Kurs i obuka - Kako unaprediti sistem zarada

Pored sertifikovanih računovođa, odnosno osoba koje su u kompanijama zadužene za obračun zarada, specijalizovani seminar - kako unaprediti sistem zarada bi trebalo da pohađaju i svi oni koji su u bilo kojoj firmi zaposleni u odeljenju menadžmenta, to jest koji su zaduženi za upravljanje kako celokupnom kompanijom, tako i njenim sektorima.

Ističemo da se ova obuka organizuje u svim poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford tokom godine, a prijava je takođe dozvoljena kada god to zainteresovanima odgovara. Naravno da oni mogu lično da dođu u prostorije jedne od poslovnica, kako bi se prijavili za praćenje nastave, ali isto tako mogu i da pošalju mail ili da kontaktiraju konkretno predstavništvo organizatora preko telefona. U slučaju da se odluče za slanje mejla, to jest za elektronsko prijavljivanje, njihova je obaveza da izuzev osnovnih informacija o sebi, poput imena, prezimena i datuma rođenja, tom prilikom navedu i podatke za kontakt, a primarno se misli na broj telefona.

Takođe je bitno napomenuti da je obavezan svaki prijavljeni lično da bude prisutan u konkretnoj poslovnici organizatora kada bude bio vršen upis, trebalo bi tada i da dostavi svu potrebnu dokumentaciju.


Pored nastave koja podrazumeva praćenje predavanja u jednoj od poslovnica organizatora, u ponudi je i online kurs i obuka - kako unaprediti sistem zarada. Taj vid edukacije polaznici prate preko sopstvenog računara, a neophodno je na njega prethodno i da instaliraju namenski softver, stim da će predstavnici institucije organizatora o svim detaljima obavestiti blagovremeno sve koji su zainteresovani na taj način da prate časove.

Potrebno je napomenuti da se kako klasična, tako i online nastava mogu pohađati na tri načina, tako da svaki prijavljeni bira između individualne, grupne i poluindividualne nastave. A izuzev razlike u broju polaznika, postoji i bitna razlika u principu organizacije, te je potrebno napomenuti da grupnu nastavu može da prati od četvoro do najviše osmoro ljudi, dok je kod poluindividualne prisutno dvoje polaznika u isto vreme, a samo jedna osoba može da pohađa individualnu nastavu.

Predviđeno je da se svako od njih opredeli po kom principu će da pohađa nastavu, ali mora znati da je neophodno da prihvati sve što navede institucija organizatora, a kada je u pitanju grupni seminar - kako unaprediti sistem zarada. Zapravo se radi o tome da prvo mora da bude kreirana grupa od najmanje 4 polaznika, a da zatim organizator definiše kako termine održavanja ovog tipa edukacije, tako i dinamiku, odnosno datum početka. A svaki pojedinačni kandidat mora to prihvatiti, ukoliko želi da nastavu pohađa u grupi, jer organizator ne dozvoljava da se izmeni ništa od pomenutog na njegov zahtev.

Ali zato je u ponudi poluindividualni i individualni seminar - kako unaprediti sistem zarada za sve one osobe kojima ne odgovara striktno definisan princip organizacije. A u tom slučaju će pojedinačni polaznik sa predstavnikom izabrane poslovnice organizatora i sa profesorom koji je nadležan za sprovođenje ove obuke da definiše svaki segment organizacije. Osim dogovora o datumu početka, kao i o dinamici održavanja, predviđeno je da se oni usaglase i oko termina u kojima bi predavanja trebalo da budu sprovedena.Šta izučava kurs i obuka - Kako unaprediti sistem zarada?

Prethodno je već pomenuto da je seminar - kako unaprediti sistem zarada namenjen svakako, na prvom mestu računovođama i, uopšteno svim onim osobama koje imaju dodira sa obračunom zarada, a bez obzira da li te poslove obavljaju sada ili su to činili ranije. Baš zato će predavači odmah da usmere pažnju na važnost unapređivanja ovog sistema, ali će svakako prisutnima da predoče i koliko je, zaista važno da se prethodno izvrši pravilna sistematizacija radnih mesta u okviru neke kompanije. Svakako će im ukratko biti objašnjeno i kako se na najpravilniji mogući način mora izvršiti ne samo sistematizacija radnih mesta, već i vrednovanje poslova u određenoj firmi. A biće reči i o definisanju radnih zadataka koje moraju da izvrše lica koja su na nekoj radnoj poziciji zaposlena, a podrazumeva se da će profesori vrlo precizno da objasne polaznicima i kako sve prethodno navedeno utiče na sistem zarada, to jest kako se uz minimalne korekcije on svakako može u velikoj meri unaprediti.

Da bi specijalizovani seminar - kako unaprediti sistem zarada ispunio cilj koji ima, predviđeno je nastavnim programom i da polaznici upoznaju različite metodologije, a koje se koriste i prilikom sistematizacije i vrednovanja radnih mesta, ali i kada je potrebno odrediti zadatke koje bi svaki zaposleni na određenom radnom mestu svakako trebalo da ispuni.

Princip funkcionisanja takozvanog stimulativnog obračuna zarada podrzumeva da ovlašćeno lice mora, na prvom mestu da zna kako se prati i analizira radni učinak svakog pojedinačnog zaposlenog. A zatim je posebno važno i da bude upoznat sa postupkom koji je vezan za prenošenje tih podataka u konkretni sistem, a koji je vezan za obračun zarada.

Svako ko bude pohađao seminar - kako unaprediti sistem zarada će da nauči i kako se posmatra, odnosno analizira radni učinak svakog zaposlenog, to jest koji se sve aspekti tada moraju posmatrati. A primarno se podrazumeva da će naučiti na koji način se radni učinak posmatra na naivou određenog odeljenja u kome je neka osoba zaposlena, a zatim i kako se vrši analiza sa stanovišta poslovanja celokupne kompanije.

Obuka i kurs - kako unaprediti sistem zarada će obuhvatiti i segment koji je vezan za važnost uvođenja stimulativnog sistema zarada, a podrazumeva se da će predavači prisutnima da ukažu i na sve prednosti koje njegova primena ima (dodatna motivacija zaposlenih, poboljšanje celokupnog poslovnog procesa i drugo).

Osnovni uslov koji mora da bude ispunjen da bi svako ko bude pohađao ovaj seminar bio u mogućnosti da stečena znanja primeni u praksi i to na maksimalno kvalitetan način, jeste da već za vreme trajanja edukacije pokaže da je u potpunosti razumeo ovu materiju. Iz tog razloga je predviđeno i da seminar - kako unaprediti sistem zarada sadrži praktičan rad, odnosno radionicu u kojoj će svaki polaznik biti obavezan da učestvuje. Predavači će, svakako da pruže sve potrebne informacije prisutnima, a zatim će oni i na osnovu tih podataka, ali i na osnovu teorijskih znanja koja su im bila predstavljena u toku ove obuke, imati zadatak da izvrše sve pripremne radnje, te da na kraju pravilno pristupe implementaciji sistema stimulativnog obračuna zarada u određenoj firmi.

Kako se organizuje i korporativni kurs, a kada to ovlašćena lica određene firme budu zahtevala, omogućeno je i da u tom slučaju praktičan rad, to jest pomenuta radionica, bude vezana isključivo za poslovanje matične kompanije polaznika. Neophodno je, svakako da ovlašćeno lice te organizacije pomenuti zahtev navede prilikom definisanja uslova za praćenje tog tipa edukacije.

Kada se održava kurs i obuka - kako unaprediti sistem zarada i gde?

U onim terminima i onom dinamikom koja odgovara i pojedinačnom polazniku i njegovom predavaču će se organizovati kako poluindividualna obuka i kurs - kako unaprediti sistem zarada, tako isto i individualni tip edukacije. Naravno, oni moraju da se usaglase i o tačnom datumu kada će konkretna vrsta nastave da počne, ali je neophodno da prilikom njihovog dogovora obavezno bude prisutan i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici.

Izuzev pomenuta dva vida edukacije, Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje, naravno i grupnu nastavu, a tom prilikom je prisutno najviše osmoro polaznika, ali je definisano da najmanje četiri osobe moraju biti prijavljene da bi konkretna grupa mogla da bude oformljena. Dakle, tek pošto se u jednoj od poslovnica organizatora bude dovoljno osoba koje žele da pohađaju predavanja po ovom principu bude prijavilo, predviđeno je da upravo ovlašćeno lice te poslovnice odredi kog datuma će grupni seminar - kako unaprediti sistem zarada da počne, ali i da definiše dinamiku njegovog održavanja, kao i termine, te svakako da prijavljene o tome i obavesti. Kako nije dozvoljeno izmeniti ništa od pomenutog, to se svaki pojedinačni polaznik obavezuje da prihvati apsolutno sve što organizator bude odredio.

Trebalo bi da istaknemo činjenicu da se sprovodi i takozvani korporativni kurs i obuka - kako unaprediti sistem zarada, a kada to određeni klijent, to jest nadležna lica u bilo kojoj kompaniji budu zahtevala. Zapravo, ovu vrstu edukacije prate zaposleni te kompanije i ona se može organizovati ili na neki od do sada pomenutih načina ili klijent može da zahteva da se korporativni seminar sprovodi na bilo kojoj drugoj lokaciji, a prvenstveno se misli na prostorije te kompanije. Predviđeno je da se o detaljima vezano za organizaciju ovog vida nastave direktno dogovore zvanično ovlašćeni predstavnik institucije klijenta i institucije organizatora.

Kako se obuka i kurs - kako unaprediti sistem zarada organizuje?

Samim tim što se izuzev klasične nastave može pohađati i online kurs i obuka - kako unaprediti sistem zarada, to je neophodno navesti da se klijenti koji su zainteresovani za takav vid praćenja edukacije obavezuju da na sopstveni računar instaliraju softver, a preko koga će i da pristupaju predavanjima.

Naravno da će se svako od njih opredeliti između ova dva tipa nastave, ali mora da zna i to da se i jedan i drugi organizuju ili u grupi ili za po jednu osobu ili za dvoje njih istovremeno. Dakle, princip sprovođenja grupne nastave je u tom smislu specifičan što se očekuje od svakog prijavljenog ne samo da prihvati termine, dinamiku sprovođenja časova i datum početka, a što sve treba da definiše organizator, nego i da sačeka ispunjenje osnovnog uslova za početak nastave u grupi. Stvar je u tome da se grupna obuka i kurs - kako unaprediti sistem zarada organizuje za najmanje četiri osobe, a određenu je prisustvo maksimalno osmoro njih, pa se stoga i zahteva prvo prijavljivanje minimalnog broja polaznika, a kako bi bio ostvaren uslov za kreiranje grupe i početak nastave.

Postoji, naravno mogućnost da oni kandidati kojima sve pomenuto ne odgovara, prate ili nastavu individualno ili u paru, jer je princip njihovog sprovođenja mnogo jednostavniji. Preciznije rečeno, i individualni i poluindividualni seminar - kako unaprediti sistem zarada podrazumevaju da se polaznici koji su za njih zainteresovani, o terminima održavanja časova, kao i o datumu početka nastave koju su izabrali da prate, odnosno o dinamici po kojoj će predavanja da pohađaju, dogovaraju kako sa zvanično ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice organizatora, tako i upravo sa onim profesorom koji će ih voditi kroz obuku.

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford po zahtevu može da organizuje i poseban vid edukacije, a koji je poznat kao korporativna nastava, to napominjemo da će predstavnik bilo koje kompanije koja je za nju zainteresovana, svakako imati pravo da definiše uslove organizacije direktno sa koordinatorom za nastavu u jednoj od poslovnica naše institucije. Dužni smo da istaknemo i činjenicu da se korporativna edukacija može sprovesti na nekom drugom mestu, a ako klijent to bude zahtevao.

Koliko bi trebalo da traje kurs i obuka - kako unaprediti sistem zarada?

Prema odredbama aktuelnog nastavnog programa, a po kome se stručni seminar - kako unaprediti sistem zarada i organizuje, predviđeno je da polaznici nastavu pohađaju u trajanju od 10 školskih časova. A s obzirom na to da organizator definiše ne samo dinamiku, odnosno trajanje, već i termine, kao i datum početka, samo kod grupne nastave, to je za sada odlučeno da taj tip nastave traje ukupno pet dana. Tačnije, osobe koje se odluče da predavanja prate u grupi će imati nastavu svakoga od tih dana u trajanju od po dva školska časa, a što je zapravo po 90 minuta.

Nasuprot tome, neko koga zanima kako individualna ili poluindividualna obuka, tako isto i takozvana korporativna edukacija, ima obavezu da sa predstavnikom institucije organizatora i predavačem koji je nadležan, svakako definiše i trajanje i sve ostale segmente sprovođenja nastave, pa će tom prilikom i dobiti potrebne informacije. Napominjemo da se pojedinačni polaznik, odnosno zvanično ovlašćeni predstavnik kompanije koja je zainteresovana za korporativni seminar - kako unaprediti sistem zarada, o svemu tome mora dogovoriti direktno sa predavačima koji će da vode kurs, kao i sa predstavnikom one poslovnice u kojoj se prijavljuje ili upisuje.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako unaprediti sistem zarada"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje