Kurs i obuka - kako se sprovodi osiguranje po FIDIC uslovima ugovora

Sve osobe koje obavljaju određene poslove u okviru građevinskih kompanija bi neizostavno trebalo da pohađaju specijalizovani seminar - kako se sprovodi osiguranje po FIDIC uslovima ugovora, te tako saznaju sa kakvim je rizicima moguće da se u svom delovanju susretnu. Teme i oblasti koje će obuhvatiti naznačeni obrazovni proces biće, bez ikakve sumnje višestruko korisne i rukovodiocima, ali i ostalim zaposlenima u firmama koje se bave montažom, s obzirom na to da moraju razviti znanje i veštine potrebne za pregovaranje i zaključivanje odgovarajućeg ugovora. Kao ciljna grupa ove edukacije označeni su i menadžeri, arhitekte i ostali koji imaju određena zaduženja u projektnim biroima ili drugim preduzećima čija delatnost uključuje izradu projekata, nadzor nad izgradnjom, rekonstrukciju objekata ili dizajniranje enterijera.

Prvi korak koji svi zainteresovani za pomenutu obuku treba da učine je da se za to na odgovarajući način prijave i daju svoje lične podatke ovlašćenom službeniku u nekoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Oni treba da sadrže ime, prezime, tačan datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona na koji dotična osoba može da bude kontaktirana. Prijavljivanje se može izvršiti neposredno, dolaskom u najbliže predstavništvo organizatora, slanjem poruke sa pomenutim sadržajem na mejl adresu naznačene institucije ili, jednostavno telefonskim pozivom. Vrlo brzo nakon toga, kandidati će biti obavešteni o tome kada i gde će se sprovesti procedura zvaničnog upisa, kojoj su obavezni lično da prisustvuju, a biće im saopšteno i koja sve dokumenta treba da pribave i predaju nadležnim osobama u cilju sticanja statusa polaznika na željenu edukaciju.

Ako predavanja osvedočenih stručnjaka iz navedene oblasti žele da pohađaju radnici određenog preduzeća primeniće se poseban oblik nastave, određen kao korporativna obuka i kurs - kako se sprovodi osiguranje po FIDIC uslovima ugovora. Ovi polaznici mogu da rade preko interneta, ali i da prisustvuju klasičnim časovima, i to ne samo u namenskim prostorijama najbliže poslovnice organizatora, već i u okviru svoje kompanije ili na nekom drugom mestu koje odaberu. Jedino o čemu se, tom prilikom mora voditi računa je da na odabranoj lokaciji postoje neophodni tehnički uslovi za valjano odvijanje obrazovnog procesa i neometano praćenje predavanja. Osoba koju bude zvanično ovlastila firma u kojoj rade polaznici i koordinator za nastavu u datom predstavništvu navedene institucije će sporazumno da odrede vreme kada će seminar da počne, kao i termine i ritam održavanja časova.


Oni koji su prijavljani na edukaciju kao fizička lica mogu da zahtevaju da ovlašćeni predavač samo njima drži časove, odnosno da rade u skladu sa pravilima individualnog principa. Takvi kandidati, međutim svakako nemaju pasivnu ulogu u procesu učenja, već mogu aktivno da komuniciraju sa svojim predavačem, komentarišu ono što je izloženo, iznose svoje mišljenje, saglašavaju se ili osporavaju. Profesor istovremeno pažljivo prati rad konkretnog polaznika koga podučava, sagledava njegovo prethodno znanje iz date oblasti, njegove sposobnosti i mogućnosti i prema tome oblikuje i usmerava obrazovni proces. Jednom rečju, ovaj tip nastave je u najvećoj mogućoj meri okrenut samom kandidatu, te mu je data i prilika da naglasi kojim danima i u koliko sati bi mu najviše odgovaralo da ima časove, kao i kog datuma bi bilo najzgodnije da počne seminar. U vezi sa tim će morati da dobije i saglasnost koordinatora za nastavu u okviru institucije organizatora i svog profesora, budući da potrebe i zahtevi svih učesnika u edukaciji moraju biti jednako uvažavane.

Međusobnim, ali i dogovorom sa nadležnim predavačem i ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije svoj raspored rada mogu da definišu i kandidati čiji izbor bude bio poluindividualni kurs i obuka - kako se sprovodi osiguranje po FIDIC uslovima ugovora. Tada, naime dvoje polaznika zajedno pohađaju predavanja i u svemu postupaju kao ravnopravni partneri. Nova znanja i veštine stiču ne samo prateći izlaganja i tumačenja svog profesora, već i kroz razmenu i sučeljavanje stavova, mišljenja i iskustava vezanih za konkretnu oblast. Ne manje važan faktor uspeha ovakvog edukovanja nalazi se i u stalnoj podršci i upućivanju koje kandidati pružaju jedno drugom, te tako povećavaju i opštu motivaciju i obostranu želju za napretkom.

Za osobe kojima prija rad u dinamičnom i veoma aktivnom okruženju osmišljen je grupni tip rada, kada časove zajedno prati najmanje četvoro, a najviše osmoro polaznika. Veličina grupe mora, dakle biti strogo precizirana, budući da manji ili veći broj njenih članova nego što je pravilima predviđeno može da značajno umanji kvalitet obrazovnog procesa, jer nije moguće uspostaviti valjanu i živu interakciju i pružiti priliku kandidatima da istim intenzitetom učestvuju i izraze svoje mišljenje. Takođe je važno da svi koji nastavu prate na ovakav način imaju potpuno jednak status, te se niko ne sme posebno izdvajati. Zbog toga će odluku o terminu startovanja edukacije, vremenu i učestalosti održavanja časova da donese isključivo koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Razlog koji je uslovio usvajanje ovakvog pravila leži, naime u činjenici da bi svim polaznicima verovatno odgovarali drugačiji rasporedi rada, a prosto je nemoguće svima u isto vreme udovoljiti.

Nezavisno od toga da li se odluče da rade pojedinačno, kao partneri ili u grupi, kandidati mogu da odaberu online seminar - kako se sprovodi osiguranje po FIDIC uslovima ugovora, kada će nastavu da prate preko interneta. Za taj model edukacije moraće da se na određeni način pripreme, odnosno da blagovremeno na svoj kompjuter instaliraju tačno određeni tip softvera. To je zaista prilično jednostavan zadatak, te većina polaznika uspeva da ga obavi postuno samostalno, ali je svakako za one kojima bude bila potrebna pomoć obezbeđena mogućnost da se obrate IT stručnjacima, zaposlenim u svakoj poslovnici naznačene institucije koji će im odmah pružiti odgovarajuću tehničku podršku.

Kandidati koji se, međutim opredele za klasičan tip časova dolaziće, u skaladu sa terminima definisanim rasporedom u najbliže predstavništvo organizatora i tamo, u prijatnom ambijentu pohađati predavanja.Koje oblasti proučava obuka i kurs - kako se sprovodi osiguranje po FIDIC uslovima ugovora?

Kako bi sve zainteresovane strane prilikom potpisivanja zvaničnog sporazuma za početak poslovanja bile svesne svojih obaveza i prava, moraju dobro poznavati vrste osiguranja koje se koriste kod montažnih i građevinskih radova. Stoga će kurs i obuka - kako se sprovodi osiguranje po FIDIC uslovima ugovora upravo početi ovom temom, te će predavači detaljno objasniti prisutnima šta sve obuhvata osiguranje materijalne štete na objektu u izgradnji ili montaži, a šta ono vezano za štete koje se učine prema trećim licima. Nakon toga će se osvrnuti i na posebnosti koje se pojavljuju kod ovakvih tipova osiguranja, budući da su građevinski objekti često podložni nepredviđenim nezgodama. Prisutni će potom biti upoznati i sa uslovima pod kojima se naznačeno osiguranje sprovodi, te će posebno biti reči o tome za šta sve osiguravajuće pokriće može biti ugovoreno. Tako će polaznici saznati da je zapravo moguće na ovaj način obezbediti sve što ulazi u predračunsku vrednost konkretnog objekta, što će reći izvođenje kompletnih radova, ukupan materijal, opremu, uređaje, mašine, pomoćne objekte koji se izrađuju u cilju realizacije projekta, kao i svu instalaciju koja će biti montirana. Takođe će im biti napomenuto da se osiguranje odnosi i na štete nanete požarom, eksplozijom, udarom groma, i ostalim oblicima elementarnih nepogoda, te delovanjem ljudskog faktora u bilo kom nepoželjnom smislu.

Budući da zakonom definisani građevinski posao obuhvata čitav niz odnosa, kako tehničke, tako i komercijale i pravne prirode, prisutni će dok traje seminar - kako se sprovodi osiguranje po FIDIC uslovima ugovora biti upućeni u sve pogodnosti koje ovaj koncept može da ponudi. Međunarodna organizacija konsalting inženjera, u okviru koje se razvila pomenuta ideja originalno se naziva Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils, te je otuda nastala i navedena skraćenica. Osvedočeni stručnjaci za pomenutu oblast će u nastavku predavanja govoriti o FIDIC - ovim opštim uslovima ugovora, pa će objasniti da takozvana „Nova crvena kniga“ predstavlja opšte uslove ugovora za građevinske radove, a da se „Nova žuta knjiga“ odnosi na one koji se tiču izvođenja elktro - mašinskih radova, te onih građevinskih radova koji su projektovani od strane izvođača. Takođe će objasniti da „Srebrna knjiga“ predstavlja uslove pod kojima se ugovaraju radovi po sistemu „ključ u ruke“, dok „Zelena knjiga“ donosi kratke forme ugovora.

Na narednim časovima prisutnima će biti detaljno objašnjeno na koji način se po FIDIC - u ispunjavaju obaveze za osiguranje opreme i radova, pri čemu se posebnim specifikacijama određuje kvalitet materijala i način obavljanja datog posla. Kandidati će, takođe biti upućeni u predviđene vidove sprovođenja osiguravajućih obaveza u slučaju povrede trećih lica i njihove imovine, te u sutuaciji kada dođe do povreda osoblja koje je zaduženo za izvođenje konkretnih radova.

Kada obuka i kurs - kako se sprovodi osiguranje po FIDIC uslovima ugovora bude završena, svi polaznici će biti dovoljno obučeni i informisani da postave prave zahteve prema dotičnim osiguravajućim kompanijama, te da svoje radove na adekvatan način obezbede. Moći će valjano da procene da li je pokriće koje je ponuđeno u pogledu osiguranja saglasno sa zahtevima koje u tom smislu postavljaju FIDIC uslovi ugovora, ali i da razumeju u potpunosti obaveze svih učesnika u ovom procesu. Zahvaljujući praktičnim primerima koji će tokom edukacije biti navođeni, prisutni će biti obučeni da vode kvalitetne pregovore u cilju zaključivanja ugovora prema pomenutim principima, te tako doprinesu ekonomičnosti i uspehu poslovanja svojih kompanija.

Gde i u koje vreme se odvija kurs i obuka - kako se sprovodi osiguranje po FIDIC uslovima ugovora?

Svi polaznici koje se na nastavu prijavljuju pojedinačno mogu da odaberu edukaciju preko interneta ili onu koja se odvija prema standardnim principima obrazovne delatnosti. Kandidati čiji izbor bude klasični seminar - kako se sprovodi osiguranje po FIDIC uslovima ugovora imaće časove u najbližoj poslovnici organizatora. Tamo će da dolaze prema utvrđenom rasporedu i da prisustvuju predavanjima u prostorijama koje su moderno opremljene i prilagođene svim savremenim zahtevima obrazovanja.

Online obuka, s druge strane podrazumeva časove koja polaznik prati preko računara, sa bilo kog mesta koje mu odgovara, ali u tom cilju mora prethodno da obavi jedan jednostavni informatički zadatak. Naime, da bi mogao na ovakav način da pohađa predavanja, mora na svoj kompjuter da instalira specijalnu vrstu softvera, za šta će unapred dobiti sva potrebna uputstva. Ukoliko se ipak ne bude snašao i ne uspe da pomenuti postupak obavi samostalno, imaće na raspolaganju pomoć informatičkih stručnjaka koji rade u svakom predstavništvu navedene institucije.

Za one koji su pristalice kolektivnog oblika rada, osmišljen je grupni model edukacije koji se odvija prema jasno definisanim pravilima. Tada, naime minimalno četvoro polaznika može zajedno da pohađa časove, budući da u prisusutvu manjeg broja osoba ne bi mogla da se ostvari tako bogata interakcija, koja je upravo zaštitno obeležje grupnog delovanja. Pravilima je, takođe precizirano da jedna grupa ne može imati više od 8 članova, pošto bi tada mogao da bude ugrožen kvalitet obrazovnog rada. Kako se obično dešava da ovde predavanja prate osobe koje imaju različite obaveze i navike, jasno je da se ne može istovremeno raspored rada prilagoditi svakome od njih. Zbog toga će ovlašćeni predstavnik institucije organizatora biti taj koji će da odredi kada će tačno da startuje grupna obuka i kurs - kako se sprovodi osiguranje po FIDIC uslovima ugovora, te kojim danima i u koliko sati će ovi polaznici da imaju časove.

Kako online, tako i uživo mogu da se održavaju predavanja koja profesor drži samo jednom polazniku. Ovaj individualni oblik rada maksimalno je usmeren na lične potrebe kandidata i oblikuje se u skladu sa njegovim predznanjem, sposobnostima i brzinom usvajanja novih informacija. On će, takođe imati priliku da navede koji mu termini za održavanje predavanja najviše odgovaraju, kojim bi ritmom želeo da se odvija seminar, kao i kada je najpogodnije da konkretni program počne da se sprovodi. Zatim će te pojedinosti da razmotre koordinator za nastavu u datoj poslovnici naznačene institucije i nadležni predavač, a ukoliko su sa njima u potpunosti saglasni raspored će početi da se zvanično primenjuje.

Mogućnost da, u dogovoru sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora definišu raspored rada imaće i dvoje polaznika koji se budu opredelili za poluindividualni model praćenja predavanja. Oni će tokom edukacije da funkcionišu kao tandem, zajedno će prisustvovati časovima i ostvarivati saradnju ne samo sa nadležnim predavačem već i između sebe, što će im svakako pomoći da brže i lakše dođu do zacrtanih obrazovnih ciljeva.

Korporativni kurs i obuka - kako se sprovodi osiguranje prema FIDIC uslovima ugovora primenjuje se u situaciji kada je potrebno edukovati osobe zaposlene u određenoj kompaniji. Kandidatima je tada omogućeno da predavanja prate uživo ili online, uz napomenu da klasični tip časova ne mora da se održava isključivo u adekvatno opremljenim prostorijama neke poslovnice navedene institucije. Moguće ih je, naime organizovati na bilo kom mestu gde postoje uslovi za neometanu i kvalitetnu nastavnu delatnost, te to može biti i u prostoru same firme u kojoj rade polaznici ili na nekoj drugoj lokaciji koju oni sami izaberu. Raspored rada zavisiće od dogovora koji budu postigli koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu pomenute institucije i ovlašćeni predstavnik date kompanije. Oni će, dakle odrediti datum kada će ova edukacija da startuje, kao i termine za sprovođenje časova i uopšteni tempo obrazovnog rada.

Po kom principu se sprovodi stručni seminar - kako se sprovodi osiguranje po FIDIC uslovima ugovora?

Da bi se izašlo u susret zahtevima svih zainteresovanih kandidata, organizator je predvideo više mogućnosti za pohađanje predavanja, te će svako moći da pronađe pristup koji najviše odgovara njegovim potrebama. Tako je onima koji smatraju da se najbolje uči u komunikaciji sa drugim osobama namenjena grupna obuka i kurs - kako se sprovodi osiguranje po FIDIC uslovima ugovora, koji je predviđeno da zajedno prati najmanje 4, a maksimalno 8 osoba. Ovaj broj je ocenjen kao optimalan za valjano odvijanje obrazovnog procesa u kome će svaki član imati dovoljno prostora i vremena za iznošenje sopstvenog mišljenja i aktivno usvajanje znanja. Imajući u vidu činjenicu da je ova edukacija namenjena većem broju polaznika, koji naravno imaju različite dnevne navike i obaveze, to neće biti moguće udovoljiti svakome svakome od njih pojedinačno. Zbog toga će raspored rada definisati isključivo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu naznačene institucije i članovima grupe saopštiti datum početka seminara, te vreme i učestalost održavanja časova.

Vrhunski stručnjaci za navedenu oblast mogu da održavaju i individualna predavanja polaznicima koji su za to zainteresovani. To je takozvani „jedan na jedan“ model rada, koji je svakako veoma efikasan i omogućava dotičnom kandidatu da ostvari odličnu komunikaciju sa svojim profesorom. On može da zatraži objašnjenja spornih pojmova ili oblasti, izražava svoje mišljenje, to jest da bude vrlo aktivan učesnik obrazovnog procesa. U zaista bogatoj ponudi organizatora nalazi se i poluindividualni kurs i obuka - kako se sprovodi osiguranje po FIDIC uslovima ugovora, koji polaznici prate u paru. Ovakav pristup ima očiglednih prednosti pošto će oni usvajati nova znanja kako iz predavanja koja budu slušali, tako i kroz međusobnu interakciju, sučeljavanje mišljenja i razmenu iskustava. Bilo da rade samostalno ili kao partneri, ovi kandidati će imati priliku da, shodno svojoj dnevnoj rutini predlože vreme održavanja predavanja i njihovu učestalost, te termin početka nastave koji im najviše odgovara. U vezi sa pomenutim pojedinostima će, svakako morati da se dogovore kako sa svojim predavačem, tako i sa koordinatorom u datom predstavništvu organizatora, budući da je obavezno da raspored rada podjednako odgovara svim učesnicima u obrazovnom procesu.

Sva tri pomenuta modela pohađanja časova mogu da budu organizovana na standardni način ili preko interneta. Tako je poklonicima klasičnog vida sticanja znanja omogućeno da, prema utvrđenom rasporedu predavanja prate u savremeno opremljanim prostorijama datog predstavništva pomenute obrazovne institucije. Za ostale, sklone modernijim pristupima sprovodi se online edukacija, pre čijeg početka su polaznici obavezni da na svoje računare instaliraju namenski softver. Pretpostavlja se da im za to neće biti potrebna pomoć stručnog lica, jer je pomenuti postupak prilično jednostavan, ali je svakako za one kandidate kojima bude zatrebalo neko uputstvo omogućena tehnička podrška u svakoj poslovnici organizatora.

Zaposlenima u određenom preduzeću koji žele da prate ovaj obrazovni program namenjen je korporativni seminar - kako se sprovodi osiguranje po FIDIC uslovima ugovora. Oni časove mogu da pohađaju online ili uživo, s tim što se klasična predavanja mogu održavati u namenskim prostorijama nekog predstavništva organizatora, u okviru firme gde rade polaznici, kao i na ma kojoj drugoj lokaciji. Obavezno je, međutim da konkretni prostor ispunjava uslove za kvalitetno odvijanje nastave, a o njima će ovlašćeni predstavnik naznačene institucije na vreme da informiše osobu koja zvanično istupa u ime konkretne kompanije. Ova dva službena lica će, takođe sporazumno da odrede i datum početka edukacije, kao i vreme održavanja časova i njihov ritam.

Koliko je planirano da traje obuka i kurs - kako se sprovodi osiguranje po FIDIC uslovima ugovora?

Detaljnim obrazovnim programom preciziran je fond časova za ovaj seminar, koji izražen u minutima iznosi 360. To je zapravo 8 školskih časova koji će se 4 dana održavati u vidu dvočasa, što znači da će predavanja koja obuhvata kurs i obuka - kako se sprovodi osiguranje po FIDIC uslovima ugovora trajati 4 puta po 90 minuta.

Kandidati koji se, međutim opredele za individualni model nastave imaće mogućnost da, u dogovoru sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora, usklade tempo sprovođenja časova sa svojim navikama i ostalim obavezama. Tako planiranih 8 časova ovde na mora da se održava prema već izloženom rasporedu, što će da važi i za poluindividualnu edukaciju.

Polaznici koji pohađaju korporativnu obuku imaće takođe predavanja u ukupnom trajanju od 360 minuta, ali tempo njihovog održavanja ne mora biti isti kao što je pomenuto. U ovom slučaju će raspored rada odrediti lice koje je zvanično ovlastila firma u kojoj rade kandidati i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici naznačene institucije.

Gore definisani plan važi zapravo isključivo za one čiji izbor bude grupni seminar - kako se sprovodi osiguranje po FIDIC uslovima ugovora, jer je tada jedino koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora ovlašćen da odredi kojim danima i u koliko sati će se održavati časovi, ali i kada će tačno obuka da startuje.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se sprovodi osiguranje po FIDIC uslovima ugovora"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje