Kurs i obuka - kako se u praksi koristi bankarska garancija

Svi oni koji obavljaju pravne poslove u firmama usmerenim na osiguranje smatraju se osobama kojima je namenjen kurs i obuka - kako se u praksi koristi bankarska garancija. Predavanja koja će vrhunski stručnjaci za pomenutu oblast držati u okviru ovog programa svakako će biti korisna i za pravnike zaposlene u bankama, privrednim društvima i kompanijama koje se bave spoljnom trgovinom. Nije na odmet da naznačenu edukaciju pohađaju i rukovodioci pravnih službi, direktori pravnih sektora, ali i advokati i pravnici angažovani za zastupanje pred privrednim, kao i pred sudovima opšte nadležnosti, ali i u poslovima vezanim za javne nabavke.

Osobe koje su zainteresovane za naznačeni seminar moraju da blagovremeno izvrše prijavljivanje i to lično, u njima najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona ili elektronskim putem, to jest slanjem mejla na odgovarajuću adresu. Tada je potrebno da kandidat navede svoje prezime, ime, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji može da bude pozvan u cilju davanja daljih obaveštenja. Kada se završi prijavljivanje, biće organizovan upis na obuku i to u nekom predstavništvu pomenute institucije, kojih na području Srbije ima više od 20. Naglašen je zahtev da svi prijavljeni lično prisusutvuju ovoj proceduri i da prilože određenu dokumentaciju, o čijoj će sadržini kao i o tačnom vremenu održavanja upisa biti na vreme informisani.

Pre no što nastava počne, polaznici će morati da odaberu način pohađanja časova, te će tako svi koji su upisani u statusu pojedinaca moći da biraju između uobičajenog tipa rada i online edukacije. Klasična obuka i kurs - kako se u praksi koristi bankarska garancija podrazumeva časove koji se održavaju u prijatnom ambijentu neke od poslovnica organiatora, a gde kandidati dolaze u skladu sa rasporedom koji budu dobili. Nastava preko interneta, međutim zahteva od polaznika obavljanje određenih pripremnih radnji, tačnije rečeno instaliranje odgovarajućeg softvera na kompjuter koji će koristiti tokom edukacije. Taj posao će najverovatnije obaviti samostalno bez većih problema, ali u svakom slučaju mogu da računaju na tehničku podršku koju će im pružiti informatički stručnjaci u ma kom predstavništvu navedene obrazovne institucije.


Kako klasično, tako i online mogu da rade prijavljeni koji se odluče za individualni pristup u nastavi, to jest koji budu radili prema principu „jedan na jedan“. Ovlašćeni predavač će u takvoj situaciji podučavati samo jednog polaznika, te stoga imati priliku da ga odlično upozna i stekne realnu sliku o njegovom predznanju, poznavanju određenih tema, mogućnostima i brzini učenja i prema tome kreira svoja predavanja. Samom kandidatu se pruža šansa da napreduje sopstvenom brzinom, komunicira sa profesorom i u slučaju potrebe traži dodatna tumačenja i objašnjenja, ali i da kroz diskusiju shvati da li su njegovi stavovi u vezi sa konkretnom materijom ispravni i prihvatljivi. Pored toga, omogućeno mu je da u najvećoj mogućoj meri obaveze koje će mu nametnuti ovaj kurs uklopi u svoje dnevne navike i druge poslovne i privatne dužnosti. On, zapravo ima priliku da se sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora dogovori u vezi sa tempom rada, to jest da zajednički utvrde datum za početak programa, te vreme i ritam održavanja časova koji će svi smatrati prihvatljivim.

Ova fleksibilnost rasporeda obaveza tokom edukacije karakteristična je i za poluindividualni seminar - kako se u praksi koristi bankarska garancija, koji polaznici pohađaju u paru. Dogovor u vezi sa terminima i ritmom sprovođenja predavanja, te sa vremenom za startovanje edukacije moguće je, pre svega zato što i ovde u obrazovnom procesu učestvuje mali broj osoba, budući da profesor radi sa dvoje kandidata. Važno je samo da potrebe svih njih budu zadovoljene, te će pored polaznika oko izrade plana delovanja biti konsultovani ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu naznačene institucije. Treba napomenuti i to da će osobe koje se opredele za ovakav partnerski rad imati mogućnost i da ostvare odličnu komunikaciju sa nadležnim stručnjakom koji vodi edukaciju, ali i da svoje kompetencije proširuju diskutujući sa svojim kolegom i međusobno razmenjujući informacije i iskustva vezana za konkretnu temu.

Polaznicima se nudi i opcija grupnog pohađanja časova, koja je organizovana tako da svi prijavljeni budu apsolutno ravnopravni, imaju ista prava i dužnosti. Da bi se osigurao kvalitet nastave, precizirano je da u cilju formiranja grupe mora postojati minimum četvoro zainteresovanih kandidata, ali i da ona ne može imati više od 8 članova. U prisusutvu tolikog broja osoba moguće je naime koordinirati obrazovnim procesom koji će biti veoma aktivan i dinamičan, a opet pružiti priliku svim pojedincima da u nastavi daju svoj maksimum. Kako bi svi članovi grupe bili potpuno jednako tretirani, nikome od njih neće biti dozvoljeno da radi prema rasporedu koji sam odredi, pošto nije moguće definisati termine i ritam rada koji će svima biti prihvatljivi. Stoga će za to biti zadužen koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora, a od polaznika se traži da se pridržavaju preciziranog datuma za startovanje programa, kao i generalno propisanog tempa sprovođenja edukacije.

Poseban model rada primenjuje se kod obučavanja zaposlenih u određenom preduzeću, koji je takođe moguće sprovoditi na standardni način, ali i preko interneta. Valja, međutim istaći da korporativni kurs i obuka - kako se u praksi koristi bankarska garancija, koji se odvija kroz klasične časove može da se održava na bilo kom mestu gde za to postoje adekvatni tehnički uslovi. Tako će polaznici moći da biraju između savremeno opremljenih prostorija neke poslovnice naznačene obrazovne institucije, svog radnog prostora ili neke treće pogodne lokacije koja poseduje tražene karakteristike. Vreme i učestalost sprovođenja predavanja, kao i termin startovanja programa za ove polaznike odrediće sporazumno ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.Koje oblasti proučava obuka i kurs - kako se u praksi koristi bankarska garancija?

Da bi se kandidati u potpunosti upoznali sa upotrebom jednog od najzastupljenijih instrumenta plaćanja u poslovnom svetu, specijalizovani seminar - kako se u praksi koristi bankarska garancija počeće detaljnim objašnjavanjem pomenutog sredstva za namirivanje obaveza. S tim u vezi prisutni će saznati da bankarska garancija predstavlja specifičan pravni posao, kada lice u statusu garanta na zahtev drugog subjekta preuzima na sebe obavezu da trećem licu, to jest korisniku garancije isplati utvrđeni iznos. Zatim će predavači govoriti o bitnim elementima ovog instrumenta plaćanja koji uključuju naziv i sedište primaoca i davaoca garancije, opis posla čija se realizacija obezbeđuje bankarskom garancijom, precizirani novčani iznos, rok važenja garancije, mesto i datum njenog izdavanja, te potpis davaoca garancije. Nakon toga će polaznici biti upoznati sa vrstama ovog platnog sredstva, pa će profesori posebno objasniti garanciju za uredno plaćanje, licitacionu garanciju, onu za dobro izvršenje posla, za vraćanje avansa, te uslovnu, bezuslovnu i akcesornu garanciju.

Na sledećim časovima ovlašćeni stručnjaci će objasniti kandidatima postupak izdavanja garancije u bankama, te ih upoznati sa takozvanim protestom garancije i međunarodnim pravilima URDG758 (Uniform Rules for Demand Guarantees) koja se primenjuju u cilju davanja garancije i kontragarancije. Prisutnima će takođe biti navedeni mnogi primeri iz prakse u cilju boljeg razumevanja problematike, a biće reči i o usklađenom protestu garancije i njegovoj primeni.

Svi prisutni na predavanjima koja obuhvata kurs i obuka - kako se u praksi koristi bankarska garancija saznaće i da se u međunarodnoj trgovini vrlo često koristi kontragarancija, kod koje se banka u zemlji davaoca obavezuje da, u korist određene banke u zemlji korisnika isplati iznos naznačen u garanciji, od čega će se naplatiti i sam korisnik. Predavači će se zatim osvrnuti na provizije i bankarske troškove koje je potrebno izmiriti u cilju izdavanja garancije, a potom će polaznike upoznati sa pravnom prirodom ovog platnog sredstva. U vezi sa tim će napomenuti da je bankarska garancija veoma zastupljena u poslovanju upravo zbog svoje prilagođenosti potrebama savremenog prometa, budući da može da bude realiovana zaista brzo i efikasno. Najveća njena prednost, zapravo leži u činjenici da poverilac može, ukoliko dužnik ne ispuni svoje obaveze da namiri svoja potraživanja bez pokretanja sudskog spora. Profesori će istaći da su garancije definisane kao jednostrani pravni posao, čije je izdavanje maksimalno pojednostavljeno.

U daljem toku edukacije polaznici će saznati kako i u kojim situacijama se poništava garancija, kao i koja prava ima nalogodavac posle isteka roka garancije. Nakon toga će profesori govoriti o ugovoru o nalogu, kojim se nalogoprimac obavezuje da za račun nalogodavca preduzme određene poslove i da za to dobije odgovarajuću nadoknadu. Prisutni će takođe biti informisani i o posledicama neispunjavanja obaveze pribavljanja bankarske garancije, a biće im predstavljena i pisana forma ovog dokumenta.

Dok traje obuka i kurs - kako se u praksi koristi bankarska garancija biće protumačeni i uslovi iz takozvane garancije „bez prigovora“, kada banka ne može da upućuje prigovore koje nalogodavac, u statusu dužnika može da ističe nakon obezbeđenja konkretne obaveze. Polaznici će potom biti upoznati sa postupkom izmene osnovnog ugovora i ustupanja prava iz garancije, a biće im objašnjena i primena ovog instrumenta plaćanja kao sredstva obezbeđenja u javnim nabavkama. Stručnjaci koji vode edukaciju definisaće i kako se polaže bankarska garancija u procesu unovčavanja imovine dužnika u stečaju, te koje su tačno obaveze banke, dužnika i garanta u primeni opisanog pravnog postupka.

Nakon završene obuke polaznici će biti kadri da donose ispravne odluke kada je u pitanju postupak naplate i obezbeđenje potraživanja, da pravilno formulišu klauzulu o bankarskoj garanciji prilikom ugovaranja nekog posla, te da sprovode proceduru vezanu za izdavanje navedeneog dokumenta. Takođe će moći da spreče eventualne probleme primenom odgovarajućih postupaka u cilju obezbeđivanja potraživaja.

Gde i u koje vreme se sprovodi seminar - kako se u praksi koristi bankarska garancija?

Polaznici koji se obučavaju u statusu radnika određene firme mogu praktično da biraju mesto na kome će pohađati predavanja, bilo da nastavu žele da prate uživo ili online. Ako rade na klasičan način, korporativni kurs i obuka - kako se u praksi koristi bankarska garancija može da se sprovodi u namenskim prostorijama određenog predstavništva navedene obrazovne institucije, u okviru prostora kompanije u kojoj rade kandidati, ali i na svakom drugom mestu gde postoje odgovarajući tehnički uslovi za neometani tok edukacije. Podrazumeva se da polaznici koji nastavu budu pratili preko interneta to mogu da čine sa lokacije koja im najviše odgovara, budući da za to koriste svoje računare. Kod ovakvog modela rada, datum za početak sprovođenja programa, termine i ritam održavanja časova u dogovoru će da odrede ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i lice koje zvanično istupa u ime firme čiji radnici prolaze kroz edukaciju.

Mesto na kome će se obučavati pojedinačni polaznici zavisiće od načina rada za koji se oni opredele. Tako će osobe koje budu želele da predavanja pohađaju online moći da se edukuju na bilo kom mestu koje im odgovara, pod uslovom da poseduju računar, stabilnu internet vezu, ali i da su pre početka nastave na svoj kompjuter instalirali specijalnu vrstu softvera. Za taj postupak će svakako dobiti sva uputstva koja su im potrebna, te će većina njih uspeti da ga obavi samostalno. Ipak, za sve kojima bude potrebna neka pomoć, obezbeđena je mogućnost da se svakoga dana u toku radnog vremena u tu svrhu obrate IT stručnjacima, zaposlenim u svakom predstavništvu organizatora.

Klasični način održavanja nastave podrazumeva da će kandidati, prema utvrđenom rasporedu dolaziti u najbližu poslovnicu navedene institucije i, u tamođnjim prostorijama koje su prilagođene svim savremenim obrazovnim standardima, pratiti frontalna predavanja.

Lokacija na kojoj će časove pohađati pojedinačni polaznici zavisiće, naravno od toga za koju se od prethodno pomenutih opcija opredele, ali oni u svakom slučaju imaju mogućnost da rade u grupi, u paru ili individualno. Osobe čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako se u praksi koristi bankarska garancija pratiće predavanja prema rasporedu koji za njih bude napravio ovlašćeni predstavnik organizatora i neće imati nikakvu mogućnost da na to utiču ličnim zahtevima. Neophodno je, naime da neko ko nije direktno uključen u nastavu odredi kada će tačno ona početi, kao i kojim danima i u koliko sati će se odvijati predavanja, jer će tako svi članovi grupe biti ravnopravni i moraće, uz manja ili veća odricanja da se prilagođavaju planu delovanja koji im je nametnut sa strane. Pravila predviđaju da u okviru jedne grupe može neometano da funkcioniše najviše osmoro kandidata, ali da ih takođe ne sme biti manje od četvoro. Taj broj se smatra optimalnim za uspostavljanje kvalitetne interakcije među pojedincima u kojoj će svako od njih moći da iskaže svoje mišljenje i usvoji prezentovane informacije.

Polaznici kojima ne prija izrazito aktivna grupna atmosfera, a opet ne žele da rade potpuno samostalno mogu da se odluče za poluindividualni model edukacije, kada predavač radi sa dvoje kandidata. Oni koji se opredele za partnerski rad imaju i priliku da se dogovore oko termina i ritma održavanja predavanja koji im oboma odgovaraju, ali i da preciziraju kada bi tačno želeli da ovaj program počne da se sprovodi. To će zatim saopštiti svom profesoru i koordinatoru za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, te će ako se ova ovlašćena lica saglase sa njihovim predlogom moći da se edukuju tempom koji najmanje remeti njihov dotadašnji način života.

Istu privilegiju imaće i polaznici koji odaberu individualni seminar - kako se u praksi koristi bankarska garancija, koji će sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom naznačene institucije sporazumno da odrede kada će nastava da počne, te u kojim terminima i koliko često će se odvijati predavanja. Pored toga će moći da rade prema sopstvenim mogućnostima, budući da će tada profesor podučavati samo jednog kandidata, te će moći da mu se maksimalno posveti. Iako se čini da je kod ovog modela predavač glavni nosilac obrazovnog procesa, polaznik nije pasivni primalac gotovih znanja, već se od njega očekuje da aktivno diskutuje sa nedležnim stručnjakom, postavlja pitanja i iznosi svoje stavove.

Po kom principu je organizovan kurs i obuka - kako se u praksi koristi bankarska garancija?

Pojedinačni kandidati imaju mogućnost da odaberu opciju standardnog praćenja predavanja ili edukaciju preko interneta. Oni čiji izbor bude klasična obuka i kurs - kako se u praksi koristi bankarska garancija imaće obavezu da, u određenim terminima dolaze u najbliže predstavništvo pomenute institucije i tamo, u prostorijama koje su opremljene svim savremenim nastavnim sredstvima prate izlaganja osvedočenih stručnjaka. Online seminar, međutim pruža polazniku priliku da časove pohađa preko svog računara na koji će, u tu svrhu morati pethodno da instalira namenski softver. To je prilično jednostavno uraditi, te kandidati mahom ne traže pomoć sa strane ali u svakom slučaju mogu da se, ako se za tim javi potreba obrate stručnjacima koji u okviru svakog predstavništva organizatora čine tim tehničke podrške.

Bilo da rade u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, prijavljeni mogu da se edukuju individualno i da uživaju u punoj posvećenosti nadležnog predavača. On najpre izlaže i tumači predviđeno gradivo, navodi odgovarajuće primere iz prakse i predlaže rešenja spornih pitanja, a potom podstiče kandidata da se uključi u razgovor, da pita sve šta mu nije jasno, saglašava se ili osporava ono što je rečeno. Čitav nastavni proes usmeren je na jednog polaznika, te se maksimalno uvažavaju njegove sklonosti i mogućnosti, ali i potreba da na odgovarajući način organizuje svoje vreme. Stoga mu je omogućeno da predloži termin kada bi mu odgovaralo da edukacija počne, kao i vreme i ritam održavanja predavanja koji će najlakše da usaglasi sa svojim ostalim obavezama. Taj raspored će, međutim postati validan tek kada ga prihvate ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u datoj poslovnici naznačene institucije, budući da potrebe svih učesnika u obrazovnom procesu moraju da budu jednako uvažene.

U ponudi organizatora nalazi se i poluindividualni seminar - kako se u praksi koristi bankarska garancija, kada dvoje polaznika zajedno pohađaju predavanja. Oni, takođe imaju priliku da svojim sugestijama utiču na raspored održavanja časova i tako angažovanje vezano za ovu edukaciju lakše usaglase sa svojim životnim ritmom. Takođe će jedno drugome predstavljati oslonac u radu, međusobno se pomagati i motivisati, te tako zajednički ostvariti predviđene rezultate.

Kandidati koji žele da se edukuju prema principima grupne nastave treba da znaju da će u nekim siuacijama biti potrebno da sačekaju dok se grupa ne oformi, pošto u tom cilju mora da postoji najmanje 4 osobe koje su zainteresovane za ovakav pristup. Jedna grupa, kako pravila definišu ne može da ima više od 8 članova, kako bi svima bilo omogućeno dovoljno vremena i prostora za lično isticanje i odgovarajući napredak. Niko od kandidata koji se budu obučavali na ovakav način neće imati mogućnost da svojim predlozima utiče na određivanje rasporeda predavanja niti datuma za početak edukacije, već će to biti isključivo nadležnost ovlašćenog predstavnika institucije organizatora.

Zaposlenima u određenim preduzećima, koji su zainteresovani za pomenuti program namenjen je korporativni kurs i obuka - kako se u praksi koristi bankarska garancija, koji može da se sprovodi uživo ili online. Valja, ipak napomenuti da klasični časovi u ovom slučaju mogu da se održavaju u prostoru određene poslovnice navedene institucije, u okviru firme za koju rade polaznici, ali i na svakom drugom mestu koje njima odgovara, a na kome postoje tehnički uslovi za neometani tok edukacije. Vreme početka seminara, te termine i učestalost odvijanja časova odrediće u dogovoru koordinator za nastavu u instituciji organizatora i osoba koja je zvanično ovlašćena od strane konkretne kompanije.

Koliko traje obuka i kurs - kako se u praksi koristi bankarska garancija?

Nastavnim planom je predviđeno da teme koje navedena edukacija obuhvata budu obrađene za 360 minuta to jest za 8 školskih časova, koji će se u vidu dvočasa od po 90 minuta držati tokom 4 dana.

Polaznici koji budu pohađali poluindividualni seminar - kako se u praksi koristi bankarska garancija ili se opredele za individualnu nastavu imaće isti broj časova, ali će njihov tempo rada da bude uslovljen dogovorom između samih kandidata, predavača i ovlašćenog predstavnika organizatora.

Oni za koje se sprovodi korporativna nastava imaće takođe 8 školskih časova, ali će njihov raspored da odredi ovlašćeni predstavnik kompanije u kojoj rade i koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije.

Gore navedeni plan delovanja važi zapravo isključivo za one čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako se u praksi koristi bankarska garancija, pošto tada samo ovlašćeni predstavnik organizatora ima pravo da definiše termine i ritam rada, te datum za početak seminara.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se u praksi koristi bankarska garancija"

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje