Kurs i obuka - Kako se sprovodi farmakovigilansa

Navedena je opšta preporuka da sva lica zaposlena u fabrikama lekova i nacionalnim agencijama za lekove budu obuhvaćena edukacijom koju će obuhvatiti stručni kurs i obuka - kako se sprovodi farmakovigilansa. Ovaj seminar namenjen je i nadležnima u farmaceutskoj industriji, ali i onima koji rade u odgovarajućim regulatornim telima. Nije na odmet, naravno da se sa temama koje sadrži pomenuti obrazovni program upoznaju i radnici zdravstvenih ustanova, s obzirom na to da bezbednost pacijenata uvek mora biti na prvom mestu u svim medicinskim institucijama.

U situaciji kada su za pomenutu obuku zainteresovani zaposleni u nekom preduzeću biće organizovana korporativna nastava koju oni mogu, po sopstvenom izboru da prate uživo ili online. Ukoliko se odluče za klasične časove, na njih mogu da dolaze u najbliže predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i da ih pohađaju u prostoru svoje kompanije, kao i na bilo kom drugom mestu na kome je moguće kvalitetno sprovesti obrazovni proces. Datum početka programa, termine i učestalost održavanja predavanja zajedno će odrediti koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji i lice ovlašćeno od strane firme čiji radnici prate kurs.

Pojedinačni kandidati takođe imaju opciju da pohađaju standardni tip časova, ali na njih moraju da dolaze u određeno predstavništvo organizatora, prema rasporedu koji budu dobili. Osim toga, mogu da prate i online seminar - kako se sprovodi farmakovigilansa i da se edukuju u bilo kom prostoru koji im za to odgovara. Ovde će, zapravo nastavu pratiti preko svojih kompjutera, te su zbog toga obavezni da na njih prethodno instaliraju specijalni tip softvera. Za taj postupak biće im data sva potrebna uputstva i objašnjenja i smatra se da većina prijavljenih može bez problema da ga obavi samostalno, no ukoliko se neko ne bude snašao ili bude imao nekih pitanja može svakako da računa na pomoć IT stručnjaka u svakoj poslovnici naznačene institucije.


Bilo da se odluče za klasične ili časove preko interneta, pomenuti polaznici mogu da se edukuju sasvim odvojeno od ostalih, to jest da pohađaju individualnu nastavu. Tada će biti u prilici da predviđene obrazovne rezultate ostvaruju brzinom koja im odgovara, s obzirom na to da tokom obrazovnog procesa neće imati kome da se prilagođavaju. Osim toga, vodiće se veoma računa o individualnim karakteristikama samog polaznika, te će predavač svoj rad i zahteve koje postavlja pred kandidata nastojati da maksimalno uskladi sa njegovim sposobnostima, predznanjem i interesovanjima, kako bi mogao da lako i brzo savlada sve što se od njega očekuje. Svima koji odaberu ovaj pristup biće omogućeno i da se dobro organizuju, to jest da obaveze koje im nametne naznačena edukacija lako uklope u svoju ustaljenu rutinu. Oni će, zapravo biti slobodni da naznače koji im datum za početak kursa najviše odgovara, kao i kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove. Da bi traženi raspored zaista počeo da se primenjuje, mora prethodno biti u potpunosti odobren od strane ovlašćenog stručnjaka koji vodi obuku i koordinatora za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Pojedinačni polaznici takođe mogu nastavu da prate u paru, u slučaju da njihov izbor bude poluindividualna obuka i kurs - kako se sprovodi farmakovigilansa. Tada nadležni profesor radi, dakle sa dvoje kandidata, a oni zajedno ostvaruju predviđene ciljeve edukacije, usvajaju odgovarajuća znanja i veštine, međusobno se pomažući i podržavajući. Takav timski rad omogućava povećanje motivacije, a proces učenja čini zanimljivim i dinamičnim. Ovi polaznici takođe mogu da značajno utiču na formiranje rasporeda po kome će se raditi. Dozvoljeno im je, zapravo da se najpre jedno sa drugim, a zatim i sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovore oko svih detalja vezanih za obrazovni proces. Tako će zajedno da odrede termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme početka kompletnog programa, pa će finalnom verzijom rasporeda svi biti zadovoljni.

U ponudi organizatora nalazi se i grupna edukacija, kada časovima istovremeno prisustvuje više osoba. Ovde je, zapravo naglašen socijalni momenat u procesu učenja, a da bi grupa mogla zaista da funkcioniše kao celina i ostvaruje željene rezultate potrebno je da bude odgovarajuće veličine. Zbog toga polaznici koji se odluče za ovaj pristup treba da znaju da će u nekim situacijama morati da sačekaju izvesno vreme dok grupa ne bude oformljena, to jest dok se ne ispuni predviđeni uslov vezan za minimalni broj njenih članova. Svi kandidati koji se obučavaju na ovaj način imaju ista prava i obaveze, tačnije u potpunosti su ravnopravni, pa se zbog toga ne mogu ispunjavati zahtevi svakog od njih vezani za raspored po kome će se odvijati nastava. Upravo iz tog razloga će termine i ritam održavanja predavanja, kao i vreme početka kursa da odredi ovlašćeni koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora, a polaznici će biti obavezni da se dobijenog rasporeda pridržavaju do kraja sprovođenja programa.

Svi koje zanima stručni kurs i obuka - kako se sprovodi farmakovigilansa treba da se najpre za to prijave ovlašćenom službeniku i naznače mu svoje lične podatke, odnosno ime i prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani radi davanja daljih informacija o edukaciji. Sve to mogu da obave u nekoj od poslovnica pomenute institucije, preko telefona ili slanjem poruke odgovarajućeg sadržaja na mejl adresu organizatora. Nakon toga sprovešće se upis na seminar, kome su svi kandidati  dužni lično da prisustvuju i da tada donesu i predaju nadležnom licu određena dokumenta, koja će im prethodno biti tačno navedena.Plan i program za seminar - kako se sprovodi farmakovigilansa

Saznanja i aktivnosti koja se odnose na otkrivanje, procenjivanje, razumevanje i preventivno delovanje na neželjena dejstva i druge probleme izazvane lekovima predstavljaju obavezu proizvođača, distributera, ali i svih zdravstvenih radnika. Na predavanjima kojima će startovati specijalizovana obuka i kurs - kako se sprovodi farmakovigilansa polaznicima će biti naznačeno da je ovim pojmom obuhvaćeno praćenje lekova u toku pretkliničkih i kliničkih ispitivanja, u periodu marketinga i u post - marketinškom periodu, takozvanom IV delu faze kliničkih ispitivanja. Profesori će istaći da je zajednički cilj zdravstvenih ustanova, nadležnih regulatornih tela i farmaceutske industrije upravo bezbednost pacijenata, tako da se u tom smislu i vrše ispitivanja, analize i obuke zaposlenih u proizvodnji lekova i nacionalnim agencijama za farmakologiju. Proizvodnja, uvoz i promet lekovima na teritoriji Republike Srbije regulisani su Zakonom o lekovima, koji važi od 2010. godine. Prema tom zvaničnom aktu, pravno lice koje je nosilac dozvole za lek je obavezno da preduzima aktivnosti stalnog praćenja eventualnih neželjenih reakcija na lek, a to podrazumeva zasnivanje radnog odnosa sa licem koje je odgovorno za farmakovigilansu i ima odgovarajuće kvalifikacije, vođenje evidencije o svim neželjenim reakcijama pri kojima se sumnja na lek i prosleđivanje svih informacija koje su u vezi sa primenom leka Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), pre nego što se one pojave u javnosti.

Dok se odvija kurs i obuka - kako se sprovodi farmakovigilansa, kandidati će saznati da ozbiljne, neželjene i nenamerne reakcije mogu za posledicu da imaju smrt, neposrednu životnu ugroženost, trajno teško oštećenje - invalidnost, zatim bolničko lečenje ili produžavanje bolničkog lečenja, defekte otkrivene po rođenju, odnosno kongenitalne anomalije. Nadležni stručnjaci će objasniti da je procenjivanje odnosa rizika i koristi lekova u terapiji, kroz njihov životni ciklus osnova za periodične izveštaje o bezbednosti leka, koje nosioci dozvola za lekove dostavljaju ALIMS - u. Tokom prve dve godine, od trenutka stavljanja leka u promet izveštaj se dostavlja na svakih šest meseci, zatim jednom godišnje tokom sledeće dve godine, a posle toga u trogodišnjim intervalima ili odmah po prijemu obaveštenja o neželjenim dejstvima leka. Prisutni će biti obavešteni da se neželjene reakcije prijavljuju korišćenjem međunarodno priznate medicinske terminologije, a taj postupak mogu da vrše proizvođači, korisnici (zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici, pacijenti) ili treća lica (distributeri, sponzori kliničkih ispitivanja). Zdravstveni radnik prijavljuje Agenciji ALIMS ili regionalnom centru za farmakovigilancu neželjene reakcije na lek, sumnje na medicinske greške, predoziranje, zavisnost, zloupotrebu, neodobrenu primenu leka, izostanak terapijske efikasnosti i značajne interakcije leka. Prijava se podnosi dostavljanjem obrasca elektronskim putem, faksom, poštom, a u slučaju ozbiljne neželjene reakcije na lek može i telefonskim putem, uz naknadno dostavljanje pisane prijave.

Osobama koje budu pratile specijalizovani seminar - kako se sprovodi farmakovigilansa biće naglašeno da su osnovni ciljevi ovog procesa detekcija bezbednosnih signala, priprema signala sumnje, identifikacija i karakterizacija rizika, kao i formiranje hipoteze o neželjenom delovanju leka, procenjivanje veličine rizika, te komunikacija i prevencija sa ciljem obezbeđivanja najboljeg odnosa koristi i rizika leka. Analizom signala, kao i svega što ga čini i okružuje dobija se potvrda ili odbijanje hipoteze i procena potencijalno izložene populacije.

Profesori će takođe objasniti da se primena regulatornih mera, u zavisnosti od rezultata stručne obrade i analize prikupljenih podataka, može podeliti u dva stepena upozorenja koja obezbeđuju kruženje informacija među zdravstvenim radnicima i pacijentima. Hitne bezbednosne mere za to su, u prvom stepenu upozorenja korekcije uputstava za upotrebu lekova, korekcije i restrikcije indikacija, korekcije neželjenih dejstava, ali i smanjenje preporučene doze. Drugi stepen upozorenja je povlačenje leka sa tržišta. Polaznicima će biti napomenuto i da se obaveštavanje zdravstvenih radnika vrši pismom (DHCP - pismo zdravstvenim radnicima), koje u cilju bezbednije i efikasnije upotrebe leka dostavlja Agencija ili nosilac dozvole za lek.

Na kojoj lokaciji i kada se održava obuka i kurs - kako se sprovodi farmakovigilansa?

Osobe koje su zaposlene u nekom preduzeću i žele da isprate ovaj obrazovni program mogu da traže da se za njih sprovede korporativni kurs i obuka - kako se sprovodi farmakovigilansa. Mesto na kome će se edukovati zavisiće od toga da li izaberu klasičnu ili online nastavu, te će u prvoj varijanti na časove moći da dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, da se obučavaju u svom radnom okruženju, kao i na bilo kom drugom mestu gde za to postoje predviđeni tehnički uslovi. Ukoliko odaberu online nastavu, biće u prilici da rade u bilo kom prostoru koji im odgovara, pošto će predavanja pratiti preko svojih kompjutera. U obe varijante su, međutim dužni da se pridržavaju termina održavanja časova, tempa delovanja i vremena početka obuke koje unapred budu odredili ovlašćeni reprezent njihove firme i koordinator u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Osobe koje su na edukaciju prijavljene kao fizička lica mogu takođe da pohađaju klasične časove, ali će na njih morati isključivo da dolaze u odgovarajuću poslovnicu organizatora, u terminima koji budu saopšteni. Osim toga, nudi im se i online kurs, za koji treba da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenog kompjutera, a na njega prethodno moraju da instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Ovaj informatički zadatak je prilično jednostavan i većina kandidata može da ga obavi samostalno, ali je svakako organizator za one kojima je to ne pođe za rukom obezbedio tehničku podršku, koju mogu da dobiju svakoga dana tokom radnog vremena u bilo kojoj poslovnici navedene institucije.

Pojedinačni kandidati koji žele da nastavu prate samostalno mogu da pohađaju individualni seminar - kako se sprovodi farmakovigilansa i da na standardne časove dolaze u određeno predstavništvo pomenute institucije, prema rasporedu koji budu dobili. Takođe imaju mogućnost da se edukuju preko interneta, kada će sami odrediti mesto na kome će pratiti nastavu. U svakom slučaju, biće slobodni da navedu vreme početka programa, termine održavanja časova i tempo rada koji će najmanje poremetiti njihovu ustaljenu rutinu i ostale obaveze koje imaju, te će, ako za to dobiju saglasnost svog profesora i ovlašćenog koordinatora za nastavu u instituciji organizatora, tokom čitavog kursa moći da rade prema rasporedu koji su sami napravili.

Dvoje polaznika koji se opredele za poluindividualnu obuku dolaziće zajedno na klasične časove u najbliže predstavništvo organizatora ili će, pak nastavu pratiti online, preko svojih kompjutera u prostoru koji smatraju najpogodnijim. Oni će takođe moći da u velikoj meri raspored rada usklade sa svojim potrebama, jer će biti slobodni da se dogovore i navedu kog datuma im odgovara da počnu sa radom, te kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da imaju časove. Ako se sa tim predlogom saglasi njihov predavač i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, traženi raspored će postati validan i primenjivati se do kraja seminara.

Izbor onih koji žele da rade u dinamičnoj atmosferi i kroz kontinuiranu aktivnost svakako će biti grupna obuka i kurs - kako se sprovodi farmakovigilansa. Svi članovi grupe zajedno će dolaziti na standardne časove u najbližu poslovnicu organizatora ili će raditi preko interneta u prostoru koji smatraju odgovarajućim. Ni u jednoj opciji, međutim neće moći da prilagođavaju raspored rada svojim potrebama, već će morati da prihvate termine održavanja časova, tempo delovanja i vreme početka seminara koje unapred bude odredio koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Radi se o tome da nije moguće napraviti raspored koji će svim članovima istovremeno da bude po volji, a neophodno je da svi oni imaju isti status, pa se to postiže ovakvim tipom organizacije.

Po kom principu se odvija kurs i obuka - kako se sprovodi farmakovigilansa?

Svi koji će nastavu pratiti kao pojedinci mogu da pohađaju časove online, a takođe im se nudi mogućnost da izaberu klasični seminar - kako se sprovodi farmakovigilansa. Za prvi tip edukacije moraće da se unapred pripreme, to jest da na svoje kompjutere instaliraju poseban namenski softver, bez koga neće moći da se obučavaju preko interneta. U pitanju je zadatak koji nije komplikovan i veruje se da svaki prosečni kandidat može da ga obavi samostalno, no ako se neko od njih susretne sa određenim teškoćama, može svakako da se obrati informatičkim stručnjacima u svakom predstavništvu navedene institucije. Polaznici koji odaberu standardna predavanja na njih će dolaziti u određenu poslovnicu pomenute institucije i tamo se edukovati u prijatnom okruženju, u prostorijama koje su u potpunosti prilagođene savremenim obrazovnim zahtevima.

Kako u klasičnim, tako i u virtuelnim učionicama nastavu mogu da prate kandidati koji budu odabrali individualnu obuku, to jest način rada gde je profesor usmeren samo na jednog polaznika i tokom obrazovnog procesa može maksimalno da mu se posveti. Na taj način on će vrlo brzo uvideti kakve su sposobnosti konkretnog polaznika, njegovo predznanje, interesovanja, kao i kojom brzinom može da savlađuje predviđeno gradivo. Svi koji se opredele za ovaj tip nastave moći će i da maksimalno usklade raspored rada sa svojim ostalim obavezama, jer će biti u prilici da navedu vreme početka kursa, termine i učestalost održavanja predavanja koji im najviše odgovaraju. Ako za to dobiju saglasnost svog profesora i koordinatora za nastavu u instituciji organizatora, moći će sve vreme trajanja programa da rade prema planu koji su naznačili, a ukoliko bude potrebno u njega unositi određene izmene, nadležni će svakako i tada voditi računa o željama konkretnog polaznika i nastojati da finalna verzija rasporeda bude što je više moguće u skladu sa njima.

Kandidatima koji su prijavljeni kao fizička lica na raspolaganju je i poluindividualna obuka i kurs - kako se sprovodi farmakovigilansa, kada njih dvoje zajedno prisustvuju predavanjima i rade kao partneri. Ovaj tandemski način savlađivanja gradiva pokazao se kao vrlo uspešan, budući da polaznici jedno drugom pomažu, ohrabruju se i podstiču, te tako prilično lako savladavaju sve što se od njih očekuje. Imaju i mogućnost da se dogovore i naznače kog datuma bi želeli da počnu sa radom, kao i koji bi se termini i ritam održavanja časova najbolje uklopili u njihov način života. Ukoliko to odobre njihov profesor i ovlašćeni reprezent pomenute obrazovne institucije, željeni raspored će biti proglašen validnim i prema njemu će se odvijati nastava sve vreme trajanja programa.

Oni koji odaberu grupnu nastavu moraće da se pridržavaju rasporeda koji bude napravio zvanični predstavnik institucije organizatora. Kandidati neće moći da iznose svoje zahteve koji se odnose na tempo rada, termine održavanja časova, niti na vreme početka kursa, jer prosto nije moguće napraviti plan delovanja koji će svima istovremeno da odgovara.

Ako rukovodstvo neke firme smatra da bi ova edukacija bila korisna za njihove radnike, može da se obrati organizatoru, pa će im biti ponuđen korporativni kurs i obuka - kako se sprovodi farmakovigilansa. Polaznici mogu da predavanja prate preko interneta ili uživo, kada će biti u mogućnosti da biraju između nekoliko lokacija za sprovođenje takvih časova. Na raspolaganju su im prostorije najbliže poslovnice organizatora, adekvatni prostoru u kompaniji za koju rade, kao i svako drugo mesto na kome postoje tehničke mogućnosti za kvalitetan obrazovni rad. Vreme početka programa, termine održavanja časova i tempo rada zajedno će odrediti lice ovlašćeno od strane firme čiji radnici pohađaju kurs i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Koliko je planirano da traje stručni seminar - kako se sprovodi farmakovigilansa?

Osobe čiji izbor bude individualna obuka i kurs - kako se sprovodi farmakovigilansa, kao i kandidati koji budu pratili poluindividualnu nastavu imaće isti broj časova, ali ne obavezno i takav raspored. Oni će, naime o terminima i ritmu održavanja časova moći da se dogovaraju sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, te će tako napraviti raspored koji će svim učesnicima u obrazovnom procesu da odgovara.

Korporativni seminar imaće isti fond časova, a vreme održavanja časova i njihovu učestalost zajedno preciziraće ovlašćeni predstavnik pomenute obrazovne institucije i lice koja istupa u ime firme koja svoje radnike šalje na edukaciju.

Kada se bude organizovao grupni kurs i obuka - kako se sprovodi farmakovigilansa, sve detalje obrazovnog procesa određuje jedino koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, dok članovi grupe ne mogu uopšte svojim zahtevima da utiču na raspored po kome će raditi.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se sprovodi farmakovigilansa"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje