Kurs i obuka - kako se namiruju novčana potraživanja izvršnog poverioca

Svi koji obavljaju pravne poslove u industriji, trgovini, građevinarstvu, turizmu, proizvodnji, bankarstvu i ostalim granama privrede trebalo bi da pohađaju predavanja koja će osvedočeni stručnjaci držati dok traje kurs i obuka - kako se namiruju novčana potraživanja izvršnog poverioca. Takođe je preporučljivo da navedenu edukaciju pohađaju osobe koje obavljaju pravne poslove u okviru različitih banaka, direkcija, centara, instituta, ministarstava i drugih državnih institucija. S obzirom na široku primenljivost tema koje će se obrađivati tokom ovog programa, on će biti zanimljiv i advokatima kao i svima koji su, posredno ili neposredno uključeni u postupak izvršenja.

Osobe koje zanima navedeni seminar treba da znaju da postoje različiti načini pohađanja predavanja, te će u širokom dijapazonu modela rada svakako naći onaj koji najviše odgovara njihovom tempu života i ispunjavanju ostalih obaveza.

Tako će za polaznike koji su na kurs prijavljeni kao radnici nekog preduzeća biti organizovana korporativna nastava, koja može da se prati uživo, ali i preko interneta. Valja, međutim naglasiti da klasična predavanja ne moraju da se održavaju isključivo u moderno opremljenim prostorijama neke poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, već sami kandidati mogu da odrede mesto za sprovođenje ovakvih časova, pod uslovom da tamo postoje adekvatni tehnički uslovi za kvalitetnu edukaciju. Osim navedene lokacije, na raspolaganju im je prostor u okviru firme za koju rade, ali i sva ostala okruženja koja poseduju naznačene karakteristike. Vreme i učestalost održavanja časova, kao i termin za početak sprovođenaj programa odrediće u dogovoru osoba koju je zvanično ovlastila konkretna kompanija i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora.


Kako u standardnim, tako i u virtuelnim učionicama časove mogu da pohađaju i pojedinačni kandidati, s tim da oni koji se opredele za klasični seminar - kako se namiruju novčana potraživanja izvršnog poverioca moraju da dolaze na predavanja u najbliže predstavništvo pomenute obrazovne institucije i to u skladu sa rasporedom koji budu dobili. Polaznici čiji izbor bude online edukacija, imaće obavezu da na svoj računar pre početka predavanja instaliraju posebnu vrstu softvera, a ako ne uspeju to samostalno da obave mogu da računaju na pomoć informatičkih stručnjaka u svakoj poslovnici organizatora.

Bilo za koji od pomenuta dva modela praćenja nastave da se odluče, kandidati mogu da rade samostalno, to jest da budu jedini kojima će nadležni predavač držati časove. U toj situaciji imaće punu slobodu da diskutuju sa svojim profesorom, postavljaju mu pitanja i, ukoliko je to potrebno traže dodatna objašnjenja o konkretnoj temi. Čitava koncepcije ovog pristupa usmerena je na samog polaznika, jer mu se omogućava da napreduje prema sopstvenim mogućnostima, a takođe dobija priliku da napomene kad bi želeo da počnu predavanja, kao i kojim danima i u koliko sati mu odgovara da ima časove. Ukoliko njegov predlog bude prihvaćen od strane nadležnog profesora i koordinatora za nastavu u okviru institucije organizatora, raspored će postati validan i primenjivaće se do kraja obrazovnog procesa.

Istu mogućnost dobiće i polaznici čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs - kako se namiruju novčana potraživanja izvršnog poverioca. Oni će se najpre međusobno, a potom i sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovoriti u vezi sa tempom delovanja koji svi mogu da prihvate. Kod ovog modela, dakle nadležni profesor radi sa dvoje kandidata, izleže teorijska znanja, tumači ih i daje odgovarajući primere, a potom sa njima o tome razgovara i traži da iskažu svoje mišljenje u vezi sa konkretnom temom.

U ponudi organizatora nalazi se i grupni način rada, kada najmanje četvoro, a najviše osmoro polaznika zajedno prisustvuje časovima, međusobno se pomažu, sarađuju, diskutuju i razmenjuju informacije u vezi sa oblašću koju obrađuje konkretna edukacija. Predavač je tu da izloži gradivo, ali i da koordinira ovim procesom žive interakcije koja predstavlja zapravo srž grupnog načina usvajanja znanja. Kako svi članovi grupe moraju biti apsolutno ravnopravni, nikome od njih neće biti data prilika da traži termine održavanje časova koji mu odgovaraju, već će svi morati da se prilagode rasporedu rada koji za njih bude napravio koordinator za nastavu u okviru neke poslovnice pomenute institucije.

Svih pojedinci i firme koje zanima kurs i obuka - kako se namiruju novčana potraživanja izvršnog poverioca moraju da se na odgovarajući način za to prijave i da nadležnom službeniku omoguće da zavede imena i prezimena polaznika, njihov datum rođenja, kao i broj kontakt telefona. Ovaj postupak može da se obavi lično, u najbližem predstavništvu organizatora, preko telefona ili slanjem mejla sa odgovarajućim podacima na adresu pomenute obrazovne institucije. Nakon prijavljivanja sprovešće se upis na edukaciju, kome svi kandidati moraju lično da prisustvuju i da tada ovlašćenom licu predaju dokumenta koja će im prethodno biti naznačena. Blagovremeno će, naravno biti obavešteni i o tačnom vremenu održavanja upisne procedure, kao i o ostali bitnim detaljima vezanim za taj događaj.Šta tačno izučava specijalizovani seminar - kako se namiruju novčana potraživanja izvršnog poverioca?

Da bi se polaznici upoznali sa svim detaljima sprovođenja izvršnog postupka, nadležni stručnjaci će na predavanjima kojim počinje obuka i kurs - kako se namiruju novčana potraživanja izvršnog poverioca da govore o obezbeđivanju davanja ili činjenja i o podnošenju predloga za izvršenje. Tako će prisutni saznati da, prema odredbama aktuelnog zakona postupak izvršenja i obezbeđenja određuje sud, a pokreću se po službenoj dužnosti ili na osnovu predloga izvršnog poverioca. S tim u vezi, profesori će im napomenuti koje su tačno nadležnosti suda u ovim slučajevima, a koje se odnose samo na izvršitelja, a objasniće kandidatima i da u prvostepenom izvršnom postupku odluke donosi pojedinačni sudija, dok u postupku drugog stepena to spada u nadležnost veća, koje čine troje sudija istog suda. Takođe će istaći da se postupci obezbeđenja i izvršenja tretiraju kao hitni i da nikakvo odlaganje nije dozvoljeno, a zatim će upoznati prisutne i sa rokovima koje Zakon o izvršenju i obezbeđenju za njihovo sprovođenje predviđa.

Na narednim časovima, predavači će se baviti redosledom postupanja i namirenja, koji je propisan pomenutim Zakonom. Tako će prisutni saznati da se, u slučaju postojanja više izvršnih poverilaca koji na istom predmetu imaju potraživanja prema istom dužniku, oni namiruju istim redosledom kojim su stekli to pravo. Osim toga će im biti napomenuto da je izvršitelj, kao i sud koji vodi postupak dužan da predmete rešava po istom redosledu kako ih je i primao, osim ako posebne okolnosti ne zahtevaju određene izmene u tom pogledu.

Svi prisutni na predavanjima koja obuhvata kurs i obuka - kako se namiruju novčana potraživanja izvršnog poverioca će biti upućeni i u sprovođenje izvršnog postupka nad pokretnim stvarima. Tako će, pre svega saznati da je za to nadležan sud na čijem se području nalaze konkretne pokretnosti, ali i da postoje neke stvari koje ne mogu biti predmet ovakvog izvršenja. To su, između ostalog predmeti za ličnu upotrebu, nameštaj koji je izvršnom dužniku neophodan za život, hrana i ogrev, obeležja i različta odlikovanja, kućni ljubimci, te odgovarajuća pomagala, porodične fotografije, lična pisma i gotov novac dužnika sa stalnim primanjima do iznosa koji je na mesečnom nivou izuzet od izvršenja. Predavači će napomenuti da izvršne radnje u ovom postupku obuhvataju popis i procenu pokretnih stvari, te da, na osnovu zapisnika o popisu izvršni poverilac stiče pravo upisa založnog prava na popisanim stvarima. Profesori će tokom sledećih časova detaljnije govoriti o javnosti sudskog založnog prava i načinu njegovog ostvarivanja, a objasniće i kako se čuvaju popisane stvari, šta podrazumeva zabrana raspolaganja istima, kako se sprovodi njihova procena i prodaja, te namirenje izvršnog poverioca.

Prisutni će zatim biti upoznati sa izvršenjem na nepokretnosti, te će ih s tim u vezi predavači uputiti u neophodnost upisa rešenja o izvršenju i zabeležbe javne prodaje. Nakon toga će govoriti o načinu utvrđivanja vrednosti konkretne nekretnine, a u okviru priče o prodaji razjasniće šta se podrazumeva pod pravom preče kupovine i šta sve treba da sadrže uslovi prodaje. Polaznicima će predstaviti i proceduru javnog nadmetanja, ali i čin namirenja izvršnih poverilaca ovakvom prodajom, te će navesti i koja se tačno lica namiruju iz prodajne cene i šta se čini sa onim sredstvima koja nakon toga preostanu. Objasniće kandidatima i redosled plaćanja ostalih potraživanja i kako se tačno donosi zaključak o namirenju.

Svi koji budu pratili seminar - kako se namiruju novčana potraživanja izvršnog poverioca saznaće i na koji način se sprovodi postupak izvršenja na zaradi, koji prema važećim regulativama može obuhvatiti maksimalno iznos od dve trećine primanja. Kandidati će takođe čuti kako se obavlja izvršenje na računu dužnika, a biće obavešteni i da je organizacija za prinudnu naplatu obavezna da odmah po prijemu rešenja obavlja naplatu prema redosledu kojim je i dobijala rešenja. Nakon toga, polaznici će biti upoznati sa izvršenjem koje se obavlja na akcijama ili udelima u privrednom društvu, a posebno predavanje biće posvećeno odredbama članova 202, 203, 204, 205 i 206 Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koje se odnose na posebna pravila za namirenje. Na kraju seminara predavači će se osvrnuti i na najnovije izmene i dopune ovog zvaničnog dokumenta i tako u potpunosti osposobiti polaznike da preduzimaju odgovarajuće radnje radi naplate novčanog potraživanja.

Gde i u kojim terminima se odvija obuka i kurs - kako se namiruju novčana potraživanja izvršnog poverioca?

Osobe koje žele da pohađaju predavanja koja obuhvata navedeni program, a zaposlene su u određenoj kompaniji moći će da prate časove preko interneta, kao i na klasičan način. Bitno je napomenuti da se korporativni kurs i obuka - kako se namiruju novčana potraživanja izvršnog poverioca, koji se odvija prema klasičnom principu ne mora održavati samo u okviru neke poslovnice naznačene institucije, već sami kandidati mogu da odaberu svoje radno okruženje, pod uslovom da tamo postoje uslovi za adekvatno sprovođenje obrazovnog programa. Raspored časova, što će reći vreme i učestalost sprovođenja predavanja, kao i termin za startovanje edukacije utvrdiće u dogovoru ovlašćeni predstavnik konkretne firme i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Kandidati upisani na seminar u statusu fizičkih lica moći će takođe da odaberu između klasičnog i online rada, s tim što će prvi tip edukacije da se sprovodi isključivo u namenskim prostorijama određenog predstavništva organizatora, gde će zainteresovani polaznici dolaziti prema utvrđenom rasporedu. Oni koji budu radili preko interneta imaće zadatak da, pre nego što nastava počne na svoj računar instaliraju specijalnu vrstu softvera, što će najverovatnije uspeti da urade potpuno samostalno, jer taj postupak ne zahteva preveliko informatičko znanje niti posebne veštine. Ukoliko im, međutim ipak bude potrebna pomoć, u svakom trenutku mogu da se obrate stručnjacima koji, u okviru poslovnica pomenute institucije čine ekipu tehničke podrške.

Pojedinačnim kandidatima, osim prethodno navedenih opcija nudi se i mogućnost da odaberu broj osoba sa kojima će se obučavati, te će tako onima koji odaberu grupni seminar - kako se namiruju novčana potraživanja izvršnog poverioca predavanja proticati u jednoj dinamičnoj i veoma aktivnoj atmosferi, budućih da će raditi sa još najmanje troje, a maksimalno sa još sedmoro kandidata. Budući da se u okviru jedne grupe obično nalaze osobe različitih životnih doba, navika, ličnih osobina i profesija, sasvim je verovatno da bi svakom od njih odgovarao drugačiji raspored rada pa zbog toga nijednom polazniku neće biti dozvoljeno da predlaže nešto na tom planu. Vreme i učestalost sprovođenja predavanja, kao i datum za startovanje kompletnog programa za ovaj tip nastave utvrdiće ovlašćeni predstavnik institucije organizatora a od svih kandidata se očekuje da mu se maksimalno prilagode i slede ga sve do kraja edukacije.

Oni koji smatraju da se najkvalitetnije uči samostalno, mogu da se opredele za individualni pristup, kada će nadležni profesor samo njih podučavati, te će na taj način imati punu slobodu da se njim komuniciraju sve vreme trajanja predavanja. Osobe koje, međutim ne žele da rade pojedinačno, ali im ni ne prija grupno okruženje mogu da se opredele za zlatnu sredinu i da nastavu pohađaju sa još jednim polaznikom. U ovom slučaju, kandidati funkcionišu kao tandem u nastavi, pomažu se i predstavljaju jedno drugome oslonac, ali mogu takođe da postavljaju pitanja svom profesoru, te da se saglašavaju ili osporavaju sa onim što on iznosi. Bez obzira na to da li rade individualno ili je njihov izbor poluindividualna obuka i kurs - kako se namiruju novčana potraživanja izvršnog poverioca, ovi kandidati imaju mogućnost da iznesu svoje ideje u vezi sa rasporedom rada, tačnije rečeno da navedu kada bi im odgovaralo da edukacija počne, te kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju predavanja. Ukoliko predloge prihvate nadležni predavač i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije, ovaj raspored postaće važeći pa će to omogućiti polaznicima da sa manje stresa i opterećenja prođu kroz ovaj program, jer će im biti lakše da nove obaveze uklope u svoje dnevne navike i način života uopšte.

Na koji način se sprovodi kurs i obuka - kako se namiruju novčana potraživanja izvršnog poverioca?

Da bi bili ispunjeni zahtevi svih kandidata, organizator je predvideo više mogućnosti za pohađanje predavanja, pa je tako pre svega ponuđena opcija da se održi grupni seminar - kako se namiruju novčana potraživanja izvršnog poverioca. Osobe koje se opredele za ovakav pristup potrebno je, međutim upozoriti da će u nekim situacijama biti nužno da sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne oformi, jer za to mora biti minimalno četvoro zainteresovanih kandidata. Takođe bi valjalo da im se napomene da neće moći ni na koji način da utiču na raspored svog rada, jer će za celu grupu datum početka edukacije, kao i vreme i ritam sprovođenja časova da precizira koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Bilo kakvi pregovori i zahtevi kandidata koji se tiču plana delovanja neće se uzimati u razmatranje, već se od njih očekuje da se rasporedu koji dobiju prilagode i poštuju ga do kraja programa. Treba istaći i da u okviru jedne grupe ne može biti više od osmoro polaznika, jer bi se na taj način stvorila haotična atmosfera u kojoj ne bi bilo moguće da se svaki pojedinac iskaže na pravi način i vrlo je verovatno da bi oni aktivniji jednostavno potisnuli kandidate koji su povučeni i stidljivi, a to je ono što nikako ne sme da se dozvoli u grupnom radu.

Kandidati takođe imaju opciju da rade poluindividualno, to jest u paru sa još jednim polaznikom. Ovaj pristup je vrlo praktičan za osobe koje ne žele da rade potpuno samostalno, a opet nisu dovoljno prodorne da bi se nametnule u prisustvu većeg broja osoba. Osim sa svojim predavačem, one će moći da ostvare odličnu komunikaciju i sa partnerom i da međusobno pomažu jedno drugom, ohrabruju se i motivišu u procesu usvajanje novih znanja. Velika prednost ovog načina rada je i činjenica da polaznici, mogu najpre između sebe, a potom i sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u datom predstavništvu organizatora da se dogovore u vezi sa terminima i ritmom održavanjem predavanja, te oko datuma za početak edukacije i tako pronađu varijantu koje će im svima odgovarati.

Istu privilegiju imaće i oni čiji izbor bude individualna obuka i kurs - kako se namiruju novčana potraživanja izvršnog poverioca, a osim toga sva pažnja nadležnog predavača biće usmerena samo na njih, te će moći da mu postavljaju pitanja, traže tumačenja i objašnjenja i dobijaju potvrdu ispravnosti sopstvenog mišljenja u vezi sa oblašću koje se obrađuje na seminaru. Sam profesor vodi računa o individualnom karakteristikama kandidata i maksimalno tome prilagođava nastavni proces, te je svakom polazniku praktično omogućeno da napreduje soprstvenim tempom.

Za bilo koju od prethodnih opcija da se odluče, prijavljeni takođe mogu da nastavu prate preko interneta ili uživo, kada će dolaziti u najbliže predstavništvo institucije organizatora i u tamošnjim prostorijama koje su opremljene u skladu sa svim zahtevima savremenog obrazovanja pratiti predavanja prema utvrđenom rasporedu. Online edukacija podrazumeva da je dotični kandidat, pre početka časova na svoj kompjuter instalirao namenski softver, što je posao koji može da obavi potpuno samostalno jer uopšte nije komplikovan niti traži posebno iskustvo. Ipak, kako uvek bude onih koji se ne snađu baš najbolje, organizator je ponudio mogućnost da se takvi polaznici svakog dana tokom radnog vremena mogu obratiti IT stručnjacima zaposlenim u svakoj njegovoj poslovnici.

Kada predavanja u okviru navedenog programa žele da prate radnici nekog preduzeća, sprovodi se korporativni kurs i obuka - kako se namiruju novčana potraživanja izvršnog poverioca. Bitno je napomenuti da i ovaj tip časova može da se prati preko interneta, ali i na standardni način, s tim da drugi model predavanja ne mora da bude održan samo u okviru određenog predstavništva pomenute institucije, već je to moguće učiniti i u okviru kompanije za koju radi polaznici ili na bilo kom drugom mestu gde postoje predviđenih tehnički uslovi za kvalitetan i neometan tok edukacije. Vreme kada će ovj program da startuje, kao i termine i ritam održavanja časova odrediće sporazumno osoba koju je za to ovlastila konkretna firma i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu navedene obrazovne institucije.

Koliko traje seminar - kako se namiruju novčana potraživanja izvršnog poverioca?

Prema utvrđenom planu, naznačena edukacija trajaće 8 školskih časova, odnosno 360 minuta, a predavanja će se u trajanju od po 90 minuta održavati u toku 4 dana.

Ovaj raspored rada validan je, međutim samo za kandidate čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako se namiruju novčana potraživanja izvršnog poverioca, s obzirom na to da u toj situaciji jedino koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora može da utiče na termine i ritam sprovođenja predavanja.

Osobe koje budu radile prema individualnom ili individualnom principu imaće takođe isti broj časova, ali oni ne moraju da budu raspoređeni na način koji je naveden. To će zavisiti od dogovora koji sami kandidati postignu sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora.

Polaznici za koje se organizuje korporativni kurs i obuka - kako se namiruju novčana potraživanja izvršnog poverioca isto će raditi tokom 360 minuta, ali će tempo njihovog delovanja zavisiti od rasporeda koji naprave ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator u okviru navedene obrazovne institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se namiruju novčana potraživanja izvršnog poverioca"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje