Kurs i obuka - Kako se vrši legalizacija objekata

Zaposleni u građevinskim službama različitih državnih institucija, kao i vlasnici privatnih firmi koje se bave projektovanjem i izgradnjom označeni su kao grupa na koju je, pre svega usmeren specijalizovani seminar - kako se vrši legalizacija objekata. Podrazumeva se da su teme koje će se tokom edukacije obrađivati zanimljive i za lica koja obavljaju pravne poslove u privatnim ili državnim kompanijama, ukoliko je njihova delatnost na neki način povezana sa građevinom, a svakako učešće u ovom programu mogu uzeti i sva fizička lica koja žele da ozakone postojanje već izgrađenih objekata, te žele da se upoznaju sa najnovijim zakonskim regulativama vezanim za tu oblast.

Ukoliko za navedenu nastavu budu zainteresovani zaposleni u određenom preduzeću, sprovešće se poseban tip obuke, poznat kao korporativni. Tada polaznici mogu da rade preko intereneta, kao i na standardni način, ali se mora istaći da klasični časovi ne moraju samo da se odvijaju u nekoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, već ih je moguće držati u okviru kompanije za koju rade kandidati, kao i na ostalim mestima koja njima za to odgovaraju, ali samo pod uslovom da tamo postoje tehničke mogućnosti za kvalitetno sprovođenje obrazovnog procesa. Raspored rada za ove polaznike odrediće ovašćeni predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Svi koje interesuje kurs i obuka - kako se vrši legalizacija objekata, bilo da su u pitanju pojedinci ili radnici neke kompanije, imaju obavezu da se za to na neki od predviđnih načina prijave, kako bi nadležni službenik mogao da zavede njihove lične podatke, koji obuhvataju ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona. Kandidati mogu da izvrše prijavljivanje lično, dolaskom u najbližu poslovnicu navedene obrazovne institucije, slanjem poruke na mejl adresu organizatora, kao i preko telefona. Kada se pomenuta procedura završi, sprovešće se upis na edukaciju, o čijim će detaljima svi polaznici biti na vreme informisani. Biće im naznačeno gde i kada u tom cilju treba da dođu i koja dokumenta da ponesu, pošto je neophodno njihovo lično prisustvo.


Kandidati koji su na obuku prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu da nastavu pohađaju na klasični način i da dolaze na časove u najbliže predstavništvo navedene obrazovne institucije. Tamo će se edukovati u prostorijama koje su opremljene u skladu sa najsavremenijim nastavnim standardima, a prema rasporedu koji za njih bude utvrđen. Takođe imaju opciju online rada, odnosno praćenja predavanja preko interneta, za šta moraju da se na odgovarajući način pripreme. Potrebno je, zapravo da pre nego što nastava počne na svoj kompjuter samostalno instaliraju posebnu vrstu softvera, što zaista nije komplikovan postupak. Ako se ne budu snašli ili budu želeli nešto da pitaju, mogu se svakoga dana tokom radnog vremena obratiti IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici naznačene institucije.

Bilo da žele da rade u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, za dotične polaznike može da se organizuje grupna obuka i kurs - kako se vrši legalizacija objekata, koji zajedno prati nekoliko kandidata. Zapravo je veličina grupe vrlo precizno određena, pošto je to neophodno za uspostavljanje kvalitetne interakcije i plansko ostvarivanje predviđenih rezultata. Tako ona ne može da počne sa radom dok se za to ne prijavi najmanje četiri osobe, a opet u njenom sastavu ne sme biti više od osmoro ljudi. Oni neće imati nikakvu mogućnost da svojim zahtevima utiču na raspored delovanja tokom seminara, budući da nije moguće svima udovoljiti u isto vreme i napraviti plan koji će svima odgovarati. Stoga je odlučeno da datum za početak edukacije, kao i termine i ritam održavanja časova definiše isključivo koordinator za nstavu u datoj poslovnici naznačene institucije, te da svi članovi grupe moraju da mu se u potpunosti prilagode.

Oni koji žele da rade u društvu, ali im ne prija izrazito dinamična atmosfera koja karakteriše grupnu edukaciju, mogu da se opredele za poluindividualnu nastavu, te da časove pohađaju sa još jednim kandidatom, odnosno u paru. Ovi polaznici mogu, u dogovoru sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora da naprave raspored koji će biti prihvatljiv za sve učesnike u obrazovnom procesu, to jest da definišu termine i tempo delovanja koji će se najbolje uklopiti u njihov dotadašnji životni ritam.

Ista privilegija odnosi se i na osobe koje se odluče za individualni seminar - kako se vrši legalizacija objekata. Kako će biti jedini koje će nadležni stručnjak podučavati, ovi kandidati mogu da napomenu kada im odgovara da edukacija startuje, te kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju predavanja. Da bi taj raspored, međutim mogao da se zvanično koristi, moraju ga prihvatiti ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora. Polaznici koji se opredele za ovakav pristup edukovaće se u skladu sa sopstvenim ritmom, a imaće i priliku da ostvare vrlo blisku i kvalitetni komunikaciju sa svojim predavačem i tako prošire i prodube svoja znanja. Profesor će, sa svoje starne pratiti napredak kandidata i steći uvid u njegovo predznanje, sposobnosti i brzinu kojom uči, te će prema tome korigovati i poboljšati svoj predavački rad.Kojim oblastima se bavi kurs i obuka - kako se vrši legalizacija objekata?

S obzirom na to da je u jednom periodu u našoj zemlji gradnja bez dozvole uzela maha, postoji zaista mnogo ljudi koji su zainteresovani za postupak ozakonjenja različitih nekretnina. Tako će prisutni na predavanjima koja obuhvata obuka i kurs - kako se vrši legalizacija objekata biti najpre upoznati sa odredbama Zakona o ozakonjenju objekata i svim aktuelnim izmenama koje se na njega odnose. Predavači će, pre svega podvući da se ovom zvaničnom regulativom preciziraju uslovi, način i postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja objekata ili njihovih delova koji su podigniti bez građevinske dozvole. Napomenuće, takođe da predmet ozakonjenja mogu da budu građevinski završeni objekti, kao i zgrade na kojima su izvedeni samo konstruktivni građevinski radovi. S tim u vezi će polaznike upoznati i sa svim propisanim uslovima koji moraju biti ispunjeni u cilju legalizacije, pa će pomenuti da prema pomenutom Zakonu objekat ne može biti ozakonjen ukoliko se nalazi na zemljištu koje nije pogodno za gradnju, poput recimo močvarnog tla, klizišta i sličnog, kao i u slučaju da je napravljen od nedovoljno trajnog ili pouzdanog materijala. Prisutnima će, osim toga biti objašnjeno da predmet legalizacije ne mogu da budu ni objekti postavljeni na površinama javne namene, u prvom i drugom stepenu zaštite prirodnog dobra, kao ni u zaštitnoj zoni duž trase radio koridora.

Zatim će im napomenuti da predmet ozakonjenja mogu da budu građevine za koje je, u skladu sa odredbama ranije važećeg Zakona, podnet zahtev za legalizaciju, kao i objekti za koje postoji građevinska dozvola, ali je od nje tokom gradnje odstupljeno. Profesori će naglasiti i da je neophodno da objekat koji treba legalizovati bude vidljiv na satelitskom snimku teritorije Republike Srbije, urađenom 2015. godine, a nakon toga će objasniti šta označava odgovarajuće pravo na građevinskom zemljištu ili objektu, te kakvog ono može da ima uticaja na pomenut postupak.

Dok traje seminar - kako se vrši legalizacija objekata nadležni stručnjaci govoriće i o implementaciji Zakona o ozakonjenju objekata i navoditi primere iz prakse. Istaći će da je cilj uvedenih izmena upravo da se legalizuje što više bespravno podignutih građevina, a to je naravno u interesu Republike Srbije i svih njenih stanovnika. Nakon toga će se vrlo detaljno baviti samim postupkom ozakonjenja, te objasniti da je potrebno da vlasnik koji želi da legalizuje odgovarajuću građevinsku jedinicu sudu najpre dostavi dokaz o pravu koje poseduje nad konkretnim objektom ili građevinskim zemljištem. U tu svrhu može da posluži ugovor o prenosu prava korišćenja, pravosnažna sudska presuda, ugovor o suinvestiranju izgradnje, ugovor o kupovini objekta ili pravosnažno rešenje o nasleđivanju. Kandidati će saznati da je predviđeno da i osobe koje ne poseduju dokaz o vlasništvu mogu da ozakone konkretni objekat, ali pod uslovom da podnesu zvanični dokument koji potvrđuje da se ponašaju kao savesni korisnici nekretnine, to jest da redovno plaćaju račune i porez. Napomenuće da, kao dokaz vlasnici mogu da prilože i obavezujuću izjavu da žive u određenom prostoru.

Kada je zahtev za legalizaciju predat, nadležni organ će utvrditi ispunjenost neophodnih uslova i, nakon donošenja odluke strankama dostaviti rešenje. Uredno i redovno će voditi evidenciju o izdatim rešenjima o ozakonjenju, koja je dostupna javnosti u elektronskom obliku. Profesori će istaći i da onoga trenutka kada rešenje postane pravosnažno, vlasnik stiče prava na upis svojine, a organ koji je zadužen za državni premer i katastar donosi rešenje o kućnom broju i vrši upis prava svojine na objektu ili delovima objekta.

Pre nego što se okonča kurs i obuka - kako se vrši legalizacija objekata, prisutnima će biti predstavljena i evidencija nezakonito izgrađenih objekata, koja se obavlja prema tačno definisanim zonama. Program popisa, na predlog građevinske inspekcije, utvrđuje načelnik opštinske, odnosno gradske uprave, a on definiše i celine i dinamiku sprovođenja popisa. Predavači će objasniti i da vrlo često jedinica lokalne samouprave formira specijalnu komisiju za popis nezakonito izgrađenih objekata, koja deluje kao pomoćno radno telo. U njen sastav mogu da budu uključene osobe koje su zaposlene u odgovarajućoj jedinici lokalne samouprave ili u nekim pravnim licima koja je ona osnovala, kao i svi drugi pojedinci koji obavljaju odgovarajuća zanimanja. Nadležni stručnjaci će napomenuti da je program pomenutog popisa po zonama dostupan javnosti i da se objavljuje na zvaničnoj internet starnici odgovarajuće opštine. Evidentiranje popisanih objekata obavlja se na posebnom obrascu, to jest na popisnom listu, čiju sadržinu propisuje ministar imenovan za resor građevinarstva. Polaznici će biti informisani i da nadležni građevinski inspektor, nakon što se popis nezakonito podignutih objekata u jednoj zoni završi, donosi rešenja o rušenju za sve građevinske jedinice koje su na ovaj način evidentirane. Zatim će nadležni organ, po službenoj dužnosti da pokrene postupak ozakonjenja na način definisan odgovarajućom zakonskom regulativom.

Nakon što odslušaju navedena predavanja i aktivno u njima učestvuju, svi kandidati će biti odlično upoznati sa odredbama Zakona o ozakonjenju objekata i novinama koje su u tom polju uvedene, te će moći da preduzimaju sve propisane postupke u cilju legalizacije nezakonito podignutih građevinskih jedinica.

Kada i na kom mestu se održava obuka i kurs - kako se vrši legalizacija objekata?

Kandidati koji su na ovu edukaciju prijavljeni kao fizička lica imaju mogućnost da se opredele za grupni seminar - kako se vrši legalizacija objekata, kada nastavu pohađaju prema rasporedu koji bude odredio ovlašćeni predstavnik institucije organizatora. On će, zapravo da precizira kada obuka počinje, te kojim danima i u koje vreme će se održavati časovi, a svi članovi grupe imaju obavezu da utvrđeni plan delovanja prihvate i da mu se, uz manje ili veće ustupke prilagode. Da bi grupa valjano funkcionisala ona mora da bude odgovarajuće veličine, te je stoga određeno da ne može da počne sa radom dok za to ne bude prijavljeno najmanje četvoro polaznika. Pored toga, precizirano je da zajedno nastavu ne može da prati više od osmoro kandidata, jer bi to moglo ozbiljno da ugrozi njen kvalitet.

Oni koji ne žele da se obučavaju u prisustvu više osoba, ali ni pojedinačno, mogu da se opredele za srednje rešenje, te da pohađaju poluindividualnu nastavu zajedno sa još jednim kandidatom. Dotični polaznici će imati priliku da u velikoj meri utiču na svoj raspored obaveza, jer će se najpre sa svojim partnerom usaglasiti oko termina za početak edukacije, kao i u vezi sa vremenom i ritmom održavanja časova. Zatim će to saopštiti ovlašćenom profesoru i koordinatoru za nastavu u datom predstavništvu organizatora, a ukoliko oni prihvate predloženi plan delovanja moći će svoje nove obaveze mnogo lakše da uklope u ustaljenu dnevnu rutinu i ispunjavanje ostalih dužnosti.

Kandidatima koji žele da sva pažnja nadležnog profesora tokom edukacije bude usmerena samo na njih namenjen je individualni kurs i obuka - kako se vrši legalizacija objekata. Kako će biti jedini koje on bude podučavao, imaće priliku da navedu kada bi želeli da pomenuti program počne da se sprovodi, te kada i koliko često im odgovara da imaju časove. Ako to bude odgovaralo ovlašćenom predavaču i koordinatoru za nastavu u odgovarajućem predstavništvu navedene institucije, predloženi plan delovanja će se usvojiti i primenjivati do kraja seminara. Polaznici koji se opredele za ovaj pristup imaće i mogućnost da predviđene obrazovne rezultate ostvaruju sopstvenim ritmom, budući da će stručnjak koji vodi edukaciju nastojati da svoj predavački rad oblikuje prema predznanju, sposobnostima i brzini usvajanja novih informacija koju poseduje konkretni kandidat. Nakon svake etape u radu komentarisaće njegov napredak i davati mu smernice za dalje usavršavanje.

Bilo za koji od pomenutih socijalnih okruženja na predavanjima da se odluče, dotični polaznici mogu da se obučavaju preko interneta, kao i uživo. Ukoliko se opredele za prvu varijantu, to jest ako budu želeli da rade online moraće da na svoj kompjuter, pre početka obrazovnog procesa instaliraju specijalni tip softvera, što će najverovatnije većina njih uspeti da uradi bez ičije pomoći. No, ako se ne snađu i ne uspeju da obave predviđeni zadatak, mogu da se obrate informatičkim stručnjacima u svakoj poslovnici organizatora i za kratko vreme reše svoj problem. Oni koji se odluče za klasičnu nastavu moraće da dolaze u najbližu poslovnicu organizatora i tamo pohađaju časove u savremeno opremljenim prostorijama, prema utvrđenom rasporedu.

Posebno je za zaposlene u nekim preduzećima koji žele da pohađaju navedenu edukaciju kreirana korporativna obuka i kurs - kako se vrši legalizacija objekata, koja se sprovodi prema rasporedu koji utvrde ovlašćeni predstavnik kompanije u kojoj rade kandidati i koordinator za nastvau u okviru institucije organizatora. Oni, zapravo sporazumno definišu termine i ritam odvijanja predavanja, te kada će kompletan program početi da se sprovodi, kako za polaznike koji se edukuju online, tako i za one koji rade na klasični način. Ovaj drugi tip nastave se, međutim ovde ne mora nužno odvijati u namenskim prostorijama određene poslovnice navedene institucije, već ju je moguće oragnizovati i u okviru firme koja svoje zaposlene šalje na kurs, ali i na svakom drugom mestu na kome postoji mogućnost kvalitetnog održavanja predavanja i aktivnog učešća u njima.

Na koji način je organizovan seminar - kako se vrši legalizacija objekata?

Pojedinačnim kandidatima se nudi mogućnost da pomenutu edukaciju pohađaju uživo ili preko interneta. Treba, međutim napomenuti da će osobe čiji izbor bude online kurs i obuka - kako se vrši legalizacija objekata morati da, pre početka nastave na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, koji će im omogućiti da predavanja prate na ovakav način. Po svoj prilici će to uspeti da urade samostalno, budući da je reč o prilično jednostavnom postupku, ali se u slučaju nekih problema mogu obratiti članovima ekipe tehničke podrške, koja postoji u svakom predstavništvu navedene institucije. S druge strane, kandidati koji se opredele za klasični tip časova moraće da, u određenim terminima dolaze u najbližu poslovnicu organizatora i tamo u veoma prijatnom okruženju pohađaju edukaciju.

Dotičnim polaznicima je na raspolaganju i opcija da časove prate u paru, grupi ili pojedinačno, te će se svi koji se opredele za poluindividualni seminar edukovati zajedno sa još jednim kandidatom. Oni će se najpre međusobno, a potom i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora usaglasiti oko termina i ritma sprovođenja časova koji im svima odgovara, te odrediti kada je najbolje da nastava startuje.

Ovlašćeni stručnjak koji je zadužen za sprovođenje pomenutih predavanja u potpunosti će se posvetiti kandidatu koji se opredeli za pojedinačnu edukaciju i omogućiti mu da napreduje u skladu sa sopstvenim sposobnostima. Konkretnom polazniku će biti dozvoljeno da napomene kada bi mu odgovaralo da individualna obuka i kurs - kako se vrši legalizacija objekata startuje, ali i kojim danima i u koliko sati bi želeo da ima časove. Da bi taj raspored postao validan moraju ga, međutim odobriti koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije i ovlašćeni predavač, budući da se jednako moraju uvažavati svi učesnici u obrazovnom procesu.

Još jedna od opcija koja se nudi kandidatima koji su na nastavu prijavljeni u statusu fizičkih lica je grupna edukacija, koja se odvija prema posebnim pravilima. Pre svega, da bi grupa uopšte mogla da profunkcioniše, neophodno je da za ovakav tip predavanja bude zainteresovano minimalno četvoro polaznika, jer u suprotnom ne može da se uspostavi kvalitetena interakcija koja je upravo osnovna karakteristika grupne nastave. Pravilima je takođe određeno da broj članova jedne grupe ne sme biti veći od 8, jer bi u toj situaciji bilo vrlo teško omogućiti svim pojedincima da se na odgovarajući način iskažu u obrazovnom procesu i usvoje potrebna znanja. Kod ovakvog modela rada sve pojedinosti nastavnog toka odrediće isključivo koordinator za nastvu u datoj poslovnici naznačene institucije. On će da precizira kada nastava počinje, kao i kojim danima i koliko često će se održavati časovi, a od polaznika se očekuje da se utvrđenih termina pridržavaju sve vreme odvijanja obuke.

Za osobe koje rade u nekoj firmi, a zainteresovane su za navedeni program organizovaće se korporativni seminar - kako se vrši legalizacija objekata, koji može da se pohađa klasično ili online. Treba, međutim istaći da prvi tip časova ne mora da se sprovodi samo u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije, već i u samom preduzeću u kome rade polaznici, ali i svuda gde postoje tehnički uslovi za neometani tok nastavnog procesa. Vreme i ritam održavanja časova za ove kandidate, kao i termin za početak edukacije odrediće sporazumno ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastvau u odgovarajućem predstavništvu organizatora.

Koliko po planu traje kurs i obuka - kako se vrši legalizacija objekata?

Predviđeno je da se navedena edukacija odvija u toku 8 školskih časova, što zapravo iznosi 360 minuta, te da se dvočasi održavaju u toku 4 dana.

Ovaj tempo rada važi, međutim samo za kandidate za koje se održava grupna obuka i kurs -kako se vrši legalizacija objekata, pošto tada vreme i ritam sprovođenja predavanja, te datum za startovanje nastave određuje isključivo ovlašćeni predstavnik organizatora.

Zaposleni u firmama koji pohađaju korporativnu nastavu imaće isti broj časova, ali ne i nužno isti raspored, budući da će njega da definišu imanovani predstavnik kompanije za koju rade i koordinator u navedenoj obrazovnoj instituciji.

Osobe koje se opredele za poluindividualni ili individualni seminar - kako se vrši legalizacija objekata takođe će imati edukaciju istog trajanja, ali će u dogovoru sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora moći da naprave raspored koji će svima odgovarati.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se vrši legalizacija objekata"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje