Kurs i obuka - kako se utvrđuje carinska vrednost robe

Kako je za uspeh svakog prometa robe sa inostranstvom od ključne važnosti da se odredi tačan iznos PDV – a (Porez na dodatu vrednost) i drugih uvoznih dažbina, stručna obuka i kurs – kako se utvrđuje carinska vrednost robe namenjena je svim privrednim subjektima, koji se na području naše zemlje bave uvozom. Teme koje će biti obrađene tokom pomenute edukacije, svakako su veoma korisne i za one koji rade kao carinski agenti ili carinski zastupnici, obično u većim špediterskim kompanijama. S obzirom na to da je posao ovih osoba usmeren upravo na komunikaciju sa carinskim službama, u cilju pojednostavljivanja i ubrzavanja uvozne procedure, oni moraju besprekorno da poznaju sve carinske i druge propise. Naravno da bi bilo preporučljivo da predavanja, koja će se održavati u okviru naznačenog seminara prate i osobe zadužene za davanje pravnih i ostalih saveta u okviru firmi koje se bave uvozom, ali i svi oni koji na neki način mogu da utiču na prikazivanje vrednosti robe u carinskoj deklaraciji, na osnovu čega se direktno određuje odgovarajuća carinska stopa i iznos ostalih dažbina.

Organizator pomenute nastave predvideo je različite mogućnosti za praćenje predavanja, kako bi svakom polazniku omogućio da ovaj obrazovni rad uskladi sa svojim drugim poslovnim i privatnim obavezama. Onima koji preferiraju samostalnu delatnost i učenje u mirnoj atmosferi, namenjen je individualni model edukacije organizovan prema principu „jedan na jedan“. To znači da će ovlašćeni profesor časove da drži samo jednom kandidatu, koji će usled malog broja učesnika u obrazovnom procesu imati mogućnost da predloži datum za početak nastave, ali i vreme i učestalost održavanja časova koje smatra najpogodnijim. Da bi se ovaj raspored rada usvojio, neophodno je međutim da ga prihvate profesor koji vodi obuku i zvanični predstavnik institucije organizatora. Po gotovo istom obrascu sprovodi se poluindividualni seminar - kako se utvrđuje carinska vrednost robe, uz jedinu razliku što tada časove zajedno prate dva polaznika.

Onima koji su navikli da uče i stiču nove veštine u neprestanoj komunikaciji sa drugim osobama namenjen je grupni način rada, a pojedinci koji se opredele za ovakav vid edukacije će, u nekim situacijama morati da sačekaju početak nastave. Radi se o tome da je najpre neophodno formirati grupu, što se ne može uraditi bez dovoljnog broja prijavljenih kandidata. Pravilima je, zapravo predviđeno da u okviru jedne grupe ne može biti više od 8 polaznika, a opet predavanja neće moći da se sprovode ukoliko ih bude manje od četvoro. Da bi svaki član grupe mogao da uživa isti status kao i ostali, ni jednom od njih neće biti dozvoljeno da prema svojim potrebama modifikuje raspored rada, već će vreme održavanja časova, njihov ritam ali i tačan termin početka edukacije odrediti ovlašćeni koordinator u određenoj poslovnici organizatora.


Sva tri navedena oblika obrazovnog rada mogu da budu sprovedena preko interneta ili uživo, shodno zahtevu konkretnog polaznika. Standardni način pohađanja časova podrazumeva da kandidati u tačno određeno vreme dolaze u najbližu poslovnicu organizatora i tamo prate predavanja, koja drže ovlašćeni stručnjaci. Za one kojima ovaj pristup ne odgovara, sprovešće se online kurs i obuka - kako se utvrđuje carinska vrednost robe, koji će polaznici pratiti preko sopstvenog kompjutera. U tom cilju, obavezni su da na vreme instaliraju specijalnu vrstu softvera, a ukoliko ovaj postupak ne budu uspeli samostalno da obave, mogu da se u bilo kom predstavništvu organizatora obrate IT stručnjacima, u cilju pružanja tehničke podrške.

Zainteresovani kandidati, pre početka edukacije moraju da prođu i kroz dve zvanične procedure, od kojih se prva odnosi na prijavljivanje za ovaj obrazovni proces. Da bi to obavili polaznici moraju ovlašćenom službeniku reći kako se zovu i prezivaju, kada su rođeni i koji im je broj kontakt telefona, što mogu da učine slanjem mejla, telefonskim pozivom ili jednostavnim dolaskom u najbliže predstavništvo organizatora. Kada se završi prijavljivanje, sledi druga procedura, te će kandidati biti obavešteni o tačnom datumu upisa na ovaj seminar, koji će biti održan u određenoj poslovnici naznačene institucije i kome su obavezni da lično prisustvuju.Takođe će biti na vreme informisani i o sadržini dokumentacije koju je, tom prilikom potrebno da prilože.

Treba napomenuti i da se poseban vid nastave primenjuje kada je potrebno edukovati osobe zaposlene u nekoj kompaniji. U pitanju je takozvana korporativna obuka i kurs – kako se utvrđuje carinska vrednost robe, koja takođe može da se sprovodi klasično ili onlajn. Časovi organizovani prema uobičajenom, frontalnom principu održavaju se u prostorijama nekog predstavništva organizatora, ali i na drugim lokacijama koje u datoj situaciji odgovaraju polaznicima, uz uslov da se tamo obrazovni proces može odvijati bez teškoća. Sam raspored predavanja, datum početka edukacije, kao i uopšte tempo rada odrediće u dogovoru koordinator za nastavu, u okviru institucije organizatora i lice zvanično ovlašćeno od strane firme, koja svoje zaposlene upućuje na ovaj kurs.Koje oblasti proučava specijalizovani seminar – kako se utvrđuje carinska vrednost robe?

U cilju određivanja tačne carinske stope, na osnovu koje će biti obračunata visina uvoznih dažbina primenjuju se različite metode, te će stoga odmah na predavanju kojim počinje obuka i kurs - kako se utvrđuje carinska vrednost robe, polaznici biti upoznati sa svime što se pod ovim pojmom podrazumeva. Predavači će potom predstaviti i predviđena pravila i uslove za formiranje prave cene koju, prilikom uvoza treba platiti, a koji se između ostalog odnose i na nepostojanje uzajamne povezanosti između prodavca i kupca odgovarajućih proizvoda. Zatim će ovlašćeni stručnjaci navesti različite metode koje se koriste radi utvrđivanja carinske vrednosti, od kojih je glavna procena na osnovu samog iznosa plaćenog za transakciju uvezene robe. U slučajevima kada to nije moguće učiniti, vrednost se definiše na osnovu iznosa koji je plaćen za uvoz iste vrste proizvoda, u otprilike istom vremenskom periodu.

Na predavanjima koja slede, profesori će objasniti pojam transfernih cena, koji se odnosi na novčane iznose nastale u poslovnim transakcijama između dva lica, među kojima može da se sprovede određeni vid kontrole i uticaja na poslovne odluke. Kandidati će se takođe upoznati i sa nekim posebnim slučajevima, kao i sa odgovarajućim postupcima koji se tada primenjuju radi utvrđivanja iznosa uvoznih davanja. Biće im posebno precizirano i ono što se podrazumeva pod troškovima koji nisu obuhvaćeni stvarno plaćenom cenom, a saznaće i kako se određuje deo vrednosti robe i usluga koje je kupac isporučio besplatno ili po sniženoj ceni. Zatim će biti reči o visini naknade za autorska prava, te o vrednosti svakog dela prihoda od naknadne prodaje i iznosu koji je plaćen za osiguranje i prevoz robe do našeg carinskog područja. Tako će se polaznici, dok se odvija kurs i obuka – kako se utvrđuje carinska vrednost robe upoznati sa svim troškovima i izdacima koji su obuhvaćeni cenom predviđenom za plaćanje kod uvoza određenih proizvoda.

Ovlašćeni stručnjaci će, takođe navesti i sve one troškove koji se, po Zakonu ne uračunavaju u carinsku vrednost, a koji između ostalog uključuju one vezane za montažu, sklapanje, održavanje i ostale postupke primenljive na mašine i industrijska postrojenja koja se uvoze. Takođe se tada ne uzimaju u obzir ni: troškovi vezani za prevoz robe posle ulaska u carinsku zonu Republike Srbije, kamate koje se obračunavaju na iznos koji kupac plaća za uvezenu robu, naknade za pravo reprodukcije u našoj zemlji, te one koje je uvoznik platio posrednicima i zastupnicima u postupku uvoza, kao ni takse i dažbine koje se plaćaju državi iz koje je roba uvezena ili kod nas, a u cilju dalje prodaje proizvoda. Kandidati će, takođe biti informisani i o mogućnosti primene ugovorenih popusta i sniženja koji se, prema odredbama Carinskog zakona prihvataju prilikom utvrđivanja carinske vrednosti robe koja je predmet uvoza.

Svi polaznici će se tokom predavanja upoznati sa obavezama i pravima kako izvoznika, tako i carinskih zastupnika, koja se primarno odnose na pravilno popunjavanje carinske deklaracije. Dok traje seminar – kako se utvrđuje carinska vrednost robe, saznaće sve o vrstama dokaza koji se zahtevaju u pomenutom postupku, a biće im predstavljeni i najlakši i najbrži načini za njihovo pribavljanje. Po završetku edukacije, svi kandidati će unaprediti svoju kompetentnost u oblasti poznavanja carinskog postupka i biti kadri da pravilno planiraju troškove vezane za uvozni PDV i odgovarajuće dažbine. To će, bez sumnje sprečiti mnoge nepoželjne situacije, s obzirom na to da je zakonskim regulativama predviđeno da carinski organ može i nakon završenog carinjenja robe da sprovede proveru ispravnosti carinske vrednosti, koja je već utvrđena.

Gde i u kojim terminima se odvija obuka i kurs – kako se utvrđuje carinska vrednost robe?

Svi oni polaznici koji budu želeli da navedenu edukaciju pohađaju u skladu sa principima klasične nastave imaće časove, prema utvrđenom rasporedu u savremeno i adekvatno opremljenim prostorijama njima najbliže poslovnice naznačene obrazovne institucije. U ponudi organizatora je takođe i online kurs i obuka - kako se utvrđuje carinska vrednost robe, koji kandidatima pruža mogućnost da se edukuju iz udobnosti vlastitog doma, sa svog radnog mesta ili bilo koje druge lokacije koja im odgovara. Treba, međutim naglasiti da je za rad preko interneta neophodno da, pre početka održavanja predavanja polaznici na svoj računar instaliraju namenski softver. Ovaj postupak nije previše težak i ne zahteva posebno informatičko znanje, pa se podrazumeva da će najveći broj polaznika uspeti samostalno da ga obavi. No, svi koji budu imali potrebu da dobiju određenu stručnu pomoć ili savet mogu se obratiti stručnjacima zaposlenim u svakoj poslovnici pomenute institucije.

Isti modeli rada se nude i za takozvanu korporativnu nastavu, koja se takođe može održavati u standardnim ili u virtuelnim učionicama. Ukoliko se polaznici opredele za klasičan tip sprovođenja časova, biće im omogućeno da odaberu mesto na kome će se ova predavanja odvijati. Budući da ovaj tip edukacije pohađaju zapravo zaposleni u nekim kompanijama, časovi se za njih mogu držati u okviru prostora firme za koju rade, kao i u prostorijama određenog predstavništva organizatora, te na bilo kojoj drugoj lokaciji gde postoje adekvatni uslovi za kvalitetno obavljanje obrazovnog procesa. Termine održavanja časova koje uključuje korporativni seminar - kako se utvrđuje carinska vrednost robe, njihovu učestalost, ali i tačno vreme kada će edukacija da počne odrediće zajedno osoba koju je zvanično ovlastila konkretna firma i koordinator za nastavu u okviru pomenute institucije.

Osobe koje ovu obuku pohađaju kao pojedinci, imaju na raspolaganju i nekoliko modela koji se odnose na broj polaznika istovremeno prisutnih na predavanjima. Pre svega, mogu da se opredele za grupni način rada, koji podrazumeva da najmanje četvoro kandidata zajedno prate nastavu. Pravilima je, takođe definisano da jedna grupa ne sme imati više od 8 članova, s obzirom na to da je nužno svakome od njih obezbediti dovoljno vremena i mogućnosti za usvajanje znanja i aktivno učešće u procesu edukacije. Kako bi se svi polaznici koji rade u grupi stavili u isti položaj, te da niko od njih ne bi bio povlašćen, termine održavanja predavanja, datum startovanja nastave, kao i uopšte tempo rada odrediće isključivo zvanični predstavnik institucije organizatora, a od polaznika se očekuje da ga se strogo pridržavaju tokom celog obrazovnog procesa.

Svima koji imaju potrebu da, usled nagomilanih dnevnih obaveza usklade termine pohađanja predavanja i datum početka nastave sa svojim dotadašnjim ritmom namenjena je individualna obuka i kurs - kako se utvrđuje carinska vrednost robe. Polaznici koji će da rade na ovakav način imaće tu privilegiju da deluju samostalno, što će im omogućiti veoma dobru komunikaciju sa profesorom, ali i šansu da napreduju u skladu sa sopstvenim sposobnostima. Postoji takođe i opcija da predavanja istovremeno pohađaju po dva kandidata, što je definisano kao poluindividualni način rada. I ovim polaznicima će, naravno biti omogućeno da se, kao i kod pojedinačne nastave izjasne o rasporedu časova koji im najviše odgovara, uz uslov da on bude prihvaćen od strane nadležnog profesora i osobe koja koordinira edukacijom u okviru konkretne poslovnice organizatora.

Po kom principu je organizovan kurs i obuka – kako se utvrđuje carinska vrednost robe?

Ukoliko rukovodstvo odgovarajućeg preduzeća prijavi svoje radnike za navedenu nastavu, primenjivaće se specijalno osmišljen korporativni seminar - kako se utvrđuje carinska vrednost robe, koji ima određenih specifičnosti. Pre svega, treba istaći da je ovakav vid predavanja moguće pratiti preko interneta, ali i uživo kada ona mogu biti organizovana u bilo kom prostoru koji zadovoljava predviđene kriterijume za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa. Tako se klasični časovi ovim kandidatima mogu držati u prostorijama nekog predstavništva naznačene institucije, u okviru same kompanije za koju oni rade, ali i na bilo kojoj lokaciji koju smatraju pogodnom. Ovlašćeni predstavnik institucije organizatora će blagovremeno dostaviti nadležnom u datoj kompaniji sve uslove, koji moraju biti ispunjeni u cilju neometanog sprovođenja predavanja i valjanog praćenja obuke. Ova dva službena lica biće zadužena i za utvrđivanje rasporeda rada, te će oni u dogovoru definisati najpogodniji termin za početak kursa, ali i vreme održavanja predavanja i njihov ritam uopšte.

Na pomenuta dva načina, što će reći online i klasično, nastavu mogu da prate i kandidati koji se na seminar prijavljuju kao pojedinci. U prvom slučaju, kako bi se adekvatno pripremili za pohađanje časova, imaće obavezu da na svoj kompjuter samostalno instaliraju tačno određeni tip softvera. U slučaju da se međutim tokom ovog postupka susretnu sa nekim problemima, obezbeđena im je mogućnost da u bilo kom predstavništvu naznačene obrazovne institucije dobiju odgovarajuću tehničku podršku, od strane IT stručnjaka koji tamo rade. Svi koji se budu opredelili za standardni oblik predavanja, koja će profesori držati frontalno i to u prostorijama neke poslovnice organizatora moraće da ih pohađaju prema utvrđenom rasporedu.

Ovim kandidatima na raspolaganju je i poluindividualna obuka i kurs – kako se utvrđuje carinska vrednost robe, koju prema definisanim pravilima zajedno pohađaju dvoje kandidata. Takva radna atmosfera nesumnjivo je vrlo pogodna za kvalitetan obrazovni rad, budući da je omogućena ne samo dobri interakcija sa predavačem, već i komunikacija među polaznicima, što u izvesnom smislu olakšava postupak usvajanja novih znanja i doprinosi dinamičnosti nastavnog toka. Polaznici koji, međutim žele da rade potpuno samostalno mogu da se opredele za individualnu nastavu, kada će predavanja biti držana samo za njih. U oba pomenuta slučaja predviđena je mogućnost da kandidati, shodno svojim potrebama i dnevnim navikama odrede datum početka edukacije, kao i vreme održavanja časova i njihovu učestalost, naravno uz uslov da taj raspored odgovara kako nadležnom predavaču, tako i osobi koja zvanično predstavlja instituciju organizatora.

Postoji naravno i mogućnost da predavanja istovremeno prati više polaznika, koji će moći da jedan drugome pomažu, da se međusobno savetuju i upućuju, ali i da u tok edukacije unesu i određeni takmičarski duh. Za one koji smatraju da je ovakav način rada najpogodniji za njih kreiran je grupni kurs i obuka - kako se utvrđuje carinska vrednost robe. Tada će dotični kandidat predavanja da prati sa još najmanje troje, a maksimalno sa sedmoro polaznika i mora biti upozoren da kod ovakvog modela rada neće imati mogućnost da menja utvrđene termine sprovođenja časova, niti da na bilo koji način tok edukacije prilagođavaju svojim potrebama. Zbog toga će za raspored rada isključivo biti zadužen koordinator za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije, a od prijavljenih se očekuje da se do kraja nastavnog procesa strogo pridržavaju satnice koja im bude dostavljena.

Koliko po planu traje stručni seminar - kako se utvrđuje carinska vrednost robe?

Preciznim programom koji je organizator predvideo za navedenu edukaciju predviđeno je da se predavanja održavaju u ukupnom trajanju od 360 minuta, što zapravo odgovara dužini 8 školskih časova. Takođe je utvrđeno da će nastava da se sprovodi u toku 4 dana i to po 90 minuta, odnosno po 2 školska časa.

Ovakav raspored rada isključivo je validan kada je u pitanju grupna obuka i kurs - kako se utvrđuje carinska vrednost robe, budući da se u tom slučaju zahtevi pojedinačnih polaznika ne uzimaju u obzir, već termine za održavanje predavanja i njihovu učestalost utvrđuje isključivo nadležni koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Edukacija koju polaznici prate pojedinačno ili u paru takođe će trajati 8 školskih časova, ali oni mogu biti raspoređeni potpuno drugačije nego što je napomenuto. Radi se o tome da je kandidatima koji se opredele za ovakav način pohađanja predavanja omogućeno da, u dogovoru sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora utvrde vreme održavanja predavanja, datum početka nastavnog procesa i sam tempo rada koji najmanje remeti njihove ostale privatne i poslovne obaveze.

Slična je situacija i kada je u pitanju korporativni kurs i obuka - kako se utvrđuje carinska vrednost robe, koji takođe traje 360 minuta, ali gore pomenuti ritam održavanja predavanja ne mora biti isti. Ovde su, naime za preciziranje termina sprovođenja časova i njihove učestalosti zaduženi ovlašćeni predstavnik kompanije, čiji radnici pohađaju edukaciju i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se utvrđuje carinska vrednost robe"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje