Kurs i obuka - kako se određuju cene proizvoda

Preporučljivo je da vlasnici i oni koji upravljaju kompanijama usmerenim na prodaju robe ili usluga svakako isprate stručni seminar - kako se određuju cene proizvoda i detaljno se upoznaju sa ovim izuzetno važnim postupakom u poslovanju. Teme koje obuhvata navedeni program biće vrlo korisne i za osobe koje se bave upravljanjem prodajom, kao i ispitivanjem tržišta, marketingom i odnosima sa klijentima. Svakako je poželjno da predavanjima prisusutvuju ekonomisti, finansijski direktori i menadžeri, odnosno svi oni koji mogu da utiču na cene robe koja se nudi potrošačima. Bilo bi dobro u ovaj obrazovni postupak uključiti i proizvođače, kao i sve one koji, direktno ili indirektno učestvuju u prodajnom procesu.

Pošto naznačenu obuku pohađaju osobe različitih potreba, načina života, profesija i starosti, organizator je ponudio nekoliko načina za praćenje nastave kako bi svima njima maksimalno izašao u susret.

Tako oni koji su zaposleni u određenoj kompaniji mogu predavanja da prate preko interneta, ali i da traže da se korporativna nastava sprovodi na klasičan način. U tom slučaju moći će da, shodno vlastitoj želji, na časove dolaze u određeno predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i da se obučavaju u prostoru svoje firme, kao i na svakoj drugoj lokaciji na kojoj ima uslova za neometano odvijanje obrazovnog procesa. Vreme početka edukacije, termine i učestalost održavanja časova zajednički će da odrede osoba koja zvanično reprezentuje konkretnu kompaniju i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije.


Pojedinačni kandidati imaju takođe mogućnosti da časove prate preko interneta, odnosno da se za njih organizuje online obuka i kurs - kako se određuju cene proizvoda. Tada su obavezni da, pre nego što nastava startuje na svoj računar instaliraju specijalni tip softvera, što je prilično jednostavan postupak, te prijavljeni uglavnom uspevaju da ga obave samostalno. Ipak je za one kojima bude potrebna pomoć obezbeđena tehnička podrška u svakom predstavništvu navedene obrazovne institucije. Ovi polaznici imaju i mogućnost da nastavu prate na standardni način, to jest da na predavanja dolaze u određeno vreme u najbližu poslovnicu organizatora.

Za bilo koji od pomenutih modela da se opredele, ovi polaznici mogu da rade individualno, to jest da traže da nadležni predavač samo njima drži časove. U takvoj atmosferi moći će da ostvare efikasniji napredak, pošto će profesor biti fokusiran samo na njih i maksimalno im se posvetiti. Takođe će dobiti priliku da mu postavljaju pitanja, diskutuju o temi koja se obrađuje, te da iznose svoje mišljenje i ideje u vezi sa konkretnom oblašću. Osim toga, ovaj pristup nudi kandidatima prilično fleksibilan način definisanja rasporeda, pa će im biti ponuđeno da navedu kada bi želeli da nastava počne, te kojim danima i u koliko sati im najviše odgovara da imaju predavanja. Sa tim predlogom, međutim mora da se saglasi nadležni stručnjak koji vodi edukaciju, kao i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, jer u suprotnom pomenuti raspored ne može da postane zvanično prihvaćen.

U ponudi je, takođe i nastava koju istovremeno prati dvoje polaznika. Ovaj poluindividualni kurs i obuka - kako se određuju cene proizvoda pruža mogućnost kandidatima da sa svojim partnerom u obrazovnom radu ostvare vrlo blisku komunikaciju, da proširuju i produbljuju svoja znanja i kroz takvu razmenu mišljenja, iskustva i ideja. Omogućeno im je i da se sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovaraju u vezi sa svim detaljima sprovođenja nastave, te da tako preciziraju termine i tempo rada koji će im svima odgovarati.

Oni koji budu želeli da se edukuju u vrlo dinamičnoj atmosferi mogu da odaberu grupni pristup, te da predavanja prate zajedno sa još nekoliko drugih polaznika. Veličina grupe je, zapravo određena vrlo preciznim pravilima i mora se strogo poštovati, jer predstavlja bitan uslov za uspeh edukacije. Tako, dakle ona ne može početi sa radom bez najmanje četvoro polaznika, a takođe radi očuvanja kvaliteta interakcije i obrazovne delatnosti nije moguće da se u sastavu grupe nađe više od osam osoba. Svi koji se opredele za ovakav model moraće da se prilagode rasporedu rada koji unapred bude definisan od strane ovlašćenog koordinatora za nastavu u okviru navedene obrazovne institucije i neće u vezi sa tim moći da ulažu bilo kakve prigovore niti zahteve.

Osobe koje smatraju da bi seminar - kako se određuju cene proizvoda mogao da im bude od koristi treba da se za to na odgovarajući način prijave, te da ovlašćenom licu navedu svoje lične podatke, odnosno ime i prezime, tačan datum rođenja i broj kontakt telefona. Ovaj postupak mogu da obave u bilo kojoj poslovnici organizatora, ali i pozivom telefonskog broja neke od njih, kao i slanjem poruke odgovarajućeg sadržaja na mejl pomenute institucije. Ubrzo nakon toga, sprovešće se i upis na kurs, kome su svi prijavljeni dužni da lično prisustvuju i da nadležnom službeniku predaju određenu dokumentaciju. Njen tačan sadržaj, vreme i mesto sprovođenja navedene procedure svim kandidatima će biti na vreme naznačeni.Kojim oblastima se bavi obuka i kurs - kako se određuju cene proizvoda?

Procena vrednosti robe koja treba da se plasira potrošačima je odlučujući korak u postizanju uspeha, pa će na predavanjima kojim počinje kurs i obuka - kako se određuju cene proizvoda ovlašćeni stručnjaci upoznati prisutne sa metodama koje se u tom postupku koriste. Predavači će predstaviti metodu troškovi plus, koja podrazumeva definisanje odgovarajuće visine cene koja treba da pokrije ukupne troškove proizvodnje i distribucije, te da donese određenu dobit. Naznačiće, takođe da osnovu za ovakvo formiranje cena predstavljaju interni troškovi, te se zatim osvrnuti na prednosti i mane korišćenja pomenute tehnike. Nakon toga biće reči o takozvanoj metodi marginalnih troškova, kod koje cena određenog proizvoda ne mora obavezno da pokriva sva davanja, ali svakako doprinosi poslovnoj dobiti. Predavači će objaniti da se ona zasniva na kontribucionom prihodu, izbegavanju alokacije fiksnih troškova i uključivanju samo varijabilnih. Napomenuće, međutim da se prilikom korišćenja ove metode ne sme zanemariti činjenica da konkurentske firme mogu da imaju niže varijabilne troškove, te da su shodno tome u prilici da formiraju niže cene. Zatim će predstaviti kandidatima metodu stope prinosa, preporučljive za kompanije koje su isključivo fokusirane na profit. Dobitak se tada ne obračunava kao deo uloženih sredstava, već u skladu sa ciljanim materijalnim sredstvima.

Na časovima koji slede nadležni stručnjaci će se baviti faktorima koji utiču na formiranje cene, te istaći da je osnovni među njima nabavna cena, to jest novac koji je za određeni proizvod dat proizvođaču ili trgovcu na veliko. Svakako da se moraju uračunati i troškovi direktno povezani sa daljom prodajom konkretne robe, ali je važno misliti i na konkurenciju, platežnu sposobnost ciljanih kupaca i, generalno na poslovnu politiku. Profesori će zatim govoriti o razlici između marže i rabata, te dati određene savete za njihovo određivanje, a osvrnuće se i na načine obračunavanja PDV - a (poreza na dodatu vrednost).

Osobe koje pohađaju specijalizovani seminar - kako se određuju cene proizvoda biće, tokom predavanja upućene i u cenovne strategije. Tako će stručnjaci objasniti da se ona povezana sa eksploatacijom tržišta još naziva i „brz ulazak, brz izlazak“, pošto mnoge komapnije koje ostvaruju visok profit, čim marže postanu nezadovoljavajuće niske, napuštaju tržište. Napomenuće prisutnima i da je ova startegija primenljiva u situaciji kada konkretna firma istupa sa novim ili jedinstvenim proizvodom i to na malim tržištima, gde nema konkurencije. Zatim će biti reči o formiranju cena koje je zasnovano na kvalitetu, kojim se ostvaruje dugoročna dobit kroz sistematski i planski razvoj tržišta. Svakako je neophodno da kvalitet robe koja se nudi bude na visokom nivou, ali i da se organizuje efikasna marketinška kampanja u kojoj bi akcenat bio na koristi koju potencijalni kupci mogu imati od datog proizvoda. Profesori će istaći da je za pomenutu startegiju potrebno vreme, te da ona ne daje trenutne rezultate jer je potrebno da plasirana roba stekne ugled među potrošačima i tek nakon toga počne da donosi dobit. Polaznici će se potom upoznati sa formiranjem cena na osnovu životnog ciklusa proizvoda, čiju bazu predstavlja koordinacija cene i predviđene trajnosti konkretne robe. Biće im naglašeno da je suština odrediti pravi trenutak za uvođenje popusta, a shodno približavanju završetka životnog ciklusa proizvoda. Mora se izbeći kašnjenje u snižavanju cena, jer će one tako u odgovarajućim periodima ostati nerealno visoke i dovesti do gubitka profita od prodaje.

U nastavku edukacije nadležni stručnjaci će govotiti o strategiji podele tržišta, koja podrazumeva uslove konkurentske ravnoteže i vrlo povoljne početne profitne stope, što će neposredno uticati na stabilnost poslovanja. Objasniće i da se nedostaci ovakvog pristupa ogledaju u potrebi za angažovanjem znatnih finansijskih i ljudskih resursa, ali i riziku od konkurencije koja može da se pojavi na tržištu sa sličnom robom i nižim cenama. Prisutni će se upoznati i sa strategijom razvijanja tržišta, koja se oslanja na održavanje nižih cena od konkurencije u odgovarajućem vremenskom periodu. Takođe će im biti predstavljena strategija kupovine tržišta, koja se koristi za plasiranje viška proizvoda ili onih koji su zastareli, i to po veoma niskim cenama.

Dok se sprovodi obuka i kurs - kako se određuju cene proizvoda, kandidatima će biti objašnjena i startegija koja se odnosi na prilagođavanje konkurentskim cenama. Istaći će se da je tada potrebno uskladiti marže sa cenama koje nude rivali, čime se uspostavlja stabilna pozicija na tržištu i održava se željeni profit u dužem vremenskom periodu. Profesori će, međutim upozoriti polaznike da je neophodno biti spreman na reakcije konkurencije, koja može da iznenada snizi cene i izazove velike probleme.

Na narednim časovima biće reči o psihološkom formiranju cena, koje se koristi u cilju uticaja na stavove kupca vezane za konačni novčani iznos koji je potrebno izdvojiti za konkretnu robu. Ovakvi pristupi su primenljivi u uobičajenim prodajnim okolnostima, ali i u toku akcijskih prodaja. Profesori će govoriti i o kalkulaciji prodajne cene, koja je zapravo suštinska za stvaranje prihoda, a na utvrđivanje njene visine utiču mnogi faktori, od kojih su najbitniji povećana konkurencija, nestašica repromaterijala i sirovina, kao i tempo tehnološkog razvoja. Polaznici će saznati da kalkulacija pomenute cene zavisi i od cilja na koji je orjentisana odgovarajuća kompanija, to jest da li je prvenstveno usmerena na prodaju, na dobit ili na očuvanje pozicije na tržištu.

U završnom delu seminara predavači će upoznati prisutne i sa odgovarajućim zvaničnim propisima vezanim za formiranje cena, te će tako govoriti o osnovnim odredbama Zakona o cenama. Biće reči o predviđenim načinima za obrazovanje cena, upravnom nadzoru i odgovarajućim kaznama koje su predviđene za nepoštovanje ovog zakonskog akta. Kandidatima će, takođe biti predstavljeni i ostali pravilnici i uredbe koje su vezane za formiranje cena određenih proizvoda ili se odnose na konkretne tipove preduzeća.

Na kojoj lokaciji i kada se održava kurs i obuka - kako se određuju cene proizvoda?

Mesto na kome će se obučavati osobe koje su na navedenu edukaciju prijavljene u statusu fizičkih lica zavisiće, naravno od toga da li oni izaberu online seminar - kako se određuju cene proizvoda ili se, pak odluče za klasičnu nastavu. U prvoj varijanti moći će da sami biraju lokaciju sa koje će pratiti predavanja, s obzirom na to da će se obučavati uz pomoć svojih kompjutera. Upravo su zbog toga obavezni da, pre nego što časovi počnu na njih instaliraju posebnu vrstu softvera, a ukoliko to ne budu uspeli da urade samostalno mogu da se obrate za pomoć IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora. Oni koji budu želeli da predavanja prate uživo, dolaziće međutim na nastavu u najbliže predstavništvo navedene institucije, u definisanim terminima.

Polaznici koji budu želeli da nastavu prate sa još najmanje troje, a maksimalno sedmoro kandidata, to jest da se edukuju u grupi moći će takođe da odaberu mesto koje im za to najviše odgovara, ukoliko kurs budu pohađali preko interneta ili da zajedno sa svojim kolegama dolaze u najbliže predstavništvo organizatora na klasične časove. U oba slučaja moraće da se striktno pridržavaju rasporeda koji već bude napravio koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i neću moći da na to utiču svojim zahtevima.

Isto pravilo važi i za kandidate čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs - kako se određuju cene proizvoda, koji takođe mogu da se obučavaju online, te da biraju mesto na kome će pratiti nastavu, ali i da pohađaju klasične frontalne časove u odgovarajućem predstavništvu pomenute institucije. Ovi polaznici će, dakle raditi u paru i imati priliku da se sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu organizatora dogovaraju u vezi sa svim detaljima koji se tiču obrazovnog procesa, pa tako naprave raspored koji će lako uklopiti u ispunjavanje ostalih privatnih i poslovnih obaveza.

Ako osobe koje odaberu individualni pristup nastavu prate preko interneta, mogu da stiču nova znanja u udobnosti svog doma, u okviru kompanije za koju rade ili na bilo kom drugom mestu koje smatraju pogodnim, dok će časove pratiti u moderno opremljenim prostorijama najbližeg poslovnice organizatora, ako se odluče za standardnu nastavu. Svakako će im biti data prilika da navedu kada žele da edukacije startuje, te koji bi se termini i ritam održavanja časova najbolje uklopili u njihov način života. U vezi sa tim će morati da se konsultuju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom naznačene institucije, te će se učiniti sve da raspored rada bude maksimalno prilagođen zahtevima konkretnog polaznika.

Kada se sprovodi edukacija za radnike određenog preduzeća, organizuje se korporativni kurs i obuka - kako se određuju cene proizvoda koji je, takođe moguće pratiti preko interneta ili na klasičan način. U prvoj varijanti polaznici mogu da rade sa mesta koje sami odaberu, ali im i druga opcija pruža mogućnost da biraju između odgovarajućih prostorija nekog predstavništva navedene obrazovne institucije, svog radnog okruženja ili, pak neke treće lokacije koja njima odgovara, ali samo ako tamo postoje tehnički uslovi za neometano sprovođenje edukacije. Vreme kada će početi program, termine i učestalost održavanja časova u dogovoru će da odrede zvanični reprezent konkretne kompanije i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Po kom principu se sprovodi seminar - kako se određuju cene proizvoda?

Budući da ima polaznika kojima odgovara da nastavu prate pojedinačno, ali i onih koji žele da rade u društvu još jedne ili više osoba, organizator je zainteresovanima ponudio sve tri opcije.

Tako će izbor onih koji žele da dobiju potpunu pažnju nadležnog stručnjaka svakako biti individualna obuka i kurs - kako se određuju cene proizvoda. Tada je, naime tok cele edukacije maksimalno prilagođen mogućnostima, potrebama i brzini usvajanja znanja konkretnog kandidata, a nadležni profesor nastoji da u skladu sa tim koriguje i poboljša svoj predavači rad. Na taj način se lako i brzo postižu predviđeni obrazovni ciljevi, a dotični polaznik se osposobljava za delovanje u realnim okolnostima. Takođe mu je omogućeno da navede kada bi odgovaralo da časovi počnu, to jest koji tempo rada i termini održavanja nastave mu najviše odgovaraju. Ukoliko je to prihvatljivo za njegovog predavača i ovlašćenog predstavnika organizatora, navedeni raspored će postati zvaničan i po njemu će se sprovoditi predavanja.

Oni koji, međutim budu želeli da časove pohađaju u društvu još jednog polaznika mogu da rade prema principima poluindividualni nastave, kada će takođe imati privilegiju da u velikoj meri utiču na raspored časova i tempo rada uopšte. Oni će se, naime u vezi sa svim pojedinostima organizacije nastave dogovarati sa zvaničnim reprezentom pomenute institucije i svojim profesorom.

Kao što je već rečeno, moguće je da se organizuje i grupni kurs i obuka - kako se određuju cene proizvoda, te da ovlašćeni stručnjak istovremeno radi sa minimalno četvoro, a najviše osmoro polaznika. Među njima se uspostavlja bogata interakcija u kojoj je svakom pojedincu omogućeno da se adekvatno iskaže i usvoji predviđena znanja i veštine. Uslovno rečeno, jedini nedostatak ovog pristupa predstavlja činjenica da članovi grupe ni na koji način ne mogu da utiču na termine održavanja predavanja i tempo sprovođenja edukacije, jer će imati obavezu da se priklone rasporedu koji unapred bude sastavio koordinator za nastavu u određenoj poslovnici naznačene institucije.

Za bilo koji od pomenutih pristupa da se opredele, kandidati mogu časove da prate na klasičan način, te da na nastavu u utvrđeno vreme dolaze u najbliže predstavništvo organizatora. Takođe im je omogućeno da se obučavaju preko interneta, to jest da predavanja prate pomoću svojih računara, na koje su obavezni da blagovremeno instaliraju namenski softver. Najverovatnije će većina polaznika uspeti to da obavi samostalno, jer navedeni postupak zaista nije komplikovan, ali su za sva pitanja i nedoumice slobodni da se obrate informatičkim stručnjacima u bilo kom predstavništvu pomenute obrazovne institucije.

Ukoliko su za ovu obuku zainteresovanih radnici nekog preduzeća, sprovešće se korporativni seminar - kako se određuju cene proizvoda i to na klasični način, ali i online. Valja, međutim istaći da oni kandidati koji budu želeli da nastavu prate uživo mogu da se edukuju u okviru najbližeg predstavništva pomenute institucije, ali i u svom radnom okruženju, te na svakom drugom mestu gde za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. Termine održavanja predavanja, tempo obrazovnog rada, kao i datum za početak sprovođenja programa sporazumno će odrediti ovlašćeni predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Koliko je predviđeno da traje obuka i kurs - kako se određuju cene proizvoda?

Prema planu organizatora ukupan nastavni fond za ovu edukaciju iznosi 8 školskih časova, odnosno 360 minuta. Takođe je precizirano da će se dvočasi u trajanju od po 90 minuta održavati tokom 4 dana, što znači da će ritam sprovođenja kompletnog programa biti 4 puta po 90 minuta.

Polaznici čiji izbor bude individualni kurs i obuka - kako se određuju cene proizvoda, kao i oni koji se opredele za rad u paru isto će imati 8 časova, ali neće morati nužno da se pridržavaju navedenog tempa delovanja. Oni će se, naime u vezi sa svim pojedinostima organizacije nastave dogovarati sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije.

Osobe za koje se bude sprovodila korporativna nastava obučavaće se takođe ukupno 360 minuta, ali će termini i učestalost odvijanja njihovih časova da zavise od dogovora između zvaničnog reprezenta firme u kojoj rade kandidati i koordinatora za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Navedeni tempo rada primenljiv je zapravo samo na grupni seminar - kako se određuju cene proizvoda, pošto u toj situaciji o terminima i učestalosti održavanja časova odlučuje samo ovlašćeni koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici navedene institucije, a sami polaznici nemaju u tome nikakvu ulogu.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se određuju cene proizvoda"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje