Kurs i obuka - kako se rešavaju problematični krediti

Preporučljivo je da rukovodioci i zaposleni u bankama svakako prisustvuju predavanjima koje će obuhvatiti obuka i kurs - kako se rešavaju problematični krediti, budući da je u našoj zemlji zapažena tendencija rasta ovakvih pozajmica. Takođe nije na odmet da u ovom obazovnom procesu uzmu učešće i svi nadležni u finansijskim sektorima različitih kompanija, kao i generalno osobe koje su, iz privatnih ili poslovnih razloga zainteresovane za ovu temu.

Pomenutu nastavu mogu da pohađaju i zaposleni u određenim firmama za čije je poslovanje značajno poznavanje oblasti koje se tokom predavanja obrađuju. Tada se organizuje korporativni seminar koji kandidati pohađaju prema rasporedu utvrđenom od strane koordinatora za nastavu u određenom predstavništvu Obarazovnog centra Akademije Oxford i osobe koja zvanično predstavlja zainteresovano preduzeće. Takođe treba reći da se ovi časovi mogu pratiti preko interneta ili uživo, te da je klasične časove moguće sprovoditi u prostoru određene poslovnice pomenute institucije, u prostorijama konkretne kompanije, kao i na svakom drugom mestu gde postoje tehnički uslovi za kvalitetan tok obrazovnog procesa.

Pojedinci koji žele da prate neznačenu edukaciju mogu takođe da rade klasično ili preko interneta. Online kurs i obuka - kako se rešavaju problematični krediti zahteva od kandidata prethodnu pripremu, koja se sastoji u instaliranju specijane vrste softvera. Veruje se da svi polaznici mogu pomenuti postupak da obave potpuno samostalno budući da nije previše zahtevan, ali kako uvek bude i onih koji ne uspeju da se snađu organizator je predvideo i mogućnost pružanja odgovarajuće tehničke podrške. Dovoljno je samo da se obrate nekom od zaposlenih u određenoj poslovnici navedene institucije, kojih ima više od 20 na celoj teritoriji Srbije i biće odmah povezani sa IT stručnjacima koji tamo rade.


Oni koji se, pak opredele za standardni oblik rada imaće obavezu da u određenim terminima dolaze u najbliže predstavništvo organizatora i tamo, u prostorijama koje su odgovarajućih dimenzija i veoma savremeno opremljene pohađaju željena predavanja.

Kako uživo, tako i preko računara nastavu mogu da prate polaznici koji se opredele za individualni rad, kada predavač samo njima drži časove. Ovaj pristup ima očiglednih prednosti, budući da omogućava konkretnom polazniku uspostavljanje izuzetne komunikacije sa nadležnim profesorom i daje mu priliku da, u slučaju potrebe dobije i dodatna objašnjenja i tumačenja. Osim toga, dotični kandidat ima mogućnost da uči i savlađuje sadržaje sopstvenom brzinom, stiče neophodno samopouzdanje i jasno sagleda koliko je postigao tokom nastave. Nakon svake etape u obrazovnom radu, ovlašćeni predavač će komentarisati dotadašnji napredak polaznika i davati mu praktična uputstva vezana za dalju edukaciju. Kandidati koji su, pak zainteresovani za pohađanje predavanja u paru mogu da se odluče za poluindividualni seminar - kako se rešavaju problematični krediti. Ovaj pristup definisan je i kao tandemski, s obzirom na to da dotični polaznici podstiču jedno drugo u procesu učenja, koriguju svoje ideje usled međusobnog sučeljavanja mišljenja, ali se i uče toleranciji i uvažavanju tuđih stavova. Nezavisno od toga da li se opredele za partnerski ili pojedinačni rad, kandidati imaju priliku da raspored delovanja tokom edukacije maksimalno prilagode sopstvenom dnevnom ritmu, budući da im je data prilika da preciziraju termine i ritam sprovođenja časova koji im najviše odgovaraju, te da takođe navedu kada bi želeli da kompletna obuka startuje. O tim pojedinostima će obavestiti svog profesora i koordinatora za nstavu u okviru institucije organizatora, a predloženi plan rada će postati validan samo ukoliko se oni sa njim saglase.

Svi koji, međutim budu želeli da nastavu pohađaju u grupi neće imati privilegiju da utiču na raspored časova niti tempo rada, budući da će ovde termine i učestalost održavanja predavanja, kao i datum početka edukacije da odredi ovlašćeni predstavnik naznačene obrazovne institucije. Na taj način će svi polaznici biti stavljeni u istu poziciju i niko od njih neće biti privilegovan, pa će morati da se do kraja kursa pridržavaju plana koji im bude saopšten. Precizirano je, takođe da grupa ne može da počne sa radom dok se minimalno osmoro kandidata ne izjasni za takav oblik pohađanja nastave, pošto sa manjim brojem osoba nije moguće uspostaviti dovoljno dinamičnu interakciju. Osim toga, nije dozvoljeno da grupa ima više od 8 članova, jer tada ne bi svi podjednako mogli da dođu do izražaja u obrazovnom procesu.

Svako ko je zainteresovan za časove koje obuhvata specijalizovana obuka i kurs - kako se rešavaju problematični krediti mora da se za to prijavi nadležnom službeniku u instituciji organizatora, koji će zatim zavesti njegovo ime, prezime, datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona za dalji kontakt. Ovaj postupak je moguće lično obaviti u nekom predstavništvu naznačene institucije, elektronskim putem, to jest slanjem mejla na adresu organizatora ili jednostavno, telefonskim pozivom. Nakon toga, sprovešće se upis na navedeni seminar, a svi prijavljen će na vreme biti obavešteni o tačnom vremenu i mestu održavanja ove zvanične procedure. Takođe će im biti naglašeno da je tom prilikom potrebno da predaju odgovarajuću dokumenatciju, te da to moraju da urade lično.Plan i program za kurs - kako se rešavaju problematični krediti

Da bi se pravilno razradile strategije za borbu protiv loših bankarskih zajmova potrebno je ući u samu srž problema, te će tako stručni seminar - kako se rešavaju problematični krediti početi upravo pojašnjavanjem pojma ovakvih loših pozajmica. S tim u vezi prisutnima će biti naglašeno da problematični krediti nisu isto što i neneplativi, već da oni podrazumevaju teškoće u otplati po jednom ili po više osnova. Dakle, kredit se definiše kao problematičan i to skraćenicom NPL (non performing loans) kada sa isplatom kamate, preostalog dugovanja ili glavnice dužnik kasni više od 90 dana. Kandidati će takođe saznati da u pomenutu kategoriju spadaju pozajmice kod kojih je kamata u visini tromesečnog iznosa kapitalizovana, pripisana dugu, odložena ili refinansirana.

Na narednim predavanjima ovlašćeni predavači će se osvrnuti na razloge koji su doveli do porasta ovakvih loših kredita, te će govoriti o makroekonomskim uzrocima, ali i o slaboj internoj organizaciji pojedinih banaka, njihovim neprimerenim analitičkim kapacitetima i nedostatku preciznih postupaka za upravljanje ovakvim pozajmicama. Zatim će se profesori vrlo detaljno baviti merama za borbu protiv pomenutih teškoća u naplati dugovanja, pa će na sledećim časovima koje uključuje obuka i kurs - kako se rešavaju problematični krediti naglasiti da u tom smislu aktivnosti predstavnika javnog sektora moraju biti usklađene , jer nijedno izolovano rešenje ne bi donelo dugoročnu dobit. Predavači će zatim govoriti i o makroekonomskom i fiskalnom usklađivanju, koje bi moglo da dovede do pozitivnih rezultata, uz napomenu da rešavanje problematičnih kredita mora da se sprovede na praktičan i ekonomski održiv način. Takođe će istaći potrebu da postupci za poboljšanej ove situacije treba da budu finansirani iz privatnog sektora, a da javni sektor to mora da pomogne odgovarajućim zakonskim regulativama. Kandidati će takođe saznati i da je za poboljšanje situacije veoma korisno ispitivanje banaka koje Narodna banka Srbije sprovodi u saradnji sa MMF - om (Međunarodnim monetarnim fondom), a u skladu sa metodologijom Evropske centralne banke.

Predavači će se nadalje baviti pravnim propisima koji se tiču problematičnih kredita, pa će prisutnima između ostalog napomenuti da prema Odluci o upravljanju rizicima, banka može svoje pozajmice ovakvog tipa da ustupi drugoj banci ili pravnom licu, ali je pri tom dužna da u roku od najviše 30 dana o tome obavesti Narodnu banku Srbije. Na narednim predavanjima polaznici će saznati i da Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga predviđa da fizička lica mogu svoje loše kredite da ustupe samo drugoj banci, te da su izmenama poreskih propisa određeni blaži uslovi za priznavanje otpisa problematičnih kredita u bankarskim bilansima. Pored pomenutih, predavači će ih upoznati i sa ostalim pravnim regulativama koje uređuju ovu oblast, a takođe će im detaljno objasnitii na koji način je predviđeno regulisanje isplaćivanja loših kredita.

Dok traje kurs i obuka - kako se rešavaju problematični krediti, kandidatima će biti naglašeno da postoje mnoge prepreke za dugoročno rešavanje ovog problema, te da je zbog toga neophodna saradnja i jedinstveno delovanje različitih državnih organa, od resornih ministarstava, preko Agencija za osiguranje depozita, do Narodne banke Srbije. Prisutnima će biti naglašeno da je u tom cilju nužno što pre rešiti pitanje državnih preduzeća koja su u stečaju ili se restruktuiraju, omogućiti razvoj tržišta problematičnih kredita, unaprediti kapacitete banaka za rešavanje ovakvih situacija, ali i poboljšati postupak vansudske naplate duga i unaprediti sudsku proceduru za namirivanje dugova i hipoteku.

Kada i na kom mestu se odvija seminar - kako se rešavaju problematični krediti?

Polaznici koji se opredele za grupni model nastave radiće prema rasporedu koji za njih bude izradio ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, te neće ni na koji način moći da utiču na termine i ritam održavanja časova, kao ni na datum kada će grupna obuka i kurs - kako se rešavaju problematični krediti da startuje. Ovo pravilo primenjuje se iz jednostavnog razloga što bi verovatno svakom članu grupe odgovarao drugačiji plan delovanja tokom edukacije, a neophodno je obezbediti da svi oni imaju jednak tretman. Osim toga je predviđeno da časove zajedno može da pohađa maksimalno osmoro kandidata, ali da ih takođe ne može biti manje od četvoro, pošto tada ne bi bilo moguće uspostaviti valjane kriterijume za grupni obrazovni rad.

Nasprot sistemu planiranja rada tokom grupne edukacije, polaznicima koji se budu obučavali kao pojedinci biće pružena šansa da preciziraju raspored koji bi najmanje remetio njihove ustaljene dnevne navike. Tako će svi koji se opredele za individualni model praćenja časova moći da, uz saglasnost svojih profesora i koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, pohađaju predavanja u terminima i ritmu koji im budu najviše odgovarali. Takođe će imati priliku da ostvare izuzetno kvalitetnu komunikaciju sa svojim predavačem i tok edukacije u mnogome usklade sa svojim predznanjem, sposobnostima i brzinom usvajanja novih informacija. Profesor će pažljivo pratiti njihov rad, davati određene sugestije i uputstva i eventualno podvući neke oblasti na kojima bi dotični polaznik posebno trebalo da poradi.

Na isti način će svoj rad moći da organizuje dvoje kandidata čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka - kako se rešavaju problematični krediti. Oni će, dakle delovati u tandemu i moći će da se prvo međusobno usaglase oko datuma za početak edukacije, te vremena i učestalosti sprovođenja predavanja koji im najviše odgovaraju, a nakon toga da to saopšte svom profesoru i ovlašćenom predstavniku organizatora. Ukoliko i ova nadležna lica budu smatrala da je taj raspored prihvatljiv, on će postati validan i koristiće se do kraja programa. Osim pomenute prednosti, rad u paru će omogućiti polaznicima da se odlično pripreme za saradnju koju će sa svojim kolegama ostvarivati i u realnom okruženju, budući da će svaki od partnera slobodno moći da iznosi svoje mišljenje, uz obavezu da bude tolerantan i da uvažava i drugačije poglede.

Sva tri pomenuta oblika pohađanja predavanja mogu da se organizuju uživo ili online. Klasični vid nastave podrazumeva da će kandidati dolaziti u naznačeno vreme u najbližu poslovnicu organizatora i tamo se obučavati u zaista prijatnom ambijentu i u savremeno opremljenim prostorijama. S druge strane, oni koji se opredele za rad preko interneta moći će da prate predavanja u udobnosti sopstvenog doma, sa radnog mesta ili tamo gde im bude najviše odgovaralo. Pre toga će morati, međutim da na svoje računar instaliraju posebnu vrstu softvera, što će najverovatnije moći da urade potpuno samostalno. Oni koji budu, pak imali nekih teškoća tokom pomenutog postupka, mogu se svakoga dana u toku radnog vremena obratiti informatičkim stručnjacima, zaposlenim u svakom predstavništvu pomenute institucije.

Poseban model edukacije predstavlja korporativni seminar - kako se rešavaju problematični krediti, namenjen radnicima određenog preduzeća za čije su poslovanje bitne informacije koje on nudi. Ovi polaznici imaju priliku da nastavu pohađaju preko interneta ili uživo, s tim što se klasični časovi mogu sprovoditi na bilo kom mestu gde postoje tehnički uslovi za kvalitetan i neometan tok obrazovnog procesa. Tako je moguće organizovati frontalna predavanja u savremeno opremljenim prostorijama nekog predstavništva pomenute institucije, kao i u okviru same kompanije u kojoj rade kandidati, te na svim drugim lokacijama koje oni izaberu, a gde su naravno ispunjeni pomenuti kriterijumi. Kada je u pitanju raspored časova kod ovakvog tipa edukacije bitno je reći da će se za sve pobrinuti osoba koju je konkretna firma ovlastila da je zvanično predstavlja i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Oni će, dakle sporazumno odrediti datum kada će početi obuka, ali i kojim danima i u koliko sati će dotični polaznici imati predavanja.

Po kom principu se sprovodi obuka i kurs - kako se rešavaju problematični krediti?

Imajući u vidu da ova edukacija privlači pažnju osoba različitih profesija i svakodnevnih navika i obaveza, organizator je ponudio širok spektar mogućnosti za pohađanje nastave, kako bi potrebe svakog potencijalnog polaznika bile zadovoljene.

Tako će svi oni čiji izbor bude klasični kurs i obuka - kako se rešavaju problematični krediti imati predavanja u najbližoj poslovnici naznačene obrazovne institucije. Oni će tamo dolaziti prema utvrđenom rasporedu i obučavati se u zaista prijatnom okruženju, uz sve tehničke pogodnosti koje diktira savremena nastava. Oni koji se odluče za online rad, moraće da obezbede korišćenje računara, stabilnu internet konekciju, ali i da blagovremeno na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, koji će im omogućiti da predavanja pohađaju na ovakav način. Za pomenuti posupak dobiće svakako sva potrebna uputstva i najverovatnije će uspeti da ga samostalno obave, pošto zaista nije uopšte komplikovan. Ako ipak bude onih kojima je potrebna stručna pomoć, mogu da računaju na tehničku podršku informatičara i to u svakom predstavništvu organizatora nastave.

Korporativni model rada namenjen je osobama koje žele da pohađaju obuku kao radnici određene kompanije i može se takođe organizovati na klasičan način ili kao online nastava. Ukoliko se dotični kandidati odluče za časove koji se sprovode na standardni način, moći će i da naznače mesto koje im za to najviše odgovara, bilo da je u pitanju njihov radni prostor, prostorije u okviru najbliže poslovnice organizatora ili neka treća lokacija. Jedino je važno da odabrano radno okruženje bude prilagođeno konkretnim zahtevima ovakvog tipa nastave, to jest da se u njemu mogu neometano održavati i pratiti predavanja. Vreme i učestalost sprovođenja časova, kao i termin u kom će početi korporativni seminar - kako se rešavaju problematični krediti odrediće u dogovoru lice koje zvanično reprezentuje firmu u kojoj rade polaznici i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu navedene institucije.

Kandidati koji ovu obuku pohađaju kao fizička lica mogu da rade u grupi, samostalno ili u paru, kako u standardnim, tako i u virtuelnim učionicama. Grupni rad podrazumeva jedan veoma aktivan obrazovni proces u kome postoji stalna interakcija kako na relaciji profesor - polaznici, tako i između samih članova grupe. Nakon što saslušaju izlaganje predavača, oni vrlo živo diskutuju o konkretnoj temi, iznose svoje mišljenje, saglašavaju se jedan sa drugim ili pak osporavaju tuđa mišljenja. Profesor koordinira rad grupe u celini, traži obrazloženje za iznete stavove, upućuje i motiviše kandidate. Budući da je važno svakom ko se edukuje na ovakav način dati dovoljno vremena i prostora za ličnu afirmaciju, pravilima je striktno definisana veličina grupe. Tako je propisano da ona ne može imati manje od 4 člana, ali da takođe više od osmoro polaznika ne može zajedno pratiti predavanja. Da bi se svima njima obezbedio potpuo jednak tretman, vreme i učestalost sprovođenja časova, te datum startovanja kompletnog programa odrediće isključivo koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora, a sami polaznici na to neće uopšte moći da utiču.

Oni kandidati koji se opredele za individualni rad imaće potpunu pažnju i posvećenost nadležnog predavača i moći će tokom edukacije da mu postavljaju pitanja, sa njim diskutuju i traže potvrdu ispravnosti vlastitog mišljenja. Sam profesor će imati jasnu sliku o napretku osobe koju podučava, te će s tim u vezi moći i da u tok obrazovnog procesa unese određene izmene kako bi se prilagodio dotičnom polazniku i postigao još bolje rezultate. U ponudi organizatora nalazi se i poluindividualna obuka i kurs - kako se rešavaju problematični krediti, koju zajedno prati dvoje kandidata. Osim što zajedno prate predavanja ovlašćenog stručnjaka, oni međusobno sarađuju u radu, razmenjuju mišljenja i informacije, te i na taj način produbljuju i proširuju svoja znanja. Nezavisno da li se odluče za samostalano ili partnersko delovanje u nastavi, polaznici imaju priliku da svom profesoru i ovlašćenom predstavniku organizatora navedu termine i ritam održavanja predavanja, te datum za početak kursa koji im najviše odgovaraju. Tako će, ukoliko ova nadležna lica prihvate njihov predlog lako moći da uklope angažovanje koje od njih zahteva pohađanje ovog seminara u svoje dnevne navike i ispunjavanje ostalih obaveza.

Koliko po planu traje kurs i obuka - kako se rešavaju problematični krediti?

časova, što prevedeno u minute iznosi 360. Takođe je precizirano da će se predavanja održavati u vidu dvočasa u toku 4 dana, to jest da će ukupno seminar - kako se rešavaju problematični krediti trajati 4 puta po 90 minuta.

Ovaj plan, međutim važi samo za grupnu nastavu, budući da tada celokupan tempo rada definiše ovlašćeni predstavnik organizatora, a na kandidatima je da ga slede do kraja programa.

Oni koji pohađaju koprorativni kurs imaće takođe 8 školskih časova, ali njihov raspored može biti drugačiji, što će zapravo zavisiti od dogovora između osobe koja istupa u ima kompanije u kojoj rade polaznici i koordinatora za nastvau u određenoj poslovnici pomenute institucije.

Kandidati čiji izbor bude bila individualna obuka i kurs - kako se rešavaju problematični krediti, kao i oni koji se bude edukovali u paru imaće isti fond časova, ali će sami, uz saglasnost svog predavača i koordinatora za nastavu u datom predstavništvu organizatora, da odluče o njihovom rasporedu.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se rešavaju problematični krediti"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje