Kurs i obuka - kako se sprovodi zastupanje u stečaju

Da bi zaposleni i rukovodioci u pravnim službama različitih privrednih subjekata mogli uspešno da deluju u postupcima pred privrednim sudovima, potrebno je da budu upoznati sa temama koje će se obrađivati dok se odvija kurs i obuka - kako se sprovodi zastupanje u stečaju, te se smatraju ciljnom grupom na koju je usmerena ova edukacija. Ona bi, takođe mogla da bude vrlo korisna i stečajnim upravnicima, direktorima i osobama koje su zadužene za valjano funkcionisanje privrednih društava, ali i advokatima i svim ostalim pojedincima koje zanima oblast na koju se pomenuti program odnosi.

Zainteresovani se mogu prijaviti na seminar lično, dolaskom u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona ili slanjem poruke odgovarajuće sadržine na mejl adresu organizatora. Tom prilikom je potrebno da navedu svoje ime, prezime, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona, na koji mogu da budu kontaktirani radi davanja daljih obaveštenja. Kada se završi registracija prijavljenih, sprovešće se zvanični upis na edukaciju, kome su svi kandidati obavezni da prisusutvuju i da ovlašćenom službeniku predaju odgovarajuću dokumentaciju. Na vreme će biti informisani šta ona treba da obuhvata, kao i gde će se i u koje vreme odvijati pomenuta procedura.

Prilikom upisa, kandidati će se izjasniti o načinu na koji žele da pohađaju predavanja, te će tako izbor osoba koje su prijavljene kao fizička lica moći da bude grupna obuka i kurs - kako se sprovodi zastupanje u stečaju, kada nastavu zajedno pohađa više polaznika. Veličina grupe je, zapravo vrlo precizno određena, jer je to važan uslov njenog uspešnog funkcionisanja, te je naglašeno da ona ne sme imati više od 8 članova, ali da istovremeno ne može da se oformi dok za ovakav tip edukacije ne bude zainteresovano minimalno četvoro kandidata. Smatra se da bi u prisusutvu više ili manje polaznika bio ugrožen kvalitet obrazovnog rada, to jest dinamična interakcija između samih kandidata, te njihova komunikacija sa nadležnim stručnjakom. Kako grupa obično obuhvata osobe različitih godina, profesija, interesovanja, potreba i načina života, osnovano se pretpostavlja da bi svakome od njih odgovarao drugačiji raspored rada. Budući da nije moguće svima izaći u susret, predviđeno je da datum za startovanje programa, te termine i učestalost odvijanja časova odredi koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici navedene institucije. Bilo kakvi prigovori polaznika u vezi sa tim se neće uzimati u obzir, te će oni morati da se prilagode naznačenom planu delovanja i obučavaju se prema njemu sve vreme sprovođenja seminara.


Osobama koje žele da nastavu prate u paru, to jest zajedno sa još jednim kolegom namenjen je poluindividualni model rada, koji podrazumeva jedan fleksibilan koncept rasporeda. Reč je o tome da ovi polaznici mogu prvo zajednički da definišu termine i tempo rada koji im najviše odgovaraju, te da se u vezi sa time dogovore sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora. Ukoliko se svi učesnici u obrazovnom procesu saglase sa iznetim predlozima, raspored će postati validan i koristiće se tokom cele edukacije.

Pojedinačnim kandidatima na raspolaganju je i individualni seminar - kako se sprovodi zastupanje u stečaju, tokom koga ovlašćeni profesor podučava samo jednog polaznika. Usled toga je moguće edukaciju oblikovati prema potrebama konkretne osobe, omogućiti joj da radi ritmom koji joj odgovara, te da tako usvaja predviđena znanja. Moći će i da ostvari neposrednu komunikaciju sa svojim profesorom i da od njega traži dodatna objašnjenja i tumačenja, ukoliko za tim bude bilo potrebe. Uzevši u obzir mali broj učesnika u obrazovnom procesu, moguće je napraviti raspored rada koji će svima odgovarati, te će se dotični kandidat sa ovlašćenim predavačem i koordinatorom za nastavu u datom predstavništvu organizatora dogovoriti oko termina i ritma sprovođenja časova, kao i u vezi sa datumom početka kompletnog programa.

Bilo da se obučavaju u grupi, u paru ili pojedinačno, polaznici mogu predavanja da prate online, to jest preko interneta. Tada su obavezni da na svoj računar blagovremeno instaliraju specijalni tip softvera, što je prilično jednostavan postupak, te će moći da ga obave samostalno sledeći naznačena uputstva. Ukoliko se to ne dogodi, te im bude bila potrebna stručna pomoć, mogu se obratiti nekome iz ekipe tehničke podrške u ma kojoj poslovnici navedene institucije. Kandidati se mogu opredeliti i za klasičnu nastavu i, prema definisanim terminima dolaziti u najbliže predstavništvo organizatora i edukovati se u tamošnjim prostorijama opremljenim prema svim standardima savremenog obrazovanja.

Specijalno za polaznike koji rade u nekom preduzeću i žele da pohađaju pomenuta stručna predavanja kreiran je korporativni kurs i obuka - kako se sprovodi zastupanje u stečaju, koji se sprovodi prema posebnim pravilima. Radi se o tome da ovi kandidati, ukoliko se opredele za klasične časove, ne moraju samo da ih pohađaju u namenskim prostorijama neke poslovnice pomenute institucije, već nastavu mogu da prate i u kompaniji za koju rade, kao i na svakom drugom mestu gde se predavanja mogu odvijati na adekvatan način. Vreme kada će seminar da počne, te termine i ritam sprovođenja časova kako za polaznike koji rade na standardni način, tako i za one koji se edukuju online, što je takođe moguće, odrediće sporazumno koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije i osoba koja zvanično predstavlja konkretnu firmu.Šta tačno izučava obuka i kurs - kako se sprovodi zastupanje u stečaju?

Da bi se polaznici na jedan sveobuhvatan način upoznali sa konkretnom problematikom, ovlašćeni predavači će ih na predavanjima kojim započinje seminar - kako se sprovodi zastupanje u stečaju najpre uputiti u pojam privrednih subjekata. Objasniće da on uključuje privredna društva i preduzetnike, kao pravna i fizička lica, koja obavljaju određenu delatnost u cilju ostvarivanja odgovarajuće materijalne dobiti. Napomenuće i da postoje različite forme privrednih društava, to jest, ortačko, komanditno, akcionarsko i društvo sa ograničenom odgovornošću, te da se ona mogu povezivati na osnovu kapitala, ugovora ili mešovito, a organizacija može biti u vidu koncerna, holdinga, grupe društva ili nekog drugog oblika.

Na časovima koji slede govoriće se o zastupanju privrednih subjekata, te će polaznici saznati da se ono može sprovoditi na osnovu ugovora o agenturi, a mogu ga vršiti i organi konkretnog subjekta, odnosno zaposleni u odgovarajućem pravnom licu. Kandidatima će biti objašnjeno da zastupanje zapravo obuhvata obavljanje pravnih radnji u ime konkretnog privrednog društva ili preduzetnika u pravnom prometu sa nekim pravnim ili fizičkim licem, te u postupcima pred sudovima i drugim organima. Profesori će istaći da prema pravnoj teoriji postoje dva tipa zastupnika privrednih subjekata i objasniti da slobodno osoblje predstavljaju fizička lica koja istupaju na osnovu zakona, akta društva ili suda. Napomenuće i da vezani zastupnici deluju na osnovu ovlašćenja koja dobijaju od direktora ili predsednika društva i često se definišu samim statutom.

Svim prisutnima na časovima koje uključuje kurs i obuka - kako se sprovodi zastupanje u stečaju biće predstavljene i vrste privrednih zastupnika, te će ovlašćeni stručnjaci govoriti o zakonskim, statutarnim i zastupnicima određenim aktom suda i navesti njihova ovlašćenja i način funkcionisanja. Zatim će polaznike upoznati sa statusom punomoćnika, koji se temelji na izjavi volje zastupanog lica. Objasniće da davaoci punomoćja, zapravo na puomoćnika prenose deo ovlašćenja koje po zakonu ili statutu imaju u trenutku davanja ove zvanične saglasnosti. Između ostalog, predavači će navesti i da se punomoćje može dati poslovno sposobnom fizičkom ili pravnom licu, te da ugovor u vezi sa tim mora biti u pisanom obliku. Naznačiće i da punomoćnik može da preduzme samo one radnje za koje je ovlašćen, a ukoliko je dobio opšte punomoćje, može samo da obavlja poslove koji spadaju u redovno funkcionisanje društva.

Zatim će biti reči o vrstama punomoćja koje su definisane zakonom, pa će ovlašćeni stručnjaci objasniti šta podrazumeva opšta, posebna i poslovna punomoć, te ona po zaposlenju i punomoć koja se odnosi na profesionalne posrednike na tržištu kapitala. Govoriće takođe i o punomoći trgovačkog putnika, koji je ovlašćen da u ime društva obavlja isključivo poslove vezane za prodaju robe. On van sedišta organizacije koja ga je ovlastila pronalazi mušterije, prikuplja ponude, obavlja posredničke poslove i nastoji da se konkretni poslovni ugovor realizuje, ali nema dozvolu da vrši naplatu ili zaključuje odgovarajuće poslovne sporazume. Predavači će definisati i šta tačno znači punomoć po zaposlenju, a zatim se posebno baviti prokurom, kao posebnom vrstom trgovačke pomoći. Stoga će objasniti da ona predstavlja pisano ovlašćenje za preduzimanje svih poslova u ime društva, osim onih koji se odnose na nekretnine. Prisutnima će takođe biti napomenuto da prokurista može biti neko izvan privrednog društva, ali i osoba koja je u njemu na neki način angažovana, a govoriće se i o posebnim vrstama ovog ovlašćenja.

Dok traje obuka i kurs - kako se sprovodi zastupanje u stečaju, ovlašćeni stručnjaci će govoriti o odvijanju postupka u privrednim sporovima, te će definisati nadležnosti određenih učesnika u njemu, položaj i prava zastupnika pravnog lica, njegovog punomoćnika, te onih koji istupaju u ime preduzetnika. Zatim će se baviti stečajnim postupkom, čiji je primarni cilj kolektivno namirenje stečajnih poverilaca unovčavanjem imovine dužnika. S tim u vezi definisaće ko može da pokrene stečajni postupak, ko tačno u njemu učestvuje, ko su nadležni organi tokom njegovog sprovođenja, a govoriće i o pravnom položaju stečajnog upravnika, samom toku postupka, stečajnoj i deobnoj masi i ostalim bitnim pitanjima vezanim za navedenu temu.

Na narednim predavanjima polaznici će saznati sve o zastupanju kod zaključenja pravnih poslova u oblasti privrede, a nadležni predavači će im objasniti i koje posledice može da izazove situacija kada određeno privredno društvo zastupa neovlašćeno lice. Završni deo edukacije namenjen je dikusiji sa kandidatima u vezi sa naznačenom problematikom, tokom koje će profesori davati odgovore na pitanja i navoditi moguća rešenja za sporne okolnosti. Tako će se u potpunosti upoznati sa zakonom definisanim pravilima kojima se reguliše zastupanje pred privrednim sudovima tokom različitih tipova postupaka, a biće im predstavljena i aktuelna sudska praksa. Polaznici će znati kako se sprovodi zastupanje u parnicama koje su posledica stečaja, te za koje poslove je tačno zadužen stečajni upravnik.

Kada i na kom mestu se odvija stručni seminar - kako se sprovodi zastupanje u stečaju?

Kandidati koji budu želeli da ovlašćeni stručnjak samo njima drži časove moći će u priličnoj meri da utiču na svoj raspored časova. Tačnije rečeno, biće im omogućeno da, uz saglasnost svog predavača i koordinatora za nastavu u instituciji organizatora preciziraju kada će individualni kurs i obuka - kako se sprovodi zastupanje u stečaju da startuje, te kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja. Ovi polaznici će, tokom nastave uživati u maksimalnoj posvećenosti nadležnog profesora i tokom nastave neće biti nimalo pasivni, već će naprotiv sve vreme biti podsticani da se uključe u diskusiju, iznose svoje mišljenje i stavove, saglasnost ili osporavanje onoga što je rečeno, jednom rečju da sa svojim predavačem ostvaruju aktivnu i kvalitetnu komunikaciju. Na taj način će ostvariti predviđene obrazovne rezultate i zacrtane ciljeve kursa, budući da će imenovani stručnjak na osnovu interaktivnih metoda rada uvideti u kom pravcu treba da usmeri svoju predavačku delatnost. Tako će edukaciju dotičnih kandidata učiniti potpunom i učvrstiti njihove kompetencije vezane za oblast koja se obrađuje.

Priliku da definišu svoj raspored rada imaće i dvoje prijavljenih koji će zajedno da pohađaju predavanja, to jest da se obučavaju prema pravilima poluindividualne nastave. Oni će se prvo između sebe, a potom i sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici naznačene institucije dogovoriti kada seminar počinje, te kojim danima i u koliko sati će se sprovoditi časovi. Funkcionišući kao partneri u obrazovnom radu, dotični kandidati će nove informacije vezane za datu temu usvajati prateći izlaganja ovlašćenog stručnjaka, ali će svoja znanja moći da prošire i prodube i kroz međusobne razgovore, sučeljavanje stavova i razmenu mišljenja i iskustva koje su stekli.

Oni koji budu želeli da prisustvuju časovima koji se odvijaju u dinamičnom i izrazito aktivnom okruženju, imaće mogućnost da to ostvare, te da rade zajedno sa još nekoliko kolega. Pravilima je definisano da grupna obuka i kurs - kako se sprovodi zastupanje u stečaju može da se organizuje za minimum četiri, a najviše za osam osoba. Na osnovu prakse zaključeno je, naime da je uspostavljanje kvalitetne i bogate interakcije znatno otežano u prisustvu manjeg ili većeg broja polaznika, te je pomenuta veličina grupe ocenjena kao optimalna. Polaznici koji se opredele za ovakav pristup moraju biti obavešteni da neće imati nikakvu mogućnost da utiču na svoj raspored rada, s obzirom na to da se pretpostavlja da bi svakome od njih odgovarali drugačiji termini i tempo sprovođenja časova, kao i datum za početak kompletnog programa. Nemoguće je, dakle utvrditi plan delovanja koji će svima u potpunosti odgovarati, pa će tako članovi grupe, uz činjenje manjih ili većih ustupaka morati da se obučavaju prema satnici koju bude precizirao koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu naznačene obrazovne institucije.

Kao što je rečeno, kandidati koji su na edukaciju prijavljeni pojedinačno mogu da se obučavaju individualno, grupno ili u paru, a pored toga imaju i opciju pohađanja časova online ili na klasičan način. U prvoj varijanti nastavu će pratiti preko interneta, a imaće obavezu da pre toga na svoj kompjuter instaliraju tačno određenu vrstu softvera, što će po svoj prilici moći da urade samostalno, pošto se radi o prilično jednostavnom informatičkom zadatku. No, za sve koji u tome ne budu uspeli u svakoj poslovnici organizatora obezbeđena je adekvatna tehnička podrška.

Predavanja koja se odvijaju na standardni, frontalni način zainteresovani polaznici će dolaziti prema utvrđenom rasporedu u moderno opremljene prostorije najbližeg predstavništva navedene obrazovne institucije.

U situaciji kada se na ovu nastavu prijave zaposleni u nekoj kompaniji, održava se korporativni seminar - kako se sprovodi zastupanje u stečaju, koji je takođe moguće pratiti online ili uživo. Treba ipak naglasiti da ovde časovima koji se odvijaju na klasični način prijavljeni mogu da prisustvuju u namenskim prostorijama određene poslovnice organizatora, u svom radnom okruženju, kao i na svakoj drugoj lokaciji gde postoje tehnički uslovi za neometani i kvalitetni tok obrazovnog procesa. Vreme i ritam održavanja predavanja, kao i termin za startovanje kompletnog programa zajednički će da odrede ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i osoba koja zvanično reprezentuje konkretnu firmu.

Na koji naćin je organizovan kurs i obuka - kako se sprovodi zastupanje u stečaju?

Osobe koje nastavu prate kao pojedinci, a žele da rade na klasični način imaće obavezu da dolaze u najbliže predstavništvo pomenute institucije i tamo pohađaju časove u prijatnom ambijentu, u prostorijama opremljenim prema svim savremenim standardima. Oni koje, međutim zanima online obuka i kurs - kako se sprovodi zastupanje u stečaju predavanja će pratiti preko interneta, te će zbog toga morati da na svoj kompjuter instaliraju namenski softver. Ako to ne uspeju samostalno da urade, moći će svakako da se obrate za pomoć informatičarima, zaposlenim u svakoj poslovnici organizatora.

Svi koji budu želeli da se edukuju u paru, mogu da se odluče za poluindividualnu obuku, kada će im biti omogućeno da odrede datum početka nastave, ali i termine i učestalost sprovođenja časova. Tako će, ukoliko predloženi raspored odobre nadležni profesor i koordinator za nastavu u pomenutoj instituciji, moći lakše da se organizuju i nove obaveze uklope u vršenje svojih ostalih dužnosti.

U ponudi je i individualni oblik praćenja časova, kada se oni praktično održavaju samo za jednog poaznika. On može da radi sistematično, pošto ni sa kim ne mora da usklađuje svoje delovanje, te ima priliku da napreduje tempom koji mu odgovara. Profesor pažljivo prati njegov rad, usmerava ga i upućuje, pa tako ima jasnu sliku o učinku svoje predavačke aktivnosti. Ovi polaznici mogu da navedu koji im termini i ritam odvijanja nastave najviše odgovaraju, te kada bi bilo najzgodnije da individualni seminar - kako se sprovodi zastupanje u stečaju počne, ali njihov predlog moraju da odobre nadležna lica, to jest predavač i zvanični predstavnik organizatora organizatora.

Pojedinačni kandidati mogu da se odluče i za grupnu edukaciju, kada najmanje četvoro, ali ne više od njih osmoro zajedno prati predavanja, međusobno se pomažu, sarađuju i razmenjuju informacije i iskustva. Navedena veličina grupe se mora strogo poštovati, pošto manji ili veći broj polaznika može da ugrozi kvalitet obrazovnog rada i onemogući kvalitetno usvajanje znanja i sprovođenje efikasne interakcije. Svi koji odaberu ovaj pristup treba da znaju da će ponekad morati da sačekaju dok se grupa ne oformi, to jest dok se za to ne prijavi dovoljan broj polaznika, ali i da uopšte neće moći da utiču na raspored održavanja svojih časova. Naime, pošto nije moguće precizirati termine i ritam sprovođenja predavanja koji će svim članovima grupe savršeno da odgovara, koordinator za nastavu će precizirati plan delovanja koji bude smatrao najpogodnijim, a svi kandidati će morati da mu se prilagode i poštuju ga tokom cele edukacije.

Zaposlenima u određenim firmama namenjen je korporativni kurs i obuka - kako se sprovodi zastupanje u stečaju, koji može da se prati online ili na klasični način, kada sami kandidati mogu da odaberu između nekoliko ponuđenih lokacija na kojima će se obučavati. One, recimo uključuju određeno predstavništvo organizatora, prostor u kompaniji za koju rade ili neko drugo mesto pod uslovom da tamo ima mogućnosti za kvalitetan obrazovni rad i neometano praćenje časova. Datum kada će ovi polaznici početi sa obukom, kao i termine i učestalost sprovođenja predavanja odrediće zvanični predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u pomenutoj instituciji.

Koliko je planirano da traje obuka i kurs - kako se sprovodi zastupanje u stečaju?

Predviđeno je da teme koje ova edukacija obuhvata budu obrađene za 360 minuta, što predstavlja 8 školskih časova, a koji će se u vidu dvočasa od po 90 minuta držati tokom 4 dana.

Kandidati koji budu pohađali poluindividualni seminar - kako se sprovodi zastupanje u stečaju, kao i oni koji se opredele za individualnu nastavu imaće isti broj časova, ali će njihov raspored rada da zavisi od dogovora koji s tim u vezi postignu sa profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Oni za koje se sprovodi korporativna edukacija imaće takođe 8 časova, ali će njihov tempo rada da odredi predstavnik kompanije u kojoj rade i koordinator za nastavu u naznačenoj obrazovnoj instituciji.

Navedeni plan delovanja važi zapravo samo za polaznike čiji izbor bude grupni kurs i obuka - kako se sprovodi zastupanje u stečaju, pošto tada jedino koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora može da utiče na detalje obrazovnog procesa.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se sprovodi zastupanje u stečaju"

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje