Kurs i obuka - kako se sprovodi segmentacija tržišta

Svi koji se u privatnim ili državnim kompanijama nalaze na rukovodećim funkcijama ili imaju ovlašćenja da odlučuju u određenim oblastima označeni su kao ciljna grupa na koju je usmerena stručna obuka i kurs - kako se sprovodi segmentacija tržišta. Takođe je izneta preporuka da osobe koje su na bilo koji način povezane sa delovanjem u marketingu treba da budu obuhvaćene ovim programom, a tu se posebno misli na marketing menadžere, ali i one koji su zaduženi za odnose sa javnošću, to jest PR menadžere.

U situaciji kada su za pomenutu edukaciju zainteresovani zaposleni u kompaniji za čije je poslovanje bitno poznavanje tema koje ona obuhvata, organizuje se korporativna nastava namenjena sprovođenju na klasičan način, ali i preko interneta. Treba ipak napomenuti da polaznici koji se opredele za prvu varijantu mogu da se obučavaju u savremeno opremljenim prostorijama njima najbliže poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i u okviru same firme za koju rade, te na svakoj drugoj lokaciji koja im odgovara, pod uslovom da tamo ima mogućnosti za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa i praćenje predavanja. Raspored rada za ovaj polaznike, što će reći datum startovanja kompletnog programa, vreme i učestalost održavanja časova odrediće u dogovoru ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu navedene obrazovne institucije.

Polaznici koji su na seminar prijavljeni u statusu fizičkih lica moći će takođe da se obučavaju na uobičajen način ili online. Osobe čiji izbor bude klasični kurs i obuka - kako se sprovodi segmentacija tržišta imaće obavezu da u definisanim terminima dolaze u najbliže predstavništvo organizatora i u tamošnjim prostorijama, koje su opremljene prema svim standardima savremenog obrazovanja prate predavanja vrhunskih stručnjaka. Oni koji budu želeli da rade preko interneta u nastavi će koristiti svoje računare, te će biti obavezni da pre toga na njih instaliraju specijalnu vrstu softvera, što će verovatno moći da urade samostalno jer je reč o postupku koji nije posebno težak. No, kako uvek bude onih koji se ne snađu baš najbolje organizator je obezbedio i mogućnost tehničke podrške u svakom predstavništvu naznačene institucije.


Nezavisno od toga za koji se od prethodno pomenutih pristupa opredele, pojedinačni polaznici mogu da se obučavaju u grupi, to jest da nastavu prate zajedno sa još nekoliko drugih kandidata. Broj članova grupe je, zapravo vrlo precizno definisan jer to predstavlja važan uslov za njeno kvalitetno funkcionisanje. Tako se ona ne može oformiti dok ne bude obuhvatala minimalno četiri polaznika, istovremeno je određeno da časovima istovremeno ne može da prisustvuje više od njih osmoro. Svi koji se opredele za ovakav model rada treba da znaju i da raspored predavanja i tempo rada neće moći da se prilagođava njihovim potrebama, već da će vreme početka nastave, kao i termine i ritam sprovođenja časova da utvrdi isključivo ovlašćeni predstavnik institucije organizatora.

Kako ima pojedinaca koji ne žele da rade potpuno samostalno, a opet im ne prija vrlo aktivna atmosfera koja karakteriše grupni obrazovni proces, organizator je njima ponudio poluindividualni seminar - kako se sprovodi segmentacija tržišta. Tada, naime profesor podučava dvoje polaznika koji funkcionišu kao partneri, međusobno se pomažu, usmeravaju i razmenjuju mišljenja i iskustva. Takođe mogu i da navedu kada bi im odgovaralo da obuka počne, te kojim danima i u koliko sati bi bilo najzgodnije da se održavaju časovi. Ukoliko taj raspored bude odgovarao ovlašćenom predavaču i koordinatoru za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije, on će postati zvaničan i po njemu će se raditi sve vreme sprovođenja programa.

Postoji i varijanta organizovanja individualne nastave, kada profesor radi samo sa jednim kandidatom i maksimalno mu se tokom ovog procesa posvećuje. Međutim, predavač nije glavni i jedini nosilac obrazovnog rada, već se nastoji da konkretni polaznik bude vrlo aktivno uključen u nastavu, da diskutuje, komentariše, osporava i iznosi svoje mišljenje. Na taj način ovlašćeni stručnjak stiče jasnu predstavu o njegovim individualnim karakteristikama, predznanju, sposobnostima i brzini kojom uči, te u skladu sa tim koriguje i poboljšava svoju predavačku delatnost. Prijavljenom je omogućeno i da naznači koji bi mu tempo rada najviše odgovarao, to jest kada bi želeo da edukacija počne, te u koje vreme i koliko često bi mu pogodovalo da ima predavanja. O tome će se dogovoriti sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora, pa će se pronaći rešenje koje će da zadovolji zahteve svih učesnika u obrazovnom procesu.

Treba istaći i da su svi koje zanima obuka i kurs - kako se sprovodi segmentacija tržišta obavezni da se za to na odgovarajući način prijave, što mogu uraditi lično, u najbližem predstavništvu pomenute institucije, preko telefona ili slanjem mejla na odgovarajuću adresu. Tom prilikom je potrebno da ovlašćenom službeniku saopšte ili navedu svoje podatke, koji uključuju prezime i ime, tačan datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona na koji će moći da budu kontaktirani radi davanja daljih obaveštenja. Kada se završi registracija prijavljenih, sprovodi se upis na seminar, kome su oni dužni da lično prisustvuju i da tom prilikom nadležnom licu predaju odgovarajuću dokumentaciju. O tome šta ona tačno treba da sadrži, kao i o tačnom vremenu i mestu sprovođenja pomenute procedure svi kandidati će biti na vreme informisani.Čime se tačno bavi kurs i obuka - kako se sprovodi segmentacija tržišta?

S obzirom na to da se uspeh jedne kompanije praktično temelji na zadovoljavanju potreba njenih potencijalnih klijenata, vrlo je važno izdvojiti potrošače sa određenim tražnjama, ukusima, kupovnim navikama, ponašanjem i platežnom sposobnošću. Stoga će ovlašćeni stručnjaci sve prisutne na predavanjima koja obuhvata specijalizovani seminar - kako se sprovodi segmentacija tržišta upoznati najpre sa različitim pristupima ovom procesu. Kandidati će dobiti potrebne informacije o takozvanom ex ante pristupu, namenjenom za istraživanje motivacionih uslova koji izazivaju određena interesovanja ljudi. Tu se, recimo može raditi o koristi ili zanimanju koje izazivaju određene aktivnosti kod korisnika. Na taj način, menadžment konkretne kompanije dobija informacije o proizvodima ili uslugama na koje su pojedinci spremni da potroše novac, što značajno utiče na njihovo poslovanje. Polaznicima će biti predstavljen i ex post pristup istraživanju segmentacije tržišta, koji se bavi reakcijama pojedinaca na ono što se nudi na tržištu. Predavači će, s tim u vezi napomenuti da se ovakvo ispitivanje može sprovoditi u obliku procene rejtinga određenih karakteristika i koristi od konkretnog proizvoda.

U nastavku edukacije, govoriće se o ispitivanju i analizi tržišta, to jest o prikupljanju pouzdanih informacija koje pomažu u odlučivanju i planiranju tržišnih aktivnosti. Prisutni će tako saznati da se pomenuti postupak sprovodi u situaciji kada postoji veća ponuda od potražnje. Profesori će naglasiti važnost preciznog definisanja problema i ciljeva istraživanja, što je mahom zadatak naručioca. Objasniće, takođe u čemu se razlikuju primarni i sekundarni podaci do kojih se tokom istraživanja dolazi, te istaći da se na kraju procesa analizom dobijenih informacija stvara odgovarajuća slika o ispitivanom tržištu, na osnovu koje se donose dalje poslovne odluke i preduzimaju koraci u sferi marketing menadžmenta.

Dok se održava obuka i kurs - kako se sprovodi segmentacija tržišta predavači će polaznicima objasniti na koji način se određuje ciljno tržište, odnosno odabira jedan ili više utvrđenih segmenata na koje će se usmeriti delovanje. Ovlašćeni stručnjaci će napomenuti da postoje različiti pristupi ciljanom tržištu, te objasniti da se masovni odnosi na proizvodnju, distribuciju i promovisanje jednog proizvoda, diferencirani podrazumeva proizvodnju dva ili više proizvoda različitih karakteristika, dok ciljani predstavlja odabir jednog ili više segmenata i kreiranje proizvoda i takozvanog marketing miksa u skladu sa svakim od njih. Prisutni će saznati i da se u savremenom poslovanju sve manje pribegava masovnom marketingu, iako stvara najveće tržište uz najmanje izdatke, te da se uglavnom ide na segmentirani, lokalni, individualni i takozvanu marketing nišu. Uz to će dodati da se prilikom odabira tržišnih segmenata mora voditi računa i o etici, što će reći da se ne smeju promovisati štetni proizvodi niti iskoišćavati potencijalno ranjive društvene grupe. Takođe treba obratiti pažnju na međusobne relacije između segmenata i troškova, načina izvođenja i tehnoloških rešenja, te je najbolje da kompanija funkcioniše u supersegmentima, odnosno skupu onih sa sličnim karakteristikama. Dodaće i da se preporučuje da se sa poslom ulazi u jedan po jedan segment tržišta, a ne da se svi odjednom pokrivaju, pa će tako upoznati kandidate i sa pet strategija odabira ciljanog tržišta, a to su strategija koncentracije, selektivne specijalizacije, specijalizacije proizvoda, specijalizacije prema tržištu i strategija pokrivanja celog tržišta.

Pre nego što se završi kurs i obuka - kako se sprovodi segmentacija tržišta biće reči o kreiranju ciljanog marketinga, čiji je krajnji cilj pozicioniranje proizvoda, nakon što je sprovedena segmentacija i izbor ciljanog tržišta. Zatim će profesori govoriti o pozicioniranju proizvoda, te napomenuti da se ono može obavljati prema posebnim karakteristikama proizvoda, prema prednostima, potrebama ili rešenju problema, a može se sprovoditi za posebne prilike, za konkretnu kategoriju potrošača ili kupaca, te u odnosu na neki drugi konkurentni proizvod ili kao razdvajanje grupe proizvoda. Predavači će takođe govoriti o izboru odgovarajuće strategije za pozicioniranje konkretnog proizvoda na tržištu, te naznačiti da u tom cilju mogu da se koriste parametri koji se odnose na osobine samog proizvoda, naročito oni koji ga razlikuju od konkurencije, zatim oni koji su vezani za njegovu korist, način upotrebe, ali i pokazatelji zahteva ciljane grupe kupaca, te diferenciranost u odnosu na konkurenciju.

Kada se obuka završi, svi polaznici će biti kadri da usvojena znanja primene u praksi, a moći će i da tokom nastave sa svojim profesorima diskutuju u vezi sa pomenutim temama. Biće im navođeni konkretni primeri segmentacije tržišta, te dobro osmišljenog ciljanog marketinga i pozicioniranja proizvoda.

Gde i u koje vreme se odvija stručni seminar - kako se sprovodi segmentacija tržišta?

Kandidati koji su na edukaciju prijavljeni pojedinačno mogu da se opredele između klasičnih časova i nastave koje se sprovodi preko interneta. Ukoliko njihov izbor bude online obuka i kurs - kako se sprovodi segmentacija tržišta, moći će i da odaberu mesto na kome će se obučavati budući da će u tu svrhu koristiti svoj računar. Upravo je zbog toga potrebno da, pre nego što predavanja počnu, na njega instaliraju posebnu vrstu softvera, koji će im omogućiti da se edukuju upravo na ovakav način. Sam postupak nije naročito zahtevan i polaznici uglavnom uspevaju da ga samostalno obave, ali se u svakom slučaju oni kojima bude bila potrebna pomoć mogu obratiti informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora.

Kandidati koji se odluče za klasične časove dolaziće u određeno vreme u najbližu poslovnicu pomenute institucije i tamo pratiti predavanja u vrlo prijatnoj atmosferi i u savremeno opremljenim prostorijama.

Naznačeni polaznici mogu, takođe da rade pojedinačno, u paru ili grupi, a lokacija na kojoj će se edukovati zavisiće pre svega od toga da li su odabrali klasičnu ili online nastavu. U prvom slučaju pratiće predavanja u određenom predstavništvu organizatora, a u drugom sa lokacije koja im odgovara.

Oni koji odluče da se obučavaju individualno imaće privilegiju da u velikoj meri utiču na svoj raspored rada, te da obaveze vezane za pomenuti obrazovni program lakše ukope u ispunjavanje ostalih dužnosti i, uopšte u svoj životni ritam. Moći će, dakle da se sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu navedene institucije dogovore kada će edukacija da startuje, kao i kojim danima i koliko često će se održavati časovi. Takođe će biti u prilici da sa profesorom uspostave blisku komunikaciju, da pitaju ono što im nije jasno, te da u diskusiji vezanoj za odgovarajuću temu iskažu svoje stavove. Predavač će nakon svake etape u radu da komentariše ostvareni napredak i da istakne na čemu bi dotični kandidat još eventualno trebalo da poradi. Tako će on brzo i efikasno postići predviđene obrazovne ciljeve i proširiti svoje poznavanje konkretne oblasti.

Osobama koje budu želele da časove pohađaju zajedno sa još jednim kandidatom namenjen je poluindividualni kurs i obuka - kako se sprovodi segmentacija tržišta. Ovo dvoje polaznika takođe mogu da se međusobno usaglase oko rasporeda rada koji im oboma odgovara, a zatim da to izlože svom predavaču i ovlašćenom predstavniku naznačene obrazovne institucije. Ukoliko se oni sa tim budu saglasili, kandidati će startovati sa edukacijom u navedenom terminu i imaće časove onim danima i onoliko često koliko su tražili. U suprotnom, u predloženi raspored će se uneti odgovarajuće izmene, ali će se voditi računa o tome da svi učesnici u obrazovnom porcesu budu njime podjednako zadovoljni.

Polaznici imaju na raspolaganju i grupni model rada, kada časovima zajedno prisustvuje najmanje četvoro, a maksimalno osmoro polaznika. Ova veličina grupe smatra se optimalnom za uspostavljanje kvalitetne komunikacije među kandidatima i davanje dovoljno vremena za njihov pojedinačni napredak. Svi koji se budu obučavali na ovakav način moraće da se strogo pridržavaju rasporeda koji za njih bude napravio koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora. Kako ovde više njih istovremeno pohađa časove, nije moguće svima izaći u susret kada su u pitanju termini i učestalost održavanja predavanja i datum početka celokupne edukacije, te će zbog toga morati da prihvate raspored koji je nametnut sa strane i ne ulažu prigovore u vezi sa tim, jer on neće biti podložan izmenama.

U situaciji kada je potrebno organizovati nastavu za zaposlene u određenoj kompaniji primenjuje se poseban oblik rada koji može takođe da se odvija na klasičan način, kao i online. Ukoliko se korporativni seminar - kako se sprovodi segmentacija tržišta održava na uobičajen način, predavanja mogu da se odvijaju u moderno opremljenim prostorijama odgovarajuće poslovnice pomenute institucije, u okviru firme gde rade kandidati, kao i na svakom drugom mestu gde postoje valjani tehnički uslovi za neometani tok nastave. O svim karakteristikama koje odbrana lokacije treba da poseduje ne vreme će biti obavešten zvanični predstavnik konkretne kompanije, a njegov zadatak će biti i da zajedno sa koordinatorom u okviru institucije organizatora utvrdi datum kada će ovaj program početi da se sprovodi, kao i vreme i učestalost održavanja časova.

Na koji način je organizovana obuka i kurs - kako se sprovodi segmentacija tržišta?

Osobe koje su na nastavu prijavljene u statusu fizičkih lica mogu da se edukuju na nekoliko različitih načina. Pre svega, na raspolaganju im je online kurs i obuka - kako se sprovodi segmentacija tržišta, koji se prati preko interneta. U tu svrhu zainteresovani kandidati moraju, pre početka nastave na svoj kompjuter da instaliraju tačno određenu vrstu softvera, kako bi mogli da se edukuju na pomenuti način. Ovaj informatički zadatak nije previše težak, pa većina polaznika uspeva da ga obavi bez ičije pomoći, ali je za sve one koji to ne budu mogli samostalno da urade obezbeđena odgovarajuće tehnička podrška u svakoj poslovnici naznačene institucije. Pojedinačni kandidati mogu da odaberu i klasični način rada, to jest frontalne časove koji će se održavati prema utvrđenom rasporedu u namenskim prostorijama najbližeg predstavništva navedene obrazovne institucije.

Zaposleni u odgovarajućem preduzeću koji žele da prate pomenutu edukaciju takođe će moći da se obučavaju preko interneta ili da prate predavanja uživo. Treba, međutim napomenuti da ako se ova korporativna nastava odvija na klasičan način, polaznici mogu da dolaze na časove u najbliže predstavništvo pomenute institucije ili da se obučavaju u okviru svog radnog prostora, te na svakom drugom mestu koje im za to odgovara, a gde postoje odgovarajući uslovi za neometano sprovođenje predavanja. Raspored rada za ove kandidate, odnosno datum startovanja programa, termine i ritam održavanja časova definisaće sporazumno koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora i osoba koju je za to zvanično imenovala konkretna firma.

Pojedinačni polaznici imaju na raspolaganju i grupni seminar - kako se sprovodi segmentacija tržišta, kada nastavu istovremeno pohađa više kandidata. Oni koji se opredele za ovakav vid edukacije treba da znaju da će u nekim situacijama morati da sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne formira, budući da ona ne može da počne da funkcioniše bez najmanje četiri prijavljena kandidata. Takođe im treba napomenuti da zajedno nastavu ne može da pohađa više od osam osoba i da oni neće imati nikakvog uticaja na raspored rada, s obzirom na to da će vreme startovanja njihove edukacije, kao i termine i ritam održavanja časova da odredi koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Osobe koje budu želele da se obučavaju u paru mogu da odaberu poluindividualni model rada, kada će imati mogućnost da u velikoj meri utiču na svoj raspored obaveza. Preciznije rečeno, moći će da se sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici naznačene institucije dogovore kada će edukacija da počne, te kojim danima i u koliko sati će se odvijati predavanja, to jst da naprave plan delovanja koji će svima da odgovara.

Pojedinačni polaznici moći će i da rade potpuno samostalno, to jest da traže da se za njih organizuje individualna obuka i kurs - kako se sprovodi segmentacija tržišta. Imajući u vidu da će biti jedini kojima će nadležni predavač držati časove, moći će da napreduju sopstvenim ritmom i da tok edukacije maksimalno prilagode vlastitim potrebama. Tako će im biti omogućeno da navedu kada bi želeli da ovaj program počne da se sprovodi, te kojim danima i u koje vreme im odgovara da imaju predavanja. Da bi, međutim takav raspored postao zvanično prihvaćen, moraju se sa njim saglasiti profesor i koordinator za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije, jer se i oni tretiraju kao aktivni učesnici ovog obrazovnog procesa.

Koliko traje kurs i obuka - kako se sprovodi segmentacija tržišta?

Preciznim planom organizatora predviđeno je da pomenuta edukacija traje 10 školskih časova, što zapravo iznosi 450 minuta. Takođe je definisano da će se u toku 5 dana održavati dvočasi, što znači da će se delovati u ritmu 5 puta po 90 minuta.

Ovaj tempo rada važi, zapravo samo za grupni seminar - kako se sprovodi segmentacija tržišta, jer je u toj situaciji za sve detalje obrazovnog procesa zadužen koordinator za nastavu u određenom predstavništvu navedene institucije.

Polaznici koji se budu obučavali individualno ili u paru imaće isti broj časova, ali njihov raspored ne mora da bude identičan navedenom. To će, zapravo zavisiti od dogovora koji oni postignu sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Kandidati za koje se organizuje korporativni obuka i kurs - kako se sprovodi segmentacija tržišta takođe će imati edukaciju istog trajanja, ali će raspored njihovih časova zavisiti od dogovora koji postignu ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u pomenutoj instituciji.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se sprovodi segmentacija tržišta"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje