Kurs i obuka - kako unaprediti rad upravnog odbora

Svi direktori i vlasnici kompanija, koji zapravo predstavljaju glavne aktere korporativnog upravljanja označeni su kao ciljna grupa na koju je primarno usmeren specijalizovani seminar - kako unaprediti rad upravnog odbora. Predavanja koja će, tokom pomenute edukacije da drže osvedočeni stručnjaci za konkretnu oblast bez sumnje će pomoći i menadžerima pojedinačnih sektora, te svim osobama koje, u okviru svojih firmi posredno ili neposredno učestvuju u donošenju odluka. Preciznije rečeno, ona su namenjena svim radnicima u komapanijama u kojima postoje akcionarska društva, ali se naravno podrazumeva da su dobrodošli i oni koji su iz ličnih ili profesionalnih razloga zainteresovani za teme predviđene za obradu tokom naznačene obuke.

Pre nego što počne da se sprovodi navedeni obrazovni program, zainteresovani će morati da prođu kroz dve zvanične procedure. Prva je vezana za prijavljivanje na dati kurs, koje je moguće obaviti lično, u nekoj od preko 20 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, kao i putem mejla ili telefona. Tom prilikom će ovlašćeni službenik izvršiti registraciju polaznika, unevši njihove podatke koji uključuju prezime i ime, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani radi naknadnih obaveštenja. Vrlo brzo posle toga, kandidati će dobiti zvanične informacije o datumu kada će se sprovesti druga procedura, tokom koje će biti upisani na pomenutu edukaciju. Tada je obavezno njihovo lično prisustvo i podnošenje odgovarajuće dokumentacije, o čijoj će ih sadržini nadležni na vreme obavestiti.

U zaista bogatoj ponudi organizatora, svaki polaznik će moći da pronađe model pohađanja nastave koji mu najviše odgovara. Oni čiji izbor bude klasični kurs i obuka - kako unaprediti rad upravnog odbora imaće obavezu da, u naznačeno vreme dolaze u najbliže predstavništvo navedene institucije i tamo prate predavanja, u prostorijama koje su maksimalno prilagođene zahtevima savremenog obrazovanja.


Časove je moguće pohađati i preko interneta, ali će kandidati koji se odluče za online nastavu imati zadatak da se za to blagovremeno pripreme. Oni će, naime morati da samostalno na svoj računar instaliraju namenski softver, za šta će dobiti sva uputstva koja su im potrebna. U slučaju da ne uspeju u tom poduhvatu, te im bude bila potrebna pomoć mogu se u svakoj poslovnici organizatora obratiti IT stručnjacima i dobiti odgovarajuću tehničku podršku.

Nezavisno od toga da li predavanja prate uživo ili online, polaznici mogu da rade u grupi, u paru ili pojedinačno. Oni koji odaberu individualnu edukaciju dobiće potpunu posvećenost ovlašćenog predavača i ostvariti odličnu komunikaciju sa njim, zahvaljujući čemu će brzo realizovati predviđene obrazovne ciljeve. Stručnjak koji je zadužen za podučavanje izlaže gradivo, tumači ga i ako je potrebno iznosi odgovarajuće primere, a potom podstiče kandidata da diskutuje, postavlja pitanja i iznosi svoje mišljenje. Dotični polaznik će, uz to uvek od profesora da dobije povratnu informaciju o ispravnosti svojih stavova, kao i potrebna objašnjenja u vezi sa tim, a takođe će imati priliku da predloži termine i učestalost održavanja časova, te datum stratovanja edukacije koji mu najviše odgovaraju. Uskoliko se sa takvim tempom rada saglasi nadležni predavač i koordinaror za nastavu u okviru institucije organizatora, kandidat koji radi samostalno neće morati previše da remeti svoj uobičajeni dnevni ritam, kako bi u njega uklopio angažovanje tokom seminara.

Rad u paru je još jedna opcija koja se nudi polaznicima, a treba napomenuti da i poluindividualna obuka i kurs - kako unaprediti rad upravnog odbora može da se sprovodi u skladu sa terminima koje definišu dotični kandidati, uz obavezu da oni odgovaraju i ostalim učesnicima u obrazovnom procesu, to jest predavaču i ovlašćenom predstavniku organizatora. Osobe koje odaberu ovakav pristup, znanja i veštine neće usvajati samo od svog profesora, već će imati priliku da uče i kroz sučeljavanje stavova sa svojim partnerom i međusobnu razmenu iskustava i informacija. Svaki član para u potpunosti dolazi do izražaja i priprema se da i u praksi vodi uspešan dijalog, uz toleranciju i poštovanje tuđeg mišljenja bilo da se ono podudara ili odstupa od njegovog sopstvenog.

Grupna nastava je specifična obrazovna delatnost, u kojoj više učesnika zajedno pohađa časove. Kandidatima koji se izjasne za ovakav oblik rada treba napomenuti da je u nekim situacijama potrebno malo sačekati dok se grupa ne formira, to jest dok se za dotični tip edukacije ne prijavi dovoljan broj osoba. Pravilima je, naime definisano da jedna grupa mora da ima minimalno 4 člana, kako bi se ostvarila kvalitetna međusobna interakcija i postigli ciljevi konkretnog modela obrazovanja. Takođe je precizirano da na predavanjima ne može istovremeno biti više od osmoro polaznika, budući da bi tada bilo vrlo teško svima njima dati priliku da se na odgovarajući način iskažu i aktivno učestvuju u obuci. Još jedna važna karakteristika grupe je da svi njeni članovi moraju biti jednako tretirani, to jest niko se ne sme favorizovati u odnosu na ostale. Zbog toga njima neće biti dozvoljeno da određuju vreme kada će početi da se sprovodi program ili termine i učestalost održavanja časova, već će za to biti zadužen koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici navedene institucije. Nemoguće je, naime svim polaznicima izaći u susret i edukaciju organizovati tako da svima bude po volji, te se stoga naglašava da će svi članovi grupe imati obavezu da poštuju raspored koji im bude zvanično saopšten.

U slučaju da predavanja žele da pohađaju radnici određenog preduzeća, sprovešće se korpoartivni seminar - kako unaprediti rad upravnog odbora, koji dotični kandidati mogu da prate uživo ili preko interneta. Ipak, valja istaći da kod ovog modela rada klasični časovi ne moraju da se drže samo u namenskim prostorijama najbliže poslovnice organizatora, već i u prostoru same kompanije za koju rade polaznici, ali i na nekom drugom mestu koje oni odaberu. Vazno je samo da je odgovarajuća lokacija pogodna za kvalitetno sprovođenje obrazovnog procesa, a o svim tehničkim uslovima koji u tom smislu moraju da budu ispunjeni će koordinator za nastavu u datoj poslovnici navedene institucije blagovremeno da obavesti osobu koju je ovlastila konkretna firma. Poenuta dva službenika će sporazumno da odrede i datum za početak edukacije, ali i vreme i ritam održavanja predavanja.Koje oblasti proučava stručni kurs i obuka - kako unaprediti rad upravnog odbora?

Korporativni način upravljanja treba da uvažava prava akcionara koja su precizno definisana zakonom, ali i da obezbedi predviđeni nivo transparentnosti u poslovanju. Zbog toga će kurs i obuka - kako unaprediti rad upravnog odbora početi upravo upoznavanjem prisutnih sa podnošenjem finansijskih izveštaja, što se uglavnom radi kvartalno. Potrebno je, naime blagovremeno učiniti dostupnim sve informacije koje su na bilo koji način povezane sa akcionarskim društvom, što se svakako odnosi i na raspoloživa materijalna sredstva.

Stoga će se na narednim predavanjima predavači baviti postupkom upravljanja jednim akcionarskim društvom, gde je konkretni rukovodeći organ bitan, ali svakako ne jedini činilac. Zbog toga će kandidati biti upoznati i sa OECD principima, koje je definisala Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, a prihvatile institucije u celom svetu. Njima je predviđeno da korporativno upravljanje mora da obezbedi jednak tretman svim akcionarima istog nivoa, kao i odgovarajuću zaštitu njihovih prava, ali i da sami akcionari mogu da traže zadovoljenje ukoliko na bilo koji način budu ugroženi. Svi nosioci interesa imaju, dakle ista prava i potrebno je da oni dinamično i kvalitetno sarađuju sa korporacijama, kako bi se održala finansijska stabilnost. Prisutni će biti upućeni i u načine za obezbeđivanje odgovarajuće javnosti u poslu, a biće im naglašeno da sam upravni odbor mora da zauzme odgovoran stav kako prema društvu, tako i u odnosu na same akcionare.

U daljem toku časova koje obuhvata seminar - kako unaprediti rad upravnog odbora nadležni profesori će polaznicima objasniti odnos između akcionara i društva, te naglasiti da prava akcionara kao aktivnih učesnika u radu i odlučivanju Skupštine ne smeju da budu ograničena. Oni moraju da imaju pravo na glasanje, izbor članova uprave i deobu profita same korporacije. Prisutni će saznati i da akcionarima sav materijal i podaci važni za donošenje određenih odluka moraju biti stavljeni na raspolaganje, ali i da im treba ostaviti dovoljno vremena da se sa njima upoznaju pre održavanja sednice Skupštine. Prema odredbama Osnivačkog akta društva, preciziraće se određeni broj osoba koje će postati članovi Upravnog odbora, a biće definisani i kriterijumi za njihov izbor, o čemu će posebno govoriti ovlašćeni predavači.

Profesori će se nadalje baviti evidencijom akcionara, te napomenuti prisutnima da postoji Centralni registar u kome su navedeni svi koji poseduju prava nad određenim hartijama od vrednosti. Kandidatima će, pri tom biti saopšteno da to mogu da budu isključivo pravna lica, tačnije rečeno banke, brokerska i dilerska društva, berze, društva za upravljanje fondovima, te inostrane depozitne organizacije i, svakako Narodna banka Srbije i Republika Srbija.

Dok se odvija obuka i kurs - kako unaprediti rad upravnog odbora, polaznici će dobiti informacije o propisanom postupku izdavanja Jedinstvene evidencije akcionara, što je moguće uraditi samo za one upisane u Centralni registar. Biće zatim reči o posebnom zahtevu za obavljanje ove procedure, a predavači će naglasiti kome on treba da se podnese i šta je obuhvaćeno ovim spisom. Nakon što se završi pomenuta edukacija, polaznici će potpuno razumeti koncepciju korporativnog upravljanja, kao i odnose koje je u tom smislu potrebno uspostaviti između upravnog odbora, akcionara, uprave i ostalih zainteresovanih lica u okviru ovog sistema.

Na kom mestu i kada se odvija kurs i obuka - kako unaprediti rad upravnog odbora?

Edukacija koja se organizuje za zaposlene u određenom preduzeću može da se sprovodi online ili prema standardnim principima, ali je važno napomenuti da klasični časovi koje obuhvata korporativni seminar - kako unaprediti rad upravnog odbora ne moraju da se održavaju samo u prijatnom ambijentu neke od poslovnica organizatora. Moguće ih je, zapravo pohađati i u radnom prostoru kandidata, ali i na svakom drugom mestu koje učesnicima u obrazovnom procesu odgovara, a na kome postoje adekvatni uslovi za neometani tok nastave. Za celokupan raspored rada, to jest za vreme i ritam sprovođenja predavanja, te datum startovanja programa biće zaduženi ovlašćeni predstavnik kompanije u kojoj rade kandidati i koordinator u datom predstavništvu pomenute institucije.

Svi koji su na ovu obuku prijavljeni kao fizička lica mogu se, takođe opredeliti za klasičan tip časova, ali će se oni održavati uvek u određenom predstavništvu organizatora. Dotični kandidati će tamo da dolaze prema utvrđenom rasporedu i, u moderno opremljenim prostorijama pohađati predavanja.

Polaznici koji odaberu online seminar moraju imati stabilnu internet konekciju, kao i sopstveni računar na koji su obavezni da, pre početka nastave instaliraju specijalni tip softvera. Ovaj postupak je prilično jednostavan i ne zahteva posebna informatička znanja, pa najveći broj kandidata uspeva da ga samostalno obavi. Međutim, uvek bude i onih koji se ne snađu najbolje, te je za njih u svakoj poslovnici pomenute institucije obezbeđena tehnička podrška.

Posebno aktivan interaktivni metod učenja i podučavanja sprovodi se na predavanjima koja uključuje grupna obuka i kurs - kako unaprediti rad upravnog odbora. Tada kandidati rade zajedno, sarađuju, pomažu se i savetuju, ali i doprinose podizanju nivoa opšte motivacije tokom nastave. Da bi grupa mogla da funkcioniše na odgovarajući način, mora se strogo definisati najmanji, odnosno najveći broj njenih članova, te je tako precizirano da ovaj oblik edukacije ne može da startuje sve dok se minimalmo osmoro polaznika za to ne prijavi. Grupna predavanja u prisustvu manjeg broja osoba ne bi bila moguća, pošto nadležni predavač i kandidati ne bi uspeli da uspostave i održe poželjini nivo međusobne komunikacije i radne dinamike. Osim toga, u okviru jedne grupe ne može da deluje više od 8 osoba, jer bi u opštoj gužvi bio doveden u pitanje sam kvalitet obrazovnog procesa i pojedinci ne bi mogli na odgovarajući način da dođu do izražaja. O vremenu održavanja časova, datumu početka seminara, kao i o uopštenom tempu delovanja odlučivaće isključivo koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora, a polaznici će morati da prihvate raspored koji budu dobili.

S druge strane, termine i učestalost sprovđenja predavanja, kao i vreme početka programa mogu da odrede polaznici čiji izbor bude individualni kurs i obuka - kako unaprediti rad upravnog odbora. Svakako da je neophodno da taj raspored podrži ovlašćeni predavač, kao i zvanični predstavnik institucije organizatora, budući da se potrebe svih učesnika u obrazovnom procesu moraju uzimati u obzir. Iako profesor kod ovakvog tipa nastave obučava samo jednog kandidata i maksimalmo mu se posvećuje, on zapravo nastoji da ne prezentuje samo gotova znanja, već da polaznika podstakne na diskusiju, postavljanje pitanja, kao i na osporavanje onoga što je rečeno, naravno ukoliko je to u skladu sa njegovim stavovima. Takvim delovanjem proširuje i produbljuje njegova znanja i priprema ga za suptilno ali odlučno izražavanje sopstvenih stavova u realnim situacijama za koje se zapravo i obučava.

Osobe koje žele da rade u paru, to jest da časove pohađaju zajedno sa još jednim kandidatom mogu da se odluče za poluindividualni model edukacije. Tada polaznici prate predavanja ovlašćenog stručnjaka, usvajaju prezentovana znanja, ali svakako uče i u međusobnom sučeljavanju stavova i mišljenja, te u stalnoj razmeni informacija i iskustava. Među partnerima uvek mora da postoji spremnost za saradnju i ispoljavanje tolerancije, a oni svakako treba i da usmeravaju jedno drugo na putu ka uspehu. I za ove polaznike važi privilegija da, uz saglasnost svoga profesora i koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici organizatora mogu da odrede termine održavanja časova, vreme početka edukacije i tempo obrazovnog rada u celini.

Po kom principu se sprovodi stručni seminar - kako unaprediti rad upravnog odbora?

Kandidati koji najbolje rade u izrazito aktivnom okruženju kome doprinosi prisustvo velikog broja ljudi, mogu da odaberu grupnu obuku i kurs - kako unaprediti rad upravnog odbora. Tada se nastava sprovodi u saradničkoj atmosferi, gde se polaznici međusobno upoznaju, pomažu se i solidarišu, tako da će se i oni stidljiviji pod uticajem drugih osmeliti da slobodno iskazuju svoje stavove. Grupa deluje kao celina i svi njeni članovi zajedno ostvaruju ciljeve i zadatke, iz čega proizilazi i pravilo da nijedan kandidat koji se na ovakav način edukuje ne sme biti doveden u povlašćeni položaj u odnosu na ostale. Stoga nijednom od njih neće biti omogućeno da utiču na raspored rada prema svojim obavezama i navikama, već će morati da se strogo pridržavaju termina i ritma predavanja koje odredi koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

U širokom dijapazonu različitih oblika obrazovnog rada nalazi se i poluindividualni seminar, koji zajedno pohađaju dvoje polaznika. Oni funkcionišu kao tandem, jedno drugom predstavljaju oslonac, pomažu se i sarađuju. Proširuju i produbljuju svoje znanje ne samo slušajući predavanja ovlašćenog eksperta, već i razmenjujući mišljenja, usaglašavajući stavove i učeći se toleranciji. Partneri u nastavi mogu da se dogovore kada bi im oboma najviše odgovaralo da ovaj program počne da se sprovodi, kao i koji bi termini i ritam rada najmanje uticali na njihov uobičajeni dnevni tempo. To će saopštiti svom profesoru i ovlašćenom predstavniku organizatora, i ako oni prihvate predlog moći će da bez većih odricanja pohađaju naznačenu edukaciju.

Ista privilegija obezbeđena je i polaznicima za koje se organizuje individualni kurs i obuka - kako unaprediti rad upravnog odbora, kada ovlašćeni predavač podučava samo jednog kandidata. U takvim uslovima on mu, naravno poklanja svu moguću pažnju i nastoji da tok edukacije prilagodi njegovim sposobnostima, predznanju i mogućnostima. Ima odličan uvid u napredak konkretnog polaznika, te može u skaldu sa tim u svoj način rada da unosi odgovarajuće izmene, kako bi se postigli bolji rezultati. Osobe koje samostalno pohađaju predavanja brzo mogu da steknu samopouzdanje i sagledaju svoja postignuća u konkretnoj oblasti, a takođe će biti u prilici da, ukoliko je to potrebno od predavača traže dodatna objašnjenja i tumačenja za konkretne pojmove i situacije.

Bilo da nastavu prate pojedinačno, u paru ili u grupi kandidati mogu da rade na standardni način ili preko interneta. Oni koji se opredele za prvu opciju, dolaziće u određenim terminima u najbliže predstavništvo organizatora i u tamošnjim savremeno opremljenim prostorijama pohađati predavanja. Polaznici koji budu zainteresovani za online edukaciju imaće obavezu da, pre početka sprovođenja časova na svoj računar samostalno instaliraju specijalnu vrstu softvera. Sva je prilika da će to većina njih uspeti sapostalno da uradi, pošto je reč o prilično jednostavnom zadatku. No, ukoliko budu imali nekih problema, pitanja ili nedoumica mogu se svakog dana, tokom radnog vremena obratiti informatičkim stručnjacima, zaposlenim u svakoj poslovnici naznačene obrazovne institucije.

Posebno je za kandidate koji rade u određenoj kompaniji kreiran korporativni seminar - kako unaprediti rad upravnog odbora, koji takođe može da se pohađa uživo ili online. Razlika je u tome što se klasični časovi ne moraju održavati samo u nekom predstavništvu organizatora već, po želji kandidata u njihovom radnom prostoru ili na ma kojoj lokaciji gde postoje uslovi za kvalitetno sprovođenje edukacije. Firma u kojoj rade polaznici zvanično će ovlastiti svog predstavnika, a njegov zadatak će, između ostalog biti i da se sa koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora dogovori oko vremena startovanja programa, kao i u vezi sa terminima i ritmom održavanja predavanja.

Koliko je planirano da traje obuka i kurs - kako unaprediti rad upravnog odbora?

Organizator nastave je predvideo da će se predavanja koja će stručnjaci držati u okviru ove edukacije odvijati u toku 270 minuta, to jest 6 školskih časova. Ona će se sprovoditi u formi dvočasa, koje će polaznici pohađati za vreme 3 dana.

Poluindividualni kurs i obuka - kako unaprediti rad upravnog odbora, kao i edukacija koju istovremeno pohađaju dvoje kandidata takođe će trajati 6 školskih časova, ali njihov raspored ne mora da bude isti kao što je pomenuto. Ovde će naime o rasporedu rada, uz saglasnost svojih profesora i koordinatora za nastavu u okviru institucije organizatora da odlučuju sami polaznici.

Slična je situacija i kod korporativne obuke, koja se takođe sprovodi u toku 270 minuta, ali termine časova i njihovu učestalost sporazumno određuju ovlašćeni predstavnik firme, koja svoje radnike upućuje na edukaciju i koordinator za nastavu u datom predstavništvu naznačene institucije.

Navedeni raspored rada važi isključivo za grupni seminar - kako unaprediti rad upravnog odbora, pošto kod ovog modela o tome odlučuje isključivo ovlašćeni predstavnik organizatora, a od polaznika se očekuje da slede definisani ritam obuke.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako unaprediti rad upravnog odbora"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje