Kurs i obuka - Kako se vrši sistematizacija radnih mesta

Ciljna grupa, to jest osobe kojima je obuka i kurs - kako se vrši sistematizacija radnih mesta namenjen su svakako oni koji su u kompanijama različite strukture angažovani na onim poslovima koji se odnose na izradu pravilnika, a koji je vezan za unutrašnju organizaciju kompanije, trebalo bi da ovoj edukaciji pristupe i svi oni koji su u određenoj firmi zaduženi za poslove vezane za unutrašnju organizaciju.

A pred svakoga ko je zainteresovan da pohađa specijalizovani seminar - kako se vrši sistematizacija radnih mesta je stavljena obaveza da se opredeli na koji način će pohađati nastavu, pošto se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalaze i poluindividualna i individualna i grupna edukacija. Predviđeno je da se sve tri organizuju i na klasičan način, kada se predavanja pohađaju direktno u poslovnicama ove institucije i online.

Svaka osoba koja se opredeli da predavanja prati online mora, svakako da poseduje računar, a informacije o instalaciji softvera na njega će dobiti od ovlašćenog predstavnika one poslovnice u kojoj će izvršiti prijavu.


Inače, prijava se vrši u toku cele godine ili putem telefona izabrane poslovnice ove institucije ili lično u njenim prostorijama, a otvorena je mogućnost i da se zainteresovani prijave elektronskim putem. U tom slučaju se u mejlu, osim imena i prezimena svakog kandidata, odnosno njegovog datuma rođenja, obavezno moraju navesti i informacije za kontakt, a kako bi dobili potrebne podatke vezano za postupak upisa.

Što se samog upisa tiče, predviđeno je da svako od njih lično dođe u prostorije konkretne poslovnice institucije organizatora, te da priloži svu obaveznu dokumentaciju, o čemu će detaljno biti informisan na vreme.

Nakon što se svaki prijavljeni bude odlučio da li će nastavu pohađati online ili u konkretnoj poslovnici, on treba da se opredeli i da li će to učiniti u grupi, a kada je prisutno od četvoro do osmoro ljudi ili mu više odgovara da individualno prati nastavu, odnosno u paru sa još jednom osobom.Princip prema kome se grupni kurs i obuka - kako se vrši sistematizacija radnih mesta organizuje je vrlo strogo definisan, budući da je prvo iznet zahtev da se kreira grupa od najmanjeg broja članova, a zatim se definisanje datuma početka, termina u kojima će predavanja da se održe i dinamike prepušta ovlašćenom licu one poslovnice organizatora u kojoj je oformljena grupa. Inače, ne može u ovom slučaju da bude ispunjen zahtev polaznika, ako postoji potreba za izmenom bilo kog segmenta organizacije, pa se tim osobama preporučuje da se opredele za ostale tipove edukacije koji su u ponudi.

Individualna i poluindividualna obuka predviđaju potpuno isti način organizacije, a koji u potpunosti ispunjava zahteve polaznika. Naime, svako od njih tada treba sa profesorom koji će biti zadužen da vodi kurs, odnosno sa ovlašćenim licem izabrane poslovnice organizatora, da se usaglasi prvo oko tačnog datuma početka one vrste nastave koju izabere da pohađa, a zatim oni svi zajedno moraju definisati kako termine održavanja poluindividualne ili individualne edukacije, tako isto i dinamiku.

Ona kompanija koja želi da svojim zaposlenima omogući upoznavanje sa pravilnim postupkom sistematizacije radnih mesta, svakako treba da kontaktira najbližu poslovnicu organizatora i da se sa ovlašćenim licem dogovori kog datuma će da počne korporativna obuka, te da definiše dinamiku i termine održavanja tog tipa nastave. Isto tako je neophodno naglasiti da se korporativni seminar - kako se vrši sistematizacija radnih mesta i to na zahtev ovlašćenog lica određene kompanije, može organizovati čak i u njenim prostorijama, to jest na nekoj drugoj lokaciji, ali je neophodno da budu ispunjeni svi zahtevi vezano za karakteristike konkretnig prostora.

Šta sve izučava kurs i obuka - kako se vrši sistematizacija radnih mesta?

Mada se pretpostavlja da su polaznici ovog seminara donekle upoznati sa postupkom sistematizacije radnih mesta, profesori će uvodno predavanje posvetiti prezentovanju onih pojmova koji se u pomenutom postupku najčešće primenjuju, a kako bi prisutni mogli što jednostavnije da shvate sve ono što nastavni plan prema kome se seminar - kako se vrši sistematizacija radnih mesta organizuje, uključuje.

Nakon toga će im biti detaljno objašnjeno i na koji način se vrši određivanje konkretnih organizacionih jedinica u okviru određene kompanije, a što će svakako biti potkrepljeno i adekvatnim primerima iz prakse. Predviđeno je i da se svi polaznici upoznaju sa onim principima koji se koriste za vrednovanje određenih radnih mesta, to jest da nauče na osnovu kojih sve parametara se vrši takozvano projektovanje radnih mesta.

Takođe će im na primerima biti objašnjeno i po kom principu funkcioniše postupak opisa poslova, ali i kako se na osnovu njih sprovodi vrednovanje.

Svakako će obuka i kurs - kako se vrši sistematizacija radnih mesta da obuhvati i deo koji je vezan za postupak standardizacije konkretnih grupa poslova, a biće govora i o ispunjenju zahteva koji se mogu smatrati minimalnim da bi neko mogao da obavlja određeni posao.

Budući da je osnovni cilj koji specijalizovani seminar - kako se vrši sistematizacija radnih mesta ima da prisutnima ponudi mogućnost da zaista ovladaju ovom materijom, to će oni imati prilike da učestvuju i u praktičnom radu. A on podrazumeva da će naosnovu zadatih parametara imati obavezu da izrade pravilnu sistematizaciju konkretnih radnih mesta, što znači da će tada morati da primene sva znanja koja su im bila prezentovana u toku teorijskog dela ove obuke.

Pored toga, polaznici će biti upoznati i sa zakonskim regulativama koje se odnose na samu izradu pravilnika, te će im biti praktično objašnjeno i koje su prednosti njegove primene, to jest saznaće na koji način izrada i korišćenje pravilnika, odnosno adekvatna sistematizacija radnih mesta utiču na celokupan poslovni proces u okviru konkretne organizacije.

Izuzev svega pomenutog, predavači će ukazati polaznicima i na to u kojoj meri je važno da se izvrši pravilno vrednovanje poslova, to jest koji se sve faktori tom prilikom uzimaju u obzir. A osim utvrđivanja komleksnosti radnih zadataka, biće govora i o radnim uslovima, ali i o naporu kao faktoru na osnovu koja se vrši adekvatna analiza i vrednosvanje određene radne pozicije.

Predviđeno je da se kurs i obuka - kako se vrši sistematizacija radnih mesta bavi i prezentovanjem različitih metoda koje se u praksi najčešće primenjuju, kada se vrši vrednovanje radnih mesta, a što ima izuzetno veliki uticaj i na sistematizaciju.

Gde se održava kurs i obuka - kako se vrši sistematizacija radnih mesta i kada?

Obrazovni centar Akademije Oxford je u mogućnosti da zainteresovanima ponudi online seminar - kako se vrši sistematizacija radnih mesta, ali i da nastavu organizuje u prostorijama svake od preko 20 svojih poslovnica.

S obzirom na to da se online nastava sprovodi preko računara, to znači da je svaki dan zainteresovani kandidat u obavezi da ga poseduje, ali je vrlo važno i da pre nego što počne ovaj vid edukacije, na njega instalira poseban tip softvera, stim da se koordinator za nastavu određene poslovnice u kojoj se taj kandidat bude prijavio, obavezuje da ga o svim detaljima precizno obavesti, te da mu svakako pomogne oko instalacije, a ukoliko je potrebno.

Takođe je navedeno da se i klasična i online obuka i kurs - kako se vrši sistematizacija radnih mesta organizuju ili u vidu grupne nastave ili za po jednog polaznika (individualno) ili za njih dvoje (poluindividualno). Svakako je određeno da se svaki pojedinačni polaznik prilikom upisa mora odlučiti na koji način će edukaciji da pristupa, to jest da se opredeli da li će to učiniti u grupi, u paru ili sasvim samostalno.

Napominjemo da je potrebno 4 polaznika minimalno da se prijavi, a kako bi grupni kurs mogao da počne. U tom slučaju će prvo biti oformljena grupa, a zatim će zvanično ovlašćeni predstavnik organizatora da odredi datum kada će početi taj tip edukacije, odnosno definisaće dinamiku po kojoj će časovi da se održavaju, kao i termine. Vrlo je važno da svaki prijavljeni ima na umu da je princip organizacije grupnog seminara takav da nije dopušteno menjati ništa od pomenutog, tako da kome god to ne bude odgovaralo ima mogućnost da se opredeli ili za nastavu u paru ili za individualnu.

Naime, princip njihove organizacije je u velikoj meri slobodan, budući da se zainteresovanim polaznicima dopušta da se sa profesorom i koordinatorom za nastavu u poslovnici organizatora u koji se upisuju, dogovore i oko termina u kojima će poluindividualni ili individualni seminar - kako se vrši sistematizacija radnih mesta da se održe, ali i oko datuma početka. Oni svakako moraju zajedno da odrede i kojom dinamikom će nastava da bude organizovana, a što znači da će zajedno definisati trajanje odabrane vrste edukacije.

Isto tako je slobodan i princip po kome se organizuje korporativni tip edukacije, a tada su isključivo lica koja su u nekoj firmi zaposlena polaznici ovog kursa. Budući da je jedan od glavnih ciljeva organizatora da maksimalno budu ostvareni zahtevi svih zainteresovanih klijenata, to je dozvoljeno da se korporativni kurs i obuka - kako se vrši sistematizacija radnih mesta organizuje i na ma kojoj drugoj lokaciji, ali je obaveza klijenta da odabere ono mesto koje odgovara tačno definisanim zahtevima. Predstavnik institucije organizatora će se detaljno sa ovlašćenim licem određene firme dogovoriti ne samo oko tačnog mesta održavanja nastave, već i oko termina, odnosno dinamike, te će svakako morati da definišu i datum njenog početka.

Kako se organizuje seminar - kako se vrši sistematizacija radnih mesta?

U principu, način na koji se specijalizovani kurs i obuka - kako se vrši sistematizacija radnih mesta organizuje je vrlo šarolik, budući da je u ponudi na prvom mestu klasična, a zatim i online obuka, te da se i jedna i druga sprovode ili po principu individualne ili grupne, odnosno poluindividualne nastave. Jednostavnije rečeno, svaki prijavljeni je obavezan prvo da se odluči između klasične i online nastave, a zatim i da se opredeli sa koliko će ljudi da pohađa ovu edukaciju.

Što se tiče online obuke, potrebno je da svako ko želi da je pohađa obezbedi računar preko koga će imati nesmetan pristup predavanjima, kao i da izvrši instalaciju softvera na njega, a o apsolutno svakom detalju će dobiti precizne informacije od ovlašćenog lica određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Dalje je potrebno naglasiti da se broj osoba kojima je omogućeno prisustvo individualnoj, grupnoj i poluindividualnoj nastavi razlikuje, tako da samo jedan polaznik pohađa individualnu, dok u grupi može biti prisutno najviše osmoro, a minimalno četvoro polaznika, te je takozvana poluindividualna vrsta nastave namenjena za njih dvoje.

Kako se razlikuje broj prisutnih, tako se razlikuje i način organizacije, stim što je predviđeno da se grupni tip edukacije organizuje po striktno definisanim pravilima, a poluindividualna i individualna obuka i kurs - kako se vrši sistematizacija radnih mesta podrazumevaju prilično slobodan način organizacije. Preciznije govoreći, organizator definiše kog datuma će da počne grupni kurs, ali određuje i dinamiku, to jest termine u kojima bi predavanja trebalo da se organizuju. Ipak, postoji samo jedna stvar na koju organizator ni u kom slučaju ne može da utiče, a ona je vezana za datum početka grupnog tipa edukacije, uzevši u obzir da je on uslovljen kreiranjem grupe od najmanje 4 osobe. Dakle, tek kada se bude toliko ljudi zvanično prijavila u jednoj poslovnici, koordinator za nastavu će da kreira grupu, zatim definiše sve pomenuto i obavesti prijavljene. A ako njima ne bude odgovaralo nešto od definisanog, trebalo bi da znaju da ne postoji mogućnost da se ni termini, a ni dinamika održavanja, kao ni datum početka izmene na zahtev, pa se svakako iznosi i opšta preporuka da ovaj vid nastave prate osobe koje imaju više slobodnog vremena na raspolaganju, te mogu da se uklope u unapred definisane segmente.

Na raspolaganju je kandidatima i individualni, odnosno poluindividualni seminar - kako se vrši sistematizacija radnih mesta, a oni podrazumevaju da će se zainteresovani sa nadležnim predavačem i sa ovlašćenim licem konkretne poslovnice, precizno dogovoriti i o datumu početka, ali i o trajanju, to jest po dinamici održavanja predavanja, kao i o terminima.

Uz to, Obrazovni centar Akademije Oxford može, a ako to neki klijent, odnosno ovlašćeno lice određene kompanije zahteva, da organizuje i specijalan tip edukacije koji će isključivo pohađati zaposleni te firme. Tada se pristupa, takođe vrlo slobodnom načinu organizacije, budući da je predviđeno da se ovlašćeno lice kompanije klijenta i naše institucije dogovore ne samo oko datuma početka, dinamike održavanja i termina, nego i oko mesta na kome će korporativna obuka i kurs - kako se vrši sistematizacija radnih mesta da bude organizovan. Naime, pored mogućnosti da zaposleni predavanja prate u našim poslovnicama i online, klijentima se takođe nudi mogućnost da to bude u prostorijama koje će oni u tom slučaju odrediti, ali je vrlo važno da budu informisani o zahtevima koje konkretni prostor mora da ispuni, kako bi nastava mogla da bude tamo sprovedena.

Koliko će kurs i obuka - kako se vrši sistematizacija radnih mesta da traje?

Grupni seminar - kako se vrši sistematizacija radnih mesta će da traje ukupno 4 dana, s obzirom na to da je 8 časova nastavnog programa raspoređeno tako da polaznici nastavu prate u toku jednog dana u trajanju od po 2 školska časa, odnosno po 90 minuta. Ističemo da Obrazovni centar Akademije Oxford isključivo ima pravo da navede informaciju koja se odnosi na trajanje grupnog vida edukacije, pomenuta institucija i odlučuje o tome, kao i o datumu početka, te o terminima.

Međutim, sve one osobe koje interesuje bilo korporativna obuka i kurs - kako se vrši sistematizacija radnih mesta, bilo individualna, odnosno poluindividualna nastava, će tu informaciju dobiti naknadno, to jest onda kada se budu dogovorili sa predstavnikom institucije organizatora o dinamici održavanja. Svakako oni treba da preciziraju i sve ostale segmente organizacije, a primarno datum početka i termine.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se vrši sistematizacija radnih mesta"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje