Kurs i obuka - kako se vrši sertifikacija proizvoda u zemljama članicama EAES - a

Fokus ove specijalizovane edukacije je usmeren na upoznavanje zainteresovanih sa procesom sertifikacije proizvoda na teritoriji zemalja koje su članice Evroazijskog ekonomskog saveza, ali će biti reči i o načinu funkcionisanja tog procesa na teritoriji Ruske Federacije. Iz tog razloga i jeste istaknuto da bi stručni seminar - kako se vrši sertifikacija proizvoda u zemljama članicama EAES - a trebalo da prate osobe koje su zaposlene u kompanijama koje upravo ostvaruju poslovnu saradnju sa firmama iz tih zemalja.

Budući da Obrazovni centar Akademije Oxford ovu edukaciju organizuje na više načina, odnosno da zainteresovani kandidati nastavu mogu da prate na različitim lokacijama (u poslovnici organizatora ili online), a putem grupne, poluindividualne ili individualne edukacije, svaki će pojedinačni polaznik morati da se opredeli šta mu od svega toga najviše odgovara.

Da bi bio u mogućnosti da donese adekvatnu odluku, potrebno je da bude svaki prijavljeni pojedinačno informisan o detaljima, tako da će mu ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice sve potrebne informacije dati prilikom prijavljivanja, odnosno zvaničnog upisivanja.


Predviđeno je da se poluindividualna i individualna obuka i kurs - kako se vrši sertifikacija proizvoda u zemljama članicama EAES - a organizuju prema istom principu, a tada o dinamici održavanja nastave, odnosno o datumu njenog početka i o terminima, odlučuju zajedno koordinator za nastavu, profesor i jedan, odnosno dvoje polaznika, a u zavisnosti od toga koji vid edukacije je u pitanju.

Međutim, kada se nastava odvija u grupi, predviđeno je poštovanje drugačijih pravila, ali i prisustvo većeg broja polaznika, tačnije od njih četvoro od osmoro maksimalno. Koordinator za nastavu i to isključivo u poslovnici u kojoj bude bila kreirana grupa, to jest u kojoj se najmanji broj kandidata bude prijavio, će posle toga odrediti kog datuma će grupni kurs i obuka - kako se vrši sertifikacija proizvoda u zemljama članicama EAES - a da počne, ali će definisati i u kojim terminima će to biti, te u skladu sa kakvom dinamikom će se časovi odvijati. A ukoliko nekome bilo koji segment ne bude odgovarao u potpunosti, te uputi zahtev organizatoru za njegovom izmenom, on mora znati da se to ne dopušta u ovom slučaju.

Svaki prijavljeni pojedinačno mora da izvrši prijavu za praćenje ovog kursa, to jest ili da konkretno predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford kontaktira telefonom ili lično da dođe u njegove prostorije, te može i da pošalje mejl sa svim relevantnim podacima (datum rođenja, ime, prezime i informacije za kontakt).

Svu obaveznu dokumentaciju mora da priloži svaki prijavljeni kandidat, kada bude došao u prostorije konkretne poslovnice, a da bi se upisao.

Naglašavamo da se ova edukacija može prilagoditi i potrebama pravnih lica, to jest da se može organizovati i nastava za radnike različitih kompanija. A pored toga što se ovlašćeno lice organizatora i konkretne kompanije dogovaraju oko svih prethodno pomenutih detalja (datum početka, termini i trajanje), oni određuju zajedno i na kom mestu će zaposleni predavanja da prate. Zapravo se samo tada dopušta izmena, tako da polaznici mogu da pohađaju časove i u svojoj kompaniji, te na bilo kom drugom mestu, a koju će klijent tada odrediti, uz uslov da je opremljeno u skladu sa važećim pravilima.Koje sve oblasti obrađuje kurs i obuka - kako se vrši sertifikacija proizvoda u zemljama članicama EAES - a?

Kako je kao osnovni cilj ovog specijalizovanog seminara navedeno upoznavanje zainteresovanih sa zakonskim regulativama koje se primenjuju na teritoriji svih onih zemalja, koje su članice Evroazijskog ekonomskog saveza (EAES), to jest koje spadaju u takozvanu Carinsku Uniju (CU), ali i na području Ruske federacije, podrazumeva se da će profesori tokom uvodnog predavanja da ukažu prisutnima upravo na to koje su zemlje zvanično članice tog saveza.

Isto tako će stručna obuka i kurs - kako se vrši sertifikacija proizvoda u zemljama članicama EAES - a obraditi i temu koja se odnosi na osnovne odredbe sporazuma između Rusije, Belorusije i Kirgistana, odnosno Jermenije i Kazahstana, to jest svih zemalja članica pomenutog saveza, te će se polaznici upoznati i sa opštim odredbama vezano za vojnu, ekonomsku hunmanitarnu saradnju, a sa fokusom na one koje se odnose na carinsku saradnju između tih zemalja.

Svakako će profesori da ukažu i na zakosnke regulative, ali će primarno da usmere predavanja na takozvanu Potvrdu o usaglašenosti i postupak koji se odnosi na njeno dobijanje, budući da se upravo to smatra jednom od najkompleksnijih tema u okviru ove edukacije. Biće im predstvaljene i različite situacije u kojima se konkretna potvrda zahteva, ali će im detaljno biti objašnjeno i koliko je važno da svi propisani standardi budu ispoštovani, kao i predviđene radnje, da bi se ta potvrda mogla dobiti za konkretnu robu. Prisutni će imati priliku da nauče i kako, uošteno funkcioniše celokupna procedura koja je vezana za ocenjivanje usaglašenosti, a podrazumeva se da će im biti prezentovati i odgovarajući primeri.

Isto tako će specijalizovana obuka i kurs - kako se vrši sertifikacija proizvoda u zemljama članicama EAES - a biti usmerena i na upoznavanje kandidata sa celokupnim procesom, koji se odnosi na upoređivanje tačno određenih karakteristika nekog proizvoda i zahteva vezanih za pravnu regulativu, koja se primenjuje na tertoriji ovih zemalja, odnosno Carinske Unije.

Svako ko bude odlučio ovaj kurs da pohađa će naučiti i koliko je važno pravilno spakovati određene proizvode, ali ih i markirati, a kako bi se prilagodili važećim standardima i zakonima, koji su bitni za izvoz u neku od ovih zemalja, to jest za uvoz. A predavači će govoriti i o postupku koji mora da bude primenjen ako je potrebno da se određeni objekat, koji je namenjen proizvodnji ili mlečnih illi mesnih, te proizvoda biljnog porekla unese u Registar zvaničnih izvoznika u okviru Carinske Unije.

Izuzev toga, polaznici će da nauče i šta je sve potrebno učiniti da bi se neki proizvod mogao registrovati na teritoriji ovih zemalja, ali i kako se vrši njegova pravilna kontrola.

Da bi neko mogao, zaista da samostalno izvrši sve što je potrebno, kako bi se određeni proizvod sertifikovao u pomenutim zemljama, moraće da se upozna i sa pojmom koji je poznat kao netarifno regulisanje, pa će seminar - kako se vrši sertifikacija proizvoda u zemljama članicama EAES - a posebnu pažnju da posveti upoznavanju prisutnih sa tim pojmom, odnosno sa procesom na koji se on odnosi.

Kada i gde se organizuje kurs i obuka - kako se vrši sertifikacija proizvoda u zemljama članicama EAES - a?

Prvenstveno se mora svaki zainteresovani kandidat prijaviti, a nakon toga i upisati, te svakako navesti i koji vid edukacije od ponuđenih mu najviše odgovara da pohađa. A kada svoju odluku bude izneo ovlašćenom predstavniku konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, svakom polazniku će biti dostupne i informacije o tome u kojim tačno terminima i na kom mestu se specijalizovana obuka i kurs - kako se vrši sertifikacija proizvoda u zemljama članicama EAES - a organizuje.

Svakako je ponuđena opcija praćenja nastave online i u okviru poslovnica ove institucije, koje su smeštene na više od 20 lokacija. Sve one osobe koje odluče predavanja da prate online, moraju to da učine uz korišćenje sopstvenog kompjutera, s tim da je vrlo važno da on ima stabilnu konekciju, a polaznici će samostalno instalirati specijalizovani softver i to pre nego što bude konkretna vrsta edukacije počela. A pošto se može desiti i da neki kandidat ne uspe u potpunosti pravilno da instalira tu vrstu softvera, njemu će biti pružena i pomoć, budući da stručnjaci čija specijalnost je tehnička podrška rade u svakoj poslovnici organizatora.

Takođe, svi zainteresovani moraju biti upoznati sa činjenicom da se stručni kurs i obuka - kako se vrši sertifikacija proizvoda u zemljama članicama EAES - a može organizovati ili za više polaznika, tačnije od četvoro do najviše njih osmoro, a kada se sprovodi grupna edukacija, ali i da je dostupna kako individualna nastava, tako i poluindividualna, koju treba 2 osobe da pohađaju.

Omogućeno je svakom pojedinačnom polazniku, koji se odluči za samostalno praćenje časova, da sve detalje definiše sa zvanično ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice institucije organizatora, ali uz obavezno prisustvo nadležnog profesora. Sve to isto važi i kada se organizuje takozvana poluindividualna edukacija, s tim što tada časovima prisustvuje dvoje kandidata, pa se samim tim i oni zajedno sa pomenutim licima dogovaraju o načinu organizacije nastave.

A prilikom održavanja grupnog tipa edukacije se primenjuju sasvim drugačija pravila, jer predstavnik konkretne poslovnice definiše kako će se nastava odvijati, ali postoji i vrlo važno ograničenje, koje je vezano za početak nastave u grupi, budući da se zahteva prvo da se dovoljan broj lica prijavi, a kako bi mogla određena grupa da bude kreirana. Naime, od najmanje četvoro kandidata pa do najviše osmoro uzima učešće u jednoj grupi, tako da mora najmanji broj njih da izvrši prijavu, kako bi mogla edukacija da bude održana. Tek onog trenutka kada se to bude dogodilo će nadležno lice konkretnog predstavništva organizatora definisati, najpre zvaničan datum početka grupne nastave, a potom i termine, kao i dinamiku, odnosno trajanje, te će o tome obavestiti svakoga ko se prethodno prijavio da predavanja pohađa baš na taj način. Moramo posebno naglasiti da će sve to maksimalno morati da bude ispoštovano, tako da ako neki kandidat tada bude imao primedbu ili iznese zahtev da se nešto od toga promeni, mora znati da organizator neće biti u mogućnosti taj zahtev da ostvari, već da se konkretni kandidat može odlučiti nastavu da prati na nešto drugačiji način, to jest ili putem individualne ili poluindividualne nastave.

Ako se u okviru nekog preduzeća javi potreba da određeni broj zaposleni u konkretnoj oblasti stekne potrebna znanja, Obrazovni centar Akademije Oxford će organizovati takozvani korporativni seminar - kako se vrši sertifikacija proizvoda u zemljama članicama EAES - a. A kako je u pitanju nastava primarno namenjena upravo radnicima te firme, to podrazumeva da će se njen ovlašćeni predstavnik dogovarati o svim detaljima sa onom osobom, koja je za te poslove zadužena u izabranoj poslovnici navedene institucije. Međutim, naročito je važno da zainteresovani klijenti znaju da je korporativna obuka ujedno i jedina, koju polaznici mogu da prate i na drugom mestu, to jest ne moraju da se odluče za online ili za pohađanje časova u poslovnicama institucije organizatora, već se nastava može održati i u njihovoj firmi, te na nekoj drugoj lokaciji. A ukoliko pojedinačni klijent navede to kao zahtev, dobiće informacije o tome koje karakteristike mora posedovati konkretni prostor, to jest kako je neophodno da bude opremljen, da bi se nastava u njemu odvijala u skladu sa pravilnikom organizatora.

Kako se organizuje specijalizovana obuka i kurs - kako se vrši sertifikacija proizvoda u zemljama članicama EAES - a?

Uzevši u obzir da je u ponudu institucija organizatora uključena mogućnost praćenja nastave u grupi, ali i individualno i u paru, to automatski znači da će svaki polaznik biti dužan da se odluči koji princip organizovanja nastave mu, po karakteristikama najviše odgovara.

Svakako se specijalizovana obuka i kurs - kako se vrši sertifikacija proizvoda u zemljama članicama EAES - a, a bez obzira da li je u pitanju individualna, grupna ili poluindividualna, može organizovati i online i u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford i to u bilo kom gradu.

Polaznici koji budu odlučili časove da pohađaju online će za tu priliku koristiti sopstveni računar, ali je ujedno i njihova dužnost da na vreme instaliraju softwver, pošto će jedino tako moći i da pohađaju predavanja. A budući da je potrebno svaki polaznik samostalno da izvrši njegovu instalaciju, vrlo je važno napomenuti da će mu biti pružena i sva potrebna pomoć, vezano za taj postupak.

Pre nego što navedemo kakav je princip edukacije za pojedinačne polaznike, moramo naglasiti i da se u ponudi ove institucije nalazi i korporativni kurs, to jest da se organizuje nastava koju treba radnici zaposleni u nekoj firmi da pohađaju. Praktično govoreći, isti se princip primenjuje kao i kada se sprovodi edukacija za pojedinačne polaznike, uz izuzetak mesta na kome bi predavanja trebalo da budu održana. Svakako se klijent može odlučiti da njegovi zaposleni časove pohađaju online ili u predstavništvu institucije organizatora, ali tom prilikom se mogu opredeliti i za organizaciju na nekom drugom mestu. Neophodno je tada da se odabere adekvatna lokacija, to jest da konkretni prostor bude opremljen u skladu sa važećim pravilima, a podrazumeva se da će o tome klijenti biti adekvatno obavešteni.

Kod seminara koji treba pojedinačni polaznici da prate, a koji se organizuje za više polaznika je određeno da koordinator za nastavu definiše princip organizacije. Zapravo on određuje koliko će dugo trajati, u kojim terminima će da budu organizovani časovi i prema kakvoj će to dinamici da bude. Najvažnije je da kandidati koji su zainteresovani za grupni seminar - kako se vrši sertifikacija proizvoda u zemljama članicama EAES - a imaju na umu da nastava ne može da počne sve dok se ne napravi grup, to jest dok se minimum 4 osobe ne prijave, a najviše ih sme biti prisutno osmoro. Apsolutno sve što ovlašćeno lice konkretne poslovnica bude definisalo nije podložno promenama, već svaki polaznik prihvata zadate uslove.

A za nastavu koja podrazumeva učešće dvoje kandidata je predviđena primena istih principa, kao i kada se sprovodi edukacija koju treba jedna osoba da pohađa. Dakle, svi prijavljeni zajedno sa nadležnim profesorom, ali i sa ovlašćenim licem u poslovnici u kojoj su se prethodno upisali, imaju obavezu tom prilikom da definišu kako datum početka, tako i dinamiku, ali i termine u kojima će se individualni i poluindividualni kurs i obuka - kako se vrši sertifikacija proizvoda u zemljama članicama EAES - a sprovoditi.

Koliko je predviđeno da traje specijalizovani kurs i obuka - kako se vrši sertifikacija proizvoda u zemljama članicama EAES - a?

Na osnovu informacija koje će svaki prijavljeni morati da pruži, a koje se odnose na tip edukacije koji im najviše odgovara da pohađaju, oni i dobijaju podatke o tome koliko će stručna obuka i kurs - kako se vrši sertifikacija proizvoda u zemljama članicama EAES - a da traje.

Zapravo je isključivo kod grupne vrste edukacije omogućeno da te informacije pruži organizator, a on o tome obaveštava prijavljene nakon što se dovoljan broj lica prijavi i kreira konkretna grupa. S obzirom na to da se u važećem nastavnom programu 8 školskih časova ukupno nalazi, to je definisana dinamika koja podrazumeva po 2 školska časa tokom jednog dana. Upravo iz tog razloga je i istaknuto da nastava koja se organizuje za više polaznika istovremeno treba da traje 4 dana.

Što se tiče individualne i poluindividualne edukacije, tom prilikom se sprovodi sasvim drugačiji princip organizacije, što znači da svi prijavljeni imaju obavezu da se kako oko dinamike, odnosno oko trajanja, tako i oko termina, ali i datuma početka dogovore direktno sa onim osobama, koje su u određenom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford ovlašćene za te poslove.

Korporativni seminar - kako se vrši sertifikacija proizvoda u zemljama članicama EAES - a se, takođe po prilično slobodnom principu organizuje, te u tom slučaju svaki klijent ima obavezu da sa koordinatorom za nastavu, između ostalog definiše i trajanje, to jest da se sa njim dogovori oko toga u skladu sa takvom dinamikom će časovi biti organizovani.

Spisak gradova za kurs i obuku "kako se vrši sertifikacija proizvoda u zemljama članicama EAES - a"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje