Kurs i obuka - Kako se postupa sa farmaceutskim i medicinskim otpadom

Lica koja su zaposlena u ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite označena su kao grupa na koju je prvenstveno usmerena obuka i kurs - kako se postupa sa farmaceutskim i medicinskim otpadom. Ovaj seminar će, bez sumnje pružiti izuzetno korisna znanja i onima koji rade u različitim veterinarskim institucijama, kao i osobama koje su zaposlene u apotekama, proizvodnji lekova i ostalim farmaceutskim ustanovama.

Svi koje interesuje navedena edukacija moraju, pre svega da se za to prijave. U tu svrhu potrebno je da dođu u najbliže predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford, jave se telefonom ili mejlom pošalju poruku u kojoj će navesti svoje lične podatke, to jest ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Nakon toga biće pozvani da dođu na upis i biće im prethodno tačno navedena dokumenta koja treba da pribave i predaju ovlašćenom licu, kako bi mogli da pohađaju željeni seminar.

Oni koji su na nastavu prijavljeni kao fizička lica mogu predavanja da prate online, a takođe im je na raspolaganju i klasični kurs i obuka - kako se postupa sa farmaceutskim i medicinskim otpadom. Za prvi tip edukacije moraće da se unapred pripreme, odnosno da na svoje kompjutere instaliraju specijalni tip softvera. U pitanju je jednostavan postupak, koji kandidati mahom uspevaju da obave samostalno, ali ni oni koji se ne budu snašli ne treba da brinu, pošto im je na raspolaganju tehnička podrška koju će pružiti informatički stručnjaci u svakom predstavništvu naznačene institucije. Polaznici koji se opredele za klasične časove će morati da dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, u terminima koji budu zvanično utvrđeni. Tamo će raditi u prijatnoj i podsticajne sredini i u prostorijama koje su opremljene prema svim zahtevima savremenog obrazovanja.


Bilo za koju od navedenih opcija da se odluče, pojedinačni kandidati mogu da rade sasvim odvojeno od ostalih, odnosno da pohađaju individualnu nastavu. Kod ovog tipa kursa veoma se vodi računa o sposobnostima, mogućnostima, interesovanjima i predznanju samog polaznika, odnosno o svim njegovim ličnim osobinama i u skladu sa tim se kreira način prezentovanja gradiva i zadaci koji mu se postavljaju. Tako on može u predviđenom vremenskom intervalu bez većih problema da savlada ono što se od njega očekuje, da usvoji predviđena znanja i veštine koje će moći bez problema da primeni u praksi. Takođe će biti slobodan da sa svojim profesorom aktivno komunicira, pita sve što mu nije jasno, izražava saglasnost ili osporava iznete činjenice, te će i na taj način proširivati i produbljivati svoje kompetencije. Predavač će pažljivo pratiti samostalni rad prijavljenog, davati mu uputstva za dalje usavršavanje i, eventualno istaći oblasti na kojima bi još valjalo da poradi u cilju kompletnog upoznavanja sa datom tematikom. Budući da kandidati koji rade na ovakav način nemaju kome da se prilagođavaju tokom obrazovnog procesa, moguće je ispuniti većinu njihovih zahteva koji se odnose na raspored rada. Oni će, dakle navesti datum početka obuke, vreme i učestalost održavanja časova koji bi im najviše odgovarali, a da bi taj raspored zaista počeo zvanično da se primenjuje mora biti u potpunosti odobren od strane stručnjaka koji vodi edukaciju i koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. U slučaju da ova službena lica smatraju da je potrebno u određenoj meri izmeniti traženi raspored, svakako će se voditi računa da u njegovoj finalnoj verziji što veći broj želja dotičnog polaznika bude ispunjen.

Osobe koje su prijavljene kao fizička lica mogu da pohađaju i poluindividualni seminar - kako se postupa sa farmaceutskim i medicinskim otpadom. Tada časovima istovremeno prisustvuje dvoje kandidata koji rade kao partneri, međusobno se upućuju i pomažu, te tako sam proces učenja čine zanimljivijim i lakšim. Aktivno međusobno komuniciraju i mogu da razmenjuju mišljenja, iskustva i ideje, čime takođe proširuju svoja znanja, a osim toga uvežbavaju se i da budu tolerantni prema tuđem mišljenju, što će im veoma koristiti u realnim poslovnim okolnostima. Njima je takođe data prilika da značajno utiču na kreiranje rasporeda po kome će se odvijati nastava. Tako će moći da se jedno sa drugim dogovore i naznače termine i ritam održavanja časova, kao i datum početka kursa koji bi se najbolje uklopili u njihovu ustaljenu rutinu. Taj predlog će saopštiti svom profesoru i ovlašćenom predstavniku institucije organizatora i, ukoliko se oni sa njim budu saglasili dobiće priliku da čitav program prođu prema rasporedu koji su sami napravili.

Kod grupne nastave način formiranje rasporeda po kome će se raditi se znatno razlikuje od prethodno pomenutih. Ovde, naime vreme održavanja časova, tempo rada i datum početka seminara određuje jedino koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Članovima grupe nije data mogućnost da na to utiču niti da u vezi sa tim postavljaju svoje zahteve, pošto prosto ne može da bude napravljen raspored koji će istovremeno ispuniti želje svakog od njih. Zbog toga će morati da prihvate i prilagode se onome koji im bude zvanično saopšten kako bi svi funkcionisali kao jedinstvena celina i niko se ne bi izdvajao od ostalih. Grupa mora da bude odgovarajuće veličine kako bi postizala željene rezultate, pa tako može početi sa radom tek kada se za ovakav tip kursa prijavi najmanje četvoro ljudi. Pored toga, u okviru jedne grupe nastavu može da prati najviše osmoro kandidata, pošto bi u prisustvu više njih mogao da bude značajno ugrožen kvalitet obrazovnog delovanja.U slučaju da su za ovu edukaciju zainteresovani zaposleni u nekoj firmi, organizator će ponuditi da se za njih sprovede korporativna obuka i kurs - kako se postupa sa farmaceutskim i medicinskim otpadom. Polaznici tada mogu nastavu da prate online, ali i uživo, kada će dobiti priliku da biraju između nekoliko lokacija za održavanje ovih klasičnih časova. Nudi im se prilika da dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, da se edukuju u odgovarajućem prostoru svoje kompanije, kao i na bilo kojoj drugoj lokaciji gde je moguće kvalitetno sprovesti obrazovni proces. Datum početka programa, vreme održavanja časova i njihovu učestalost zajedno će odrediti koordinator za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije i osoba koja je ovlašćena od strane preduzeća čiji radnici pohađaju seminar.

Čime se tačno bavi kurs i obuka - kako se postupa sa farmaceutskim i medicinskim otpadom?

Specifičnost karakteristika medicinskog i farmaceutskog otpada nameće potrebu da se osoblje ustanova koje rade sa materijalima koji postaju navedeni tipovi otpada temeljno upozna sa zakonskom regulativom, tipovima, klasifikaciom, bezbednim rukovanjam, odlaganjem i njihovim tretmanom takvog. Tako će svima koji budu pratili specijalizovani seminar - kako se postupa sa farmaceutskim i medicinskim otpadom biti napomenuto da pravni okvir u ovoj sferi predstavljaju Zakon o upravljanju otpadom, Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom, zatim Pravilnik o načinu skladištenja, obeležavanja i pakovanja opasnog otpada, Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada, Zakon o hemikalijama, Zakon o zaštiti životne sredine i drugi pravni akti.

Predavači će takođe objasniti da termini koji se koriste u zakonodavstvu Republike Srbije i odnose se na upravljanje medicinskim i farmaceutskim otpadom definišu određene pojmove i daju im precizno značenje. Recimo, medicinski otpad nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite ljudima, a prema katalogu otpada može da bude klasifikovan kao opasan ili kao neopasan. Neopasan otpad nije zagađen opasnim materijama i po sastavu je sličan komunalnom, kućnom otpadu, koji je biorazradiv i može da se reciklira. S druge strane, opasan medicinski otpad može da bude patoanatomski (tkiva, organi, delovi tela, fetusi, kese sa krvlju), a u pitanju mogu da budu i oštri predmeti koji mogu da izazovu rane (bez obzira da li su bili u kontaktu sa infektivnim materijalima ili sa pacijentima).

Na časovima koje obuhvata obuka i kurs - kako se postupa sa farmaceutskim i medicinskim otpadom biće naznačeno da farmaceutski otpad obuhvata sve lekove, ambalažu, pribor i materijale koji se koriste za primenu lekova, a neupotrebljivi su zbog neispravnosti u pogledu kvaliteta, zbog isteka roka upotrebe, oštećene ambalaže, prosipanja ili rasipanja. Ovaj otpad može da bude potencijalno opasan kada se njime nepropisno upravlja i u slučajevima kada lekovi i dezinficijensi sadrže teške metale ili njihov sastav ne može da se utvrdi. Polaznici će biti obavešteni da se u opasan farmaceutski otpad svrstava i citotoksički i citostatički otpad (jedinjenja koja imaju kancerogeni ili mutageni efekat, otpad zagađen krvlju i telesnim tečnostima, infektivni otpad (sa patologije, izolacije infektivnih pacijenata, sa dijalize, infuzije), hemijski otpad, te otpadne boce pod pritiskom.

Na predavanjima će posebno biti reči o upravljanju medicinskim otpadom i njegovom planiranju. Nadležni stručnjaci će objasniti da takav plan sadrži podatke o vrsti, količini i poreklu otpada, tokove kretanja unutar ustanove, mogućnost za reciklažu, obaveze i odgovornosti osoblja koje je angažovano u postupku upravljanja otpadom, zatim raspored kesa i kontejnera za odlaganje, identifikaciju metoda tretmana, vođenje i čuvanje evidencije i dokumentacije o otpadu, kao i mere zaštite od požara, uslove zaštite životne sredine, načine postupanja u incidentnim situacijama, te procenu troškova za upravljanje pomenutim otpadom na godišnjem nivou.

Dok traje kurs i obuka - kako se postupa sa farmaceutskim i medicinskim otpadom, kandidati će saznati da se medicinski otpad sakuplja na mestu nastanka i razvrstava na opasan i neopasan, prema Katalogu o otpadu, pakuje u odgovarajuću ambalažu, privremeno odlaže i priprema za transport i tretman. Biće obavešteni i o obavezi građana da neupotrebljive lekove vraćaju apotekama koje se nalaze na odgovarajućoj listi, a profesori će istaći i da se pakovanje medicinskog i farmaceutskog otpada vrši u ambalažu određenih boja. Tako će polaznici biti u pućeni da se u crne kese odlaže komunalni otpad, u žute kontejnere oštri predmeti, dok se u braon kese pakuje patoanatomski otpadni materijal. Žute kese ili kontejneri takođe služe za infektivni otpad, sive duple kese ili žuti kontejneri za onaj zagađen krvlju ili telesnim tečnostima, crveni kontejneri za hemijski otpad, ljubičasti kontejneri za citotoksični otpad, a crvene kese i kontejneri za farmaceutski otpad.

Profesori će, takođe naglasiti da dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretiranje medicinskog otpada izdaje Ministarstvo za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, u skladu sa zakonskom regulativom i uz saglasnost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši sakupljanje i tretman. Obavestiće prisutne i da su zdravstvene ustanove koje generišu i organizacije koje se bave zbrinjavanjem medicinskog i farmaceutskog otpada, kao i operateri otpada obavezni da godišnje podnose izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine, najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu.

Kada i na kom mestu se održava seminar - kako se postupa sa farmaceutskim i medicinskim otpadom?

Oni koji rade u nekom preduzeću i veruju da je ova edukacija korisna za njih moći će da traže da se za njih sprovede korporativna obuka i kurs - kako se postupa sa farmaceutskim i medicinskim otpadom. Nastavu će pohađati prema rasporedu koji zajedno budu napravili ovlašćeni reprezent njihove kompanije i koordinator u okviru institucije organizatora. Pomenuta službena lica će, dakle precizirati kada tačno seminar počinje, kao i kojim danima i u koliko sati će dotični kandidati imati časove, bilo da se obučavaju online ili na klasični način. Treba takođe istaći da osobe koje budu radile preko interneta mogu da se edukuju u bilo kom prostoru koji im za to odgovara, pošto će to činiti preko svojih računara, dok oni koji odaberu klasične časove mogu na njih da dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, da se obučavaju u adekvatnom prostoru svoje firme, kao i na svakom drugom mestu na kome postoje za to potrebni tehnički uslovi.

Pojedinačni kandidati isto imaju priliku da predavanja prate preko interneta, ali za to međutim moraju da se unapred pripreme, odnosno da na svoje računare instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Za taj postupak nadležni stručnjaci će im dati potrebna uputstva i smernice, a ako im ne pođe za rukom da to obave samostalno mogu svakako da računaju na pomoć IT stručnjaka zaposlenih u svakoj poslovnici organizatora. Polaznici koji budu želeli da nastavu prate uživo moraće da, u određeno vreme na časove dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije.

Svi koji su na edukaciju prijavljeni kao fizička lica i žele da obaveze vezane za ovaj obrazovni program što jednostavnije uklope u svoj ustaljeni životni ritam mogu da traže da se za njih sprovede individualni kurs i obuka - kako se postupa sa farmaceutskim i medicinskim otpadom. Oni će, dakle moći da definišu kada im odgovara da edukacija startuje, te kojim danima i u koje tačno vreme bi bilo najbolje da imaju predavanja. Da bi traženi raspored postao validan mora biti u potpunosti odobren od strane ovlašćenog predavača i koordinatora za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije, a ako se i bude menjao nadležni će svakako voditi računa o željama dotičnog kandidata i nastojaće da što više njih ispune u konačnoj verziji rasporeda.

Polaznici koji budu nastavu pratili u paru, to jest pohađali poluindividualnu obuku isto će moći da u velikoj meri raspored po kome će se raditi prilagode svojim potrebama. Oni će prvo jedno sa drugim, a zatim i sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u konkretnom predstavništvu pomenute institucije moći da se dogovaraju oko svih detalja vezanih za obrazovni proces. Tako će zajedno odrediti datum njegovog početka, termine održavanja časova i tempo kojim će se raditi, pa će bez većih opterećenja i stresova proći ovaj obrazovni program.

Nasuprot tome, osobe koje budu pohađale grupni seminar - kako se postupa sa farmaceutskim i medicinskim otpadom neće biti u mogućnosti da u vezi sa rasporedom rada iznose svoje zahteve. One će morati da prihvate termine sprovođenja predavanja, njihovu učestalost i vreme početka kursa koje unapred bude odredio koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije.

Na koji način se sprovodi obuka i kurs - kako se postupa sa farmaceutskim i medicinskim otpadom?

Svi koji budu predavanja pratili kao pojedinci mogu da se odluče za klasičnu nastavu i da na časove, prema utvrđenom rasporedu dolaze u najbližu poslovnicu organizatora. Njihov izbor može biti i online kurs i obuka - kako se postupa sa farmaceutskim i medicinskim otpadom, kada će časove pohađati preko interneta, koristeći svoje kompjutere. Upravo iz tog razloga moraju prethodno na njih da instaliraju poseban namenski softver, bez koga neće moći da se edukuju na ovakav način. Smatra se da ovaj informatički zadatak može samostalno da obavi svaki prosečni kandidat, ali je ipak za sve one kojima bude bila potrebna stručna pomoć obezbeđena tehnička podrška u svakom predstavništvu naznačene institucije.

Bilo za koju od prethodnih varijanti da se opredele, pojedinačni polaznici mogu da se odluče za samostalni rad, to jest da pohađaju individualnu nastavu. Ona se odvija u skladu sa principom „jedan na jedan“, što znači da nadležni predavač podučava samo jednog kandidata, te mu se tokom obrazovnog procesa maksimalno posvećuje. Zahvaljujući tome može jasno da sagleda njegovo predznanje, mogućnosti i brzinu kojom usvaja nove informacije, te da u skladu sa tim prezentuje gradivo i kreira zadatke koje prijavljeni treba da ostvari. Polaznik će biti u situaciji da blagovremeno navede kada mu odgovara da seminar startuje, te kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da ima predavanja. Ako to odobri njegov profesor i koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije, može čitavu edukaciju da prođe prema rasporedu koji je sam formirao.

Organizator je ponudio pojedinačnim kandidatima i mogućnost da pohađaju poluindividualni seminar - kako se postupa sa farmaceutskim i medicinskim otpadom. Kako i ovaj obrazovni proces uključuje relativno mali broj osoba, prijavljeni će biti slobodni da isteknu vreme i ritam održavanja časova, te datum za početak kursa koji bi im najviše odgovarali. Da bi raspored postao validan, moraju sa njim biti saglasni nadležni predavač i zvanični predstavnik organizatora.

Grupna nastava se razlikuje od prethodno pomenutih, pre svega po načinu formiranja rasporeda po kome će se održavati časovi. Ovde vreme sprovođenja predavanja, tempo rada i termin početka kursa određuje isključivo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu navedene institucije. Svi koji odaberu ovaj pristup treba da znaju da će ponekad morati da sačekaju izvesno vreme dok grupa ne bude formirana, odnosno dok se ne bude ispunio osnovni uslov koji se tiče minimalnog broja prijavljenih.

Zaposlenima u nekoj kompaniji koji smatraju da je ova edukacija korisna za njih namenjena je korporativna obuka i kurs - kako se postupa sa farmaceutskim i medicinskim otpadom. Oni mogu da časove pohađaju preko interneta, ali i uživo, kada će moći da na predavanja u određeno vreme dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, kao i da traže da se njihova nastava odvija u okviru firme za koju rade, te na nekom drugom mestu koje im za to odgovara, ukoliko tamo ima tehničkih mogućnosti za valjano sprovođenje obrazovnog procesa. Raspored po kome će raditi, to jest vreme i ritam održavanja časova, kao i termin početka celokupnog programa sporazumno će odrediti zvanični predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Koliko će da traje kurs i obuka - kako se postupa sa farmaceutskim i medicinskim otpadom?

Za one koji budu pohađali grupni seminar - kako se postupa sa farmaceutskim i medicinskim otpadom, vreme i učestalost održavanja časova određuje samo koordinator za nastavu u instituciji organizatora, dok članovi grupe ne mogu u vezi sa tim da postavljaju svoje zahteve.

Polaznici koji budu pohađali individualnu i poluindividualnu nastavu takođe će imati isti broj časova, ali će u vezi sa njihovim rasporedom moći da se dogovaraju sa svojim predavačem i zvaničnim predstavnikom pomenute institucije, te će tako utvrditi raspored koji će lako uklopiti u svoj ustaljeni životni ritam.

Kandidati za koje bude organizovana korporativna obuka i kurs - kako se postupa sa farmaceutskim i medicinskim otpadom isto će imati isto trajanje edukacije, ali će vreme i učestalost održavanja predavanja ovde zajedno odrediti koordinator za nastavu u datoj poslovnici navedene institucije i lice koje je ovlastila firma čija radnici pohađaju seminar.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se postupa sa farmaceutskim i medicinskim otpadom"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje