Kurs i obuka - kako umanjiti troškove uvoza robe

Kako je tema ove obuke naročito interesantna licima koji su vlasnici kompanija usmerenih najpre na uvoz, ali i na izvoz robe, to najpre i navodimo da bi stručni seminar svakako trebalo da pohađaju najpre oni, ali i njihovi zaposleni, te svako ko u okviru svog radnog mesta ima dodira sa procesom logistike. Podrazumeva se da nastavu ima priliku da prati i svako ko, jednostavno ima želju da se sa detaljima vezano za umanjenje troškova izvoza upozna.

Zahteva se od apsolutno svakoga ko se opredeli konkretnu edukaciju da prati, da se pridržava pravila vezano za prijavljivanje, to jest da zahtevanu dokumentaciju dostavi lično prilikom upisa, ali i da se opredeli kako će časove da prati.

Najpre da naglasimo da se svakog radnog dana direktno u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford prijava može izvršiti, te da svaki polaznik isto tako ima pravo da preko telefona ili elektronskim putem izvrši prijavu. Kome više bude odgovarao elektronski princip prijavljivanja, ima obavezu da sem svog imena i prezimena, u konkretnoj poruci napiše i datum svog rođenja, ali i podatke za kontakt, a kako bi predstavnik poslovnice organizatora mogao da ga u propisanom roku obavesti o načinu organizacije i njegovim obavezama u vezi sa upisom.


Pored toga što se organizuje klasični kurs i obuka - kako umanjiti troškove uvoza robe, omogućuje se i svima kojima tako više odgovara, da predavanja pohađaju online, to jest preko specijalizovanog softvera, koji će obavezno morati da na svoj računar instaliraju. Svakako naglašavamo da je obezbeđena i stručna podrška svakom kandidatu, koji ne bude bio u mogućnosti samostalno taj softver da pravilno instalira.

Obaveza je svakog prijavljenog ne samo da odluči odakle, odnosno gde će pohađati predavanja, nego i da ovlašćenom licu u konkretnoj poslovnici navede da li mu više odgovara grupni, poluindividualni ili individualni seminar - kako umanjiti troškove uvoza robe.

Nastava koja je koncipirana tako da je prati jedna osoba, podrazumeva posebno slobodan način organizacije, jer koordinator za nastavu predstavništva u kome se zainteresovani polaznik prijavio, sa nadležnim profesorom i sa samim kandidatom određuje kako će se ona organizovati. A osim što će definisati datum njenog početka, potrebno je da se usaglase i oko trajanja individualne nastave, te oko termina u kojima će biti održana predavanja za pojedinačnog polaznika. Potrebno je napomenuti da se i takozvana poluindividualna edukacija, koju dvoje njih istovremeno pohađa, isto tako organizuje, te je neophodno da se oni usaglase sa pomenutim licima oko svih detalja.

Kada neko izrazi želju da nastavu pohađa u grupi, to zapravo podrazumeva da prihvata da to učini u društvu sa više polaznika, a u jednoj grupi može biti prisutno od 4 osobe najmanje do 8 njih najviše. Samo iz tog razloga i jeste navedeno da se upravo minimalan broj polaznika, najpre zvanično mora prijaviti, kako bi bio ispunjen zahtev vezan za nastanak grupe i uopšteno rečeno, za početak edukacije. Budući da organizator, to jest koordinator za nastavu određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford odlučuje i o datumu početka i o terminima, te svakako o dinamici održavanja ovog tipa edukacije, to on ima pravo da odredi sve, ali isključivo pošto se navedeni uslov ostvari. Svaki član određene grupe će dobiti jasne smernice o svim ovim detaljima, a takođe je dužan da ih se maksimalno pridržava, uzevši u obzir da se zahtevi za promenama ne mogu dozvoliti.

Uz sve vrste edukacija koje bi trebalo pojedinačni polaznici da pohađaju, takođe se može organizovati i korporativni kurs i obuka - kako umanjiti troškove uvoza robe, što se svrstava u specijalan vid nastave, jer su polaznici zapravo radnici zaposleni u nekom preduzeću. Tokom sprovođenja te vrste edukacije organizator se trudi da ispuni svaki zahtev klijenta, pa čak i da izađe u susret onome koji podrazumeva izmenu mesta održavanja časova, a što je dopušteno isključivo u tom slučaju. Moramo naglasiti da se klijent mora pridržavati svih definisanih pravila koja se odnose na određeni prostor, jer on svakako mora biti opremljen upravo onako kako je i određeno aktuelnim pravilima. A o svim segmentima koji se odnose na sam tok nastave, to jest o terminima njenog održavanja, ali i o datumu početka i o trajanju se usaglašavaju predstavnik institucije organizatora i zainteresovane kompanije.Šta izučava kurs i obuka - kako umanjiti troškove uvoza robe?

Jasno je da svako ko posluje sa inostranstvom ima potrebu da u određenim situacijama smanji sve one troškove koji su vezani za uvoz robe, tako da će upravo sa tim situacijama specijalizovani seminar - kako umanjiti troškove uvoza robe primarno i da upozna sve polaznike. Prva tema koja će tom prilikom biti obrađena se odnosi upravo na one carinske povlastice, koje se najčešće primenjuju u praksi, a takođe će profesori govoriti i o procesu koji se odnosi na uvoz konkretne robe, ali koja je oslobođena plaćanja carinskih dažbina. Naročita pažnja će da bude obraćena i na one situacije u kojima može da dođe do umanjenja, a koja su striktno propisana aktuelnim Carinskim zakonom.

Pored toga što će polaznici ovog kursa da nauče kako je moguće da se izvrši uvoz neke robe, a da se pritom ne plati carina, koja je upravo određena Carinskim zakonom Republike Srbije, takođe će im profesori govoriti i o tom procesu, ali kada se primenjuju odredbe različitih međunarodnih sporazuma, kao što je na primer dobro poznat Sporazum o slobodnoj trgovini, ali i svi oni koji su primarno vezani za tačno određene predmete, odnosno robu.

Podrazumeva se, isto tako da će predavači objasniti polaznicima i na koji način se vrši kalkulacija prilikom uvoza, to jest koje stavke ne podležu obračunu troškova, te se ni ne unose se u konkretnu kalkulaciju. Uz sve pomenuto, specijalizovana obuka i kurs - kako umanjiti troškove uvoza robe će prisutne upoznati i sa metodama takozvanog carinskog vrednovanja, a koje su definisane različitim članovima Carinskog zakona.

Svakako će se polaznicima pomenute obuke biti prezentovane i određene odredbe Zakona o deviznom poslovanju za računovodstveno evidentiranje robe, a koje su prvenstveno vezane za obračun njene nabavne vrednosti. Bitno je naglasiti i to da će biti reči i o svim troškovima koji ulaze u obračun, kao što je na primer trošak primanja ili naručivanja robe, odnosno njenog skladištenja i drugi, a što sve utiče na formiranje cene.

Sa ciljem da svi polaznici bolje shvate temu kojom se ova edukacija bavi, tokom njenog trajanja će im biti omogućeno da na osnovu primera iz prakse bolje upoznaju način na koji se konkretne carinske povlastice primenjuju, te da nauče i kako se određena roba može uvesti sa stranih tržišta, ali tako da bude oslobođena plaćanja dažbina. Zahvaljujući znanjima koja će steći tokom ove edukacije, kandidati će svakako izvršiti pozitivan uticaj na poslovni proces u firmi koju vode ili u koji su zaposleni, a u domenu uvoza različite robe.

Kada i gde se održava kurs i obuka - kako umanjiti troškove uvoza robe?

S obzirom na to da se specijalizovani seminar - kako umanjiti troškove uvoza robe može pratiti ili direktno u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford ili online, a uz primenu odgovarajućeg softvera, te se nastava organizuje u skladu sa pravilima koja navodi individualna, grupna i poluindividualna, to se i svakom zainteresovanom pruža mogućnost da se između svih ponuđenih opcija opredeli.

A ako se javi potreba da zaposleni u nekoj firmi budu upoznati sa metodama koje se primenjuju kako bi se stvarni troškovi uvoza robe umanjili, onda bi njihovi nadležni trebalo da kontaktiraju najbližu poslovnicu pomenute institucije, kako bi dobili sve potrebne informacije vezano za organizaciju korporativne obuke. Pravila koja se u tom slučaju poštuju umnogome nalikuju onima kojih se organizator pridržava kada nastavu organizuje za pojedinačne polaznike, uz samo jedan izuzetak, a koji je vezan za lokaciju održavanja predavanja. Zapravo se korporativni kurs organizuje na vrlo jednostavan način, jer sve segmente definišu zajedno kako koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, tako isto i zvanično ovlašćeno lice u poslovnici organizatora. Pored toga što oni treba da preciziraju termine održavanja, dinamiku i datum početka, važno je i da se usaglase oko mesta na kome bi zaposleni trebalo predavanja da prate. Samo tom prilikom je dozvoljeno da dođe do promene, te da bude organizovana edukacija za zaposlene, na primer u njihovom preduzeću, ali je neophodno da taj prostor bude propisno opremljen.

Kako je ponuda ove institucije naročito obimna, to bi svaki polaznik pojedinačno trebalo da odluči i koji tip edukacije će pohađati i gde će tačno da pristupa predavanjima.

Grupna obuka i kurs - kako umanjiti troškove uvoza robe se mora organizovati za tačno definisan broj polaznika, ali tek pošto grupa u konkretnoj poslovnici organizatora bude bila oformljena zvanično. Precizno je definisano da četvoro polaznika najmanje, te osmoro najviše treba tu vrstu nastave da prati, pa je zbog toga kao osnovni zahtev navedeno upravo prijavljivanje minimalno 4 osobe, pošto će tek posle toga koordinator za nastavu te poslovnice biti u mogućnosti i zvanično da oformi grupu. Određeno je da baš koordinator precizira kako će se nastava odvijati, što znači da on definiše datum kada će ona početi, a takođe precizira i trajanje, odnosno tačne termine održavanja. A kada sve to bude odredio i to potpuno samostalno, on će da obavesti sve koji su se prijavili i koji čine tu grupu, a biće im naročito naglašeno da se ne dozvoljavaju promene nijednog definisanog segmenta.

Prilikom sprovođenja edukacije koju bi trebalo da prati samo jedan polaznik se primenjuju istovetna pravila kao i kada se organizuje poluindividualna obuka, ali tada dve osobe pohađaju predavanja. Istaćićemo i to da se radi o posebno slobodno načinu organizacije, kada je određeno da se pojedinačni polaznik dogovara o svim segmentima sa svojim profesorom, odnosno sa zvanično ovlašćenim licem određene poslovnice, to jest sa koordinatorom za nastavu. Svi oni će precizirati u kojim bi terminima trebalo časovi da budu organizovani, to jest kada će generalno ili individualna i edukacija ili poluindividualna da počne i koliko bi trebalo da traje, pošto treba da zajedno odrede i dinamiku njenog održavanja.

U skladu sa kakvim principom se organizuje specijalizovana obuka i kurs - kako umanjiti troškove uvoza robe?

Svako ko je zainteresovan da stekne znanja u konkretnoj oblasti bi, svakako trebalo da zna da se nastava može pratiti na više načina, tako da najjednostavnije rečeno, samo od ličnog izbora svakog prijavljenog zavisi i kako će, odnosno odakle nastavu da prati.

Potrebno je da poseduje sopstveni računar svaki kandidat koga interesuje online kurs i obuka - kako umanjiti troškove uvoza robe, jer on mora predviđeni softver na njega da instalira. Profesionalna tehnička podrška je, isto tako dostupna u svim poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, jer su u njenom timu zaposlena i stručna lica, koja su upravo za to i specijalizovana.

Kod klasične vrste edukacije se organizuju predavanja u okviru prostorija konkretnog predstavništva navedene institucije, tako da svaki prijavljeni ima obavezu da u tačno određeno vreme časovima tamo i prisustvuje.

A što se tiče samog sprovođenja nastave, ona se može pohađati ili individualno ili u okviru grupne, te poluindividualne.

Broj polaznika koji treba da prati grupnu nastavu je ograničen i uključuje između njih četvoro i osmoro, a pravilo je da ovlašćeno lice u određenoj poslovnici organizatora treba da odredi kako će se sprovoditi predavanja. Uz dinamiku njihovog održavanja i termine, svakako će pomenuto lice precizirati i datum kada će tačno da počne grupni vid edukacije, ali je u mogućnosti to da uradi tek pošto bude bio ispunjen jedini zahtev, to jest nakon što bude bila jedna grupa zvanično formirana. Jednostavnije rečeno, pošto se minimum 4 osobe, koje interesuje nastavu da prate u grupi i to ili online ili prema klasičnom principu, budu u toj poslovnici prijavile, on će odrediti sve što je potrebno, a tiče se organizacije nastave. Zatim će da obavesti o tome sve članove te grupe, a kojih može biti osmoro najviše. Naglašavamo da se ne dozvoljavaju promene niti jednog segmenta, koji koordinator za nastavu prethodno bude precizno definisao.

Da bi prema zahtevu klijenta mogao da bude organizovan i korporativni seminar - kako umanjiti troškove uvoza robe, biće potrebno da ovlašćeno lice kompanije koja je zainteresovana, u dogovoru sa koordinatorom za nastavu precizira na koji način bi radnici zaposleni u tom preduzeću trebalo predavanja da pohađaju. Izuzev određivanja termina održavanja časova i dinamike, kao i datuma početka, oni su obavezni da se usaglase i oko toga da li će radnici te firme časove pohađati online ili u prostorijama jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford ili u svojoj firmi, jer je jedino tada dozvoljeno da dođe da promene lokacije. Najvažnije da svaki klijent kome to odgovara, zna da se mora edukacija odvijati u prostoru koji je opremljen u skladu sa aktuelnim standardima, te da će ga svakako ovlašćeno lice organizatora o svim tim detaljima zvanično i obavesti.

Koliko je određeno da traje kurs i obuka - kako umanjiti troškove uvoza robe?

Samo u slučaju da se polaznik opredeli časove da pohađa u formi grupne dobija od organizatora sve potrebne informacije, te i one o trajanju, ali ga svakako obaveštava i o datumu početka, odnosno o terminima u kojima će se grupna obuka i kursa - kako umanjiti troškove uvoza robe održati, budući da je tako predviđeno pravilima.

Ukupno će 4 dana da pohađaju nastavu polaznici u jednoj grupi, a svakoga od njih će imati predavanja u trajanju od po 2 školska časa, što je zapravo po 90 minuta nastave dnevno, uzevši u obzir da se u nastavnom programu nalazi 8 školskih časova ukupno.

Drugačiji je način na koji se organizuje nastava za dvoje ili za jednog polaznika, te je definisano da se svako od njih sa nadležnim koordinatorom za nastavu i sa profesorom, usaglašava kako oko trajanja, to jest dinamike održavanja časova, tako isto i oko datuma početka, ali i tačnih termina.

Slobodno možemo da kažemo da je gotovo isti princip koji se primenjuje kada se organizuje korporativni seminar - kako umanjiti troškove uvoza robe, jer tada zvanični predstavnik zainteresovane kompanije zajedno sa kordinatorom za nastavu u odabranom predstavništvu pomenute institucije, određuje kako će se edukacija za zaposlene sprovoditi, te svakako precizira i trajanje.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako umanjiti troškove uvoza robe"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje