Kurs i obuka - kako se sprovodi nabavka iz zemalja članica Evropske Unije

Imajući u vidu činjenicu da se poslovi sa zemljama koje se finansiraju iz jedinstvenog programa zajednice evropskih država obavljaju prema posebnim pravilima, preporučljivo je da svi koji konkurišu za ovakve projekte svakako pohađaju predavanja koja će obuhvatiti stručna obuka i kurs - kako se sprovodi nabavka iz zemalja članica Evropske Unije. Pored predstavnika državnih institucija, to mogu da budu i preduzetnici, kao i zaposleni u finansijskim sektorima ili zaduženi za upravljačke poslove u različitim privrednim društvima. Takođe, naznačeni program može biti značajan za osobe koje rade u obrazovnim ili naučno - istraživačkim institucijama, u turističkim organizacijama, kao i za sve subjekte koji mogu da se pojave kao potencijalni korisnici EU sredstava.

Osobe koje žele da pohađaju pomenutu edukaciju moraju da se za to prijave na neki od predviđenih načina. Imaju mogućnost da lično dođu u najbliže predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford i tamo navedu ovlašćenom licu svoje podatke, to jest ime, prezime, datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona koji koriste. Sve ovo mogu da obave i preko telefona, ali i slanjem poruke odgovarajućeg sadržaja na mejl adresu organizatora. Kada se završi registracija prijavljenih, organizovaće se upis na kurs, kome su svi kandidati dužni da prisustvuju i da tom prilikom nadležnom službeniku predaju odgovarajuću dokumentaciju. Na vreme će svakako biti informisani o tome šta ona treba da obuhvata, te kada i na kom mestu će se odvijati pomenuta procedura.

Prilikom upisa, od polaznika će se tražiti i da se izjasne na koji način žele da prate nastavu, budući da je u ponudi nekoliko različitih opcija. Tako postoji mogućnost da se za pojedinačne kandidate organizuje klasični seminar - kako se sprovodi nabavka iz zemalja članica Evropske Unije, kada su oni obavezni da, u utvrđenim terminima dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije i u tamošnjim prostorijama, opremljenim prema svim zahtevima savremene nastave prate predavanja osvedočenih eksperata. Oni imaju mogućnost da odaberu i online edukaciju koju će pratiti preko interneta, ali su u tu svrhu obavezni da, pre početka odvijanja nastave na svoj računar instaliraju specijalni tip softvera, što je postupak koji mogu da obave bez ičije pomoći. Uprkos tome, često se desi da pojedini kandidati ne mogu da naznačenu instalaciju obave samostalno ili su im potrebna dodatna uputstva, te je organizator obezbedio mogućnost dobijanja stručne pomoći u bilo kojoj od preko 20 poslovnica pomenute institucije na teritoriji naše zemlje.


Kako preko interneta, tako i uživo nastavu mogu da prate i polaznici opredeljeni za grupni model rada, koji karakteriše interaktivni metod učenja i podučavanja. U pomenutoj situaciji predavanjima istovremeno prisustvuje najmanje četvoro, a maksimalno osmoro prijavljenih, među kojima se uspostavlja bogata i aktivna komunikacija, pa čak i povučeniji članovi grupe bivaju pod uticajem drugih ohrabreni da javno ispolje svoje vrednosti i mišljenja. To je zapravo jedna izrazito dinamična atmosfera, ali je upravo u cilju održavanja kvaliteta edukacije neophodno tačno definisati broj osoba koje se na ovaj način mogu obučavati i on mora da se strogo poštuje. Oni koje odaberu ovakav pristup moraju da znaju da će dobiti unapred definisan raspored rada koji će se slediti sve do kraja sprovođenja programa i da neće moći da, na osnovu svojih potreba traže odgovarajuće termine i učestalost održavanja časova, a takođe im neće biti omogućeno da utiču na datum kada će celokupan program početi da se sprovodi.

Osobe koje žele da imaju društvo tokom nastave, ali bi da rade u mirnijoj atmosferi mogu da traže da se za njih organizuje poluindividualni kurs i obuka - kako se sprovodi nabavka iz zemalja članica Evropske Unije. Tada profesor radi sa dvoje kandidata i sa njima takođe uspostavlja aktivan komunikacijski proces. Oni u velikoj meri napreduju i razmenjujući međusobno informacije i iskustva u vezi sa konkretnom temom, a takođe jedno drugom predstavljaju i značajnu podršku tokom obrazovnog rada. Ovaj model edukacije odlikuje se priličnom fleksibilnošću kada je u pitanju raspored po kome će se raditi, budući da je polaznicima omogućeno da navedu kada im odgovara da nastava počne, te kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove. Ako predloženi termini budu prihvatljivi za ostale učesnike u obrazovnom procesu, to jest za nadležnog profesora i ovlašćenog predstavnika institucije organizatora, taj raspored će postati zvaničan i po njemu će se sprovoditi predavanja do kraja obuke.

Postoji takođe i mogućnost da nadležni predavač radi samo sa jednim kandidatom, te da mu se tada maksimalno posveti i omogući mu da napreduje prema sopstvenom ritmu. Dotičnom kandidatu je omogućeno i da aktivno komunicira sa svojim profesorom, da postavlja pitanja, komentariše, diskutuje i, uopšte iznosi svoje mišljenje vezano za oblast koja se obrađuje. Osim toga, moći će da obaveze koje se odnose na ovaj seminar lakše uklopi u svoj ustaljeni životni ritam, pošto će mu biti dozvoljeno da naznači kada želi da nastava počne, kao i koji termini i učestalost održavanja predavanja mu najviše odgovaraju. Za to će, naravno morati da dobije saglasnost svog predavača i koordinatora za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, jer se svi učesnici u nastavnom procesu moraju jednako uvažavati.

Kada je potrebno edukovati zaposlene u određenoj kompaniji, organizuje se korporativna obuka i kurs - kako se sprovodi nabavka i zemalja članica Evropske Unije, koju polaznici takođe mogu da prate preko interneta, ali uživo. Treba istaći da oni koji se opredele za klasične časove mogu, prema sopstvenom izboru nastavu da prate u savremeno opremljenim prostorijama određene poslovnice pomenute institucije, u svom radnom prostoru ili, pak na nekoj trećoj lokaciji gde svakako moraju postojati uslovi za kvalitetno odvijanje nastave. Vreme kada će ova edukacija da počne, termine i učestalost održavanja časova zajednički će da odrede ovlašćeni predstavnik konkretne firme i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.Čime se bavi seminar - kako se sprovodi nabavka iz zemalja članica Evropske Unije?

U cilju detaljnog upućivanja polaznika u uslove koje je potrebno ispuniti prilikom ostvarivanja poslovne saradnje sa EU državama, ovlašćeni predavači će odmah na časovima kojima počinje kurs i obuka - kako se sprovodi nabavka iz zemalja članica Evropske Unije predstaviti opšta pravila ovog postupka. Tako će objasniti da javne nabavke u ovakvim projektima reguliše PRAG priručnik (Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions), čijim su odredbama vrlo precizno određeni tipovi nabavke, finansijski okviri, kao i pravila za evaluaciju i implementaciju. Prisutnima će zatim biti predstavljeni osnovni principi pomenutog Priručnika, te će profesori naznačiti da princip jednakih mogućnosti podrazumeva da svaki pojedinac, institucija ili organizcija imaju iste šansa kada je podnošenje zahteva za konkretne nabavke u pitanju. Takođe će istaći da potoji princip tranparentnosti, odnosno da se tokom pomenute procedure izbora svi kandidati tretiraju jednako, te da su svima dostupne iste mogućnosti. Kada je u pitanju princip nepristrasnosti, polaznici će saznati da je zabranjeno da osobe koje direktno ili indirektno učestvuju u izboru budu povezane sa kandidatima.

Predavači će se osvrnuti i na budžet koji je predviđen za naznačene projekte, te će napomenuti da on mora da bude realan, to jest da stavke koje se na njega odnose moraju biti u saglasnosti sa potrebnim količinama i stvarnim cenama. Istaći će da je neophodno precizno izračunati budžet, kako bi se izbeglo sufinansiranje preambicionih projekata ili vraćanje novca Evropskoj Uniji. U toj aktivnosti učestvuju odgovarajući stručnjaci, budući da stavke koje se tiču potrebnih materijalnih sredstava moraju da budu jasne i da ne sadrže neopravdane troškove.

Svi prisutni na predavanjima koja uključuje obuka i kurs - kako se sprovodi nabavka iz zemalja članica Evropske Unije biće upoznati sa procedurom nabavki usluga, te će saznati da je najpre potrebno precizno definisati uslugu za koju se podnosi zahtev. Profesori će potom govoriti o vrstama ugovora o uslugama, koji mogu biti fee based, to jest namenjeni dobijanju konkretne vrste pomoći u određenom vremenskom periodu i global - price ugovori, koji se odnose na određeni proizvod. Polaznicima će biti takođe naglašeno i da se ponuda sastoji iz tehničkog i finansijskog dela, koje se podnose odvojeno. Zatim će biti reči o proceduri sa jednim ponuđačem, koja ima vrednost od 10 hiljada evra ili manju, te će kandidatima biti naznačeno šta sve pomenuta ponuda treba da sadrži. Ovlašćeni stručnjaci će im govoriti i o tenderskom dosijeu, kao i o konkurentskom postupku sa pogađanjem za ugovore čija se vrednost kreće između 10 i 200 hiljada evra.

U daljem toku edukacije profesori će predstaviti ugovore o nabavci opreme i sredstava, te napomenuti da se oni odnose na njihovu kupovinu ili iznajmljivanje, koje može, a i ne mora da obuhvata kupovinu. Takođe mogu da uključuju i instalaciju, isporuku, kao i obuku za korišćenje i održavanje. Kandidati će saznati i da se ugovor dodeljuje subjektu koji ponudi najnižu cenu koja ispunjava minimum karakteristika navedenih u tehničkoj specifikaciji. Nakon toga će biti predstavljena procedura sa jednim ponuđačem, kao i konkurentski postupak sa pogađanjem, ali i otvoreni postupak u zemlji, te će prisutni biti upućeni u njihove posebnosti.

Dok se odvija specijalizovani seminar - kako se sprovodi nabavka iz zemalja članica Evropske Unije, predavači će govoriti i o specifičnostima ugovora o radovima, koji obuhvataju samo njihovo izvođenje ili izradu projekta i realizaciju radova. Naznačiće i da postoje sporazumi kojima je definisana jedinična cena, to jest predmer i predračun, kao i oni u kojima je navedena globalna cena, odnosno ona koja je data na osnovu tehničke specifikacije. Prisutnima će, takođe biti predstavljene posebne procedure koje se tiču pomenute nabavke.

Nadležni stručnjaci će se osvrnuti i na pravila nabavke vezana za ugovore o nepovratnim sredstvima, a govoriće i o predviđenim vidovima sufinansiranja. Polaznicima će, uz to biti predočene i pravne osnove ovakvih ugovora, te će tako u potpunosti biti upućeni u uslove koji moraju biti ispunjeni u svrhu ostvarivanja nabavki iz država Evropske Unije. Pored toga, u praktičnom delu obuke biće im prezentovani primeri ponuda i navedeni uobičajeni problemi koje se u tom postupku pojavljuju, kao i najbolji načini za njihovo rešavanje. Kandidati će se trenirati u pravljenju ponude, naučiti koja sve dokumenta treba u tom cilju da pribave i kako da obave sve ostalo što je potrebno da bi projekat koji se finansira sredstvima iz EU bio u potpunosti realizovan.

U kojim terminima i gde se odvija kurs i obuka - kako se sprovodi nabavka iz zemalja članica Evropske Unije?

Osobe koje su zaposlene u nekom preduzeću i žele da pohađaju naznačenu edukaciju radiće prema rasporedu koji zajednički definišu ovlašćeni predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije, bilo da se odluče za klasičnu ili online edukaciju. Pomenuta dva lica će definisati kada počinje korporativna obuka i kurs - kako se sprovodi nabavka iz zemalja članica Evropske Unije, ali i kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja. Polaznici koji odaberu da časove prate preko interneta moći će da sami odrede lokaciju na kojoj će se edukovati, s obzirom na to da će raditi pomoću računara. Nasuprot tome, oni koji se opredele za standardnu nastavu moći će da se edukuju u prostorijama neke poslovnice organizatora, u samoj kompaniji za koju rade ili na nekom mestu koje sami odaberu, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za valjano odvijanje obrazovnog procesa.

Pojedinačni polaznici koji budu odabrali individualni pristup moći će u velikoj meri da utiču na vreme i učestalost odvijanja predavanja, kao i na termin za startovanje kompletnog programa. Taj raspored će međutim, pre nego što postane zvaničan morati da prihvate nadležni predavač i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora. Osobe koje budu radile na ovakav način dobiće punu posvećenost nadležnog stručnjaka, te da efikasno ostvaruju predviđene obrazovne ciljeve, ali u skladu sa sopstvenim mogućnostima budući da će se edukovati odvojeno od ostalih.

Oni koji se budu obučavali u paru pratiće, zapravo individualni seminar - kako se sprovodi nabavka iz zemalja članica Evropske Unije i biti u prilici da se najpre međusobno, a potom i sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora dogovore u vezi sa svim pojedinostima vezanim za organizaciju rada. Tako će zajednički da definišu termine i ritam sprovođenja časova koji svima odgovaraju, kao i datum za početak kompletnog programa.

Kandidati koji se opredele za grupnu edukaciju neće, međutim imati privilegiju da utiču na raspored po kome će se raditi, jer će u tom slučaju vreme startovanje nastave, kao i termine i učestalost održavanja časova da odredi ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, a od svih članova grupe se očekuje da se maksimalno prilagode dobijenom planu delovanja. Imajući u vidu činjenicu da kod ovakvog pristupa više osoba istovremeno pohađa časove, nije moguće napraviti raspored koji će istovremeno svima da odgovara, te je zbog toga odlučeno da će to uraditi neko ko nije direktno uključen u nastavu. Veličina grupe je vrlo precizno definisana i ta pravila moraju strogo da se poštuju, kako bi se garantovao kvalitetan obrazovni rad, te tako ona minimalno može da obuhvata četiri osobe, dok u njenom sastavu ne sme biti više od njih osmoro.

Za bilo koji od pomenutih pristupa da se odluče, polaznici koji su na nastavu prijavljeni kao fizička lica mogu da pohađaju klasičnu edukaciju, te da dolaze u određeno vreme na predavanja u najbliže predstavništvo organizatora. Njihov izbor takođe može biti online kurs i obuka - kako se sprovodi nabavka iz zemalja članica Evropske Unije, za koju će međutim imati obavezu da se na adekvatan način pripreme. Oni, zapravo moraju da, pre nego što počnu časovi na svoj kompjuter instaliraju tačno određeni tip softvera, što je prilično jednostavan postupak i većina polaznika uspeva da ga obavi samostalno. Treba reći i da je za sve kojima bude potrebna stručna pomoć obezbeđena tehnička podrška u bilo kom predstavništvu pomenute institucije.

Na koji način je organizovana obuka i kurs - kako se sprovodi nabavka iz zemalja članica Evropske Unije?

Osobe koje naznačenu edukaciju budu želele da prate zajedno sa još nekoliko drugih kandidata mogu da odaberu grupni seminar - kako se sprovodi nabavka iz zemalja članica Evropske Unije. Pošto je veličina grupe vrlo precizno definisana, ona ne može početi sa radom dok ne bude imala minimalno četiri člana, a takođe je naznačeno da na ovaj način nastavu zajedno ne može da prati više od osmoro polaznika, jer bi se u suprotnom stvorila opasnost od urušavanja kvaliteta rada i nemogućnosti da se svakom pojedincu obezbedi dovoljno vremena i prostora za lični napredak. Vreme kada će ovi kandidati početi da se obučavaju, termine i učestalost održavanja predavanja odrediće isključivo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, a oni sami na to neće moći nikako da utiču svojim ličnim zahtevima.

Postoji takođe i mogućnost da se organizuje poluindividualna edukacija, kada predavanja zajedno prati dvoje polaznika. U toj situaciji, međutim moguće je dozvoliti prijavljenima da naznače koji im raspored rada najviše odgovara, ali će konačni dogovor u vezi sa vremenom i ritmom odvijanja predavanja, kao i datumom startovanja kompletnog programa da imaju sa svojim profesorom i ovlašćenim koordinatorom za nastavu.

Izbor osoba koje budu želele da rade odvojeno od ostalih može da bude individualni kurs i obuka - kako se sprovodi nabavka iz zemalja članica Evropske Unije. Kandidati će tada samostalno da savlađuju predviđene sadržaje, uz sugestije i koordiniranje ovlašćenog predavača, koji će vrlo pažljivo pratiti delovanje osobe koju podučava i nakon svake etape komentarisati postignuto i upućivati polaznika u dalji obrazovni rad. Ovaj tip edukacije osamostaljuje kandidate, te oni stiču visok nivo samopouzdanja, a mogu i da realno sagledaju koliko su napredovali. S druge strane, profesor stiče jasnu sliku o samom polazniku, njegovim sposobnostima i predznanju, što mu omogućava da blagovremeno koriguje i poboljša nastavni proces. Osobe koje se obučavaju na ovakav način moći će i da navedu kada žele da edukacija startuje, te koji im termini i učestalost održavanja časova najviše odgovaraju. Zatim će taj predlog da razmotre ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora i da nastoje da se zahtevi kandidata maksimalno ispoštuju u usvojenom planu delovanja.

Nezavisno od toga da li rade pojedinačno, u paru ili u grupi, ovi polaznici mogu da se edukuju preko interneta, to jest da nastavu prate uz pomoć svojih računara. Zbog toga je neophodno da, pre početka održavanja časova na njih instaliraju namenski softver. To je prilično jednostavan postupak, pa se veruje da će uspeti da ga obave samostalno, a u svakom slučaju će blagovremeno dobiti sva potrebna uputstva. Onih kojima, međutim bude potrebna pomoć, mogu da se svakog dana tokom radnog vremena obrate IT stručnjacima u bilo kom predstavništvu organizatora.

Ako rukovodstvo određene kompanije proceni da je za tamošnje zaposlene korisno da pohađaju naznačenu edukaciju, biće organizovana korporativna obuka i kurs - kako se sprovodi nabavka iz zemalja članica Evropske Unije. Ovi kandidati takođe mogu da se obučavaju preko interneta ili na klasičan način kada su im, osim moderno opremljenih prostorija najbliže poslovnice pomenute institucije, na raspolaganju i odgovarajući prostor firme za koju rade, ali i svaka druga lokacija na kojoj postoje tehnički uslovi za kvalitetno odvijanje nastave. Raspored časova za ove polaznike, odnosno datum kada će kurs da počne, vreme i učestalost održavanja predavanja definisaće sporazumno ovlašćeni predstavnik kompanije u kojoj oni rade i koordinator za nastavu u datom predstavništvu navedene institucije.

Koliko traje seminar - kako se sprovodi nabavka iz zemalja članica Evropske Unije?

Ukupan nastavni fond predviđen za pomenutu edukaciju obuhvata 8 školskih časova, odnosno 360 minuta. Naznačeno je da će se predavanja sprovoditi u vidu dvočasa tokom 4 dana, što znači da će polaznici biti angažovani 4 puta po 90 minuta.

Ovaj tempo rada važi, međutim isključivo za kandidate čiji izbor bude grupni kurs i obuka - kako se sprovodi nabavka iz zemalja članica Evropske Unije, pošto tada o terminima i učestalosti održavanja časova odlučuje isključivo koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora.

Oni koji budu radili individualno ili u paru imaće isti broj časova, ali ne nužno i njihov raspored. Polaznici će, naime u vezi sa vremenom i ritmom održavanja predavanja moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije.

Kada je u pitanju korporativna obuka i kurs - kako se sprovodi nabavka iz zemalja članica Evropske Unije, radiće se takođe u trajanju od 360 minuta, ali će tempo delovanja zajednički da odrede ovlašćeni predstavnik kompanije u kojoj rade kandidati i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se sprovodi nabavka iz zemalja članica Evropske Unije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje