način ne mogu da utiču na termin kada će edukacija da startuje, kao ni na vreme i učestalost održavanja časova.

Na koji način je organizovan seminar - kako se menja osnovni kapital privrednog društva?

Svim kandidatima koji žele da nadležni profesor tokom edukacije samo njih podučava namenjen je individualni kurs i obuka - kako se menja osnovni kapital privrednog društva. Predavač će tada najpre da održava teorijska predavanja, a posle svake etape podsticaće polaznika na razgovor i prema njegovom poznavanju oblasti koje se obrađuju organizovati nastavak edukacije. Kandidati mogu nastavu da prate i u paru, to jest da odaberu poluindividualni pristup, kada će sa još jednim polaznikom funkcionisati kao partneri u nastavi. Za bilo koju od navedenih opcija da se odluče, dotični polaznici će imati šansu da odrede kada bi tačno želeli da nastava počne, kao i kojim danima i u koliko sati bi im odgovaralo da imaju časove. Sa time će morati da se saglasi njihov profesor, kao i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, jer će jedino tada predloženi raspored moći da se zvanično primenjuje.

Osobe koje budu htele da rade u grupi moraće, međutim da se pridržavaju plana koji za njih bude definisao koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije. Radi se o tome da sami kandidati neće imati mogućnost da utiču na termine i ritam sprovođenja predavanja, kao ni na datum kada će grupna obuka i kurs - kako se menja osnovni kapital privrednog društva da počne. Kada je u pitanju veličina grupe, vrlo je precizno određeno da ona može da ima minimum 4, ali ne više od 8 članova, kako bi se obezbedio kvalitet nastavnog procesa.

Za radnike nekog preduzeća biće organizovana korporativna edukacija, koja osim online, može da se prati i na klasičan način, s tim da tada časovi ne moraju da se održavaju samo u namenskim prostorijama nekog predstavništvo naznačene institucije, već prema željama samih kandidata to može da bude i u njihovom radnom okruženju, kao i na svim ostalim lokacijama gde postoje predviđeni tehnički uslovi za kvalitetno odvijanje kursa. O svim tehničkim karakteristikama koje odabrano mesto treba da poseduje blagovremeno će biti informisan zvanični predstavnik konkretne firme, a on će imati obavezu i da se sa koordinatorom za nastavu u datoj poslovnici organizatora dogovori u vezi sa datumom kada će edukacija da počne, kao i oko termina za održavanje časova i generalnog tempa rada.

Treba, takođe napomenuti i da pojedinačni polaznici mogu predavanja da prate preko interneta, kao i uživo, s tim što oni koji odaberu online seminar - kako se menja osnovni kapital privrednog društva moraju da pre početka nastave na svoj računar instaliraju namenski softver, što će verovatno uspeti da obave bez ičije pomoći. No, ukoliko budu imali nekih problema, mogu da računaju na adekvatnu tehničku podršku u svakoj poslovnici naznačene institucije.

Klasični časovi će se odvijati u prijatnom ambijentu savremeno opremljenih prostorija određenog predstavništva organizatora, gde će oni koji se za ovaj pristup opredele dolaziti prema preciziranom rasporedu rada.

Koliko traje kurs i obuka - kako se menja osnovni kapital privrednog društva?

Prema planu organizatora, ova edukacija traje 8 školskih časova, odnosno 360 minuta. Pored toga je precizirano da će se predavanja sprovoditi u trajanju od 90 minuta, to jest u vidu dvočasa i to u toku 4 dana.

Ovaj tempo rada važi samo kada je u pitanju grupna obuka i kurs - kako se menja osnovni kapital privrednog društva, budući da tada samo koordinator za nastavu u određenoj poslovnici naznačene obrazovne institucije odlučuje o vremenu i učestalosti održavanja časova.

Polaznici za koje se organizuje korporativna nastava imaće takođe isti broj časova, ali ćenjihov raspored da definišu koordinator za nastavu u okviru instituciji organizatora i osoba koja zvanično predstavlja kompaniju u kojoj rade kandidati.

Oni koji se opredele za poluindividualni seminar - kako se menja osnovni kapital privrednog društva, kao i polaznici koji se budu obučavali pojedinačno isto će raditi u toku 360 minuta, ali će moći da se sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovore oko rasporeda i tempa rada koji im svima odgovara.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se menja osnovni kapital privrednog društva"

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje