Kurs i obuka - Kako se procenjuju rizici u sferi zaštite imovine, lica i poslovanja

Preporučljivo je da svi koji su zaposleni u privatnim i državnim organizacijama, bile one profitne ili neprofitne pohađaju predavanja koja obuhvata stručna obuka i kurs - kako se procenjuju rizici u sferi zaštite imovine, lica i poslovanja. Ovaj obrazovni program namenjen je i osobama koje imaju odgovorne funkcije u IT sektoru, kao i u onima koji se tiču odnosa sa javnošću i ljudskih resursa. Podrazumeva se da bi naznačeni seminar valjalo da isprate i lica koja su u odgovarajućim kompanijama zadužena za bezbednost i zaštitu zdravlja tokom obavljanja određenih poslova.

U slučaju da su za pomenutu obuku zainteresovani radnici neke firme, organizovaće se korporativna edukacija i to na klasični način ili online. Polaznici koji budu želeli da predavanja prate uživo moći će da u tu svrhu dolaze u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i da traže da se njihovi časovi održavaju u okviru kompanije za koju rade, kao i na bilo kom drugom mestu gde za to postoje potrebni tehnički uslovi. Vreme početka njihovog kursa, termine i učestalost održavanja časova sporazumno će odrediti zvanični predstavnik konkretnog preduzeća i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Pojedinačni kandidati takođe imaju priliku da rade na standardni način, to jest da na časove, prema utvrđenom rasporedu dolaze u najbliže predstavništvo organizatora. Njihov izbor može biti i online kurs i obuka - kako se procenjuju rizici u sferi zaštite imovine, lica i poslovanja, za koji će morati da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenog kompjutera. Pored toga, na svoj računar moraće da instaliraju namenski softver, za šta će im biti data sva potrebna uputstva. U slučaju da ovaj jednostavni postupak ne uspeju samostalno da obave, prijavljeni mogu bilo kog dana tokom radnog vremena da se obrate informatičkim stručnjacima u svakoj poslovnici organizatora i da tako brzo i efikasno reše svoj problem.


Nezavisno od toga da li nastavu prate uživo ili online, polaznici mogu da se edukuju potpuno nezavisno od ostalih, odnosno da pohađaju individualnu nastavu. Tada ovlašćeni profesor podučava samo jednog kandidata i omogućava mu da napreduje u skladu sa svojim sposobnostima. Iako možda tako na prvi pogled izgleda, ovaj model edukacije uopšte ne stavlja polaznika u pasivan položaj niti on funkcioniše kao primalac gotovih znanja od nadležnog stručnjaka. Naprotiv, sve vreme je podstican da izražava svoje mišljenje i da, kroz komunikaciju sa svojim profesorom traži objašnjenja spornih pojmova, postavlja pitanja i diskutuje u vezi sa konkretnom temom. On će takođe moći da maksimalno utiče na formiranje rasporeda po kome će se odvijati nastava, to jest biće zamoljen da istakne kada bi želeo da edukacija počne, kojim danima i koliko često mu odgovara da ima časove. Taj predlog će razmotriti ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji i, ukoliko budu smatrali da je on prihvatljiv proglasiće ga validnim, što će polazniku znatno olakšati organizaciju.

Oni koji budu želeli da rade u paru pohađaće poluindividualni seminar -kako se procjenjuju rizici u sferi zaštite imovine, lica i poslovanja. U takvoj obrazovnoj situaciji ovlašćeni predavač podučava dvoje kandidata, koji funkcionišu kao tandem, zajedno usvajaju predviđena znanja i veštine, doprinoseći tako dinamičnosti i aktivnosti nastavnog procesa. Takođe im je omogućeno da se sa svojim profesorom i koordinatorom u pomenutoj obrazovnoj instituciji dogovaraju oko svega što se odnosi na organizaciju nastave. Tako će zajedno da definišu vreme početka obuke, termine i učestalost održavanja časova, pa će finalnom verzijom rasporeda svi učesnici u obrazovnom procesu biti zadovoljni.

Ovde je naglašen socijalni element obrazovnog procesa, budući da polaznici znanja i veštine usvajaju kroz međusobnu interakciju i u jednoj dinamičnoj radnoj atmosferi. Tako čak i oni povučeniji bivaju podstaknuti da se uključe i izraze svoje mišljenje, a upravo je zbog toga neophodno obezbediti da grupa funkcioniše kao jedinstvena cjelina.Stoga nikome od kandidata neće biti omogućeno da utiče na formiranje rasporeda po kome će se odvijati nastava, već će termine održavanja časova, tempo rada i datum startovanja celokupnog programa odrediti isključivo koordinator za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije.Svi koje zanima specijalizovana obuka i kurs - kako se procjenjuju rizici u sferi zaštite imovine, lica i poslovanja treba prvo da se prijave ovlaštenom licu i u tu svrhu navedu svoje lične podatke, to jest ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. To mogu da obave u nekoj od poslovnica organizatora, pozivom telefonskog broja određenog predstavništva ili, pak slanjem mejla odgovarajuće sadržine na adresu pomenute institucije. Vrlo brzo zatim biće organizovan upis na kurs, kome su svi prijavljeni dužni lično da prisustvuju i da nadležnom službeniku predaju određena dokumenta, koja će im svakako blagovremeno biti tačno navedena.

Čime se bavi kurs i obuka - kako se procenjuju rizici u sferi zaštite imovine, lica i poslovanja?

Procena rizika identifikuje opasnosti i štetnosti koje se javljaju prilikom radnih procesa, elementarnih nepogoda ili donošenja poslovnih odluka, kao i neophodne mere koje bi trebalo preduzeti da se očekivani rizik izbegne ili dovede na prihvatljiv nivo. Osobe koje budu pohađale stručni seminar - kako se procenjuju rizici u sferi zaštite imovine, lica i poslovanja biće informisane da naznačeni posao predstavlja sastavni deo sistema bezbednosti i zdravlja na radu, kao i osnovu delovanja i upravljanja u vanrednim situacijama. Nadležni stručnjaci će istaći da poslovni sistemi i organizacije rade procenu rizika prema međunarodnim i evropskim standardima i Nacionalnom standardu za procenu rizika u zaštitu lica, imovine i poslovanja, koji je nastao na bazi konsenzusa zainteresovanih strana, stručnjaka iz državnih organa, naučne i akademske zajednice, poslovnih subjekata i nevladinih organizacija civilnog društva. Takav, integralni pristup procenjivanju rizika je jedan od bitnih faktora za investiture, a bitan je i za poslodavce koji raspisuju postupke javnih nabavki uspostavljanje sistema zaštite u svojim organizacijama.

Polaznici će saznati da se obučavanje za izvođenje postupaka za integrisanu procenu rizika sastoji od opšteg - teorijskog i praktičnog dela, koji se izvodi putem aktivnog učestvovanja u dve radionice. U takozvanoj vodećoj radionici predavač vodi kandidate kroz zajedničku izradu procene rizika za organizaciju, na osnovu pripremljenog scenarija, a zatim oni prolaze i samostalnu radionicu u kojoj, podeljeni u manje grupe samostalno rade procenu rizika. Na taj način se najbrže i najefikasnije ovladava metodologijom koja je sadržana u nacionalnom i međunarodnim standardima u oblasti društvene bezbednosti.

Na časovima koje uključuje obuka i kurs - kako se procenjuju rizici u sferi zaštite imovine, lica i poslovanja prisutnima će biti objašnjano da se u privredna i, uopšteno u poslovnim okruženjima vodi računa o rizicima povezanim sa poslovnim aktivnostima, a u cilju povećanja dobiti. Metodološki, upravljanje rizikom obuhvata niz koraka u analizi i preduzimanju mera, vezanih između ostalog za poslovne aktivnosti, identifikaciju rizika, analizu rizika, određivanje reakcija na rizik, te za praćenje i izveštavanje o riziku. Predavači će se osvrnuti i na nacionalne standarde u oblasti društvene bezbednosti, koji su izrađeni na osnovu međunarodnih standarda serije ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000, ISO 22000, ISO 27000 i krovnog standarda serije ISO 31000. Objasniće da domaći standardi regulišu problematiku usluga privatnog obezbeđenja (SRPS A.L2.001:2008), procene rizika u zaštiti imovine, lica i poslovanja (SRPS A.L2.003), te da se odnose na prevenciju kriminala u urbanom planiranju, kao i na društvenu bezbednosti sa smernicama za upravljanje incedentima i kontinuitet operacija.

Krizno komuniciranje, kao deo većeg plana organizacije za krizne situacije, takozvanog kriznog menadžmenta, predviđa da osoba zadužena za odnose sa javnošću bude uključena u strateške planove i odluke koje donesu rukovodioci u organizacije, ali i da u komunikaciji sa poslovnim partnerima, medijima i celokupnom javnošću brani i štiti organizaciju i svakog pojedinca od napada na njihov poslovni ugled. Predavači će istaći da bi zaposleni trebalo da na profesionalca za odnose sa javnošću prebace sva pitanja u vezi sa bilo kakvom krizom, medijskim napadima, privatnim tužbama ili državnim istragama.

Pre no što se završi kurs i obuka - kako se procenjuju rizici u sferi zaštite imovine, lica i poslovanja, kandidati će biti upoznati i sa pravnim opasnostima u okviru upravljanja rizikom. One se pojavljuju u slučajevima nepostojanja unutrašnjih pravnih akata kojima se uređuju pitanja bezbednosti, procene i prevencije rizika, kada ne postoje odgovarajuće državne zakonske norme za sistem poslovanja i delatnost organizacije. Opasnosti od protivpravnog delovanja su prvorazredni rizik za organizaciju i obuhvataju širok spektar kršenja normi u krivično - pravnim, građansko - pravnim, administrativnim i disciplinskim dispozicijama.

Na predavanjima će biti reči i o opštim poslovnim opasnostima, koje se identifikuju pomoću ekonomskih pokazatelja, recimo stopom povraćaja imovine, produktivnošću ukupne imovine, kreditnoj izloženosti poslovanja, te poređenjem bonitetnih ocena. Prisutnima će biti napomenuto da se opasnosti od neusaglašenosti sa standardima kod poslovnih sistema odnose na standarde za sistem menadžmenta kvalitetom, procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, te na standarde za usluge privatnog obezbeđenja.

Profesori će govoriti i o kompjuterskom kriminalitetu, kao protivpravnom korišćenju usluga, neovlašćenom pribavljanju informacija, računarskoj krađi i prevari, a osvrnuće se i na krađu usluga, kompjuterski terorizam i sabotaže, hakerisanje, falsifikovanje podataka i dokumenata, imovinske i neimovinske krađe, te na prevare i zloupotrebe. Napomenuće koje su državne institucije nadležne za kompjuterski kriminalitet, a do kraje edukacije baviće se i pitanjima rizika od požara, elementarnih nepogoda i opasnostima koje mogu da ugroze bezbednost i zdravlje pojedinaca na radnom mestu i u radnoj okolini.

Polaznici će se upoznati i sa metodologijom procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, koja obuhvata tri osnovna segmenta - preliminarnu analizu potencijalnih opasnosti, analizu i ocenu rizika, kao i tretman rizika.

Gde i kada se odvija seminar - kako se procenjuju rizici u sferi zaštite imovine, lica i poslovanja?

Kandidati koji žele da nastavu pohađaju zajedno sa još nekoliko osoba mogu da rade na klasičan način ili online, od čega će zavisiti i lokacija na koju će pratiti predavanja. Dakle, ukoliko se grupna obuka i kurs - kako se procjenjuju rizici u sferi zaštite imovine, lice i poslovanja odvija na klasični način, svi prijavljeni će u određeno vreme na časove dolaziti u odgovarajuću poslovnicu organizatora. Ako se, pak opredele za edukaciju preko interneta, predavanja će pratiti preko svojih računara, u prostoru koji sami odaberu. Ni u jednoj od pomenutih opcijom, međutim neće moći da odlučuju u vezi sa terminima za sprovođenje časova niti oko datuma za početak obuke i tempa rada, jer će sve te pojedinosti unapred da utvrdi koordinator za nastavu u određenoj poslovnici naznačene institucije.

Osobe koje budu pohađale poluindividualnu nastavu takođe će dolaziti na standardni tip časova u odgovarajuće predstavništvo organizatora ili će, pak sami odrediti lokaciju na kojoj će raditi, ukoliko se opredele za online obuku. Svakako će biti u mogućnosti da se prvo jedno sa drugim, a zatim i sa zvaničnim predstavnikom pomenute institucije i svojim profesorom dogovore u vezi sa rasporedom po kome će se odvijati kurs i tako zajedno definišu vreme njegovog početka, termine i učestalost održavanja časova.

Za one koji smatraju da se najbolji obrazovni rezultati postižu samostalnim delovanjem biće organizovan individualni kurs i obuka - kako se procjenjuju rizici u sferi zaštite imovine, lica i poslovanja. Ovi kandidati će moći da nastavu prate preko interneta, u prostoru koji smatraju najpogodnijim ili će na klasične časove u određeno vreme dolaziti u odgovarajuću poslovnicu pomenute institucije. Kako nemaju kome da se prilagođavaju tokom obrazovnog procesa, biće slobodni da traže da se njihova predavanja održavaju u terminima koji im najviše odgovaraju, kao i da navedu kada bi im bilo zgodno da počnu sa seminarom i kojim tempom bi želeli da se edukuju. Željenih raspored može, međutim postati validan samo ako se sa njim u potpunosti saglase ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije.

Nezavisno od toga da li rade u klasičnim ili u virtualnim učionicama, pojedinačnih kandidati mogu dakle da nastavu prate uživo i da na časove, prema utvrđenom rasporedu dolaze u najbližu poslovnicu organizatora. Takođe im se nudi online obuka, kada časove prate preko interneta, ali prethodno moraju da na svoje računare instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Taj postupak zaista nije komplikovan i većina prosečnih polaznika uspeva samostalno da ga obavi, ali svi koji se susretnu sa nekim teškoćama mogu da računaju na stručnu pomoć članova ekipe tehničke podrške, koja funkcioniše u svakoj poslovnici naznačene institucije.

Oni koji rade u nekom preduzeću i smatraju da bi naznačeni obrazovni program bio za njih koristan i zanimljiv mogu da pohađaju korporativni seminar - kako se procenjuju rizici u sferi zaštite imovine, lica i poslovanja. Oni će nastavu moći da prate preko interneta, u prostoru koji sami budu odredili, a ukoliko se opredele za standardni tip časova, moći će da biraju između nekoliko lokacija za njihovo sprovođenje. Na raspolaganju su im savremeno opremljene prostorije najbližeg predstavništva navedene institucije, odgovarajući prostor njihove firme, ali i svaka druga lokacija na kojoj za to postoje traženi tehnički uslovi. U svakom slučaju, vreme početka njihovog kursa, termine i ritam održavanja časova u dogovoru će odrediti osoba koju je imenovala konkretna kompanija i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora.

Po kom principu se sprovodi obuka i kurs - kako se procenjuju rizici u sferi zaštite imovine, lica i poslovanja?

Svi koji su na edukaciju prijavljeni kao fizička lica mogu da predavanja prate uživo, ali i da traže da se za njih sprovede online kurs i obuka - kako se procenjuju rizici u sferi zaštite imovine, lica i poslovanja. U prvom slučaju, na časove će u utvrđeno vreme dolaziti u najbliže predstavništvo organizatora, a ako se opredele za drugu varijantu, biće obavezni da se na odgovarajući način za to pripreme. Potrebno je, naime da na svoje kompjutre blagovremeno instaliraju specijalni tip softvera, bez koga neće moći da predavanja prate preko interneta. Veruje se da će svi polaznici uspeti da ovaj informatički zadatak obave samostalno, a oni kojima bude potrebna stručna pomoć mogu da se obrate informatičarima u bilo kojoj poslovnici navedene institucije.

Kada naznače da li žele da se edukuju uživo ili preko interneta, pojedinačni kandidati treba da odrede i svoje socijalno okruženje tokom edukacije. Oni koji budu želeli da nastavu prate odvojeno od ostalih mogu da pohađaju individualno obuku i da predviđene ciljeve postižu tempom koji im najviše odgovara. Tok obrazovnog procesa u najvećoj meri će biti prilagođen konkretnom polazniku i uzeće se u obzir njegove sposobnosti, predznanje i brzina kojom uči. On će moći i da značajno utiče na kreiranje rasporeda po kome će se odvijati seminar, te će biti zamoljen da navede kada mu odgovara da počne sa edukacijom, te kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da ima časove. Taj raspored može da počne zvanično da se primenjuje samo ukoliko ga odobri njegov profesor i koordinator za nastavu u pomenutoj instituciji, a u slučaju nekih izmena vodiće se računa o željema datog kandidata.

Organizator je polaznicima ponudio i mogućnost da pohađaju poluindividualni seminar - kako se procenjuju rizici u sferi zaštite imovine, lica i poslovanja. U takvoj situaciji predavač radi sa dvoje prijavljenih i svaki član ovog tandema podjednako tokom edukacije dolazi do izražaja. Polaznici funkcionišu kao partneri, međusobno se pomažu i upućuju, ali takođe razvijaju i toleranciju prema tuđem mišljenju, što je od velike važnosti za valjano delovanje u realnim poslovnim okolnostima. Takođe će im biti data šansa da raspored po kome će se odvijati nastava u velikoj meri prilagode svojim potrebama, jer će u vezi sa terminima za održavanje časova, kao i oko tempa rada i datuma za startovanje celokupnog programa moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom navedene institucije.

Grupna nastava namenjena je osobama koje žele da rade u aktivnoj i dinamičnoj atmosferi i da nova znanja usvajaju u interakciji sa drugim ljudima. Pravilima je isto tako predviđeno da u sastavu jedne grupe može da radi najviše osmoro polaznika, jer u suprotnom ne bi bilo moguće održati visok kvalitet edukacije i obezbediti adekvatan napredak svakog od njih. Da bi se svim članovima grupe obezbedio isti status, nikome neće biti omogućeno da učestvuje u donošenju odluka vezanih za organizaciju rada. Vreme i ritam sprovođenja časova, kao i termin za početak obuke utvrdiće isključivo koordinator za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije, a sami kandidati neće moći da u vezi sa tim ulažu neke prigovore, jer utvrđeni raspored neće biti podložan promenama.

Ukoliko je potrebno organizovati nastavu za radnike neke firme, sprovešće se korporativna obuka i kurs - kako se procenjuju rizici u sferi zaštite imovine, lica i poslovanja. Polaznici tada mogu da predavanja prate online ili uživo, kada im je omogućeno da biraju između nekoliko lokacija za sprovođenje klasičnih časova. Nudi im se mogućnost da u tu svrhu dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije, ali i da se edukuju u okviru svoje kompanije, te na bilo kom mestu koje im za to odgovara, ukoliko tamo ima tehničkih mogućnosti za odvijanje obrazovnog procesa. Vreme početka seminara, termine i ritam održavanja časova sporazumno će odrediti zvanični reprezent njihovog preduzeća i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Koliko traje kurs i obuka - kako se procenjuju rizici u sferi zaštite imovine, lica i poslovanja?

Osobe koje budu pohađale individualni seminar - kako se procenjuju rizici u sferi zaštite imovine, lica i poslovanja, kao i oni koji se budu edukovali u paru imaće isti broj časova, ali će u vezi sa rasporedom moći da se dogovore sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom naznačene institucije, kako bi utvrdili termine koji će svima da odgovaraju.

Korporativna nastava takođe će obuhvatati isti broj časova, ali će tada raspored zavisiti od dogovora koji postignu ovlašćeni predstavnik firme koja radnike šalju na edukaciju i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.

Za polaznike čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako se procenjuju rizici u sferi zaštite imovine, lica i poslovanja, jer tada sve pojedinosti utvrđuje isključivo koordinator za nastavu u pomenutoj instituciji, dok prijavljeni na to nemaju nikakvog uticaja.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se procenjuju rizici u sferi zaštite imovine, lica i poslovanja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje