Kurs i obuka - Kako se upravlja kvalitetom u farmaceutskim organizacijama

Smatra se da bi svi koji rade u farmaceutskim institucijama, odnosno oni koje se bave proizvodnjom lekova i medicinskih sredstava, kao i njihovom distribudijom i prometom trebalo da pohađaju specijalizovani seminar - kako se upravlja kvalitetom u farmaceutskim organizacijama. Takođe je preporučljivo da se sa temama koje obuhvata pomenuti kurs upoznaju i pripadnici top i srednjeg menadžmenta, koji funkcionišu u pomenutoj oblasti.

Svi koji bi želeli da pohađaju ovu obuku treba najpre da se za to prijave u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, elektronskim putem ili pozivom nekog od telefonskih brojeva organizatora. U cilju prijavljivanja potrebno je da navedu svoje lične podatke, odnosno ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Kada se završi ova procedura, sprovešće se upis na kurs kome svi prijavljeni moraju da lično prisustvuju i da tom prilikom ovlašćenom licu predaju određena dokumenta, koja će im prethodno biti tačno navedena kako bi mogli da se adekvatno pripreme i na vreme ih pribave.

Osobe koje su na nastavu prijavljene kao pojedinci mogu da pohađaju klasične časove, na koje će prema definisanom rasporedu dolaziti u najbliže predstavništvo navedene institucije. Tamo će raditi u prijatnom okruženju i u prostorijama koje su opremljene prema svim savremenim obrazovnim standardima. Na raspolaganju im je i online obuka i kurs - kako se upravlja kvalitetom u farmaceutskim organizacijama, za koju će međutim morati da se unapred pripreme i da na svoje kompjutere instaliraju specijalni tip softvera. To nije posebno komplikovan zadatak i kandidati uglavnom uspevaju da ga obave samostalno, ali je u svakom slučaju organizator za one kojima to ne pođe za rukom obezbedio tehničku podršku, koju će pružiti IT stručnjaci u svakoj poslovnici naznačene institucije.


Bilo za koju od pomenutih varijanti da se odluče, pojedinačni polaznici mogu da rade u grupi, odnosno da časove pohađaju zajedno sa još nekoliko drugih osoba. Veličina grupe, to jest broj ljudi koji zajedno prate predavanja određen je vrlo preciznim pravilima, jer je to način da se obezbedi kvalitetno obrazovno delovanje i individualni napredak svakog pojedinca. Tako će osobe koje odaberu ovaj pristup morati ponekad da sačekaju dok se grupa ne formira, pošto se to može desiti tek kada se za ovakav tip edukacije prijavi najmanje četvoro ljudi. Pored toga, u sastavu jedne grupe nastavu može da prati najviše osmoro kandidata kako bi svako od njih postigao predvidjene rezultate i mogao aktivno da učestvuje u edukaciji. Budući da je potrebno da grupa funkcioniše kao jedinstvena celina i da njeni članovi budu u potpunosti ravnopravni, nikome od njih neće biti omogućeno da odlučuje u vezi sa rasporedom po kome će se raditi niti da iznosi neke predloge koji se na to odnose. Vreme početka kursa, termine i ritam održavanja časova unapred će precizirati koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, a polaznici će morati da se do kraja sprovođenja programa pridržavaju rasporeda koji im bude zvanično saopšten.

Ovim kandidatima na raspolaganju je i poluindividualni kurs i obuka - kako se upravlja kvalitetom u farmaceutskim organizacijama. Tada časove zajedno pohađa dvoje ljudi, koji praktično funkcionišu kao tandem u nastavi i međusobno se pomažu i dopunjuju, te na taj način proces učenja čine dinamičnijim, zanimljivijim, a samim tim i lakšim. Ovde je vrlo važno da polaznici budu spremni na kvalitetnu dvosmernu komunikaciju, pošto će i na taj način proširivati i produbljivati svoja znanja i brže dolaziti do željenih rezultata. Imajući u vidu činjenicu da u opisanom obrazovnom procesu učestvuje relativno mali broj osoba, moguće je ispuniti većinu želja kandidata koje se odnose na raspored po kome će se odvijati edukacija. Oni će, dakle najpre jedno sa drugim, a potom i sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora moći da se dogovore i odluče kog datuma će obuka da počne, kao i kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja.

Oni koji smatraju da se najbolji obrazovni rezultati postižu samostalnim delovanjem mogu da se odluče za individualnu nastavu i budu jedini koje će ovlašćeni predavač podučavati tokom naznačenog kursa. Zahvaljujući tome, moći će da predviđena znanje i veštine usvajaju brzinom koja im odgovara, ali i da deluju u skladu sa svojim sposobnostima i mogućnostima, o čemu će se takođe voditi računa tokom organizovanja ovog obrazovnog procesa. Stručnjak koji vodi edukaciju će moći jasno da sagleda koliko je predznanje konkretnog polaznika i na koji način mu najviše odgovara da se izlaže odgovarajuće gradivo, te će mu tako omogućiti da u predviđenom vremenskom intervalu lako i brzo savlada sve što se od njega očekuje. Između predavača i kandidata će se uspostaviti kvalitetna komunikacija, tokom koje će oni diskutovati o konkretnoj temi, a prijavljeni će biti slobodan da iznese svoje mišljenje, ali i da pita sve ono što mu nije jasno u vezi sa gradivom. Takođe će biti u prilici i da naznači datum koji mu najviše odgovara za početak celokupnog programa, kao i vreme i učestalost sprovođenja predavanja koji bi se najbolje uklopili u njegovu ustaljenu rutinu. Taj raspored će početi zvanično da se primenjuje tek nakon što ga u potpunosti odobri ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, a ako bude potrebno da se on u određenom smislu promeni svakako će se voditi računa o željama konkretnog kandidata i nastojaće se da finalna verzija rasporeda što više bude u skladu sa onom koju je sam napravio.Osobe koji rade u nekoj firmi i zainteresovane su za ovaj obrazovni program moći će da pohađaju korporativni seminar - kako se upravlja kvalitetom u farmaceutskim organizacijama. One će biti u prilici da predavanja prate preko interneta, ali i uživo, kada će moći da biraju između nekoliko lokacija za održavanje takvih klasičnih časova. Nudi im se, dakle da na njih dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, ali i da se edukuju u adekvatnom prostoru svoje firme, te na svakom drugom mestu gde za to postoje potrebni tehnički uslovi. Datum početka njihovog kursa, termine održavanja časova i njihovu učestalost zajedno će odrediti ovlašćeni predstavnik preduzeća u kome rade i koordinator za nastavu u okviru naznačene obrazovne institucije.

Šta proučava obuka i kurs - kako se upravlja kvalitetom u farmaceutskim organizacijama?

Menadžment kvalitetom u lancu snabdevanja usmeren je ka većoj usklađenosti svih povezanih funkcija u distrubuciji, tokovima robe i informacija. Predavači će stoga, kada startuje kurs i obuka - kako se upravlja kvalitetom u farmaceutskim organizacijama objasniti da su praksa dobre proizvodnje (GMP) i dobra praksa distribucije (GDP) osnovni standard i uslov za dobijanje dozvole koja omogućava proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko. Istaći će da priroda farmaceutskih proizvoda i njihova potencijalna zloupotreba čine farmaceutsku industriju jednom od najregulisanijih privrednih grana sa brojnim implikacijama koje primena standarda za upravljanje kvalitetom ima na razvoj poslovanja u lancu farmaceutskog snabdevanja.

Polaznicima će biti napomenuto da filozofija kvaliteta u farmaceutskom lancu snabdevanja podrazumeva da za merenje uspešnosti poslovanja nije dovoljna samo ostvarena prodaja, nego se u analizu uključuju i druga merila uspešnosti, recimo zadovoljstvo kupaca, doprinos profitu organizacije, tržišno učešće, retenciona stopa. Farmaceuti uvek deluju u interesu zaštite zdravlja i bezbednosti građana, ne nabavljaju, ne prodaju, ne izdaju proizvode u koje sumnjaju po pitanju kvaliteta, efikasnosti ili bezbednosti. Svi koji budu pratili seminar - kako se upravlja kvalitetom u farmaceutskim organizacijama biće obavešteni da farmaceutski proizvodi koji se stavljaju u promet moraju da imaju odgovarajuće dozvole koje se dobijaju od proizvođača koji poseduju licencu za promet lekovima i medicinskim sredstvima i posluju u skladu sa principima dobre distributivne prakse. To praktično znači da se distribuiraju proizvodi koji su u originalnom pakovanju, neotvoreni, sa rokom upotrebe koji je odgovarajući, a da svaki proizvod za koji se sumnja da ima lažnu deklaraciju treba prijaviti Ministarstvu zdravlja i povući iz daljeg snabdevanja. Stručnjaci koji vode edukaciju naglasiće da profesionalna odgovornost farmaceuta podrazumeva kontrolu nad proizvodima koji se nabavljaju i prodaju, ali i nad pakovanjima, označavanjem, uputstvima za pacijente, kao i analizu podataka o broju pacijenata, najčešćim dijagnozama i učestalosti određenih oboljenja. Na osnovu takvih podataka i potrošnje u prethodnim periodima se prave planovi nabavki za naredni period.

Kandidati će saznati i da je za farmaceutsku industriju značajno praćenje robe u lancu snabdevanja, jer velika količina farmaceutskih proizvoda koja se distribuira širom sveta povećava i mogućnost falsifikovanja i nelegalne trgovine. Interes svakog proizvođača je uvođenje sledljivosti robe, pošto se tako povećava kvalitet poslovanja i obezbeđuje sigurnost akterima na tržištu i krajnjim korisnicima. U današnje vreme je lanac praćenja podataka postao zakonska obaveza i integrisani deo menadžment sistema u farmaceutskom lancu snabdevanja. Tržište koje ima sve zahtevnije potrebe nameće farmaceutskoj industriji visoke standarde i stalan rad svake kompanije na unapređenju sistema upravljanja kvalitetom.

Dok traje obuka i kurs - kako se upravlja kvalitetom u farmaceutskim organizacijama govoriće se i o standardizovanim menadžment sistemima, koji su relevantni za upravljanje kvalitetom u farmaceutskom lancu snabdevanja i baziraju se na specifikovanim zahtevima iz međunarodnog skupa standarda i preporuka ISO 9001. Organizacija bi trebalo da pokaže da je sposobna da dosledno obezbeđuje proizvode ili usluge koje ispunjavaju zahteve i povećavaju zadovoljstvo korisnika zbog efektivne primene i stalnih poboljšanja sistema. Standardi su primenljivi na svaku organizaciju i obuhvataju organizacionu strukturu, odgovornosti subjekata u oraganizaciji, procese i resurse koji su potrebni za upravljanje sistemom. Prisutnima će biti objašnjeno da se standardi iz serije ISO 9001 sastoje od objašnjenja za koncept sistema upravljanja i rečnika termina koji se koriste, zatim kriterijuma koji moraju da se ispune da bi se radilo u skladu sa standardom i da bi se dobio sertifikat, smernica za poboljšanje performansi (osam principa menadžmenta kvalitetom) koje viši menadžment koristi za usmeravanje organizacije prema zahtevima svih zainteresovanih strana, a ne samo klijenata.

Profesori će, najzad istaći da osim poboljšanja poslovne sposobnosti i produktivnosti, uvođenje upravljanja kvalitetom unapređuje ostvarivanje poslovnih ciljeva, jer i zakonska regulativa u Republici Srbiji propisuje obavezno posedovanje sertifikata ISO 9001, kao uslova za učestvovanje na tenderima.

Kada i gde se održava kurs i obuka - kako se upravlja kvalitetom u farmaceutskim organizacijama?

Ukoliko ovu edukaciju žele da pohađaju radnici neke firme biće im ponuđen korporativni seminar - kako se upravlja kvalitetom u farmaceutskim organizacijama. Oni će raditi prema rasporedu koji sporazumno odrede ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i lice koje je za to ovlastila njihova kompanija. Ukoliko budu nastavu pratili uživo, moći će da na časove dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije, ali i da se obučavaju u okviru svog preduzeća, kao i na bilo kom drugom mestu koje im odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. U slučaju da se odluče za online edukaciju, biće u prilici da predavanja prate na bilo kom mestu koje smatraju pogodnim, ukoliko tamo ima stabilne internet konekcije.

Oni koji budu edukaciju pratili pojedinačno takođe će biti u prilici da rade na klasični način i da na časove, u određenim terminima dolaze u najbliže predstavništvo organizatora. Pored toga, nudi im se i online obuka, ali u tu svrhu moraju prethodno na svoje kompjutere da instaliraju posebnu vrstu softvera, bez koje neće moći da pohađaju nastavu preko interneta. Za taj postupak dobiće sva potrebna uputstva i smernice i najverovatnije uspeti da ga obave samostalno. Ako se budu susreli sa nekim problemima ili budu želeli nešto da pitaju, svakog dana tokom radnog vremena mogu da se obrate za pomoć informatičkim stručnjacima u bilo kom predstavništvu organizatora.

Polaznici kojima je veoma važno da obaveze vezane za ovaj program uklope sa svojim ostalim dužnostima i načinom života koji vode mogu da traže da se za njih sprovede individualna obuka i kurs - kako se upravlja kvalitetom u farmaceutskim organizacijama. Oni će, dakle moći da naznače datum za početak seminara, termine i ritam održavanja časova koji bi im najviše odgovarali, a ukoliko za to dobiju saglasnost svog predavača i ovlašćenog predstavnika pomenute obrazovne institucije, moći će da čitav kurs prođu prema rasporedu koji su sami odredili.

Istu privilegiju imaće i dvoje kandidata koji budu pratili poluindividualnu nastavu, budući da će im biti omogućeno da se najpre jedno sa drugim dogovore i istaknu vreme i ritam održavanja časova, kao i termin početka kursa koji bi se najbolje uklopili u njihov način života i ostale obaveze koje imaju. Konačnu verziju rasporeda utvrdiće, međutim zajedno sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije, jer u tom postupku moraju ravnopravno učestvovati svi oni koji su obuhvaćeni pomenutim obrazovnim procesom.

Osobe čiji izbor bude grupni kurs i obuka - kako se upravlja kvalitetom u farmaceutskim organizacijama neće, međutim moći uopšte da odlučuju u vezi sa rasporedom po kome će se odvijati edukacija. Ovde će, zapravo vreme početka kursa, termine i učestalost održavanja časova da odredi jedino koordinator za nastavu u instituciji organizatora, a od polaznika se očekuje da se dobijenom rasporedu, uz manje ili veće ustupke u potpunosti prilagode i slede ga do kraja seminara. Da bi grupna nastava mogla adekvatno da se odvija, potrebno je tačno odrediti broj osoba koje na ovaj način mogu da prisustvuju časovima.

Po kom principu se odvija seminar - kako se upravlja kvalitetom u farmaceutskim organizacijama?

Svi koji su na edukaciju prijavljeni kao fizička lica mogu predavanja da prate online ili, pak da traže da se za njih održi klasična obuka i kurs - kako se upravlja kvalitetom u farmaceutskim organizacijama. Za prvi tip nastave moraće da se blagovremeno pripreme i da na svoje kompjutere instaliraju poseban namenski softver. Ovaj postupak većina kandidata uspeva da obavi samostalno, pošto nije posebno komplikovan, ali ni oni koji se u tome ne budu snašli ne treba da brinu, jer je u svakoj poslovnici naznačene institucije obezbeđena tehnička podrška koju će pružiti odgovarajući stručnjaci, bilo kog dana tokom radnog vremena. Oni koji se opredele za standardni tip predavanja dolaziće u određeno vreme u najbližu poslovnicu organizatora.

Nezavisno od toga da li žele da rade na standardni način ili preko interneta, ovi polaznici mogu da se edukuju nezavisno od ostalih, to jest da pohađaju individualnu nastavu. Budući da se ona odvija prema principu „jedan na jedan“, nadležni predavač će moći jasno da sagleda kakve su mogućnosti konkretnog polaznika, njegovo predznanje i brzina kojom usvaja nove informacije, te će u skladu sa tim kreirati svoj predavači rad i odrediti visinu zahteva koje postavlja pred kandidata, kao i tempo obrazovnog delovanja. Na taj način će mu dati priliku da u potpunosti pronikne u datu problematiku i kvalitetno usvoji predviđena znanja i veštine, koje će kasnije moći da aktivno primenjuje u praksi. Svako ko odabere ovaj tip edukacije moći će da navede vreme održavanja časova, tempo delovanja i datum početka kursa koji bi mu najviše odgovarali, a da bi zaista mogao da deluje prema rasporedu koji je napravio moraće prethodno da dobije punu saglasnost svog predavača i ovlašćenog predstavnika pomenute obrazovne institucije.

Raznovrsna i bogata ponuda organizatora pojedinačnim kandidatima nudi i mogućnost da se za njih sprovede poluindividualni kurs i obuka - kako se upravlja kvalitetom u farmaceutskim organizacijama. Tada ovlašćeni stručnjak podučava dvoje polaznika, koji se međusobno pomažu i sarađuju i tako olakšavaju proces učenja. Oni će, uz to moći i da značajno utiču na kreiranje rasporeda po kome će se raditi, jer će biti u poziciji da se najpre između sebe, a zatim i sa svojim predavačem i zvaničnim reprezentom navedene obrazovne institucije dogovaraju oko svih detalja koji se odnose na obrazovni proces. Tako će odrediti vreme početka kursa, termine i učestalost održavanja časova koji će im svima odgovarati.

Oni koji se odluče za grupnu nastavu radiće zajedno sa više polaznika. Ovde je naglašen socijalni element učenja, te kandidati ostvaruju predviđene ciljeve kroz međusobnu saradnju, dopunjavanje i pomaganje. Tako svi povećavaju radnu aktivnost i bivaju uključeni u interakciju na kojoj i počiva ovaj obrazovni proces. Kako kod ovog tipa nastave više ljudi zajedno prisustvuju predavanjima, nije moguće napraviti raspored koji će istovremeno svima da odgovara. Zbog toga prijavljenima neće biti dozvoljeno da u vezi sa tim iznose svoje zahteve, već će vreme održavanja časova, tempo rada i termin početka celokupnog programa da odredi koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora, a kandidati će biti obavezni da se dobijenog rasporeda pridržavaju i u vezi sa tim neće moći da ulažu bilo kakve prigovore.

Ukoliko je potrebno organizovati nastavu za radnike nekog preduzeća, organizator će ponuditi korporativni seminar - kako se upravlja kvalitetom u farmaceutskim organizacijama. Ovi polaznici mogu časove da pohađaju preko interneta ili uživo, kada će moći da na njih dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije, da se edukuju u odgovarajućem prostoru svoje kompanije, kao i na svakom drugom mestu na kome postoje potrebni tehnički uslovi za kvalitetno održavanje i praćenje predavanja. Termine održavanja njihovih časova, vreme početka kursa i generalni tempo delovanja zajedno će odrediti koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora i osoba koja istupa u ime konkretne firme.

Koliko će da traje obuka i kurs - kako se upravlja kvalitetom u farmaceutskim organizacijama?

Za polaznike čiji izbor bude grupni kurs i obuka - kako se upravlja kvalitetom u farmaceutskim organizacijama, s obzirom na to da kod ovakvog tipa obrazovnog rada o svim detaljima nastave odlučuje koordinator u instituciji organizatora, a članovi grupe ne mogu nikako da utiču na formiranje rasporeda po kome će se raditi.

Korporativna nastava jednako će imati isti fond časova, ali će tada vreme održavanja časova i njihov ritam zajedno da odrede ovlašćeni predstavnik firme koja radnike upućuje na edukaciju i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Kada je u pitanju individualni seminar - kako se upravlja kvalitetom u farmaceutskim organizacijama i nastava koja se prati u paru predviđen je isti broj časova, ali i mogućnost da polaznici, u dogovoru sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom pomenute obrazovne institucije naprave raspored koji će im svima odgovarati.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se upravlja kvalitetom u farmaceutskim organizacijama"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje