Kurs i obuka - kako se sprovode postupci javnih nabavki

Da bi se sprečile različite vrste korupcija i zloupotreba prilikom potrošnje sredstava iz budžeta, neophodno je primenjivati vrlo precizne zakonske regulative, koje ne ostavljaju prostora za provizorna tumačenja. Stoga je specijalizovani kurs i obuka - kako se sprovode postupci javnih nabavki namenjen svima koji su, direktno ili indirektno uključeni u ovu zvaničnu proceduru. Najpre su tu naručioci određenih usluga ili dobara, ali i izvođenja odgovarajućih radova, gde zapravo spadaju organi lokalne samouprave, državni ili pokrajinski organi, kao i ostala pravna lica koja su osnovana radi zadovoljavanja potreba opšteg karaktera. Oblasti kojima će se baviti pomenuta edukacija biće više nego korisne i za ponuđače, odnosno subjekte koji mogu da ponude ono što bi naručioci želeli da pribave, a nije zgoreg da njome budu obuhvaćena i takozvana zainteresovana lica, odnosno svi koji imaju interes da zaključe određeni ugovor o javnoj nabavci.

U veoma raznovrsnoj i bogatoj ponudi organizatora nastave zaista postoji odgovarajući model rada za svakog polaznika, te je tako moguće predavanja pratiti klasično, u namenskim prostorijama neke od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i preko interneta. Trebalo bi, međutim naglasiti da su kandidati zainteresovani za online edukaciju dužni da, pre no što časovi počnu na svoj računar intaliraju tačno određenu vrstu softvera. Ovaj postupak sam po sebi nije suviše zahtevan, ali se ipak ponekad dešava da prijavljeni ne uspevaju sami da ga obave. U tom slučaju se mogu obratiti nadležnom službeniku u najbližoj poslovnici naznačene obrazovne institucije i biće odmah povezani sa IT stručnjacima koji tamo rade.

Svi ponuđeni oblici sprovođenja predavanja svakako podrazumevaju korišćenje interaktivnih metoda učenja i podučavanja, ali je za polaznike koji uživaju u dinamičnom i veoma aktivnom okruženju najbolje da odaberu grupni seminar - kako se sprovode postupci javnih nabavki. To je, zapravo jedan vrlo živ komunikacijski proces koji se odvija između predavača i kandidata, ali i međusobno između članova grupe. Jedan od važnih uslova za uspešan rad kod pomenutog pristupa je svakako veličina grupe, pa je stoga određeno da se na ovakav način može edukovati najmanje četvoro, ali i ne više od osmoro polaznika. Procenjeno je da bi veći broj osoba koje istovremeno pohađaju časove doveo do smanjene mogućnosti interakcije, te bi verovatno ambiciozniji članovi grupe potisnuli one povučenije, što nikako ne sme da se dozvoli. Dakle, svaki polaznik koji predavanja prati na opisan način mora imati ista prava i obaveze kao i ostali koji čine grupu, pa je stoga nemoguće istovremeno prilagoditi raspored rada potrebama svakog od njih. Iz tog razloga je određeno da će vreme startovanja obrazovnog procesa, ali i termine sprovođenja časova i njihov ritam da definiše koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, a kandidati će morati da ga se pridržavaju do kraja edukacije.


Osobama koje preferiraju pojedinačno delovanje namenjen je individualni pristup, koji bez sumnje garantuje izuzetno dobru komunikaciju sa profesorom, te ne ostavlja polaznika potpuno pasivnim. On, dakle na svakom času može da postavlja pitanja, osporava određene tvrdnje, iznosi svoje mišljenje i diskutuje, što će dodatno pomoći predavaču da sagleda njegovo znanje, mogućnosti i sposobnosti, pa da prema njima oblikuje nastavni proces. Izbor osoba koje ne žele da rade samostalno, a ni u velikoj grupi može da bude poluindividualna obuka i kurs - kako se sprovode postupci javnih nabavki, koja se pohađa u paru. Naime, dvoje kandidata usvajaju znanja zahvaljujući slušanju predavanja koja drži ovlašćeni stručnjak, ali napreduju i kroz međusobne dijaloge, suprotstavljanje mišljenja i stalnu razmenu informacija. Bilo da rade kao individualci ili kao partneri, polaznicima je pružena prilika da preciziraju koji im datum za početak nastave najviše odgovara, kao i kada bi i koliko često želeli da imaju časove. Tako će, ukoliko njihov predlog bude prihvaćen od strane predavača i ovlašćenog predstavnika navedene institucije moći da obaveze koje im je nametnuo ovaj seminar lako uklope u svoju dnevnu rutinu.

Da bi zainteresovani kandidati mogli da pohađaju ovu obuku, moraju se za to na odgovarajući način prijaviti i omogućiti ovlašćenom službeniku organizatora da zavede njihovo ime, prezime, datum rođenja i broj telefona za dalji kontakt. Pomenuti postupak mogu da obave lično, dolaskom u najblizu poslovnicu naznačene obrazovne institucije, ali i elektronskim putem ili preko telefona. Vrlo brzo zatim biće obavešteni o tačnom datumu upisa i mestu na kome će se on održati. Ovoj proceduri svi prijavljeni su obavezni da lično prisustvuju i tom prilikom predaju nadležnima odgovarajuću dokumentaciju, o čijoj će sadržini svakako biti na vreme informisani.

Trebalo bi napomenuti da postoji i poseban vid edukacije namenjen polaznicima koji su zaposleni u određenoj kompaniji, za čije je poslovanje potrebno znanje koje nudi pomenuti obrazovni postupak. To je zapravo korporativni kurs i obuka - kako se sprovode postupci javnih nabavki, koji omogućava online i klasično praćenje časova, ali se mora istaći da ovaj drugi vid nastave može da se sprovodi na bilo kom mestu koje zadovoljava kriterijume za neometani tok predavanja, koja drže osvedočeni stručnjaci. Takvi časovi se, dakle mogu pohađati u savremeno opremljenim prostorijama određenog predstavništva organizatora, u prostoru same firme gde rade kandidati, kao i na svakoj drugoj lokaciji koju klijenti odaberu, ako su ispunjeni pomenuti uslovi. O svim karakteristikama koje treba da poseduje određeni prostor za održavanje predavanja će koordinator za nastavu u okviru naznačene obrazovne institucije na vreme obavestiti ovlašćenog predstavnika konkretne kompanije. Ova dva službena lica imaće zadatak i da preciziraju vreme kada će obrazovni program početi da se sprovodi, kao i termine i učestalost održavanja predavanja.Šta tačno izučava obuka i kurs - kako se sprovode postupci javnih nabavki?

Kako trošenje budžetskih sredstava mora biti strogo kontrolisano i transparentno, ovlašćeni predavači će već na uvodnim časovima koje obuhvata stručni seminar - kako se sprovode postupci javnih nabavki polaznicima predstaviti Zakon kojim je regulisana ova oblast. Biće istaknuto da je Zakon o javnim nabavkama jedan od prvih sistemskih zvaničnih dokumenata koji ima izrazito antikorupcijski karakter, a njime je posebno definisan svaki pojedinačni tip nabavki. To su, recimo one koje se tiču dobara, radova, usluga, zatim mešovite nabavke, one na koje se Zakon ne primenjuje, te one koje su određene kao rezervisane. Prisutni će, takođe biti upoznati i sa načelima javnih nabavki, koje pomenuta regulativa predviđa, pa će na narednim predavanjima biti reči o načelu ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava, načelu obezbeđivanja konkurencije među ponuđačima, kao i onima koja se tiču transparentnosti konkretnog postupka, jednakosti ponuđača, te zaštite životne sredine i obezbeđivanja energetske efikasnosti.

Ovlašćeni stručnjaci će na predavanjima koja slede upoznati kandidate sa vrstama postupaka javnih nabavki koje su precizirane dotičnim Zakonom, te će o svakoj od njih govoriti pojedinačno. Tako će prisutni, između ostalog saznati da u otvorenom postupku sva zainteresovana lica mogu da iznesu svoju ponudu, ali i da pregovarački postupak predviđa da naručilac može da se sa više ponuđaća dogovara o konkretnoj nabavci i izabere ponudu koju smatra povoljnijom. Svi kandidati će na časovima koje uključuje kurs i obuka - kako se sprovode postupci javnih nabavki dobiti informacije o tome šta obuhvata prva, a šta druga faza restriktivnog postupka, a biće im predstavljen i kvalifikacioni postupak, koji se odnosi na potrošna dobra ili povremene usluge koje se pružaju prema uobičajenim zahtevima. Prisutni će takođe saznati da naručilac primenjuje konkurentni dijalog u slučajevima kada je predmet javne nabavke veoma složen, ali i kod kojih oblasti će biti primenjen takozvani konkurs za dizajn. Ovlašćeni predavači će govoriti i o javnim nabavkama male vrednosti, te o posebnim oblicima ovog postupka, koji su definisani pomenutom zakonskom regulativom.

Jedan deo seminara biće posvećen pravilnicima koje je izdala Uprava za javne nabavke, a kojima se definišu pojedinačni postupci u okviru pomenute procedure. Profesori će kroz teorijska predavanja, ali i putem praktičnih primera da objasne primenu svakog od ovih spisa, kao što će to uraditi i kada su u pitanju naznačena načela javnih nabavki. Nadalje će biti reči o načinima na koje je moguće zaštititi prava ponuđača i javnih interesa, te će se prisutni upoznati sa aktuelnim izmenama starih zakonskih odredaba iz ove oblasti. Njima je, između ostalog precizirano da se kao ponuđač može pojaviti svako lice koje ima interes da zaključi ugovor u vezi sa konkretnom javnom nabavkom, što je ranije bilo drugačije definisano. O zaštiti javnog interesa predviđeno je da brinu javni pravobranilac, Uprava za javne nabavke, kao i državni organ ili neka organizacija čiji je zadatak da sprovodi nadzor nad poslovima naručioca. Uvedeni su i novi rokovi za podnošenje zahteva, a o zaštiti prava u postupcima javnih nabavki brine odgovarajuća Republička komisija.

Svi koji su pratili ovu edukaciju će, kada se završi obuka i kurs - kako se sprovode postupci javnih nabavki sigurno će moći da potpuno samostalno, ali i poštujući odredbe konkretnog Zakona i podzakonskih akata sprovode ovu zvaničnu proceduru. Budući da će biti odlično upoznati sa novinama koje predviđaju aktuelne regulative, delovaće u skladu sa načelom transparentnosti i konkurentnosti i izbeći eventualne probleme koji se mogu pojaviti. Tokom seminara će polaznici, kroz primere sagledati sve načine ekonomične i efikasne potrošnje sredstava iz budžeta, te će naučiti da sprovedu postupke javnih nabavki tako da ne ugroze ni prava ponuđača, ali ni opšti javni interes.

U koje vreme i gde se održava kurs i obuka - kako se sprovode postupci javnih nabavki?

U situaciji kada je potrebno edukovati osobe koje su zaposlene u određenom preduzeću, primenjuje se posebni tip nastave, odnosno korporativni seminar - kako se sprovode postupci javnih nabavki. Tada će raspored rada zavisiti od dogovora koji budu postigli koordinator u okviru institucije organizatora i ovlašćeni predstavnik date firme. Oni će, dakle precizirati datum kada će ovaj obrazovni program početi da se sprovodi, kao i termine za održavanje časova i generalni ritam rada tokom obuke. Kandidatima je omogućeno da predavanja prate uživo ili online, s tim što klasični tip časova ne mora da se sprovodi samo u odgovarajućim prostorijama neke poslovnice organizatora. Moguće ih je, naime održavati na bilo kom mestu gde postoje uslovi za kvalitetnu nastavnu delatnost, te to može biti i u okviru same kompanije u kojoj rade polaznici ili na nekoj drugoj lokaciji koju oni sami odaberu.

Osobe koje se na nastavu prijavljuju kao fizička lica takođe mogu da rade preko interneta ili u skladu sa standardnim principima obrazovne delatnosti. Online edukacija podrazumeva predavanja koja polaznik prati preko računara, sa bilo kog mesta koje mu odgovara, ali ima obavezu da pre toga sprovede određenu pripremu. Da bi mogao na ovakav način da se obučava, mora na svoj kompjuter da blagovremeno instalira namenski softver, za šta će mu biti pružena sva potrebna uputstva. Ako se, međutim ne snađe i ne uspe da pomenuti postupak obavi samostalno, na raspolaganju su mu informatički stručnjaci koji čine tim tehničke podrške u svakom predstavništvu navedene institucije.

Kandidati čiji izbor bude klasična obuka i kurs - kako se sprovode postupci javnih nabavki imaće časove u najbližoj poslovnici organizatora. Tamo će dolaziti prema utvrđenom rasporedu i u prostorijama, koje su odgovarajućih dimenzija i prilagođene savremenim zahtevima obrazovanja pohađati predavanja.

Kako preko interneta, tako i uživo mogu da se sprovode predavanja koja profesor drži samo jednom polazniku. Ovaj individualni model rada usmeren je na lične potrebe kandidata i oblikuje se u skladu sa njegovim sposobnostima i brzinom usvajanja novih znanja. Svakako da je sam proces učenja olakšan činjenicom da je komunikacija između profesora i polaznika zaista na vrlo visokom nivou, a osim toga prijavljeni ima šansu da ritam rada tokom edukacije usaglasi sa svojim ostalim privatnim i poslovnim obavezama. On će, naime biti zamoljen da precizira koji mu termini za održavanje časova najviše odgovaraju, kojim bi tempom želeo da se odvija edukacija, kao i kada je najpogodnije da ona startuje. Zatim će te pojedinosti da razmotre nadležni predavač i koodinator za nastavu u okviru institucije organizatora, pa ako su sa njima saglasni raspored će početi da se zvanično primenjuje. Istu mogućnost imaće i dvoje polaznika koji se budu opredelili za poluindividualni tip pohađanja predavanja. Oni će funkcionisati kao tandem, zajedno pratiti nastavu i ostvarivati saradnju ne samo sa profesorom, već i između sebe, što će im pomoći da brže i lakše ostvare predviđene obrazovne ciljeve.

Za osobe koje su pristalice kolektivnog oblika rada, kreiran je grupni kurs i obuka - kako se sprovode postupci javnih nabavki, koji predviđa da minimalno četvoro polaznika zajedno pohađa časove. Budući da u prisusutvu manjeg broja osoba ne bi mogla da se ostvari bogata i raznovrsna interakcija koja je zaštitno obeležje grupnog delovanja, ponekad je potrebno sačekati određeno vreme dok se dovoljno njih ne prijavi. Pravilima je, takođe definisano da u okviru jedne grupe ne može biti više od osmoro kandidata, pošto bi tada mogao da bude ugrožen kvalitet nastave, jer ne bi bilo moguće da se svi članovi jednako iskažu u radu. Grupa je obično sastavljen od osoba koje imaju različite obaveze i navike, te se ne može istovremeno raspored rada prilagoditi svakome od njih. Zbog toga će koordinator za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije da odredi kojim danima i u koliko sati će ovi polaznici imati časove, kao i kada će tačno da startuje edukacija, i to će biti plan delovanja koji će svi morati da slede do kraja kursa.

Na koji način se organizuje specijalizovani seminar - kako se sprovode postupci javnih nabavki?

Kako se za pohađanje predavanja prijavljuju osobe različitih interesovanja, ličnih osobina, profesija i predznanja, institucija koja vrši ovu edukaciju predvidela je nekoliko mogućnoasti ta praćenje časova. Osobama koje žele da u svom obrazovnom radu koriste savremena sredstva namenjena je online obuka i kurs - kako se sprovode postupci javnih nabavki, koju će pohađati preko interneta. U tu svrhu će blagovremeno dobiti sve potrebne smernice za instaliranje specijalne vrste softvera, što bi trebalo da mogu potpuno samostalno da obave. No, ukoliko se ne smađu, imaju mogućnost da potraže stručnu pomoć od članova ekipe tehničke podrške, koja funkcioniše u svakoj poslovnici organizatora.

Oni skloni klasičnom pristupu, predavanja mogu da prate uživo i to u namenskim prostorijama najbližeg predstavništva naznačene institucije, gde će dolaziti prema utvrđenoj satnici.

Na pomenuta dva načina, to jest klasično ili preko interneta edukaciju mogu da pohađaju i kandidati koji rade u nekom preduzeću. Ipak, valjalo bi naglasiti da se ovde standardni oblik časova ne mora nužno sprovoditi samo u odgovarajućem prostoru neke poslovnice organizatora, već i u prostorijama same kompanije čiji radnici pohađaju nastavu, ali i na svakom drugom mestu koje poseduje tehničke karakteristke neophodne za neometani tok obrazovnog procesa. Firma u kojoj rade kandidati zvanično će ovlastiti svog predstavnika, koji će zajedno sa koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora da odredi termine za održavanje časova, njihov ritam, ali i datum početka celokupne eduakacije.

Pojedinačni kandidati mogu da se, prema sopstvenim sklonostima i željama opredele da rade samostalno, grupno ili u paru. Individualni kurs i obuka - kako se sprovode postupci javnih nabavki podrazumeva održavanje predavanja po principu „jedan na jedan“, što znači da profesor podučava samo jednog polaznika. Vodeći računa o njegovima ličnim karakteristikama i brzini kojom može da usvaja znanja, predavač će tempo delovanja uskladiti sa samim kandidatom i raditi sistematično, te maksimalno posvećeno. Svakako da ovakav oblik edukacije ne znači da će polazniku biti prezentovana isključivo gotova znanja, koja će on morati da umemoriše i prihvati, već će mu biti data i prilika da sa nadležnim stručnjakom o tome prodiskutuje, pita sve što mu nije jasno i zamoli za eventualno dodatno objašnjenje spornih pojmova. Još izraženija interakcija među učesnicima obrazovnog procesa biće prisutna kod poluindividualnog modela nastave, kada dvoje kandidata rade zajedno i, uz sugestije i uputstva predavača savlađuju sadržaje. Ovakav pristup omogućuje polaznicima da ispolje toleranciju i nauče da uvažavaju tuđe mišljenje, iz koga vrlo često mogu nešto korisno i da nauče. Bilo da rade kao pojedinci ili tandemski, kandiadti imaju priliku da, uz saglasnost profesora i ovlašćenog predstavnika institucije organizatora odrede vreme startovanja nastave, kao i termine u kojima će se sprovoditi časovi. Tako će uz manje stresa i pritisaka moći da usvajaju predviđena znanja i veštine, budući da će nove obaveze moći da uklope u dotadašnje dnevne navike.

Za ljubitelje zajedničkog rada osmišljen je grupni seminar - kako se sprovode postupci javnih nabavki, koji se takođe može pratiti online ili uživo. Polaznici će u nekim situacijama morati da sačekaju da grupa počne da funkcioniše, jer u tu svrhu treba da se prijavi najmanje četvoro, a maksimalno osmoro kandidata zainteresovanih za ovakav pristup. Oni će raditi prema rasporedu koji bude utvrdio koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu naznačene obrazovne institucije i neće imati mogućnost da vreme održavanja časova, njihovu učestalost, kao ni datum početka edukacije prilagode ispunjavanju ostalih privatnih i poslovnih obaveza. Ovo pravilo je uvedeno iz jednostavnog razloga što nije moguće istovremeno ispuniti zahteve svih članova grupe, a niko od njih ne sne da bude doveden u povlašćeni položaj u odnosu na ostale.

Koliko traje obuka i kurs - kako se sprovode postupci javnih nabavki?

Ukupni nastavni fond koji je predviđen za pomenuti obrazovni program iznosi 8 časova, odnosno 360 minuta. Napomenuto je i da predavanja traju po 90 minuta, a održavaju se u toku 4 dana.

Ovakav tempo rada, međutim važi isključivo za polaznike čiji izbor bude grupni kurs i obuka - kako se sprovode postupci javnih nabavki, budući da tada vreme i učestalost održavanja časova određuje koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, a sami kandidati na to ne mogu da utiču.

S druge strane, oni koji rade prema poluindividualnom i iundividualnom principu će takođe imati isti broj časova, ali će oni biti raspoređeni u skladu sa njihovim potrebama i zahtevima, pa se to ne mora poklopiti sa navedenim ritmom.

Polaznici koji se budu opredelili za korporativni seminar - kako se sprovode postupci javnih nabavki, takođe će pohađati časove u ukupnom trajanju od 360 minuta, ali njihov raspored ne mora nužno da bude isti kao kod grupne edukacije. Naime, ovde će termine časova i njihovu učestalost da odredi ovlašćeni predstavnik firme čiji zaposleni pohađaju predavanja i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se sprovode postupci javnih nabavki"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje