Kurs i obuka - Kako se ocenjuje usklađenost opreme pod pritiskom sa aktuelnim propisima

Smatra se da bi svi proizvođači kotlova, sudova, pumpi, kao i sigurnosnog i radnog pribora koji radi pod pritiskom fluida većim od 0,5 bara trebalo da pohađaju predavanja koja obuhvata kurs i obuka - kako se ocenjuje usklađenost opreme pod pritiskom sa aktuelnim propisima. Ovu edukaciju valjalo bi da isprate i korisnici pomenute opreme, ali i predstavnici i stručna lica zaposlena u ovlašćenim laboratorijama za ispitivanje proizvoda i spojeva u postrojenjima. Pomenuti seminar biće, svakako veoma koristan i za zaposlene u organizacijama koje su zadužene za vršenje poslova zavarivanja opreme pod pritiskom.

Ukoliko neko želi da pohađa pomenutu obuku, najpre mora da izvrši prijavljivanje u nekoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, u više od 20 gradova u Srbiji, preko telefona ili elektronskim putem. Tada je potrebno da naznači svoje lične podatke, preciznije rečeno prezime, ime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koristi. Nakon toga, sprovešće se upis na edukaciju, a naglašen je zahtev da toj proceduri moraju da prisustvuju svi koji su se prijavili i da nadležnom službeniku predaju određena dokumenta. Ona će im, naravno na vreme biti tačno navedena, a takođe će blagovremeno saznati i vreme i mesto sprovođenja upisnog postupka.

Osobe koje su na nastavu prijavljene kao fizička lica imaće priliku da pohađaju klasične časove, ali takođe mogu da se opredele za online seminar - kako se ocenjuje usklađenost opreme pod pritiskom sa aktuelnim propisima. U prvoj opciji dolaziće na predavanja u najbližu poslovnicu organizatora, prema rasporedu koji bude utvrđen i tamo će raditi u prostorijama koje su opremljene prema svim savremenim obrazovnim standardima. Ako se, pak odluče za drugu varijantu, pratiće časove preko interneta koristeći svoje kompjutere i zbog toga su obavezni da na njih, pre početka edukacije instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Za pomenuti postupak će im nadležni dati potrebna uputstva i veruje se da će uspeti da ga obave potpuno samostalno, a ako se ipak suoče sa nekim teškoćama, moći će da se obrate za pomoć informatičkim stručnjacima u svakom predstavništvu naznačene institucije.


Bilo za koji tip edukacije da se opredele, ovi kandidati mogu da rade potpuno individualno, to jest da budu jedini koje će nadležni stručnjak podučavati tokom obrazovnog procesa. Taj vid rada omogućiće im da predviđene ciljeve postižu tempom koji im odgovara i da sam tok edukacije u velikoj meri prilagode svom predznanju, sposobnostima i brzini kojom inače uče. Pored toga, pogodnost ovog pristupa predstavlja i činjenica da će prijavljeni moći da navede vreme koje mu najviše odgovara za održavanje časova, datum početka programa i, generalno ritam rada kakav bi želeo da se primenjuje tokom nastave. Taj njegov predlog će zatim da razmotre stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora. Ukoliko budu smatrali da je on odgovarajući, proglasiće željeni raspored zvaničnim, a ako u njega budu unosili određene izmene, svakako će nastojati da maksimalno uzmu u obzir želje dotičnog kandidata.

Osobama koje žele da časovima prisustvuju zajedno sa još jednim kolegom namenjena je poluindividualna obuka i kurs - kako se ocenjuje usklađenost opreme pod pritiskom sa aktuelnim propisima. Ovlašćeni profesor tada, dakle podučava dvoje kandidata i nastoji da podstakne i održi njihovu međusobnu komunikaciju, što je vrlo važno jer na taj način oni sučeljavaju stavove, razmenjuju ideje i mišljenja, pa i na taj način proširuju svoja znanja. Jedno drugom predstavljaju značajan oslonac u obrazovnom radu i sam proces učenja čine zanimljivijim i dinamičnijim. Budući da je i ovim tipom edukacije obuhvaćen relativno mali broj osoba, moguće je izaći u susret željama kandidata vezanim za termine i ritam održavanja časova, kao i za vreme početka obuke. Tako da će se oni u vezi sa svim pomenutim detaljima dogovarati sa svojim predavačem i osobom koja reprezentuje navedenu obrazovnu instituciju, pa će tako napraviti raspored koji će svima da odgovara.

Za grupnu nastavu karakterističan je zajednički rad više polaznika. Oni kroz jedan dinamičan socijalni proces usvajaju predviđena znanja i veštine i tokom nastave mogu da izražavaju svoje stavove, razmenjuju ideje, te da tako proširuju svoje kompetencije. Polaznici, međutim ni na koji način neće moći da utiču na organizaciju nastave niti na određivanje termina i ritma održavanja časova. Te pojedinosti, kao i datum početka celokupnog programa odrediće isključivo koordinator u okviru institucije organizatora, pošto se smatra da bi s tim u vezi svaki član grupe imao različite zahteve, a nije moguće svima njima istovremeno izaći u susret. Tako će, dakle prijavljeni biti stavljeni u ravnopravni položaj i moći da funkcionišu u toku nastave kao jedinstvena celina.U slučaju da su za edukaciju zainteresovani radnici neke kompanije, biće organizovan korporativni kurs i obuka - kako se ocenjuje usklađenost opreme pod pritiskom sa aktuelnim propisima. Polaznici tada mogu da se, takođe opredele za online nastavu, ali i da rade na klasični način, no međutim ne moraju samo da na ove standardne časove dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, već ako to žele mogu da traže da se predavanja održavaju u firmi za koju rade, kao i na svakom drugom mestu gde za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. Termin početka ovog programa, vreme održavanja časova, kao i tempo kojim će se raditi odrediće zajedno ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora.

Plan i program za seminar - kako se ocenjuje usklađenost opreme pod pritiskom sa aktuelnim propisima?

Zakonom o tehničkim zahtevima i ocenjivanju o usaglašenosti opreme pod pritiskom i Pravilnicima koji se bave opremom pod pritiskom, tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti, pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe, zavarivanje, označavanje čelika i drugim stručnim pitanjima je izvršeno usaglašavanje pravnih akata Republike Srbije sa zakonodavstvom Evropske Unije, po pitanju proizvoda koji rade pod pritiskom za više od 0,5 bara povišenim ili sniženim u odnosu na atmosferski. Time je, kako će istaći profesori na predavanjima kojima startuje obuka i kurs - kako se ocenjuje usklađenost opreme pod pritiskom sa aktuelnim propisima, ispunjen preduslov za plasiranje domaćih proizvoda procesne industrije na tržište EU, kao i za nesmetani uvoz takvih proizvoda iz EU. Ključni dokument na osnovu koga je izvršena harmonizacija propisa je Evropska Direktiva za opremu pod pritiskom i integritet konstrukcija (Pressure Equipment Directive - PED), koja je aktuelna od 1985. godine, a obavezna za države EU od 2002. Polaznici će saznati da ova zakonodavna tehnika postavlja bitne zahteve za bezbednost i tehničke zahteve u harmonizovanim standardima, a smanjuje ulogu državne kontrole pre izlaska proizvoda na tržište. Zahtevima za usaglašenost sa harmonizovanim standardima ne daju se konkretna tehnička rešenja, to je ostavljeno proizvođačima sa sami izaberu, već se samo definišu rezultati i rizici. Proizvođačima je omogućen fleksibilni pristup tehničko - tehnološkom planiranju i izboru materijala za dati proizvod, a mogi i da biraju postupak ocenjivanja usaglašenosti.

Ovlašćeni stručnjaci će upoznati prisutne i sa odgovarajućim odredbama Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i za ocenjivanje njihove usaglašenosti, kao i sa podzakonskim aktima koji tretiraju ovu oblast. Na časovima koje obuhvata kurs i obuka - kako se ocenjuje usklađenost opreme pod pritiskom sa aktuelnim propisima biće reči i o Uredbi o načinu imenovanja i ovlašćenja tela za ocenu usglašenosti, kojom se definiše postupak za Imenovana tela, na osnovu zahteva koji rešava stručna Komisija, formirana od strane nadležnog ministra. Kandidati će biti informisani da zahtev treba da sadrži podatke o poslovnom imenu, pravnom statusu, delatnosti, organizacionoj strukturi, sedištu i adresi tela koje ga podnosi, obim poslova ocenjivanja i tehnički propis koji daje pravnu osnovu, podatke o tehničkim kapacitetima opreme i lokacije, kao i podatke o stručnoj osposobljenosti zaposlenih i ostale precizirane podatke Uredbom. Polaznici će takođe saznati kako se tretiraju inostrane isprave o usaglašenosti u odnosu na zahteve tehničkih propisa u pravnom sistemu Republike Srbije, a biće im naznačeno i na koji se način proverava ispunjenost ovih zahteva, te koji znak na sebi moraju da imaju odobreni proizvodi. Profesori će govoriti i o odgovarajućem označavanju opreme za rad pod pritiskom koja je proizvedena na domaćem terenu, te naglasiti da ona, kao i isti proizvodi koji su uvezeni, svakako podleže redovnim i vanrednim pregledima, u skladu sa Pravilnikom o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe.

Svi koji budu pratili seminar - kako se ocenjuje usklađenost opreme pod pritiskom sa aktuelnim propisima saznaće da se ona razvrstava u dve kategorije, prema fluidima sa kojima radi i prema projektnim i radnim karakteristikama. Pomenute osobine su pregledno prikazane u devet dijagrama iz prvog Priloga Pravilnika, te je tako izvršena podela na opremu niskog nivoa opasnosti i opremu visokog nivoa opasnosti. Predavači će objasniti da pregled opreme niskog nivoa opasnosti vrši korisnik, u intervalima prema tehničkom uputstvu proizvođača i o tome vodi pisanu evidenciju koja se čuva do trajnog izbacivanja opreme iz upotrebe. Za opremu visokog nivoa opasnosti propisani su pregledi pre puštanja u rad, periodični pregledi (spoljašnji, unutrašnji, ispitivanje pritiskom) i vanredni pregledi (kada postoji sumnja da je oprema oštećena, kada se vide deformacije na zidovima opreme, na zahtev inspekcije), ali i posle ponovnog puštanja u rad (nakon rekonstrukcije, snacije, preseljenja ili ako oprema duže od jedne godine nije radila). Polaznici će biti obavešteni da se periodični pregledi vrše, u zavisnosti od vrste opreme i fluida, u intervalima od jedne za spoljašnje, pa do deset godina za ispitivanje pritiskom, dok se pregledi i podešavanja sigurnosnih uređaja sprovode najmanje jednom godišnje.

Tokom nastave biće reči i o propisanoj dokumentaciji za opremu pod pritiskom visokog nivoa opasnosti, koja treba da sadrži Evidencioni list (Prilog IV Pravilnika o pregledu opreme), Revizione listove (podaci o rekonstrukcijama, sanacijama, preseljenjima na druge lokacije, stavljanje van pogona duže od jedne godine, promene u bezbednosnim merama, programu periodičnih pregleda), isprave o usaglašenosti, tehničku dokumentaciju opreme i projektnu dokumentaciju tehnološke celine. Polaznici će takođe biti upoznati i sa poslovima za koje je zadužena inspekcija za opremu pod pritiskom.

Kada i gde se održava obuka i kurs - kako se ocenjuje usklađenost opreme pod pritiskom sa aktuelnim propisima?

Za osobe koje rade u nekom preduzeću i smatraju da bi ova edukacija bila korisna za njih kreiran je korporativni kurs i obuka - kako se ocenjuje usklađenost opreme pod pritiskom sa aktuelnim propisima. Ovi polaznici će se edukovati prema rasporedu koji u dogovoru budu napravili zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije. Na raspolaganju im je online, kao i klasična nastava koju će moći da prate na nekoliko mesta po sopstvenom izboru i to u savremeno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice naznačene institucije, u adekvatnom prostoru svoje firme ili na nekom drugom mestu na kome svakako moraju postojati zadovoljavajući tehnički uslovi za kvalitetno održavanje i praćenje predavanja.

Oni koji budu želele da se edukuju odvojeno od ostalih mogu da odaberu individualnu nastavu i da maksimalno utiču na raspored po kome će se ona odvijati. Radi se o tome da će im biti dozvoljeno da navedu kog datuma bi želeli da počnu sa obukom, kao i koji termini i tempo održavanja časova bi se najbolje uklopili u njihovu ustaljenu rutinu i ispunjavanje drugih dužnosti koje imaju. U vezi sa tim moraće, međutim da se dogovaraju sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom pomenute obrazovne institucije, pošto svi učesnici u obrazovnom procesu moraju biti saglasni sa pomenutim pojedinostima.

Polaznici koji budu pohađali poluindividualni seminar - kako se ocenjuje usklađenost opreme pod pritiskom sa aktuelnim propisima dobiće priliku da takođe odlučuju u vezi sa rasporedom po kome će se raditi. Oni će, naime moći da se međusobno dogovore u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova, kao i oko datuma za početak kompletnog programa i da zatim taj svoj predlog saopšte ovlašćenom predstavniku pomenute institucije i osobi koja vodi edukaciju. Ukoliko se ova službena lica saglase sa željenim planom delovanja, on će postati zvaničan i to će kandidatima omogućiti da nove obaveze lakše uklope u svoju ustaljenu rutinu, poslovni i lični život.

Nasuprot tome, osobe koje budu pohađale grupnu nastavu uopšte neće moći da učestvuju u odlučivanju vezanom za datum početka edukacije, vreme i učestalost održavanja časova. Celokupan raspored po kome će se odvijati obuka unapred će odrediti koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora. Pošto ovde, dakle veći broj prijavljenih pohađa istovremeno predavanja, nije moguće ispuniti svačije želje koje su vezane za plan delovanja tokom obrazovnog postupka. S druge strane je neophodno je da svi kandidati imaju isti status i da niko od njih ne bude povlašćen u odnosu na ostale, te je ovakav princip pravljenje rasporeda zapravo način da se to postigne.

Nezavisno od toga da li rade pojedinačno, u paru ili u grupi, ovi polaznici moći će da pohađaju klasičnu nastavu i da na predavanja, u određeno vreme dolaze u najbliže predstavništvo naznačene institucije. Za njih može da se organizuje i online obuka i kurs - kako se ocenjuje usklađenost opreme pod pritiskom sa aktuelnim propisima, ali će za to morati da se blagovremeno pripreme i da na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera. Ovaj zadatak nije previše komplikovan i smatra se da će svi kandidati moći da ga obave samostalno, ali je ipak organizator za one koji se ne budu snašli obezbedio tehničku podršku u svakom predstavništvu naznačene institucije, gde rade vrhunski IT stručnjaci.

Na koji način se sprovodi kurs i obuka - kako se ocenjuje usklađenost opreme pod pritiskom sa aktuelnim propisima?

Oni koji žele da samostalno postižu predviđene obrazovne ciljeve moći će da pohađaju individualni seminar - kako se ocenjuje usklađenost opreme pod pritiskom sa aktuelnim propisima. Tada će, naime sva pažnja ovlašćenog stručnjaka biti upućena samo na njih i moći će da sa njim ostvare aktivnu i blisku komunikaciju, postavljaju mu pitanja i izražavaju svoje mišljenje u vezi sa temom koja se obrađuje. Kako tokom obrazovnog procesa nemaju kome da se prilagođavaju, ovi polaznici će moći da naznače kada bi želeli da program počne, kao i kojim danima i u koliko sati im najviše odgovara da imaju časove. U vezi sa tim dogovoriće se i sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom institucije organizatora, jer i oni naravno moraju biti saglasni sa svim pojedinostima koje se tiču nastave, budući da su njeni aktivni učesnici.

Poluindividualna edukacija takođe se nalazi u ponudi organizatora i podrazumeva da dvoje kandidata zajedno prate predavanja. Među njima se razvija aktivna dvosmerna komunikacija i razmena ideja, iskustva i mišljenja, čime se takođe proširuju predviđena znanja i usvajaju nove veštine. Ovaj način rada značajno doprinosi povećanju motivacije kod prijavljenih, a osim toga olakšana im je i sama organizacija, budući da mogu da se sa svojim kolegom, ali i sa nadležnim predavačem i koordinatorom za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora dogovaraju oko svih pojedinosti vezanih za obrazovni proces. Tako će, dakle zajedno da odluče kada će edukacija da startuje, kao i kojim danima i u koliko sati će da se drže predavanja.

Izbor osoba koje žele da usvajaju nova znanja u kontinuiranoj komunikaciji sa drugima biće svakako grupna obuka i kurs - kako se ocenjuje usklađenost opreme pod pritiskom sa aktuelnim propisima. Tada je predviđeno da najmanje četvoro kandidata mora da prisustvuje časovima, jer je bez toga besmisleno organizovati ovakav tip nastave, budući da je nemoguće uspostaviti dovoljno bogatu interakciju. Takođe, u sastavu jedne grupe ne sme da bude ni više od osmoro ljudi, pošto bi tada kvalitet obrazovnog delovanja mogao da bude značajno umanjen, bez dovoljno vremena i prostora da svaki pojedinac usvoji predviđena znanja i veštine. Niko od članova grupe neće moći da, na osnovu svojih potreba traži da se časovi održavaju u određenim terminima niti da odlučuje u vezi sa datumom startovanja programa i tempom kojim će se raditi. Sve te detalje utvrdiće isključivo koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute obrazovne institucije, a od polaznika se očekuje da im se u potpunosti prilagode i striktno ih se pridržavaju do kraja edukacije.

Bilo da rade u grupi, u paru ili nezavisno od ostalih, ovi kandidati mogu da časove prate online, ali će u tu svrhu morati da na svoj kompjuter instaliraju namenski softver ,bez koga neće moći da se edukuju preko interneta. Ovlašćeni stručnjaci će im detaljno objasniti kako da to urade, a ako i pored toga ne budu mogli da instaliranje obave samostalno, mogu svakako da računaju na pomoć informatičara u svakom predstavništvu naznačene institucije. Klasična predavanja biće održavana u najbližoj poslovnici naznačene institucije, gde će prijavljeni morati da dolaze u određenim terminima.

Kada se organizatoru obrati rukovodstvo ili ovlašćeni predstavnik neke kompanije sa željom da tamošnji radnici pohađaju pomenuti program, sprovešće se korporativni kurs i obuka - kako se ocenjuje usklađenost opreme pod pritiskom sa aktuelnim propisima. Polaznici tada mogu da prate predavanja preko interneta, ali i da odaberu klasične časove koji, shodno njihovim željama, mogu da budu održani u moderno opremljenim prostorijama odgovarajućeg predstavništva pomenute institucije, u prostoru same firme koja svoje radnike upućuje na edukaciju, ali i na bilo kojoj lokaciji gde za to postoje valjani tehnički uslovi. Datum početka obrazovnog programa, vreme i ritam sprovođenja časova u dogovoru će definisati ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Koliko traje seminar - kako se ocenjuje usklađenost opreme pod pritiskom sa atuelnim propisima?

Za kandidate čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako se ocenjuje usklađenost opreme pod pritiskom sa aktuelnim propisima, sve pojedinosti obrazovnog procesa određuje isključivo koordinator za nastavu u instituciji organizatora, dok polaznici o tome ne mogu da odlučuju.

Oni koji budu pohađali individualnu ili poluindividualnu nastavu imaće isti broj časova, ali će u vezi sa njihovim rasporedom moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i koordinatorom u određenoj obrazovnoj instituciji, kako bi utvrdili termine i ritam održavanja predavanja koji će im svima odgovarati.

Kada je u pitanju korporativni kurs i obuka - kako se ocenjuje usklađenost opreme pod pritiskom sa aktuelnim propisima, predviđen je isti broj časova, ali će tada raspored zajednički da naprave ovlašćeni predstavnik pomenute obrazovne institucije i osoba koju je za to imenovala firma koja svoje radnike šalje na edukaciju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se ocenjuje usklađenost opreme pod pritiskom sa aktuelnim propisima"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje