Kurs i obuka - kako se mogu zaštititi osetljive kategorije zaposlenih

Da bi mogli adekvatno da upravljaju odeljenjem ljudskih resursa, neophodno je da stručnjaci čija su to zaduženja, svakako budu detaljno upoznati sa ovom, inače vrlo interesantnom temom. Baš iz tog razloga i naglašavamo da se specijalizovani kurs i obuka - kako se mogu zaštititi osetljive kategorije zaposlenih preporučuje upravo nadležnima u odeljenjima ljudskih resursa, ali i svima onima koji na neki način upravljaju timom ljudi, bez obzira da li se radi o menadžerima ili o direktorima kompanija. Sem toga, poželjno je da sa tom temom budu upoznati i advokati, ali i svi oni koji nastoje da zaštite i prava zaposlenih i uopšteno ljudska prava. Naravno da ko god želi znanja o ovoj temi da stekne, ima pravo da se prijavi za pohađanje edukacije.

Inače se u toku cele godine ova specijalizovana obuka organizuje i to u brojnim gradovima naše zemlje, uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford, poslovnice ima u velikom broju gradova. Napominjemo da bi prijavu trebalo izvršiti na propisan način, a kandidat je posle toga u obavezi i da se upiše.

Neophodno je da osnovne podatke o sebi da zaposlenima ove institucije ili preko telefona ili lično, a naravno može ih poslati i na oficijelnu mejl adresu najbližeg predstavništva. Pored imena i prezimena, potrebno je da navede kako broj svog telefona, tako isto i datum rođenja.


Podrazumeva se da će ovlašćeno lice te specijalizovane institucije brzo nakon prijavljivanja kontaktirati kandidate, te ih obavestiti da imaju obavezu lično da budu prisutni tokom upisa. Naravno tom prilikom će im dati i podatke o obaveznoj dokumentaciji, koju moraju priložiti u momentu upisa.

Neophodno je istaći i to da se specijalizovani seminar - kako se mogu zaštititi osetljive kategorije zaposlenih sprovodi za različite kategorije polaznika, u smislu da se nastava može organizovati kako za zaposlena lica, tako isto i za pojedinačne kandidate.

Za oba tipa edukacije važi pravilo da postoji nekoliko načina za njeno pohađanje, tako da se zahtevi prijavljenih ostvaruju u najvećoj mogućoj meri.Što se tiče nastave namenjene pojedincima, ona se može pratiti kako online, tako isto i prema onim pravilima, koja podrazumeva klasičan vid organizacije, odnosno uključuje sprovođenje časova u jednoj od poslovnica pomenute institucije. Sem toga, polaznici će odabrati i da li im više odgovara samostalan rad ili u grupi, te u paru, s obzirom na to da se i klasična edukacija i onlajn mogu pohađati kroz individualnu, grupnu i poluindividualnu nastavu.

Naročito je važno da poseduje računar svako ko odluči da online časove prati, te u skladu sa pravilima moraju instalirati poseban tip softvera, a valjalo bi da stabilnu internet konekciju tom prilikom da koriste. Bude li se neka poteškoća tokom postupka instalacije javila, trebalo bi polaznik u što kraćem roku da kontaktira najbližu poslovnicu ove institucije, a kako bi mu bila pružena profesionalna tehnička podrška.

S obzirom na to da se klasična edukacija organizuje direktno u prostorijama konkretnog predstavništva, jasno je da zainteresovani za takav vid praćenja nastave ima obavezu da tamo bude prisutan i to u tačno definisanim terminima.

Svakako će prijavljeni dobiti informacije o tome da je njihova obaveza, ne samo da odluče hoće li pratiti jednu ili drugu prethodno pomenutou vrstu edukacije, nego će biti neophodno i da se opredele između poluindividualne, individualne i grupne.

Bitno je da znaju još i to da se broj polaznika kod njih razlikuje, tako da grupna obuka i kurs - kako se mogu zaštititi osetljive kategorije zaposlenih uključuje prisustvo više ljudi, dok jedan polaznik prati individualnu nastavu, a njih dvoje poluindividualnu.

Primetna je i razlika u načinu sprovođenja pomenutih tipova edukacija, a naravno da će svaki polaznik pojedinačno dobiti neophodne informacije o tome.

Generalno govoreći, grupna edukacija ne može da počne sve dok se dovoljan broj polaznika ne bude za njeno praćenje i prijavio, to jest do onog trenutka dok organizator zvanično ne bude formirao grupu. Princip koji se tom prilikom primenjuje je strog, u smislu da koordinator određuje i dinamiku održavanja časova i termine, te svakako precizira i tačan datum početka edukacije. Na propisan način zatim obaveštava svakog prijavljenog pojedinačno, uz napomenu da čak i ako zahteva određene izmene, to ne može biti ispunjeno kod grupne nastave, a prosto zato što aktuelna pravila ne dozvoljavaju takve promene.

Isto tako se mogu opredeliti i da nastavu prate kako samostalno, tako i sa još jednom osobom, a i poluindividualna i individualna obuka se organizuju prema istom principu. Prijavljeni bi tada trebalo da zajedno sa profesorom, te sa predstavnikom konkretne poslovnice definišu na koji način će časovi da budu organizovani. A to znači da će se usaglasiti kako oko trajanja edukacije, koju žele da pohađaju, tako isto i oko datuma njenog početka, ali i oko termina sprovođenja predavanja.

Izuzev nastave koju bi trebalo pojedinci da pohađaju, ova specijalizovana institucija sprovodi i obuku, isključivo namenjenu zaposlenima. Moramo napomenuti da se korporativni kurs i obuka - kako se mogu zaštititi osetljive kategorije zaposlenih može pohađati na sve do sada navedene načine, s tim što se u određenim slučajevima dopušta i izmena mesta održavanja nastave. Da budemo precizni, isključivo ako direktor zainteresovanog preduzeća, odnosno osoba koja je ovlašćena za to, bude iznela zahtev da radnici časove pohađaju u okviru svoje firme, promena će biti dozvoljena. Ipak, neophodno je da klijent u potpunosti ispoštuje sve zahteve, koji će mu prethodno biti prezentovani, a tiču se svega onoga što bi izabrani prostor trebalo da sadrži. Princip koji se primenjuje prilikom sprovođenja tog tipa edukacije je prilično jednostavan, zato što se predstavnik institucije organizatora i one firme, koju interesuje korporativna obuka, tada moraju oko svega dogovoriti. Zapravo će definisati na prvom mestu kog datuma bi trebalo zaposleni časove da počnu da pohađaju, potom koliko će nastava trajati, odnosno kakvom dinamikom će predviđeni broj radnih sati biti raspoređen i u kojim će terminima tačno predavanja da budu sprovođena.

Nastavni plan stručnog kursa – kako se mogu zaštititi osetljive kategorije zaposlenih

U skladu sa nastavnim programom, početak ove edukacije će biti posvećen definisanju takozvanih osetljivih kategorija zaposlenih, a kako bi polaznici mogli adekvatno da se upoznaju sa temom ove specijalizovane obuke, te nakon njenog pohađanja da stečena znanja i primenjuju u praksi na najbolji način.

Prva tema kojoj će pažnju posvetiti specijalizovana obuka i kurs - kako se mogu zaštititi osetljive kategorije zaposlenih se odnosi na maloletna lica, kao i na njihovu zaštitu, a primarno prilikom njihovog zapošljavanja. Predavači će detaljno objasniti kako se u tom slučaju postupa, a kada se za rad angažuje maloletno lice. Potom će govoriti i o tome na koji način su, prema slovo zakona definisane njegove obaveze i prava, kao i odgovornosti.

Biće govora i o tome u kojoj meri su maloletna lica sposobna da upravljaju određenom imovinom, a koju tokom obavljanja konkretnog posla budu stekli, te će nakon toga fokus biti stavljen na diskriminaciju takvih radnika sa stanovišta njihovog uzrasta.

Svakako će biti objašnjeno i kako funkcioniše bezbednost i zdravlje na radu, a kada je u pitanju angažovanje maloletnih lica. U tom delu će predavači govoriti i o tome kako je neophodno postupiti, ukoliko se javi potreba za prestankom radnog odnosa, a biće navedeni i zakonski akti, koji se tom prilikom moraju poštovati u potpunosti.

Nastavni program podrazumeva da će sledeći segment, koji obuhvata specijalizovani seminar - kako se mogu zaštititi osetljive kategorije zaposlenih biti usmeren na prava žena, a akcenat će biti stavljen na njihovu zaštitu najpre od polne diskriminacije. Naročita pažnja će biti obraćena na pravnu zaštitu žena kako tokom trudnoće, tako i nakon porođaja, pa će predavači kroz brojne primere objasniti prisutnima na koji način se aktuelni zakon mora primeniti prilikom njihovog zapošljavanja, odnosno određivanja porodiljskog odsustva i njegovog trajanja. Svakako će biti govora i o posebnoj zaštiti svih tih kategorija zaposlenih, a biće objašnjeno i kojom prilikom se mora dozvoliti njima pravo da odsustvuju sa posla, te na koji način su trudnice, dojilje i porodilje zaštićene od otkaza.

U okviru sledećeg segmenta će kandidati imati priliku da nauče na koji način funkcioniše zaštita onih radnika koji imaju određeni invaliditet. Podrazumeva se da će kurs i obuka - kako se mogu zaštititi osetljive kategorije zaposlenih detaljno obraditi i ovu oblast, tako da će pored ostalog prisutni saznati i na koji način se radna sposobnost takvih lica može proceniti, odnosno koji zahtevi moraju biti ispoštovani da bi osoba sa invaliditetom mogla da bude angažovana za obavljanje nekog posla.

Podrazumeva se da će profesori predstaviti i odredbe aktuelnog zakona, kojima se definiše način kako zapošljavanja, tako isto i postupanja sa ovakvim licima, a tokom njihovog radnog angažovanja. Biće im objašnjeno i u kojoj meri su osobe sa invaliditetom zaštićene od otkaza, a svakako će polaznici saznati i na koji način se postupa u slučaju da poslodavac mora takvom radniku dati otkaz ili ako, pak sam zaposleni odluči da prestane konkretni posao da obavlja.

Još jedna je oblast predviđena nastavnim planom i programom pomenute edukacije, a ona se odnosi na onu kategoriju radno angažovanih ljudi, koji nekom drugom licu pružaju negu. Tom prilikom će prisutni saznati, na prvom mestu kako je pravno regulisan njihov status, a potom i kako oni mogu biti zaštićeni od otkaza u skladu sa važećim zakonom, kojim se ta oblast reguliše.

Napominjemo da će biti u određenom segmentima edukacije dozvoljeno i da prisutni predavačima postave pitanja, a u slučaju da im nešto od prezentovanih oblasti ne bude u potpunosti jasno.

Gde se održava stručni kurs i obuka - kako se mogu zaštititi osetljive kategorije zaposlenih i u kojim terminima?

Svako bi trebalo u trenutku kada se vrši upisivanje da jasno navede koja od svih ponuđenih opcija ga zanima, a kako bi dobio proverene informacije o tome u kojim terminima se sprovodi specijalizovana obuka i kurs - kako se mogu zaštititi osetljive kategorije zaposlenih i na kom mestu.

Stvar je u tome da Obrazovni centar Akademije Oxford omogućuje pohađanje nastave u paru, a pojedinačni polaznici se mogu opredeliti i za poluindividualnu i grupnu edukaciju. Takođe važi pravilo da se svaka od njih može pohađati na jedan od dva načina, jer je u ponudi i klasični tip nastave i onaj, koji se online pohađa.

Sloboda u odlučivanju vezano za datum početka, ali i termine održavanja časova i dinamiku se daje onim kandidatima, koji odluče časove da pohađaju ili u paru ili sasvim samostalno, to jest kojima odgovara poluindividualna ili individualna edukacija. Pravilnikom je predviđeno da se oni sa nadležnim profesorom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu, a neposredno pre početka odabrane obuke o svemu tome precizno dogovore.

Uzevši u obzir da je tačno definisano koliko ljudi ima pravo da pohađa grupni seminar - kako se mogu zaštititi osetljive kategorije zaposlenih, očekuje se prvo prijavljivanje minimalnog broja njih, a zarad kreiranja grupe. Onog trenutka kada se navedeni zahtev bude ostvario i to u bilo kojoj poslovnici, njen zvanično ovlašćeni predstavnik će odrediti prvo tačan datum početka grupne nastave, a nakon toga i u kojim terminima će časovi da budu sprovedeni i prema kakvoj dinamici. Naravno da će sve te informacije proslediti prijavljenima, koji će ih u potpunosti poštovati, zato što se izmene po njihovom zahtevu ne vrše.

Kada kažemo klasična nastava, to podrazumeva obavezu prisustva prijavljenih u predstavništvu ove institucije, gde će i pratiti predavanja.

Obavezu da poseduje kompjuter ima onaj polaznik, koji se odluči za praćenje edukacije onlajn, a svakako je poželjno i preporučljivo da taj računar koristi što stabilniju vezu sa internetom, kako ne bi bilo nikakvih poteškoća. Uz primenu specijalnog softvera se taj tip edukacije organizuje, a podatke o načinu njegovog funkcionisanja će ovlašćeni predstavnik ove institucije svakom polazniku pojedinačno dati na vreme.

U ponudi navedene institucije se nalazi i korporativni kurs i obuka - kako se mogu zaštititi osetljive kategorije zaposlenih, a radi se o nastavi koju isključivo imaju pravo radnici određenog preduzeća da pohađaju. Prilikom sprovođenja te vrste obuke će biti dozvoljeno ovlašćenom licu institucije klijenta da apsolutno sve detalje, koji se odnose na organizaciju nastave za njegove zaposlene, lično on definiše sa onim stručnjakom, koji je u određenoj poslovnici institucije organizatora upravo za te poslove i nadležan. Uz to što će precizirati u kojim terminima i u skladu sa kakvom dinamikom bi zaposleni trebalo da pohađaju predavanja, oni će se usaglasiti i oko datuma početka, a samo ovaj tip edukacije može da bude sproveden i na nekoj drugoj lokaciji. Tačnije, ako je neophodno da zaposleni predavanja prate u svojoj firmi, biće potrebno da klijent obezbedi adekvatne uslove, odnosno da izabrani prostor opremi u skladu sa zahtevima, koja će mu biti neposredno pre toga prezentovana.

Prema kakvom principu se obuka i kurs - kako se mogu zaštititi osetljive kategorije zaposlenih organizuje?

Postoji nekoliko različitih načina za pohađanje ove edukacije, a kada je potrebno da to učine pojedinačni polaznici. Zato i navodimo da način na koji se specijalizovani seminar - kako se mogu zaštititi osetljive kategorije zaposlenih sprovodi zavisi, upravo od odluke apsolutno svakoga ko prijavu izvrši.

Prvo i osnovno što treba naglasiti jeste da se časovi mogu pratiti u skladu sa pravilima, koja zvanično podrazumeva individualna ili takozvana nastava jedan na jedan, zatim grupna i poluindividualna edukacija.

Isto tako je predviđeno da svaka od njih može da bude organizovana i na uobičajen način, što znači da će predavanja biti organizovana direktno u poslovnici i onlajn.

Dakle, informacije o tome kako se koja vrsta nastave sprovodi zavise baš od toga šta pojedinac odluči da izabere od ponuđenih opcija.

Napominjemo da je Obrazovni centar Akademije Oxford odredio prisustvo tačnog broja polaznika grupnoj nastavi. Pravila nalažu da se najpre mora osobe zvanično prijaviti minimalni broj polaznika i to u bilo kojoj poslovnici, a da bi bio ispunjen zvaničan uslov za početak nastave u grupi. Shodno važećem pravilniku, organizator određuje kog datuma članovi te grupe treba da počnu nastavu da pohađaju, a definišu i kakva će biti dinamika. U tom slučaju, te u kojim terminima će biti sprovedeni časovi. Precizne informacije o tome će biti dostupne prijavljenima, a odmah nakon što pomenuti uslov bude bio ispunjen, s tim što će posebno biti naglašeno da zahtevi vezano za promene, koje se odnose na odvijanje nastave u grupi, ne smeju da budu prihvaćeni.

Ne samo individualni kurs i obuka - kako se mogu zaštititi osetljive kategorije zaposlenih, nego i onaj tip edukacije, koji uključuje prisustvo dve osobe, a poznat je kao poluindividualna nastava, se organizuju po drugačijem principu. U pitanju su vrlo jednostavna i ne tako stroga pravila, zato što bi svaki zainteresovani trebalo da definiše zajedno sa nadležnima u konkretnoj instituciji kako će se odabrani tip edukacije odvijati. Preciznije govoreći, profesor koji će da vodi poluindividualnu ili individualnu nastavu, zatim ovlašćeno lice određene poslovnice i svakako, sam polaznik će da definišu datum početka, potom termine u kojima će časovi da budu organizovani i koliko će nastava trajati, budući da se usaglašavaju i oko toga kakvom dinamikom će predavanja biti organizovana.

Za svaki od tih tipova edukacija je predviđeno da predavanja budu pohađana ili u poslovnicama organizatora ili preko interneta. Napominjemo da je obavezan svaki kandidat, koji je zainteresovan za praćenje predavanja onlajn, svoj kompjuter da poseduje i neposredno pre početka na njega da instalira namenski softver. Ukoliko mu bude bila neophodna profesionalna pomoć, može da se obrati članovima tima za tehničku podršku, jer je i to usluga koju isto ova institucija obezbeđuje svojim klijentima.

Takođe, postoji mogućnost da bude organizovana i korporativna obuka i kurs - kako se mogu zaštititi osetljive kategorije zaposlenih, koja je specifična u tom smislu što jedino zaposleni u nekoj firmi imaju pravo nastavu da pohađaju. Važno je napomenuti da će se predstavnik institucije organizatora direktno sa vlasnikom određene kompanije, to jest sa licem koje poseduje potrebna ovlašćenja, dogovoriti oko toga kako će radnici pohađati predavanja i gde. Najpre će definisati da li im odgovara grupna, poluindividualna ili individualna nastava, a potom će im biti dopušteno da se opredele kako između održavanja predavanja u poslovnici organizatora ili online. Ovde postoji jedan izuzetak, zato što se klijentima može dozvoliti da njihovi radnici časove pohađaju i u onim prostorijama, koje se nalaze u njihovoj kompaniji. Neophodno je da klijent taj prostor propisno opremi, a sve detalje će mu obezbediti organizator.

Koliko će da traje specijalizovani seminar - kako se mogu zaštititi osetljive kategorije zaposlenih?

Jedino što se može unapred definisati jeste dinamika održavanja grupne nastave, zato što u tom slučaju organizator predviđa kako bi ukupan broj časova nastavnog programa trebalo da bude raspoređeno. Zainteresovani za tu vrstu edukacije moraju znati i da će ovlašćeno lice u okviru onog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kome se dovoljno zainteresovanih za praćenje nastave u grupi prijavi, definisati apsolutno svaki detalj vezano za organizaciju, tako da će tada i dobiti zvanične informacije o tome.

Ako se neko opredeli da nastavu pohađa u formi individualne ili poluindividualne, onda će on podatke o tačnom trajanju definisati sa kordinatorom za nastavu jedne od poslovnica ove institucije i sa predavačem, koji je zadužen za sprovođenje obuke, zato što se radi o posebno slobodnom načinu organizacije.

Kada se sprovodi korporativni kurs i obuka - kako se mogu zaštititi osetljive kategorije zaposlenih, isto tako se primenjuju relativno fleksibilna pravila, te podatke o trajanju, ali i o terminima, mestu održavanja i datumu početka, zajedno određuju ovlašćena lica institucije organizatora i kompanije, koje je za tu vrstu nastave i pokazala interesovanje.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se mogu zaštititi osetljive kategorije zaposlenih"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje