Kurs i obuka - kako se oporezuju zarade direktorima i ostalim rukovodiocima

Svaki ovlašćeni predstavnik one kompanije koja posluje na teritoriji Republike Srbije, te koja isplaćuje propisane zarade fizičkim licima i plaća po osnovi odbitka kako propisano obavezno socijalno osiguranje, tako i porez bi trebalo da prati specijalizovani seminar - kako se oporezuju zarade direktorima i ostalim rukovodiocima.

Apsolutno svako ko spada u ovu ciljnu grupu i ima interesovanja da navedenu oblast savlada, pored donošenja odluke o vidu edukacije koji želi da pohađa, mora takođe i da se prijavi, a zatim i upiše. Da bi prijavu mogao da izvrši, potrebno je ili da telefonskim putem kontaktira najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford ili da to učini ličnim dolaskom u njene prostorije ili da pošalje mail sa onim podacima koji se zahtevaju (prezime i ime, datum rođenja, broj telefona za kontakt).

Kada bude prosledio prijavu na jedan od navedenih načina, svaki kandidat će dobiti sva neophodna obaveštenja vezano i za postupak upisa i za organizaciju nastave. Moramo naglasiti da je svako od njih u obavezi ne samo da lično dođe u prostorije konkretne poslovnice, a kako bi zvanično bio upisan, nego je vrlo važno i da svu potrebnu dokumentaciju tom prilikom dostavi.


Upravo u trenutku upisa će se svaki kandidat opredeliti da li će pratiti online ili klasičnu edukaciju, to jest da li će predavanjima pristupati individualno, u grupi ili u paru.

Online kurs i obuka - kako se oporezuju zarade direktorima i ostalim rukovodiocima je dostupan za sve navedene vrste edukacije, a osoba koja se opredeli tako da pristupa predavanjima će imati obavezu da instalira, u skladu sa pravilima, namenski softver na svoj računar, te da pristupa nastavi sa bilo kog mesta, ali je neophodno da taj kompjuter koristi stabilnu internet konekciju.

Vrlo je važno napomenuti i to da je dostupan i klasičan vid edukacije, a da se u toj situaciji časovi sprovode u predstavništvu institucije organizatora, tako da zainteresovani lično dolaze i prisustvuju im.

Rečeno je već da se i online i klasična edukacija mogu organizovati za grupu polaznika, koja će da broji između 4 i 8 ljudi, to jest za dvoje njih, a putem poluindividualne nastave, te samo za jednu osobu, kada se primenjuju pravila vezana za sprovođenje takozvane individualne nastave.

Grupni seminar - kako se oporezuju zarade direktorima i ostalim rukovodiocima se organizuje u onim terminima koje definiše koordinator za nastavu, a koji isto tako određuje i kog datuma tačno će članovi te grupe početi da prate predavanja i svakako, definiše u kojim će to biti terminima. Međutim, svi koji se opredele ovako da pohađaju nastavu moraju da znaju i to da se prvo mora ispuniti osnovni zahtev, a koji se odnosi na nastanak grupe, što znači da se najmanji broj polaznika prvo mora prijaviti. Inače, pravila su u ovom slučaju prilično stroga, tako da prijavljenima nije omogućeno da zahtevaju izmene.

Drugačiji princip se primenjuje kod individualne i poluindividualne edukacije, s obzirom na to da osobe koje tako žele časove tako da pohađaju, određuju trajanje nastave, ali i datum njenog početka i termine održavanja i to u direktnom dogovoru sa zvaničnim predstavnikom određene poslovnice institucije organizatora, ali i sa konkretnim profesorom, koji će sprovoditi nastavu koju žele da pohađaju.

Što se primenjuju slična pravila kada se organizuje korporativna obuka i kurs - kako se oporezuju zarade direktorima i ostalim rukovodiocima, to znači da će klijent podatke o trajanju nastave imati na raspolaganju kada ih definiše sa licem koje je, upravo za te poslove i zvanično ovlašćeno u konkretnom predstavništvu ove institucije. Ipak, moramo naglasiti da se radi o edukaciji za zaposlene i da u skladu sa iznetim zahtevima klijenta ona može biti sprovedena i izvan prostorija organizatora, a najpre u određenoj kompaniji. Posebno je važno tada da klijent dobije informacije vezano za konkretni prostor, to jest za njegove osobenosti, a koje u potpunosti moraju biti zadovoljene, kako bi zaposlena lica ovu edukaciju pratila u skladu sa pravilima.Plan i program seminara - kako se oporezuju zarade direktorima i ostalim rukovodiocima

Pored toga što će profesori ukazati polaznicima ovog seminara na to prema kakvom principu funkcioniše oporezivanje zarada direktorima, biće govora i o primeni tog procesa kada se radi o članovima, najpre nadzornih, a zatim i upravnih odbora u različitim preduzećima. Svakako će specijalizovana obuka i kurs - kako se oporezuju zarade direktorima i ostalim rukovodiocima u toku uvodnog predavanja, najpre govoriti o različitim vrstama naknada koje su namenjene fizičkim licima, a primarno onima koji su osnovali konkretno preduzeće, to jest u njemu rade na direktorsko mestu ili se tretiraju kao direktori koji nisu u radnom odnosu, već sa konkretnim pravnim licem imaju zaključen validan ugovor o obavezama i pravima. Takođe će prisutnima biti objašnjeno i kako se oporezuju zarade za članove kako nadzornih, tako isto i upravnih odbora u određenoj firmi, a svakako će profesori govoriti i o tome šta se podrazumeva pod prihodima od kapitala, to jest na koji način funkcioniše njihovo oporezivanje, ali će im biti ukazano i na ostale prihode. Naglašavamo da će u ovom delu oni omogućiti polaznicima kursa da vide na praktičnim primerima kako funkcioniše obrada zarada za lica u različitim kategorijama.

U skladu sa nastavnim programom je određeno da svaki pojedinačni polaznik ove obuke bude detaljno upoznat sa postupkom koji se vrši prilikom utvrđivanja poreske osnovice i poreza uopšte, te da nauči i sve što se odnosi na doprinose. Zapravo će stručni kurs i obuka - kako se oporezuju zarade direktorima i ostalim rukovodiocima u tom delu obraditi različite vrste doprinosa, a biće predstavljene i osnovice za obračun doprinosa, ali i propisane stope.

Uz pomenute oblasti, polaznici ove edukacije će biti u mogućnosti i da se vrlo precizno upoznaju sa celokupnim postupkom kako obračunavanja poreza na zarade direktorima i svim ostalim rukovodiocima, tako i sa onim postupkom koji je vezan za plaćanje tih doprinosa.

Isto tako se podrazumeva i da će svaki učesnik ovog seminara biti upoznat sa određenim odredbama aktuelnih zakona, tako da će moći i da praktično primenjuje konkretne propise koji su navedeni u Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i u Zakonu o porezu na dohodak građana Republike Srbije.

Podrazumeva se da isključivo zavisi od radnog mesta svakog pojedinačnog polaznika u kojoj meri će stečeno znanje moći da primeni u praksi, to jest koliko će imati mogućnost da utiče na poresko planiranje u okviru konkretne kompanije. Jedno je sasvim sigurno - specijalizovani seminar - kako se oporezuju zarade direktorima i ostalim rukovodiocima će omogućiti apsolutno svakom pojedinačnom polazniku da se na najbolji mogući način sa ovom oblašću upozna i to ne samo u teoriji, već i kroz brojne praktične primere.

Gde i kada se kurs i obuka - kako se oporezuju zarade direktorima i ostalim rukovodiocima održava?

Da bi bilo koji prijavljeni kandidat saznao na kom mestu i u kojim terminima se sprovodi specijalizovana obuka i kurs - kako se oporezuju zarade direktorima i ostalim rukovodiocima, važno je da se opredeli da li će nastavu pratiti u grupi ili individualno, odnosno u paru, ali i da li će to učiniti prema klasičnom principu ili preko interneta.

Na potpuno isti način kao i edukacija namenjena pojedinačnim polaznicima, se organizuje i korporativni kurs, s tim da radnici određene firme tada pohađaju predavanja. Zapravo se primenjuje vrlo jednostavan princip organizacije, budući da se osoba koja je u konkretnoj kompaniji za takve poslove zadužena i koordinator za nastavu organizatora dogovaraju kako bi trebalo radnici časove da prate, s tim što se isključivo korporativni kurs može organizovati i izvan prostorija jedne od poslovnica organizatora. Zahteva se u tom slučaju da klijent u potpunosti ispoštuje sva aktuelna pravila, to jest da omogući zaposlenima praćenje časova u prostoru sa tačno određenim karakteristikama.

Naglašavamo da svaki pojedinačni polaznik koji želi predavanja da prati online, to isključivo čini uz korišćenje specijalne vrste softvera, a koji svakako mora u skladu sa pravilima da instalira na svoj kompjuter. Podrazumeva se da će profesionalna podrška u tehničkom smislu biti pružena svakome, ko ne bude mogao samostalno da instalira tu vrstu softvera.

Na više od 20 lokacija u celoj zemlji se organizuje klasični kurs i obuka - kako se oporezuju zarade direktorima i ostalim rukovodiocima, a osobe koje su zainteresovane časove po tom principu da prate, svakako u prethodno precizno određenim terminima dolaze i prisustvuju predavanjima.

Kako je u zvaničnoj ponudi više tipova nastave, svakako se podrazumeva da će prijavljeni odlučiti kako će predavanja da prate, to jest da li će to učiniti u grupi, kada je od najmanje četvoro do najviše osmoro ljudi prisutno ili mu više odgovara princip koji se poštuje prilikom organizacije individualne, odnosno poluindividualne nastave, a koju bi trebalo 2 osobe da pohađaju.

Moramo naglasiti da je, sasvim sigurno najstrožiji način na koji se organizuje grupni tip edukacije, a prvenstveno zbog toga što se dovoljan broj polaznika mora prijaviti kako bi nastava počela i zato što, praktično rečeno ovlašćeno lice konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford određuje svaki segment sprovođenja predavanja u grupi. Naime, posle zvaničnog prijavljivanja 4 polaznika najmanje u toj poslovnici, a nevezano za to da li je u pitanju online ili klasična edukacija, koordinator za nastavu pristupa određivanju svih principa organizacije, to jest precizira na prvom mestu kog tačno datuma će članovi te grupe da počnu sa praćenjem predavanja, a odmah posle toga svakako definiše i termine njihovog održavanja, to jest dinamiku. A čak i ukoliko neki polaznik bude želeo da se bilo šta od definisanog izmeni, biće informisan da se to ne dopušta kod grupne nastave.

Zato i jeste na raspolaganju i poluindividualni seminar - kako se oporezuju zarade direktorima i ostalim rukovodiocima, a pravila koja se tada poštuju su potpuno ista kao i prilikom organizacije nastave za po jednu osobu, to jest individualne. Prvenstveno se radi o tome da svaki zainteresovani ima veliku slobodu u odlučivanju o načinu sprovođenja konkretne vrste nastave, budući da će sa profesorom koji je vodi, te sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu upravo on i dogovora kako o terminima u kojima će se predavanja odvijati, tako i o datumu kada bi trebalo da počne nastava i o brzini održavanja časova, to jest o dinamici.

Na koji način se organizuje specijalizovana obuka i kurs - kako se oporezuju zarade direktorima i ostalim rukovodiocima?

Odmah moramo naglasiti da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu organizuje prema različitim principima, to jest kroz individualnu, grupnu ili poluindividualnu, tako da svaki pojedinačni kandidat, praktično rečeno samostalno bira na koji način će da prati specijalizovani seminar - kako se oporezuju zarade direktorima i ostalim rukovodiocima.

Za poluindividualnu edukaciju je predviđen potpuno isti princip kao i za onu vrstu nastave koju bi trebalo jedna osoba da prati, to jest individualnu. Pravila su takva da svako ko želi časove na jedan od tih načina da prati, definiše kako će se oni odvijati i to čini sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu određene poslovnice i sa profesorom, čija je nadležnost da vodi konkretnu vrstu edukacije.

Suprotno od toga, grupni kurs i obuka - kako se oporezuju zarade direktorima i ostalim rukovodiocima se organizuju na sasvim drugačiji način, jer se od zainteresovanih kandidata zahteva da se maksimalno prilagode onme što u tom slučaju treba da definiše ovlašćeni predstavnik institucije organizatora. Naime, minimalan broj polaznika potrebnih za nastanak jedne grupe, to jest za zvaničan početak te vrste nastave jeste 4, a organizator je tačno definisao da ih tada najviše 8 sme prisustvovati predavanjima, jer se upravo zahvaljujući tome omogućuje zadovoljavajući kvalitet edukacije. Odmah pošto bude bila kreirana grupa će biti i to od strane koordinatora za nastavu određeno kog datuma će polaznici početi sa praćenjem časova, to jest po kakvoj dinamici će se oni odvijati i u kojim će to da bude terminima. Napominjemo da se promene po njihovom zahtevu i to apsolutno bilo kog segmenta, neće dozvoliti.

Svakako je dobro reći i to da bi nadležni u okviru određenog preduzeća, a ako postoji interesovanje da se njihovim zaposlenima omogući praćenje ove obuke, trebalo da definišu kako će se korporativni seminar - kako se oporezuju zarade direktorima i ostalim rukovodiocima organizovati i to sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. Inače, ta edukacija može da bude organizovana kako u poslovnicama pomenute institucije i preko interneta, tako isto i u sklopu firme koja je za nju zainteresovana. Ali je tada naročito bitno da se izabere prostor koji je maksimalno usklađen sa zadatim pravilima, jer je neophodno da zaposleni časove prate u skladu sa tačno određenim standardima.

Za sve navedene tipove nastave je naglašeno da ih zainteresovani mogu pratiti kako online, tako isto i na način koji se smatra klasičnim. Sve osobe koje se budu odlučili za prvu varijantu, te koje navedu da ih interesuje online obuka će za tu priliku morati da obezbede računar i da ispoštuju pravila vezano za instaliranje i primenu specijalne vrste softvera. Jasno je da će ih organizator o svim detaljima obavestiti, ali će im u skladu sa potrebama omogućiti i tehničku podršku.

Budući da se klasični vid edukacije organizuje na preko 20 lokacija u celoj našoj zemlji, to svako ko odluči nastavu da prati na taj način treba da izabere u kojoj poslovnici organizatora želi predavanja da pohađa.

Koliko traje kurs i obuka - kako se oporezuju zarade direktorima i ostalim rukovodiocima?

Kako svaki prijavljeni bira po kom principu će nastavu pratiti, baš od toga i zavisi da li će mu organizator prethodno pružiti informacije vezano za trajanje nastave ili će ih dobiti kada se samostalno bude o tome dogovarao sa nadležnim licima u okviru određenog predstavništva institucije organizatora.

Naime, grupni seminar - kako se oporezuju zarade direktorima i ostalim rukovodiocima je jedini koji omogućuje prijavljenima da te podatke dobiju od strane organizatora, uzevši u obzir da koordinator za nastavu predstavništva u kome se formira grupa definiše kako trajanje, tako i datum početka i dinamiku održavanja.

Uopšteno je određeno da se predavanja u formi grupne nastave pohađaju ukupno 4 dana, to jest da svakoga od njih članovi jedne grupe imaju nastavu koja će trajati po 2 školska časa, odnosno po 90 minuta, jer je 8 školskih časova zvanično u nastavnom programu.

Inače, oni kandidati koji žele da pohađaju ovu obuku u paru ili individualno će precizirati koliko će ona da traje, ali i sve ostale segmente direktno sa nadležnim predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu.

A kada je u pitanju korporativni kurs i obuka - kako se oporezuju zarade direktorima i ostalim rukovodiocima, tom prilikom je prisutan prilično slobodan princip organizacije, tako da ovlašćeni predstavnik zainteresovanog preduzeća o trajanju nastave mora da se dogovori sa onom osobom koja je u određenoj poslovnici zadužena za te poslove.

Spisak gradova za kurs i obuka primene aktuelnih odredbi Zakona o privrednim društvima na promene na kapitalu

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje