Kurs i obuka - Kako se upravlja ambalažom i ambalažnim otpadom

Smatra se da svi koji su nadležni za pakovanje i punjenje proizvoda koji se plasiraju na tržište treba da pohađaju predavanja koja obuhvata stručna obuka i kurs - kako se upravlja ambalažom i ambalažnim otpadom. Ova nastava će pružiti korisna znanja i onima koji se bave uvozom robe, kao i subjektima u čijoj se nadležnosti nalazi isporučivanje proizvoda. Podrazumeva se da se preporučuje da pomenutu edukaciju isprate i krajnji korisnici upakovanih proizvoda, kao i ostali koji su zainteresovani za navedenu oblast, bilo iz profesionalnih ili ličnih razloga.

U slučaju da ovaj obrazovni program žele da isprate zaposleni u određenom preduzeću, organizovaće se korporativna nastava koju će oni moći da prate preko interneta ili uživo. Ukoliko se odluče za klasične časove, moći će da na njih dolaze u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i da se obučavaju u okviru svoje firme, kao i na svakom drugom mestu na kome je moguće kvalitetno sprovesti obrazovni proces. Datum početka njihovog kursa, termine i učestalost održavanja časova zajedno će odrediti osoba koju je ovlastila konkretna kompanija i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora.

Osobe koje će nastavu pohađati pojedinačno takođe imaju mogućnost da rade preko interneta, ali i da se za njih sprovede klasični kurs i obuka - kako se upravlja ambalažom i ambalažnim otpadom. Za prvi tip edukacije moraće da se unapred pripreme, odnosno da na svoje računare instaliraju poseban namenski softver, za šta će od nadležnih stručnjaka dobiti sva potrebna uputstva. Ako ne budu mogli to samostalno da urade, mogu svakako da računaju na pomoć informatičara u svakom predstavništvu navedene institucije. Kandidati koji budu radili na standardni način dolaziće, međutim na časove isključivo u određeno predstavništvo organizatora.


Pojedinačni polaznici mogu da prate nastavu nezavisno od ostalih, u paru ili u grupi. Svi koji se opredele za individualnu edukaciju moći će da napreduju brzinom koja im odgovara s obzirom na to da tokom obrazovnog procesa neće imati kome da se prilagođavaju. Takođe će imati maksimalnu pažnju i posvećenost ovlašćenog stručnjaka, koji će sa svoje strane nastojati da tok obuke u najvećoj mogućoj meri prilagodi sposobnostima, predznanju i individualnim karakteristikama samog polaznika, kako bi mu olakšao rad. Prijavljenom će biti omogućeno da raspored po kome će se odvijati nastava maksimalno uskladi sa svojim potrebama i istakne kog datuma bi mu najviše valjalo da počne sa obukom, kao i kojim danima i u koje vreme bi želeo da ima časove. No, taj raspored može da počne zvanično da se koriste samo ako ga odobre ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u okviru navedene obrazovne institucije.

Pomenuti polaznici na raspolaganju imaju i poluindividualni seminar - kako se upravlja ambalažom i ambalažnim otpadom, kada ovlašćeni stručnjak istovremeno podučava dve osobe. Ovde kandidati funkcionišu kao partneri, međusobno se pomažu i upućuju, ali takođe imaju mogućnost da raspored rada u velikoj meri usklade sa svojim ustaljenim životnim ritmom. Moći će, dakle da se prvo jedno sa drugim, a zatim i sa nadležnim profesorom i predstavnikom pomenute obrazovne institucije dogovore oko datuma za početak obuke, kao i u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova.

Kandidatima koji žele da nova znanja usvajaju u dinamičnom radnom okruženju i u društvu više ljudi namenjena je grupna nastava, koje se organizaciono donekle razlikuje od prethodno pomenutih. Ovde, zapravo vreme održavanja časova, tempo rada i termin početka kompletnog programa određuje isključivo koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, a članovi grupe na to ni na koji način ne mogu da utiču. Valja, takođe napomenuti da na ovaj način nastavu zajedno može da prati najmanje četvoro kandidata, jer je sa manjim brojem osoba veoma teško organizovati raznovrsnu i kvalitetnu interakciju na kojoj se zapravo i bazira ovaj pristup. Pored toga, grupa najviše može da uključi 8 polaznika, budući da je sa više njih teško garantovati kvalitetnu edukaciju i individualni napredak svakog pojedinca.Svi koje interesuje stručna obuka i kurs - kako se upravlja ambalažom i ambalažnim otpadom moraju prvo da prođu postupak prijavljivanja. Za to je potrebno da nadležnom službeniku navedu svoje prezime i ime, datum rođenja i broj kontakt telefona. Ova procedura može da se obavi elektronskim putem, lično, u bilo kojoj poslovnici pomenute obrazovne institucije ili preko telefona. Kada bude završena registracija prijavljenih, organizator će sprovesti upis na seminar, kome svi kandidati moraju lično da prisustvuju i da donesu određena dokumenta, koja će predati ovlašćenom licu. Svi zvanični spisi koje u tu svrhu treba da pribave polaznicima će biti na vreme navedeni, a takođe će blagovremeno biti upoznati i sa svim ostalim važnim pojedinostima koje se odnose na ovu proceduru.

Kojim oblastima se bavi kurs i obuka - kako se upravlja ambalažom i ambalažnim otpadom?

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu propisuje obaveze i odgovornost preduzeća, uvoznika ili punilaca u pogledu izveštavanja nadležnih državnih organa i plaćanja naknade za ambalžu koju koriste. Svi koji budu pratili stručni seminar - kako se upravlja ambalažom i ambalažnim otpadom biće obavešteni da u obaveze preduzeća koje stvara naznačeni otpad spada selektivno razdvajanje i predaja otpada operateru koji ima licencu za upravljanje ambalažnim otpadom. Informacije koje se tiču odgovornosti i obaveza preduzeća koja generišu i plasiraju ambalažu su značajne zbog ekonomskih ušteda kompanija, koje ulaskom u sistem smanjuju svoje troškove prema državi i mogućnost da budu kažnjene zbog nepoštovanja nove zakonske regulative.

Polaznicima će biti objašnjeno da primena zakonske regulative iz oblasti hijerarhije otpada u Republici Srbiji počinje Zakonom o zaštiti životne sredine, kao osnove za donošenje zakona i podzakonskih akata kojima se regulišu konkretne oblast ili tehnička pitanja. Tu, između ostalih spada i Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu, kojim su jasno definisani uslovi koje ambalaža treba da ispuni pre stavljanja u promet, zatim upravljanje i izveštavanje o ambalaži i ambalažnom otpadu, ekonomski instrument ii druga pitanja vezana za ovu materiju. Nadležni stručnjaci će napomenuti da se odredbe ovog zakona primenjuju na ambalažu koja je proizvedena ili uvezena i sav ambalažni otpad koji je nastao privrednim aktivnostima u Srbiji, bez obzira na poreklo, način upotrebe ili vrstu materijala. Iz ovoga se izuzimaju kontejneri i velika sredstva za pakovanje u međunarodnom drumskom, vodnom, železničkom i vazdušnom transportu.

Na časovima koji slede profesori će govoriti o uslovima koje, u cilju stavljanja u promet ambalaža mora da ispunjava. Oni su propisani srpskim standardima koji se odnose na proizvodnju ambalaže (bezbednost i zdravstvena ispravnost upakovanog proizvoda), sastav (nizak nivo koncentracije teških metala), zatim ponovnu upotrebu (mogućnost reciklaže, kompostiranja ili biorazgradnje), te reciklažnu upotrebu u obliku energije (pogodnost za kontrolisanio spaljivanje uz iskorišćavanje oslobođene toplotne energije). Kandidatima će, pored toga biti naglašeno da proizvođač ili uvoznik mora da, uz ambalažu dostavi deklaraciju o usaglašenosti sa standardima i zakonskim zahtevima za stavljanje u promet.

Predavači će takođe napomenuti da se, prilikom identifikacije i obeležavanja ambalaže koriste skraćenice i simboli, propisani od strane Ministra, kojima se označavaju prirodna svojstva ambalažnih materijala. Oznake se nalaze na samoj ambalaži, na etiketi ili na priloženom uputstvu, kao vidljive, jasne, čitljive i trajne. Na taj način se olakšava sakupljanje, ponovna upotreba ili energetsko iskorišćavanje.

Na časovima koje obuhvata obuka i kurs - kako se upravlja ambalažom i ambalažnim otpadom biće reči i o nacionalnim ciljevima i planovima za smanjenje ambalažnog otpada. Oni su objavljeni u dokumentu Vlade Srbije, pod nazivom Plan smanjenja ambalažnog otpada, koji se inovira na svakih pet godina i obavezuju proizvođače, uvoznike i pakere da poštuju naznačene ciljeve. Tu se, pre svega misli na količinu ambalažnog otpada koju je moguće ponovo koristiti, količinu sirovina u ambalažnom otpadu koju je potrebno reciklirati, kao i količine pojedinih materijala u ukupnoj količini otpada koje je potrebno reciklirati.

Prisutni će saznati da je upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom zakonski regulisano članovima Zakona koji govore o preuzimanju otpada (obaveza proizvođača, punioca, uvoznika ili isporučioca da besplatno preuzme ambalažni otpad), o obezbeđenju prostora za preuzimanje, sakupljanje, razvrstavanje i privremeno skladištenje ambalažnog otpada, kao i o prosleđivanju komunalnog ambalažnog otpada i o otpadu koji je zagađen opasnim materijama. S tim u vezi ovlašćeni stručnjaci će naznačiti da je samostalno upravljanje ambalažnim otpadom od strane proizvođača, uvoznika ili punioca moguće samo uz dozvolu resornog Ministarstva. Za dobijanje takve dozvole potrebno je dostaviti dokumentaciju sa registracijom pravnog lica za odgovarajuću delatnost i planom o upravljanju ambalažnim otpadom. Dozvola se izdaje sa rokom važenja od pet godina, a plan sadrži podatke o vrsti ambalaže, načinu i učestalosti preuzimanja otpada od krajnjih korisnika, vrsti i kapacitetu opreme i postrojenja za sakupljanje, skladištenje i reciklažu, ali i o ukupnoj planiranoj količini otpada koji se prikuplja i reciklira. Prisutnima će biti objašnjeno i da organizacija može da svoje obaveze prenese na operatera koji je registrovan za delatnost prikupljanja, skladištenja i reciklaže otpada, zaključenjem odgovarajućeg ugovora.

Dok traje kurs i obuka - kako se upravlja ambalažom i ambalažnim otpadom nadležni predavači osvrnuće se i na izveštavanje javnosti i krajnjih korisnika o načinu i mestu sakupljanja ambalaže i o mogućnostima reciklaže ambalažnog otpada, putem medija javnog informisanja ili interneta. Naglasiće da je to obaveza operatera otpada, dok su proizvođači, uvoznici, punioci i isporučioci dužni da svake godine, do 31. marta dostave Agenciji za zaštitu životne sredine izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom. On bi trebalo da sadrži podatke o pravnom licu, količinama i vrstama ambalaže koje su proizvedene ili uvezene za obavljanje sopstvene delatnosti, količinama i vrstama ambalaže kojima upravlja samostalno ili posredstvom operatera, kao i o količini sirovina koje su prikupljene i reciklirane i o drugim relevantnim pojedinostima.

Nadležni profesori će istaći da se ekonomski instrumenti, tačnije sredstva koja Republika Srbija koristi za upravljanje otpadom preko Fonda za zaštitu životne sredine, prikupljaju naknadom koju plaćaju isporučioci upakovanih proizvoda, prema količini, vrsti, sastavu ili materijalu i nameni ambalaže. Zakon definiše i depozitni i kaucijski sistem za jednokratnu ambalažu, kao i kauciju za hemikalije. Nadzor nad primenom zakona, u domenu upravljanja otpadom, vrše inspektori za zaštitu životne sredine, dok su za domen stavljanja proizvoda u promet nadležni tržišni inspektori Ministarstva trgovine.

Pre no što se edukacija okonča, ovlašćeni stručnjaci će napomenuti da se smisao Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu ogleda u održivom upravljanju pomenutim otpadom, a u svrhu očuvanja prirodnih resursa, zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, razvijanja savremenih tehnologija za proizvodnju ambalaže, optimizacije sistema upravljanja otpadom, te funkcionisanja tržišta i sprečavanja trgovinskih prepreka i ograničavanja konkurencije na tržištu.

Kada i na kom mestu se održava seminar - kako se upravlja ambalažom i ambalažnim otpadom?

Za osobe su zaposlene u nekom preduzeću i žele da pohađaju pomenuti obrazovni program biće organizovana korporativna obuka i kurs - kako se upravlja ambalažom i ambalažnim otpadom. Ovi polaznici radiće prema rasporedu koji zajednički budu napravili zvanični reprezent njihove firme i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji. Takođe će imati priliku da predavanja prate online, u prostoru koji sami budu odredili ili, pak da pohađaju klasične časove u najbližoj poslovnici organizatora, u svom radnom okruženju ili na nekom drugom mestu koje im odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za valjano sprovođenje obrazovnog procesa.

Kandidati koji pojedinačno pohađaju obuku mogu da rade na klasičan način i da na časove, prema definisanom rasporedu dolaze u najbliže predstavništvo organizatora. Uz to im je na raspolaganju online kurs, a ako ga odaberu obavezni su da prethodno na svoj kompjuter instaliraju tačno određenu vrstu softvera, bez koga neće moći da prate nastavu preko interneta. Ovo je jedan jednostavan informatički zadatak, pa se smatra da većina prijavljenih može da ga obavi samostalno, ali je organizator ipak za one koji se ne snađu obezbedio mogućnost kontakta sa informatičkim stručnjacima u svakoj poslovnici navedene institucije, koji će pružiti potrebnu tehničku podršku.

Polaznici koji budu želeli da nastavu prate u društvu još nekoliko osoba mogu da traže da se za njih organizuje grupni kurs i obuka - kako se upravlja ambalažom i ambalažnim otpadom. Oni moraju, međutim da se prilagode terminima za održavanje časova koje bude unapred odredio ovlašćeni koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Takođe će biti obavezni da poštuju predviđeni ritam rada i vreme početka seminara, a treba da znaju da će u nekim situacijama morati da sačekaju određeno vreme dok se grupa ne oformi, to jest dok se za ovakav način rada ne prijavi najmanje četvoro ljudi. U cilju očuvanja visokog kvaliteta edukacije, nastavu na ovaj način zajedno može da prati najviše osmoro kandidata.

Svi koji budu želeli da se obučavaju zajedno sa još jednim kolegom, odnosno koji odaberu poluindividualni nastavu moći će, međutim da značajno utiču na formiranje rasporeda po kome će se raditi. Oni će najpre jedno sa drugim da se dogovore u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova, kao i oko datuma za početak kursa i taj predlog će izneti svom profesoru i ovlašćenom predstavniku institucije organizatora. Ukoliko ova službena lica budu smatrala da je raspored koji su kandidati napravili prihvatljiv, proglasiće ga zvaničnim prema njemu će se odvijati nastava do kraja edukacije.

Osobe koje žele da rade samostalno, odnosno nezavisno od ostalih polaznika mogu da pohađaju individualni seminar - kako se upravlja ambalažom i ambalažnim otpadom. Budući da tokom nastave nemaju kome da se prilagođavaju, moći će da odrede kada će kurs da počne, kao i kojim danima i u koje tačno vreme će da se održavaju časovi. Ako predloženi raspored odobri zvanični profesor i koordinator za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije, on će postati validan i to će kandidatima koji se budu edukovali na ovakav način omogućiti da se lakše organizuju i da program prate bez puno stresa i opterećenja.

Na koji način se sprovodi obuka i kurs - kako se upravlja ambalažom i ambalažnim otpadom?

Svi koji su na edukaciju prijavljeni kao fizička lica mogu da prate predavanja online, a za njih može da se organizuje i klasični kurs i obuka - kako se upravlja ambalažom i ambalažnim otpadom. Za prvi tip seminara moraće da se blagovremeno pripreme i da na svoje kompjutere samostalno instaliraju specijalni tip softvera. Ako im to ne pođe za rukom, mogu svakog dana tokom radnog vremena da se obrate za pomoć IT stručnjacima u bilo kom predstavništvu organizatora. Oni koji budu želeli da predavanja prate uživo dolaziće u tu svrhu u najbliže predstavništvo organizatora, prema utvrđenom rasporedu i tamo se obučavati u prijatnom okruženju i u prostoru koji je opremljen prema svim savremenim obrazovnim standardima.

Nezavisno od toga za koju se od prethodno pomenutih varijanti polaznici opredele, biće u mogućnosti da nastavu prate pojedinačno, to jest da budu jedini koje će nadležni predavač podučavati tokom kursa. Biće u prilici da tako jasno sagledaju svoj napredak i, kroz komunikaciju sa profesorom dobiju sva potrebna objašnjenja. Kandidatima koji odaberu ovaj pristup biće omogućeno i da obaveze vezane za ovaj seminar jednostavnije uklope u svoj ustaljeni životni ritam, tako što će odrediti vreme početka obuke, termine i učestalost održavanja časova. Da bi taj raspored počeo zvanično da se koristi, moraju ga najpre odobriti ovlašćeni predstavnik pomenute institucije i profesor koji je zadužen za konkretnog polaznika.

Organizator je pojediničnim kandidatima ponudio i mogućnost praćenja nastave u paru. Dakle, svi koji budu želeli da pohađaju poluindividualni seminar - kako se upravlja ambalažom i ambalažnim otpadom predavanjima će prisustvovati zajedno sa još jednim kolegom i praktično funkcionisati kao tandem tokom obrazovnog procesa. Takođe će biti u prilici da značajno utiču na termine i učestalost održavanja časova, kao i na vreme početka obuke, pošto će o tim detaljima moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i ovlašćenim koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora.

Grupna nastava osmišljena je kao zajednički rad minimum četvoro, a najviše osmoro polaznika. Da bi svi članovi grupe bili ravnopravni, nikome neće biti dozvoljeno da iznosi svoje predloge vezane za raspored rada, pošto se pretpostavlja da bi kandidati imali različite ideje kada je to u pitanju. Odlučeno je zbog toga da će termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme početka kursa da odredi ovlašćeni koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu pomenute institucije, a od članova grupe se očekuje da mu se prilagode i slede ga do kraja sprovođenja programa.

U situaciji kada se zvaničnom predstavniku pomenute obrazovne institucije obrati rukovodstvo ili reprezent neke kompanije sa željom da njihovi radnici pohađaju navedenu edukaciju, sprovešće se korporativna obuka i kurs - kako se upravlja ambalažom i ambalažnim otpadom. Polaznici tada mogu da rade preko interneta i da sami odrede lokaciju na kojoj će se edukovati, a ako se odluče za klasične časove, moći će da biraju između nekoliko mesta za njihovo održavanje. Nudi im se mogućnost da u tu svrhu dolaze u odgovarajuće predstavništvo organizatora, da se edukuju u okviru svoje firme, kao i na svakom drugom mestu na kome za to postoje predviđeni tehnički uslovi. O karakteristikama koje lokacija za održavanje časova mora da poseduje na vreme će koordinator za nastavu u instituciji organizatora obavestiti osobu koja je za to ovlašćena od strane konkretne kompanije, a ova dva službena lica će zajedno odrediti i vreme početka obuke, kao i termine i učestalost održavanja časova.

Koliko po planu traje kurs i obuka - kako se upravlja ambalažom i ambalažnim otpadom?

Nastavni fond predviđen za ovu edukaciju ukupno obuhvata 8 školskih časova, tačnije rečeno 360 minuta. Predviđeno je da se tokom 4 dana održavaju dvočasi, tako da će kandidati ukupno biti angažovani 4 puta po 90 minuta.

Osobe koje budu pohađale poluindividualni seminar - kako se upravlja ambalažom i ambalažnim otpadom, kao i polaznici koji budu radili odvojeno od ostalih takođe će imati 8 časova, ali ne obavezno i isti raspored. U vezi sa terminima i učestalošću održavanja predavanja oni će moći da se dogovore sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom organizatora, te tako odrede one koji će im najviše odgovarati.

Korporativna nastava takođe će trajati 360 minuta, ali će tada vreme i ritam održavanja predavanja sporazumno da odredi koordinator za nastavu u datoj poslovnici navedene institucije i osoba koja je za to ovlašćena od strane firme čiji radnici pohađaju obuku.

Gore navedeni plan delovanja validan je samo za situaciju kada se sprovodi grupna obuka i kurs - kako se upravlja ambalažom i ambalažnim otpadom, pošto tada sve pojedinosti obrazovnog procesa utvrđuje isključivo koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, a članovi grupe na to ne mogu da utiču.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se upravlja ambalažom i ambalažnim otpadom"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje