Kurs i obuka - kako se primenjuje Zakon o prekršajima

Preporučuje se da sva pravna lica, to jest predstavnici različitih preduzeća ili privrednih društava pohađaju predavanja koja će vrhunski stručnjaci držati dok traje specijalizovani kurs i obuka - kako se primenjuje Zakon o prekršajima. Ovom nastavom bi valjalo da budu obuhvaćeni i preduzetnici, odnosno fizička lica koja obavljaju određenu delatnost u cilju sticanja dobiti. Teme koje će se obrađivati tokom edukacije biće takođe zanimljive i veoma korisne zaposlenima u različitim državnim organima, kao i svima koji iz privatnih ili poslovnih razloga treba da budu upoznati sa zakonskim regulativama vezanim za prekršajnu odgovornost, ali i sa vezama ovog Zakona sa drugim odredbama.

Ukoliko su za naznačnu obuku zainteresovane osobe koje rade u nekom preduzeću, organizovaće se korporativna nastava, koja može da se sprovodi online, ali i na standardni način, kada je moguće da kandidati prate časove u namenskim prostorijama neke od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, u svom radnom okruženju, ali i na svakom drugom mestu gde postoje adekvatni tehnički uslovi za neometani tok obrazovnog procesa. Termine i ritam održavanja predavanja i datum za starovanje edukacije u ovom slučaju će da odredi koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora i ovlašćeni predstavnik kompanije u kojoj rade kandidati.

Osobe koje žele da se nadležni predavač samo njima posveti tokom predavanja mogu da odaberu individualni seminar - kako se primenjuje Zakon o prekršajima. Tada će polaznici imati priliku da napreduju prema sopstvenim mogućnostima, ali i da tokom nastave postavljaju profesoru pitanja o onome što i nije sasvim jasno ili od njega traže dodatna uputstva i objašnjenja. Sam predavač će precizno sagledati predznanje konkretnog polaznika, njegovo poznavanje oblasti koja se obrađuje na nastavi, kao i brzinu usvajanja novih informacija, te će u skladu sa time moći da oblikuje nastavni proces i na taj način postigne bolje rezultate. Svi koji se odluče za ovakav pristup imaće mogućnost i da navedu kada bi im najviše odgovaralo da edukacija startujete, te kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove. Ukoliko taj raspored bude prihvatljiv nadležnom predavaču i koordinatoru za nastavu u okviru institucije organizatora, on će početi zvanično da se primenjuje, što će polaznicima svakako omogućiti da obaveze vezane za ovaj seminar lakše uklope u svoju dnevnu rutinu.


Oni kojima, međutim ne prija da rade potpuno samostalno, ali ni u grupi sastavljenoj od više osoba mogu da se opredele za poluindividualni model edukacije, kada nadležni predavač drži časove za dvoje polaznika. Oba partnera su potpuno ravnopravna i imaju ista prava i obaveze tokom sprovođenja programa, te im je tako omogućeno i da se izjasne u vezi sa rasporedom predavanja i datumom za početak edukacije koji smatraju najpogodnijim. Nadležni stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu pomenute institucije će morati da daju svoj pristanak pre nego što ovaj plan delovanja postane validan.

U ponudi organizatora nalazi se i mogućnost zajedničkog obučavanja više polaznika, tako da će svi čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako se primenjuje Zakon o prekršajima raditi učestvujući u jednom aktivnom komunikacijskom procesu sa najmanje četvoro, a maksimalno osmoro kandidata. Ova veličina grupe, zapravo je procenjena kao najpogodnija za uspostavljanje bogate interakcije među članovima i onemogućavanje da neki od njih budu zanemareni, a da se opet oni prodorniji više ističu u radu. Svi članovi grupe, dakle moraju da se ravnopravno iskažu u nastavi i među njima ne sme da postoji nikakav rivalitet. Upravo iz tog razloga odlučeno je da će vreme i učestalost sprovođenja grupnih predavanja, kao i termin kada će ova edukacija da počne odrediti ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, a sami polaznici na to neće moći ni na koji način da utiču. Tako će svi biti stavljeni u istu poziciju, odnosno moraće, uz manja ili veća odricanja da se prilagode planu delovanja koji im bude nametnut sa strane.

U bilo kakvom socijalnom okruženju da žele da rade, kandidati nastavu mogu da prate online ili na klasičan način. Oni koji se opredele za prvu varijantu imaće zadatak da, pre nego što predavanja počnu na svoj računar instaliraju specijalni tip softvera, što po svoj prilici mogu da urade samostalno, jer je reč o jednom jednostavnom postupku. Ukoliko im, međutim smernice koje blagovremeno budu dobili ne budu dovoljne, te ne uspeju da se snađu svakako da mogu da računaju na pomoć IT stručnjaka zaposlenih u svakoj poslovnici navedene obrazovne institucije.

Oni koji budu želeli da prate klasične časove moraće da, u određenim terminima dolaze u savremeno opremljene prostorije najbliže poslovnice organizatora i tamo se obučavaju u vrlo prijatnom ambijentu, uz sve pogodnosti koje nudi savremena nastava.

Svi koje zanima kurs i obuka - kako se primenjuje Zakon o prekršajima imaju obavezu da se za to na odgovarajući način prijave i tom prilikom saopšte ili dostave nadležnom službeniku svoje lične podatke, koji treba da obuhvataju prezime i ime, tačan datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona. Ovaj postupak polaznici mogu da obave lično, dolaskom u najbliže predstavništvo organizatora, ali i slanjem poruke na odgovarajuću mejl adresu ili putem telefona. Kada se završi registracija prijavljenih kandidata, sprovešće se upis na seminar koji se uvek održava u nekom predstavništvu pomenute institucije i tada je obavezno lično prisustvo svih prijavljenih. Oni će takođe imati obavezu da, tokom odvijanja ove procedure nadležnoj osobi predaju odgovarajuću dokumentaciju, čija će im sadržina svakako na vreme biti naznačena, kao i tačan termin odvijanja upisne procedure.Plan i program kursa - kako se primenjuje Zakon o prekršajima?

S obzirom na to da je neophodno da svi subjekti društva budu upoznati sa sankcijama koje su predviđene za nelegalne postupke, nadležni predavači će stručni seminar - kako se primenjuje Zakon o prekršajima početi upravo predstavljanjem ovog zvaničnog akta. Tako će prisutni saznati da se navedenom regulativom definiše najpre sam pojam prekršaja, preciziraju se uslovi za odgovornost lica koje nije postupalo u skladu sa zakonom, ali se takođe i propisuju mere za odgovarajuće kažnjavanje. Kandidatima će biti objašnjeno i da pomenuti zvanični dokument takođe reguliše izdavanje prekršajnog naloga, vođenje prekršajnog postupka, te izvršenje odluke, a biće im napomenuto da se u njemu nalaze odredbe koje se tiču registra sankcija i onoga koji se odnosi na neplaćene novčane kazne.

Nakon toga će se predavači baviti odredbama pomenutog zakona koje preciziraju odgovornost za prekršaj, te će tako objasniti da za to mogu da odgovaraju pravna lica, preduzetnici, fizička lica, ali i nadležni u pravnim licima, to jest u odgovarajućim preduzećima i institucijama. Prisutni će tako saznati da preduzetnik može da odgovara za prekršaj koji učini tokom obavljanja svoje dužnosti, a da se u ovom slučaju odgovornim licem smatraju oni kojima je povereno upravljanje, te rukovođenje procesom rada ili poslovanja. S tim u vezi predavači će se osvrnuti i na odgovornost stranih lica, koja se prema odredbama ovog zakona tretiraju jednako kao i domaća pravna, fizička ili odgovorna lica.

Pohađajući predavanja koja obuhvata obuka i kurs - kako se primenjuje Zakon o prekršajima, kandidati će saznati i sve o odgovornosti fizičkih lica, kojima se može pripisati određena krivica ukoliko su u uračunljivom stanju ili iz nehata učinila prekršaj, uz posedovanje svesti da je to što čine zabranjeno. Osim toga, profesori će im objasniti da neuračunljiva osoba ne može biti optužena za ovakve postupke, budući da nije u stanju da shvati značaj sopstvenih dela niti njima racionalno upravlja, ali su iz ovog stanja izuzetna lica koja protivpravno delo izvrše pod uticajem alkohola ili nekh drugih sredstava koja utiču na rasuđivanje. Prisutnima će potom biti jasno razgraničeni pojmovi nehata i umišljaja, kao i njihovo tretiranje od strane naznačene zakonske regulative, a potom će im biti pojašnjeno šta predstavlja stvarna, a šta pravna zabluda. Takođe će saznati na koji način Zakon o prekršajima reguliše podstrekavanje, pomaganje i saizvršilaštvo u protivpravnim porstupcima, ali i koje su granice odgovornosti saučesnika. Kada je u pitanju odgovornost pravnog lica, kandidatima će biti napomenuto da se ona pojavljuje kod prekršaja učinjenog propustom nadzornog organa upravljanja ili drugog za to ovlašćenog lica.

Poseban deo edukacije biće posvećen kaznama i sankcijama za prekršaje, te će u vezi sa tim polaznici saznati na koji način se propisuju kazne, ko je tačno za to nadležan, ali i šta se podrazumeva pod novčanom ili kaznom zatvora, te pod radom u javnom interesu. Predavači će napomenuti koji su rokovi predviđeni za plaćanje novčane kazne, ali i na koji način može da se zameni neizmirivanje ove obaveze, a biće reči i o odmeravanju i ublažavanju kazne, kao i o oslobađanju od iste. Dok traje kurs i obuka - kako se primenjuje Zakon o prekršajima, prisutni će se upoznati i sa ostalim predviđenim sankcijama za protivpravne postupke, te će profesori govoriti o kaznenim poenima i kako se oni stiču, zatim o opomenama i predviđenim zaštitnim i vaspitnim merama za tačno određene prekršaje.

Pre nego što se završi obuka, polaznici će biti upoznati i sa institutima u Zakonu koji se odnose na prekršajnu odgovornost, kao i sa dosadašnjim stavovima sudske prakse prema ovom pitanju. Zatim će profesori navoditi različite primere iz prakse i na taj način još više približiti kandidatima ovu materiju. Nakon završetka programa, svi oni će biti osposobljeni da primenjuju Zakon o prekršajima, te da prepoznaju i izbegnu situacije koje su ovim dokumentom označene kao protivpravne. Osim toga, svi polaznici će biti upoznati sa predviđenim načinima odlučivanja o prekršajnoj odgovornosti, kao i o izricanju i primeni propisane kazne.

Na kom mestu i kada se održava seminar - kako se primenjuje Zakon o prekršajima?

Svi koji su na navedenu edukaciju prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu predavanja da pohađaju na klasični način, ali je takođe moguće da njihov izbor bude online obuka i kurs - kako se primenjuje Zakon o prekršajima. Prvi tip časova održava se u najbližoj poslovnici pomenute institucije, gde su zainteresovani kandidati obavezni da dolaze u skladu sa rasporedom koji budu dobili. Nastava koja se prati preko interneta zahteva, međutim da polaznici obave određene pripreme koje se ogledaju u instaliranju posebne vrste softvera na njihove računare. Za ovaj postupak će blagovremeno dobiti sva potrebna uputstva, pa je sva prilika da će uspeti to samostalno da obave. No, ukoliko budu imali nekih pitanja ili problema svakog dana u toku radnog vremena mogu se obratiti informatičkim stručnjacima koji u svakoj poslovnici organizatora čine ekipu tehničke podrške.

Bilo da se edukuju u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, pojedinačni polaznici mogu da se opredele za grupno pohađanje nastave koje se odvija prema rasporedu utvrđenom od strane ovlašćenog predstavnika institucije organizatora. Ovo službeno lice će, dakle precizirati datum kada će grupna edukacija da počne, kao i termine i ritam sprovođenja časova, a sami polaznici neće moći na to nikako da utiču svojim predlozima ili sugestijama. Ova privilegija uskraćena im je iz prostog razloga što niko od kandidata ne sme da bude povlašćen, a nemoguće je napraviti raspored koji će u potpunosti svima da odgovara. Da bi grupa valjano funkcionisala vrlo je bitno tačno definisati njenu veličinu, te je zbog toga predviđeno da je potrebno minimalno četvoro prijavljenih polaznika da bi se ona formirala, a u okviru jedne grupe ne može biti više od osam osoba, jer se veruje da bi tada bilo nemoguće koordinirati njihovim radom na pravi način i sprečiti nepoželjne situacije u kojima bi, recimo prodorni članovi potisnuli one koji su stidljivi ili povučeni.

U ponudi organizatora nalazi se i individualni kurs i obuka - kako se primenjuje Zakon o prekršajima, namenjen polaznicima koji žele da rade samostalno. Oni će, dakle pratiti izlaganja ovlašćenog stručnjaka, a potom moći sa njim da diskutuju, iznose svoje stavove, mišljenja i ideje i na taj način proširuju kompetencije vezane za konkretnu oblast. Budući da predavač radi samo sa jednim kandidatom, omogućena je veća sistematičnost i dosledno ostvarivanje unapred postavljenih ciljeva, ali isto tako raspored rada može biti prilično fleksibilan budući da u nastavnom procesu učestvuje mali broj osoba. Zbog toga je ovom polazniku omogućeno da navede kada bi želeo da edukacija počne, te kojim danima i u koliko sati mu odgovara da ima časove. Ako se sa tim predlogom saglase nadležni profesor i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije, raspored se usvaja i primenjuje se do kraja sprovođenja programa.

Istu privilegiju imaće i polaznici koji se opredele za poluindividualni pristup, kada jedan predavač drži časove dvojici kandidata. Oni kao tandem prolaze kroz nastavu, međusobno komuniciraju, razmenjuju iskustva i informacije i na taj način lakše ostvaruju predviđene nastavne ciljeve. Oba partnera su u toku edukacije sasvim ravnopravna, a takođe mogu da se dogovore i u vezi sa rasporedom rada koji im oboma odgovara, te da zatim to saopšte ovlašćenom predavaču i zvaničnom predstavniku institucije organizatora. Ako svi učesnici u nastavi smatraju da takav tempo rada može biti prihvatljiv, on se usvaja i koristi sve vreme trajanja programa.

Kada su na edukaciju prijavljeni zaposleni u nekoj kompaniji, organizuje se korporativni seminar - kako se primenjuje Zakon o prekršajima koji mogu kandidati da prate preko interneta, ali i uživo. Bitno je napomenuti da klasični časovi ne moraju da budu održavani samo u savremeno opremljenim prostorijama najbližeg predstavništva naznačene institucije, već se mogu sprovoditi i u okviru same firme za koju radi kandidati, kao i na svakom drugom mestu koje njima odgovara, pod uslovom da tamo postoje adekvatni tehnički uslovi za neometani tok nastavnog procesa. Termin za početak odvijanja ovog programa, kao i vreme i učestalost održavanje časova utvrdiće u dogovoru osoba koju je za to ovlastilo konkretno preduzeće i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Na koji način se odvija obuka i kurs - kako se primenjuje Zakon o prekršajima?

Sa ciljem da se svima omogući da parte nastavu kako im najviše odgovara, za osobe koje žele da se edukuju u paru organizuje se poluindividualni kurs i obuka - kako se primenjuje Zakon o prekršajima, kada dvoje kandidata zajedno prisustvuju predavanjima, pomažu jedno drugom, motivišu se i međusobno diskutuju o konkretnoj temi, nakon što su odslušali teorijska predavanja nadležnog stručnjaka. Ova dva polaznika takođe mogu da definišu kada im odgovara da seminar počne, kao i kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju predavanja, a da bi taj raspored postao zvanično usvojen pre toga mora da bude odobren od strane nadležnog predavača i koordinatora za nastavu u okviru institucije organizatora.

Oni koji, međutim odaberu individualnu edukaciju imaće pažnju nadležnog profesora samo za sebe, te će on moći da stekne jasnu sliku o sposobnostima i predznanju kandidata, kao i o brzini kojom može da usvaja nova znanja. U skladu sa tim će oblikovati svoj predavački rad, čime će naravno postići efikasnije i bolje rezultate. Uloga kandidata u ovom procesu nije nimalo pasivna i on ne prima gotova znanja od svog predavača, uprkos činjenici da se nastava odvija prema principu „jedan na jedan“. On je, zapravo u poziciji kada može da postavlja pitanja, traži objašnjenja, diskutuje, saglašava se ili osporava ono što je čuo, a takođe ima mogućnost da, u dogovoru sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora napravi takav raspored rada koji će u najmanjoj mogućoj meri poremetiti ispunjavanje ostalih obaveza i njegov dnevni ritam.

Polaznici koji smatraju da najlakše i najbrže usvajaju nove informacije u dinamičnoj i aktivnoj atmosferi i u prisustvu većeg broja drugih osoba mogu da se opredele za grupni seminar - kako se primenjuje Zakon o prekršajima. Valja napomenuti da ovi kandidati u nekim situacijama moraju da sačekaju formiranje grupe, jer je neophodno da se za to prijavi najmanje 4 osobe, a takođe treba da znaju da neće ni na koji način moći da utiču na vreme i ritam održavanja predavanja, te na datum početka edukacije. Kompletan raspored rada uradiće koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora, a od kandidata se očekuje da mu se maksimalno prilagode i slede ga do kraja sprovođenja programa. Na taj način će svi biti stavljeni u isti položaj i niko neće raditi prema rasporedu koji sam bude odredio.

Polaznici koji su zaposleni u nekoj firmi radiće prema principima korporativne nastave i moći će časove da pohađaju online ili uživo. Ovde treba napomenuti da klasična predavanja mogu da se održavaju na svakom mestu gde za to postoje odgovarajući tehnički uslovi, što znači da to može biti prostor u okviru neke poslovnice organizatora, prostorije u kompaniji za koju rade kandidati, ali i bilo koja druga lokacija sa navedenim karakteristikama. Datum kada će ova edukacija da počne, kao i vreme i učestalost sprovođenje predavanja odrediće sporazumno ovlašćeni predstavnik konkretne firme i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Izbor pojedinačnih polaznika može biti i online obuka i kurs - kako se primenjuje Zakon o prekršajima, ali i klasični seminar, s tim što se ovaj drugi model rada organizuje isključivo u okviru namenskih prostorija neke poslovnice pomenute institucije, gde su prijavljeni obavezni da dolaze u određenim terminima. Za predavanja preko interneta potrebno je da kandidati, pre nego što ona počnu na svoj računar instaliraju specijalnu vrstu softvera, a ukoliko to ne uspeju samostalno da urade mogu se obratiti stručnjacima u svakom predstavništvu organizatora i dobiti odgovarajuću tehničku podršku.

Koliko traje kurs i obuka - kako se primenjuje Zakon o prekršajima?

Pravilima organizatora definisano je da se ovaj program sprovodi kroz 8 školskih časova, odnosno 360 minuta. Takođe je određeno da će se u toku 4 dana držati dvočasi, što znači da će seminar - kako se primenjuje Zakon o prekršajima trajati 4 puta po 90 minuta.

Za osobe koje rade individualno ili poluindividualno važi isti broj časova, ali njihov raspored rada može biti i znatno drugačiji nego što je navedeno, što će naravno zavisiti od njihovih zahteva za koje treba da dobiju podršku predavača i ovlašćenog predstavnika organizatora.

Polaznici za koje se organizuje korporativna nastava takođe će raditi u toku 360 minuta, ali će njihov tempo delovanja zavisiti od dogovora između ovlašćenog predstavnika njihove kompanije i koordinatora za nastavu u datoj poslovnici naznačene institucije.

Gore navedeni raspored važi zapravo isključivo za osobe čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako se primenjuje Zakon o prekršajima, jer je tada jedino koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora nadležan da odredi termine i ritam sprovođenja časova.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se primenjuje Zakon o prekršajima"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje