Kurs i obuka - Kako se vrši procena vrednosti nematerijalnih sredstava

Ko god želi da se upozna sa pojmom nematerijalnih sredstava, kao i sa načinom na koji se pristupa proceni njihove vrednosti, a zaposlen je u preduzeću bilo koje strukture, odnosno u sektoru finansija, a na menadžerskoj poziciji u bilo kojoj instituciji koja posluje u oblasti finansija, može da pohađa specijalizovanu vrstu edukacije, koju Obrazovni centar Akademije Oxford ima u svojoj ponudi. Naravno, obuka i kurs - kako se vrši procena vrednosti nematerijalnih sredstava je namenjena i svakom pojedincu koji, jednostavno želi da unapredi svoja znanja, to jest da nauči po kom principu funkcioniše procenjivanje vrednosti ovih vrsta sredstava.

Izuzev mogućnosti da nastavi pristupa preko sopstvenog računara, odnosno online, svaki zainteresovani polaznik može da odabere i onaj tip edukacije koji uključuje praćenje predavanja u jednoj od poslovnica organizatora. A najvažnije je naglasiti da svaka osoba koja se bude opredelila za nastavu preko interneta, mora da na računar putem koga će pratiti predavanja instalira softver koji je upravo za to i namenjen.

Napominjemo da se i klasična i online edukacija mogu pratiti individualno, odnosno u grupi koju čini od najmanje četvoro do najviše osmoro ljudi, te da isto tako postoji i poluindividualni kurs i obuka - kako se vrši procena vrednosti nematerijalnih sredstava, a koja se sprovodi na zahtev zainteresovanog lica. Princip njihovog organizovanja se razlikuje, kao i broj osoba kojima je dozvoljeno da prisustvuju nastavi, a najrigorozniji je onaj koji predviđa grupni tip edukacije. Zapravo, u tom slučaju zainteresovana lica moraju pričekati prvo da se prijavi dovoljno osoba, to jest da se grupa od minimum njih četvoro kreira u jednoj od naših poslovnica, a vrlo brzo posle toga će biti definisan ne samo datum početka, nego i svi ostali detalji koji su relevantni za organizaciju i to na prvom mestu tačni termini održavanja i trajanje grupne nastave, budući da organizator treba da odredi i kakvom dinamikom će biti organizovana predavanja u tom slučaju.


Nasuprot tome, individualni kurs i obuka - kako se vrši procena vrednosti nematerijalnih sredstava predviđa vrlo fleksibilan princip organizacije, a koji je zapravo potpuno isti kao i onaj prema čijim pravilima se sprovodi nastava za dve osobe, to jest poluindividualna. Predviđeno je da svaka osoba koja se za jednu od njih bude zainteresovala, direktno sa nadležnim predavačem, to jest sa koordinatorom za nastavu u jednoj od poslovnica institucije organizatora dogovori detalje. Očekuje se da oni u tom slučaju odrede prvo datum kada će nastava da počne, a posle toga je potrebno i da definišu kako njeno trajanje (dinamiku), tako isto i termine u kojima će pratiti predavanja.

Pored svih njih, mi možemo da sprovedemo i takozvanu korporativnu obuku, a koja se tretira kao posebna vrsta edukacije, uzevši u obzir da su tada polaznici isključivo osobe koje zapošljava određena kompanija. Uzevši u obzir da se radi o specifičnoj vrste nastave, to znači i da je klijentu u konkretnoj situaciji omogućeno da se sa predstavnikom naše institucije dogovori ne samo o opštim detaljima, poput termina održavanja, datuma početka i trajanje, nego i da sa njim usaglasi gde će se ova vrsta nastave organizovati. Zapravo, mi možemo ako to klijent navede kao zahtev, da korporativnu obuku sprovedeno direktno u određenoj kompaniji, a trebalo bi da se predstavnik te organizacije dogovori sa ovlašćenim licem u jednoj od naših poslovnica o svemu tome.

Budući da se obuka i kurs - kako se vrši procena vrednosti nematerijalnih sredstava održava prema smernicama opšteg plana koji je prisutan u okviru naše institucije, to mi dozvoljavamo svima koji su zainteresovani da se bilo kog dana tokom kalendarske godine prijave za praćenje nastave. A to, u principu mogu da učine na način koji im je najbliskiji, jer dozvoljavamo zainteresovanima da dođu u naše poslovnice i izvrše zvaničnu prijavu za praćenje nastave, ali isto tako oni prijavu mogu da izvrše ili putem mejla, kada je neophodno da pošalju sve relevantne podatke, kao što su njihovo ime i prezime, datum rođenja i obavezno broj telefona za kontakt. Isto tako se podrazumeva da prijava može biti izvršena i preko broja telefona jedne od naših poslovnica, a pod uslovom naravno da taj način najviše klijentu i odgovara.Čime se bavi kurs i obuka - kako se vrši procena vrednosti nematerijalnih sredstava?

Podrazumeva se da će predavači koji budu vodili ovu edukaciju tokom uvodnog predavanja da objasne svim prisutnima šta su to nematerijalnim sredstvima, to jest šta sve može da spada u takozvanu nematerijalnu imovinu. A obično se pod ovim pojmom tretiraju različiti patenti i licence, odnosno franšize, kao i računarski softveri, te određena prava iz oblasti marketinga i dizajna i ostali pojmovi koji su vlasništvo određene kompanije, a vezani su za nematerijalne. Zatim će obuka i kurs - kako se vrši procena vrednosti nematerijalnih sredstava da bude usmerena na detaljno pojašnjenje definicije nematerijalne imovine, a u okviru čega će polaznici imati prilike da se upoznaju sa najčešćim vidovima ovakvih sredstava, te sa njihovim osnovnim osobenostima.

Potom se podrazumeva da će prilično detaljno predavači govoriti o međunarodno priznatim standardima koji se primenjuju kada je potrebno izvršiti procenu vrednosti ovakvih sredstava, tako da će svi prisutni naučiti i koje su to odredbe konkretnih standarda najčešće u upotrebi, a kako bi mogli da ih po završetku pohađanja ove edukacije primenjuju u praksi. Isto tako će biti govora i o uspostavljanju kontrole nad nematerijalnim sredstvima, tako da će prisutni naučiti koje faze je potrebno ispoštovati prilikom vršenja procene, to jest biće im objašnjeno i šta je to osnovna faza, ali i kako funkcioniše takozvana faza istraživanja, sa čijom praktičnom primenom će takođe prisutni da se upoznaju, te nakon toga sledi faza koja je poznata kao razvojna. A u tom delu nastavni program po čijim smernicama se organizuje kurs i obuka - kako se vrši procena vrednosti nematerijalnih sredstava uključuje i praktičan rad, tako da će predavači da daju i sasvim jasne smernice svim prisutnima, na osnovu kojih će oni moći da pokažu u kojoj meri su razumeli na koji način funkcionišu ove faze.

Predviđeno je i da se svi polaznici upoznaju sa vekom trajanja, odnosno upotrebe nematerijalnih sredstava, te je neophodno da u tom segmentu nauče šta se podrazumeva pod pojmom ograničeni vek upotrebe, a šta tačno uključuje neograničeni. Naravno, tom prilikom će predavači da im objasne i na koji način se vrši procena nematerijalnih sredstava sa ograničenim vekom upotrebe i kako treba da funkcioniše procena vrednosti onih nematerijalnih sredstava kojima je vek upotrebe neograničen.


Sa različitim metodama koje se prilikom procenjivanja vrednosti pomenutih sredstava vrlo često primenjuju će biti upoznati svi polaznici, tako da je sasvim za očekivati da će oni moći i samostalno da ih primenjuju, a nakon što se završi ova obuka. Isto tako će im biti objašnjeno i kako se procena vrednosti navedenih sredstava prikazuje u finansijskim izveštajima za konkretnu kompaniju, ali će im biti i na brojnim primerima iz prakse ukazano na različite greške koje se upravo u takvim situacijama često mogu primetiti. Takođe će im profesori objasniti i kako se mora pristupiti tom procesu da do grešaka uopšte ne bi došlo, to jest na koji način se one koje su već učinjene mogu ispraviti.

Biće reči i o primeni specijalne vrste metodologije koja je poznata kao EVLIA, a koja se na prvom mestu koristi za procenu vrednosti ovih sredstava, ali sa aspekta kvaliteta. Osim toga će profesori govoriti i o intelektualnoj svojini kao nematerijalnom sredstvu, tako da će polaznici naučiti na koji način se mora pristupiti njenoj proceni, odnosno kako se generalno vrši upravljanje takvom vrstom svojine. Uz to će im biti objašnjeno i koje su sve metode koje je potrebno primeniti kada se vrši procena konkretnih vrednosti sa aspekta kvantiteta, ali i kako se na osnovu svih informacija ovakve vrste procene može izraditi što uspešniji biznis plan.

Gde se i u kojim terminima održava kurs i obuka - kako se vrši procena vrednosti nematerijalnih sredstava?

Nakon što se svaki pojedinačni kandidat prilikom upisa bude odlučio između uobičajene vrste nastave koja se sprovodi u našoj poslovnici i one koju treba da prati preko interneta, te pošto donese odluku da li će da je prati u paru, u grupi ili individualno, saznaće i kada, odnosno gde se organizuje obuka i kurs - kako se vrši procena vrednosti nematerijalnih sredstava.

Reč je o tome da mi zahtevamo od svakog da u trenutku upisa jasno navede sve ove informacije, a kako bismo mogli da ga detaljno informišemo, jer se svi tipovi nastave koje imamo u ponudi organizuju po tačno utvrđenom principu, ali na prvom mestu moramo naglasiti da isključivo osobama koje poseduju sopstveni računar, a žele da prate online nastavu to možemo da omogućimo, stim što je neophodno da oni tom prilikom koriste specijalnu vrstu softvera, jer se online obuka organizuje kroz takozvane virtuelne učionice.

Ističemo i to da se grupni kurs i obuka - kako se vrši procena vrednosti nematerijalnih sredstava može organizovati tek kada osnovni uslov za to bude bio zvanično ostvaren, a što podrazumeva formiranje grupe od najmanjeg broja članova. Dakle, kada se bude najmanje 4 osobe prijavilo za praćenje ovakve vrste edukacije, ovlašćeno lice u predstavništvu naše institucije će da odluči kada će grupni kurs i obuka - kako se vrši procena vrednosti nematerijalnih sredstava da počne, to jest kojom dinamikom će članovi jedne grupe da prate predavanja i u kojim terminima, a zatim će o svemu tome pojedinačno biti obavešten svaki prijavljeni. Napominjemo da je princip organizacije ovog tipa nastave takava da se od zainteresovanih zahteva da ga se u potpunosti pridržavaju, jer se navedene informacije svakako ne mogu izmeniti na zahtev prijavljenih polaznika.

Međutim kome god takav princip sprovođenja nastave iz ma kog razloga ne bude odgovarao, može da odabere ili poluindividualni ili individualni, jer način njihove organizacije podrazumeva visok stepen fleksibilnosti. Stvar je u tome da svaki polaznik koga zanima ili nastava u paru ili individualna obuka, treba da se sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora i sa profesorom koji je dužan da sprovodi ovaj kurs, dogovori prvo o tačnim terminima održavanja nastave. Neophodno je da sa njim precizno odrede i kojom dinamikom će se predavanja sprovoditi u tom slučaju, kao i u kojim terminima.

Isto tako, naša institucija može da organizuje i specijalnu vrstu edukacije, a koja je na prvom mestu namenjena zaposlenima u nekoj firmi, a ona se isključivo sprovodi prema zahtevima tog klijenta. Tačnije, korporativna obuka i kurs - kako se vrši procena vrednosti nematerijalnih sredstava može da bude organizovan kako u poslovnicama naše institucije i preko interneta, tako isto i u prostorijama koje će tada da definiše klijent, a o čemu će se on detaljno dogovoriti sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora.

Na koji način se kurs i obuka - kako se vrši procena vrednosti nematerijalnih sredstava održava?

Kako svaki pojedinačni polaznik treba da se odluči koji tip nastave će pratiti, to jest da li će to učiniti preko interneta ili direktno u poslovnici Akademije Oxford u kojoj se upisuje, tako se i tom prilikom zahteva da svako ko je zainteresovan da stekne znanja vezana za način procene vrednosti nematerijalnih sredstava, donese odluku o tome da li će nastavu da prati u grupi ili će se, pak opredeliti za individualnu edukaciju, stim da možemo da sprovedemo i nastavu koju treba da prate dvoje polaznika istovremeno (poluindividualna).

Naglašavamo da se online obuka i kurs - kako se vrši procena vrednosti nematerijalnih sredstava sprovodi isključivo onda kada zainteresovani polaznik ispuni osnovni uslov, to jest mora da poseduje računar, jer je neophodno da u tom slučaju on na njega instalira prvo softver, a zatim i da pristupi predavanjima. Naravno, predstavnik naše institucije će svakoga ko je zainteresovan da predavanja prati baš na takav način i da obavesti o svim obavezama koje on u tom slučaju ima.

Takođe je bitno istaći činjenicu da se individualni kurs i obuka - kako se vrši procena vrednosti nematerijalnih sredstava isključivo sprovodi za pojedinačnog kandidata, te da ih u grupi može biti prisutno najviše osmoro, a da se zahteva prvo prijavljivanje minimum 4 polaznika, a kako bi taj tip edukacije mogao da počne, dok u okviru poluindividualne može da bude prisutno isključivo samo dvoje polaznika.

Naravno, svaka od tih vrsta nastave se sprovodi prema tačno utvrđenim pravilima, a pojedinačni polaznici koji su za njih zainteresovani će prilikom zvanične prijave i da dobiju sve potrebne informacije. Obaveza naše institucije jeste da istakne da je početak rada u grupi uslovljen prijavljivanjem dovoljnog broja osoba, to jest da se prvo mora oformiti grupa od najmanje 4 polaznika da bi konkretna vrste nastave i mogla početi. A kada se to bude desilo, ovlašćeno lice u konkretnom predstavništvu naše institucije će da definiše sve potrebne detalje, to jest odrediće kog datuma će da počne grupni kurs i obuka - kako se vrši procena vrednosti nematerijalnih sredstava, odnosno u kojim terminima i prema kakvoj tačnoj dinamici će se predavanja sprovoditi, a posle toga svako ko je prijavu izvršio dobija jasna obaveštenja o svim tim detaljima.

Potpuno suprotan princip organizacije podrazumeva nastava za jednog, odnosno za dvoje polaznika, uzevši u obzir da im se tada dozvoljava da definišu i trajanje i datum početka i termine održavanja direktno sa nadležnim licem naše poslovnice i sa profesorom.

Način na koji se sprovodi korporativna obuka je gotovo potpuno isti, stim da je tada predstavniku određene kompanije dozvoljeno da pomenute detalje definiše dogovorom sa ovlašćenim licem u okviru poslovnice organizatora. Bitno je da naglasimo da se taj tip edukacije može organizovati i na mestu koje će predstavnik određene firme da definiše, a o čemu će se on detaljno dogovoriti sa našim predstavnikom.

Koliko bi trebalo da traje kurs i obuka - kako se vrši procena vrednosti nematerijalnih sredstava?

Jedino kada se organizuje obuka i kurs - kako se vrši procena vrednosti nematerijalnih sredstava za više osoba, to jest grupna nastava, može i da bude navedeno koliko će da traje. U toj situaciji institucija organizatora odlučuje i o trajanju, to jest definiše dinamiku, ali i o terminima, stim da datum početka može navesti tek kada se primaran uslov za to bude ostvario (kada se oformi grupa od najmanjeg broja članova). Ukupno 4 dana će trajati grupna nastava, jer 12 školskih časova biva raspoređeno takvom dinamikom da polaznici u okviru konkretne grupe na dnevnoj bazi imaju nastavu u trajanju od po 3 školska časa, to jest 135 minuta nastave svakoga od tih 4 dana.

A ukoliko se sprovodi poluindividualni kurs i obuka - kako se vrši procena vrednosti nematerijalnih sredstava ili nastava za pojedinačnog polaznika, to jest individualna, neophodno je da i trajanje, ali i sve ostale detalje koji su vezani za organizaciju, direktno dogovore zainteresovani polaznici sa svojim predavačem, to jest sa ovlašćenim licem jedne od naših poslovnica.

Vrlo je sličan način na koji se sprovodi korporativna obuka, pa se u tom slučaju omogućuje predstavnicima zainteresovane kompanije da se o potrebnim detaljima vezanim za organizaciju dogovore sa ovlašćenim licem naše institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se vrši procena vrednosti nematerijalnih sredstava"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje