Kurs i obuka - Kako se organizuje drumski transport robe

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: učesnicima u drumskom saobraćaju, odgovornostima prevoznika, procesom transporta, međunarodnim drumskim prevozom robe, carinskim procedurama, tahografom, radnim vremenom vozača...

Cena | Trajanje kursa: 10 časova, organizovanih u 5 dvočasa

Preporučljivo je da svi pojedinci ili kompanije koji su, direktno ili indirektno uključeni u proces transporta različitih vrsta proizvoda pohađaju predavanja koja obuhvata specijalizovani seminar – kako se organizuje drumski transport robe. Tu primarno spadaju prevoznici, koji u ovom slučaju uglavnom odgovarajuću robu transportuju kamionima ili kombi vozilima potrebne veličine, ali i firme i fizička lica koja u svom poslovanju često imaju potrebu za datom vrstom usluga. Neosporno je da će podaci saopšteni tokom obuke svakako biti korisni i onima koji se bave ugovaranjem prevoza, bez obzira da li su u pitanju agencije ili osobe koje na ovom polju deluju samostalno. Pomenutu edukaciju valjalo bi da isprate i svi koji na neki način posreduju u transportnim poslovima, to jest povezuju prevoznika i korisnika, a ona će nesumnjivo interesovati i osobe zadužene za prijem robe na odredištu.

U slučaju da se na naznačenu edukaciju prijave pojedinci koji rade u nekoj kompaniji, primeniće se korporativni oblik rada koji se odvija prema posebnim pravilima. To pre svega znači da časovi mogu da se sprovode kako online, tako i klasično, s tim što će se standardna predavanja održavati u prostorijama neke poslovice Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i u okviru firme čiji zaposleni prolaze ovaj obrazovni proces, kao i na drugim lokacijama. Uslov koji u tom smislu mora da bude ispunjen odnosi se na zadovoljavanje kriterijuma za neometano držanje predavanja, usvajanje znanja, te aktivno učešće u obrazovnom procesu. Raspored časova, odnosno datum kada će nastava da počne, kao i termine sprovođenja predavanja i njihovu učestalost odrediće zajedno osoba koja zvanično predstavlja konkretnu kompaniju i koordinator ovlašćen od strane organizatora.

Pojedinačni polaznici mogu da odaberu onaj model praćenje nastave koji im najviše odgovara, a u ponudi su kako pojedinačni, tako i grupni ali i rad u paru. Za kandidate koji vole da deluju isključivo prema sopstvenim mogućnostima i potrebama obezbeđen je individualni kurs i obuka - kako se organizuje drumski transport robe, kada zapravo profesor radi samo sa jednom osobom. Takođe, relativno miran pristup polaznici mogu ostvariti i u okviru poluindividualne edukacije, u okviru koje se predavanja drže za po dva polaznika. U oba pomenuta slučaja predviđena je mogućnost da prijavljeni, shodno svojim dnevnim navikama definišu vreme održavanja predavanja i njihov ritam, ali i da odrede datum kada će program početi da se sprovodi. Valja naglasiti, naravno da je neophodno da se sa ovim predlogom u potpunosti saglasi profesor koji vodi seminar, kao i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije, jer u suprotnom on ne može da se usvoji.


U zaista bogatoj ponudi organizatora svako će nesumnjivo pronaći oblik rada koji mu najviše pogoduje, te tako osobe zainteresovane za praćenje predavanja u prisustvu više osoba mogu da odaberu grupni pristup. U određenim situacijama biće potrebno da se sačeka neko vreme dok se grupa ne bude formirala, budući da je pravilima definisano da se u njoj ne može nalaziti manje od četvoro, ali takođe ne više od osmoro kandidata. Ovaj broj je procenjen kao optimalan u cilju obezbeđivanja dovoljno prostora i vremena tokom obrazovnog procesa za jednak napredak svakog pojedinca. Kako bi svi oni imali isti status i niko ne bi bio izdvajan od drugihn neće im biti omogućeno da svojim predlozima utiču na raspored časova. Tačnije rečeno, vreme održavanja predavanja koja uključuje obuka i kurs - kako se organizuje drumski transport robe, kao i njihovu učestalost, te datum početka kompletnog procesa odrediće isključivo koordinator za nastavu u datom predstavništvo organizatora.

Sva tri opisana modela moguće je pratiti na standardnim predavanjima, koja se sprovode u adekvatno opremljenim prostorijama neke poslovnice pomenute obrazovne institucije. Na njih su kandidati obavezni da dolaze prema utvrđenom rasporedu, koji će im biti zvanično saopšten na početku edukacije. U ponudi je takođe i praćenje nastave preko interneta, odnosno takozvani online rad. Za ovakav pristup neophodno je da kandidat poseduje sopstveni računar, stabilnu internet konekciju, ali i da pre početka nastave na svoj kompjuter instalira tačno određeni tip softvera. Taj postupak ne zahteva posebne informatičke veštine ni iskustvo i zaista ga je prilično jednostavno obaviti, ali je za sve one koji se ne budu snašli obezbeđena tehnička podrška od strane informatičkih stručnjaka zaposlenih u svakom predstavništvu date obrazovne institucije.

Osobe koje žele da prate predavanja stručnjaka, koja će biti uključena u seminar - kako se organizuje drumski transport robe moraće da se na odgovarajući način za to prijave. Kandidati imaju mogućnost da u tu svrhu lično dođu u neku poslovnicu organizatora i tamo saopšte nadležnom službeniku tačan datum svog rođenja, kako se zovu i prezivaju i koji je broj fiksnog ili mobilnog telefona na koji mogu da budu pozvani u cilju davanja daljih obaveštenja. Takođe je moguće da ove lične podatke dostave mejlom na odgovarajuću adresu ili jednostavno putem telefona. Kada se završi prijemna procedura, polaznici će vrlo brzo biti obavešteni o tačnom datumu upisa na obuku, koji se uvek organizuje u okviru određene poslovnice pomenute institucije. Naglašen je i zahtev da prijavljeni lično prisustvuju upisu i da tom prilikom prilože odgovarajuću dokumentaciju, o čijoj će sadržini svakako da ih blagovremeno informiše nadležni službenik.Kojim oblastima se bavi kurs i obuka – kako se organizuje drumski transport robe?

Na samom početku ove edukacije, polaznicima će biti prezentovani osnovni podaci o sistemu prevoza određenih proizvoda. Tako će svi prisutni na predavanjima koja obuhvata specijalizovana obuka i kurs – kako se organizuje drumski transport robe saznati ko su tačno učesnici u ovom postupku, kao i koje su im uloge namenjene u njemu. Posebna pažnja će biti posvećena činu ugovaranja prevoza, kojim se pojedinac ili kompanija zadužena za drumski transport, uz odgovarajuću novčanu nadoknadu obavezuje da u okviru definisanog roka prebaci robu u neoštećenom stanju do određenog mesta i tamo je preda primaocu.

Tokom obuke, polaznicima će biti objašnjena i odgovornost prevoznika predviđena ugovorom, a koja se zapravo odnosi na situacije kada se konkretna roba izgubi, ošteti ili ako se zakasni sa isporukom. Zatim će biti precizirani i uslovi koji dovode do isključenja odgovornosti prevoznika, kao što su na primer oštećenja ili gubitak proizvoda, nastalih usled nedostatka ili neodgovarajuće ambalaže, loše sprovedenog procesa utovara, nepotpunih oznaka na paketima i slično. Stručnjaci će potom upoznati prisutne i sa pravima koja su zvanično data prevozniku, ali i sa svim pojedinostima procesa transporta koji se odnose na korisnike ove usluge. Tako će im stručni seminar – kako se organizuje drumski transport robe omogućiti da se bliže upoznaju sa podacima koje je predviđeno da pošiljalac dostavi prevozniku, ali i sa dokumentima koja je u tu svrhu potrebno pribaviti.

Na narednim časovima obradiće se oblast međunarodnog drumskog prevoza, te će profesori govoriti o pravnoj regulativi koja je vezana za ovaj proces. Prisutni će takođe saznati i šta tačno predstavlja CMR tovarni list, čija je upotreba predviđena na osnovu propisa istoimene ženevske konvencije (Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route – franc.). Ovim dokumentom se, naime preciziraju obaveze i prava ugovornih strana u drumskom transportu, ali njegovo odsustvo ne znači ukidanje poštovanja pravila pomenute konvencije. Posebna tema predavanja odnosiće se na osiguranje robe i vozila tokom prevoza, pa će biti objašnjeni odgovarajući postupci koji se u tom cilju preduzimaju od strane učesnika u transportnom postupku. Ovlašćeni predavači će na kraju obuke da objasne i zakonom definisanu proceduru koja se primenjuje prilikom predaje robe ovlašćenom primaocu, kako bi proces transporta bio kompletno završen i sve obaveze njegovih učesnika bile valjano ispunjene.

Kada se završi stručni kurs i obuka – kako se organizuje drumski transport robe, svi kandidati će znati ne samo na koji način se ugovara prevoz, već će biti izuzetno dobro upućeni u dokumentaciju koja se u toj situaciji prilaže. S obzirom na to da će poznavati zakonsku regulativu koja se odnosi na međunarodni transport, biće sposobni da, i bez posrednika u interesu svoje kompanije dogovore transport određene robe i tačno predvide svoja prava i obaveze, ali i ono što mora da ostvari sam prevoznik. Tako će svakako u velikoj meri da izbegnu potencijalne rizike u poslu, te da unaprede poslovanje svoje firme i obezbede sigurno prenošenje robe do željenog odredišta.

Gde i u koje vreme se održava obuka i kurs – kako se organizuje drumski transport robe?

Ukoliko se ova edukacija sprovodi u klasičnom obliku, časovi koje obuhvara specijalizovani seminar – kako se organizuje drumski transport robe biće održavani u odgovarajućoj poslovnici pomenute obrazovne institucije. U svakoj od njih nalazi se, naime prostorije namenjene kvalitetnom sprovođenju nastave, koje su uz to vrlo moderno opremljene. Svi polaznici zainteresovani za ovakav model rada dolaziće, dakle u njima najbliže predstavništvo organizatora i tamo pratiti predavanja prema utvrđenoj satnici. Ostalima se, međutim nudi prilika da odaberu praćenje nastave preko interneta, za šta će im pored računara biti neophodno i sprovođenje postupka koji podrazumeva instaliranje specijalne vrste softvera. Ovaj informatički zadatak zaista nije previše zahtevan, pa se veruje da će većina polaznika uspeti samostalno da ga obavi. U svakom slučaju treba napomenuti da je dovoljno da se obrate IT stručnjacima, zaposlenim u svakom predsedništvu date institucije i da dobiju odgovarajuću tehničku podršku, ukoliko im to bude bilo potrebno.

Bilo da rade na standardni način ili online, kandidati predavanja mogu da pohađaju samostalno ili u paru, odnosno po modelu poluindividualne nastave. Oba pristupa će im nesumnjivo pružiti mogućnost da brzo napreduju, budući da će ovlašćeni predavač imati dovoljno vremena da im se maksimalno posveti i prilagodi obrazovni tok mogućnostima korisnika. Osim toga, svi koji budu želeli da časove pohađaju zajedno sa još jednim kolegom, ali i osobe čiji izbor bude individualni kurs i obuka - kako se organizuje drumski transport robe imaće priliku da lično odrede datum kada će edukacija da počne, ali i vreme i učestalost održavanja časova koje im najviše odgovara. Kada taj predlog prihvati nadležni profesor i koordinator u okviru institucije organizatora, raspored će početi zvanično da se primenjuje, što će polaznicima omogućiti minimalno remećenje dnevnih obaveza usled praćenja ove nastave.

Grupni način rada se takođe nalazi u bogatoj ponudi organizatora, a namenjen je upravo osobama koje najbolje napreduju u kontaktu sa drugim ljudima. Predavanja kojima je predviđeno da prisustvuje najmanje četvoro, a maksimalno osmoro polaznika će svakako biti veoma dinamična i omogućiće kandidatima da sa svojim kolegama prodiskutuju o određenim temama i razmene stavove i iskustva. Ipak, treba napomenuti da oni koji odaberu ovakav pristup neće moći ni na koji način da utiču na raspored predavanja, s obzirom na to da svi članovi grupe moraju da uživaju isti tretman i da se ne može udovoljiti svakome od njih pojedinačno. Zbog toga je precizirano da će termin početka obrazovnog procesa, kao i dane i sate u kojima će se odvijati predavanja da odredi isključivo koordinator za nastavu, ovlašćen od strane institucije organizatora.

Ukoliko su za ovu edukaciju zainteresovane osobe koje rade u nekoj kompaniji, predviđena je primena posebnog modela sprovođenja nastave. To je takozvana korporativna obuka i kurs - kako se organizuje drumski transport robe, koja se može pratiti i uživo i online, ali treba napomenuti da klasičan tip časova može da bude održan na svim lokacijama gde postoje uslovi za kvalitetno odvijanje nastave. To znači da polaznici mogu da pohađaju predavanja u namenskim prostorijama odgovarajuće poslovnice organizatora, u prostoru svoje firme ili na mestu koje sami odaberu i koje smatraju pogodnim za rad. Određivanje rasporeda predavanja, njihovog ritma, kao i termina za startovanje edukacije biće povereno ovlašćenom predstavniku konkretne kompanije i koordinatoru za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije.

Na koji način se sprovodi seminar – kako se organizuje drumski transport robe?

Shodno željama i potrebama kandidata, predavanja koja će održati stručnjaci dok traje stručni kurs i obuka - ako se organizuje drumski transport robe mogu da budu sprovedena na različite načine. U ponudi je, recimo grupni oblik rada koji podrazumeva da časovima istovremeno prisustvuje minimalno četvoro, a ne više od osmoro polaznika. Pravilima je, takođe predviđeno da će vreme održavanja predavanja, kao i njihov ritam, te datum kada celokupna edukacija startuje da odredi isključivo koordinator za nastavu u okviru date poslovice organizatora, a da će polaznici imati obavezu da ga se strogo pridržavaju do kraja obrazovnog procesa.

Svi kandidati koji, međutim žele da rade u mirnijem okruženju mogu da se opredele za poluindividualni seminar, koji će pohađati u paru. To će im omogućiti ne samo dobru saradnju i interakciju sa predavačem, već i mogućnost da sa svojim kolegom razmene mišljenja i pomažu se tokom učenja. Osim ove pogodnosti, dozvoljeno im je i da, u dogovoru sa ovlašćenim profesorom i i licem koje predstavlja instituciju organizatora odrede vreme početka seminara i termine časova, kao i uopšte ritam rada koji se najbolje uklapa u njihove dnevne obaveze. Dakle, bez obzira da li njihov izbor bude poluindividualna ili individualna obuka i kurs – kako se organizuje drumski transport robe, ovi polaznici će sa manje opterećenja i reorganizacije dnevne rutine moći da usvoje nova znanja i kasnije primene naučeno.

Radnicima određenih preduzeća, koji žele da pohađaju ova predavanja namenjen je korporativni oblik edukacije, koji se može pratiti u standardnim ili u virtuelnim učionicama. Uobičajena frontalna predavanja će se, prema volji kandidata sprovoditi u odgovarajućoj poslovnici organizatora, u samoj kompaniji za koju rade polaznici, ali i na svakom drugom mestu gde postoje dobri uslovi za odvijanje obrazovnog procesa. Termine održavanja časova, datum kad bi trebalo da startuje obuka, kao i tempo rada svih učesnika odrediće osoba koja zvanično reprezentuje konkretnu firmu, u dogovoru sa koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici naznačene institucije.

Valjalo bi napomenuti da časovi koje polaznici pohađaju u grupi, u paru ili pojedinačno mogu da se sprovode u skladu sa standardnim principima nastave. Tako će polaznici koji se za to opredele na predavanja dolaziti u njima najbliže predstavništvo organizatora i tamo, u odgovarajućim prostorijama pratiti kurs. No, oni koji se opredele za online seminar – kako se organizuje drumski transport robe moći će da rade preko interneta, ali se za to moraju adekvatno pripremiti. Radi se o tome da su obavezni da, pre nego što počne edukacija na svoj računar samostalno instaliraju namenski softver, ali će im biti obezbeđena pomoć ukoliko to ne budu mogli da urade. Dovoljno će biti da kontaktiraju neku poslovnicu organizatora i posavetuju se sa informatičkim stručnjacima koji tamo rade.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka – kako se organizuje drumski transport robe?

Nadležni u instituciji koja organizuje navedenu edukaciju predvideli su da sve planirane teme treba da budu obrađene za 10 školskih časova. Oni će biti raspoređeni tako što će polaznici 5 dana imati predavanja, koja će trajati po 90 minuta, odnosno po 2 školska časa.

Ovaj ritam rada važi, međutim isključivo u situaciji kada se sprovodi grupna obuka i kurs - kako se organizuje drumski transport robe, budući da je tada za kompletan raspored rada zadužen isključivo koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Članovi grupe, njih najmanje 4, ne mogu da traže usaglašavanje termina sa svojim ostalim obavezama, već moraju da prihvate plan koji im je saopšten.

S druge strane, individualna i poluindividualna edukacija, takođe traju 10 školskih časova, ali vreme i ritam njihovog održavanja ne moraju biti isti kao u navedenom slučaju. Radi se o tome da će ovde polaznici, svakako u dogovoru sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom organizatora da prilagode raspored predavanja svom dnevnom ritmu i potrebama.

Slična je situacija i kada je u pitanju korporativni seminar - kako se organizuje drumski transport robe, budući da će tada predviđenih 10 časova da bude raspoređeno onako kako odredi ovlašćeni zastupnik kompanije u kojoj rade polaznici i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora.

Trajanje: 10 časova, organizovanih u 5 dvočasa

Teme:

 1. Učesnici u drumskom saobraćaju robe i njihove uloge;
 2. Ugovaranje prevoza robe;
 3. Odgovornosti prevoznika robe (situacije oštećenja, gubljenja ili kašnjenja dostave robe);
 4. Proces transporta (pakovanje, osiguranje robe i vozila, utovar/istovar, predavanje robe ovlašćenim primaocima…);
 5. Međunarodni drumski prevoz robe;
 6. Pribavljanje svih dozvola i dokumentacije za međunarodni transport robe;
 7. Carinske procedure i špedicija;
 8. CMR tovarni test;
 9. Tahograf;
 10. Radno vreme vozača.

Cene:

 • Individualna nastava (1 polaznik): 10,000 RSD
 • Poluindividualna nastava (2-3 polaznika): 8,000 RSD
 • Grupna nastava (4-10 polaznika): 6,500 RSD

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se organizuje drumski transport robe"

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje