Kurs i obuka - kako upravljati HR rizicima

Najvažniji cilj koji obuka i kurs - kako upravljati HR rizicima ima jeste da svakog pojedinačnog polaznika detaljno upozna sa različitim rizicima koji su prisutni u oblasti ljudskih resursa, to jest da im omogući da nauče na koji način se primenom smernica zakona o radu mogu rešiti potencijalne poteškoće kako u svakodnevnoj komunikaciji sa zaposlenima, tako i generalno u funkcionisanju čitavog odeljenja ljudskih resursa.

Možemo reći da bi ovu obuku svakako trebalo da prate osobe koje su u odeljenju ljudskih resursa kompanija zaposleni na rukovodećim pozicijama. A isto tako se predlaže da polaznici svakako budu upoznati sa osnovnim odredbama najpre zakona o radu, a zatim i sa različitim segmentima administracije i prava.

Naglašavamo i da se kurs i obuka - kako upravljati HR rizicima, a u zavisnosti od izbora svakog pojedinačnog polaznika može pratiti u jednoj od poslovnica organizatora - Obrazovnog centra Akademije Oxford u zemlji, ali da svi zainteresovani isto tako imaju mogućnost da se opredele za praćenje nastave preko interneta. U slučaju da ih baš ta vrsta edukacije zanima, moraju znati da je za njeno praćenje iznet zvanični zahtev koji podrazumeva obavezu posedovanja računara za svakog prijavljenog, uzevši u obzir da će on nastavu baš preko njega i pratiti. Bitno je naglasiti da je princip po kome se organizuje online obuka vezan za takozvane virtuelne učionice, to jest da svaki polaznik koji bude izabrao takav tip edukacije svakako ima obavezu da na svoj računar instalira softver koji je za praćenje nastave i namenjen.


A bitno je i da svako ko bude vršio prijavu za pohađanje pomenute nastave zna da se obuka i kurs - kako upravljati HR rizicima može pratiti na čak tri načina, to jest da svaki pojedinačni prijavljeni mora da izabere između grupne, individualne i poluindividualne nastave. Ističemo da je broj osoba kojima je omogućeno prisustvo, osnovna razlika između svih njih, stim što uz to postoji i razlika u principu organizovanja.

Tačnije, kod grupne nastave je naročito uočljiva ta razlika, uzevši u obzir da institucija organizatora u toj situaciji definiše termine održavanja, ali i dinamiku, te naglašavamo da je u pitanju nastava koja uključuje prisustvo od četvoro do, najviše osmoro polaznika. A ona počinje tek onog trenutka kada se najmanji broj njih bude zvanično prijavio da taj tip nastave pohađa. Da budemo još precizniji, navedeno je da organizator ima pravo tek posle toga da definiše kako tačan datum početka, tako i termine, te dinamiku održavanja za ovu vrstu nastave, a posle toga će svakako i da pristupi zvaničnom obaveštavanju prijavljenih.

U situaciji kada nekoga zanima poluindividualni ili individualni kurs je određeno da se zainteresovani polaznici apsolutno o svakom detalju koji se odnosi na sprovođenje jedne od pomenutih vrsta nastave mora direktno dogovoriti i sa svojim profesorom i sa ovlašćenim licem u našoj poslovnici.Uz sve pomenute vidove edukacije, organizuje se i korporativni kurs i obuka - kako upravljati HR rizicima, ali budući da je u pitanju posebno osmišljena nastava, jer se organizuje na zahtev određene kompanije, to znači i da naša institucija u potpunosti poštuje želje i potrebe svog klijenta. Tačnije, korporativna nastava podrazumeva isključivo prisustvo onih osoba koje klijent, to jest njegova organizacija zapošljava, a svakako mi možemo da taj vid edukacije organizujemo na bilo koji od do sada pomenutih načina, te isto tako imamo mogućnost da nastavu održimo u okviru prostorija koje konkretni klijent bude odredio, a ako on tako bude zahtevao.

Ističemo da se nastava za pojedinačnog polaznika organizuje po navedenim principima cele kalendarske godine, a svi koji imaju interesovanje da je prate, mogu bilo kog dana da nam se obrate sa željom da zvanično izvrše prijavu. Naša je obaveza da naglasimo da svako može da se prijavi na nekoliko načina te ili da dođe u prostorije jedne od naših poslovnica ili da nam pošalje mail sa svojim podacima, odnosno da nas kontaktira putem broja telefona.

Šta proučava kurs i obuka - kako upravljati HR rizicima?

Prethodno smo već naveli da bi ovu obuku trebalo da pohađaju osobe koje poseduju određeni nivo radnog iskustva u oblasti upravljanja odeljenjem ljudskih resursa, što naravno ne znači da je obuka i kurs - kako upravljati HR rizicima isključivo takvim licima namenjena, jer nastavu generalno može da prati svako ko želi da se upozna sa različitim rizicima u oblasti HR - a, te sa pravilnim upravljanjem njima. A da bi prisutni mogli da sa razumevanjem prate sve segmente nastavnog programa, profesori će im prvo ukazati na osnovne odrednice aktuelnog zakona o radu koje su i vezane primarno za pomenutu oblast.

Vrlo je važno naglasiti da ova obuka ima za cilj da u potpunosti osposobi pojedinačnog polaznika da pravilno upravljanja odeljenjem ljudskih resursa, pa je iz tog razloga posebna pažnja posvećena praktičnom delu, a u sklopu njega se prisutni upoznaju sa različitim primerima iz prakse, na osnovu kojih dobijaju jasan uvid u način upravljanja rizicima u konkretnoj oblasti. Isto tako je bitno da istaknemo činjenicu da se može organizovati i korporativni kurs i obuka - kako upravljati HR rizicima, te da tom prilikom predavači na zahtev klijenta mogu nastavni plan da prilagode oblasti poslovanja određene kompanije, a kako bi zaposlenima koji inače korporativni kurs i treba da pohađaju, omogućili da steknu što bolji uvid u ovu oblast, te da što pravilnije primene u praksi stečena znanja.

Prisutni će biti upoznati sa brojnim rizicima u oblasti upravljanja ljudskim resursima, a budući da je praktični deo najzastupljeniji, navodimo da on podrazumeva simulaciju različitih situacija. A to znači da prisutni i njihovi predavači učestvuju u različitim vežbama - situacijama koje su bile uočene u praksi, te na osnovu znanja i iskustva iznose mišljenje o konkretnom problemu, to jest riziku i pokušavaju da ga zajedno reše.

Naročita pažnja će biti usmerena na različite rizike koji se javljaju u određenom dobu radnog veka svakog zaposlenog, pa će se tako prvo prisutni upoznati sa onima koji se javljaju prilikom početka rada, odnosno u trenutku raskida ugovora o zaposlenju. A zatim će da sagledaju i različite tipove rizika koji se javljaju u trenutku kada se zaposlena osoba mora premestiti na drugo radno mesto, ali će predavači govoriti i o rizicima koji su vezani za oblast mobinga, to jest zlostavljanja u bilo kojoj formi. Obuka i kurs - kako upravljati HR rizicima će takođe biti usmeren i na brojne rizike koji se javljaju kod osoba koje su zaposlene na povremenim, odnosno privremenim poslovima, to jest kod svih onih koji rade po principu ugovora o delu.

Svakako je najvažnije naglasiti da svako ko želi da pohađa ovu edukaciju mora da bude upoznat sa konkretnim odredbama zakona o radu, a ukoliko ih ne poznaje do trenutka početka nastave, vrhunski stručnjaci, odnosno predavači koje zapošljava Obrazovni centar Akademije Oxford će im sasvim sigurno sve to pojednostaviti. Naglašavamo da je osnovni cilj koji ovaj kurs pred sobom ima vezan za pravilno upoznavanje prisutnih ne samo sa različitim vrstama rizika u oblasti ljudskih resursa, već i sa brojnim metodama koje će te rizike svesti na minimum, to jest u velikoj meri ih anulirati, a kako bi se tako uticalo na boljitak u poslovanju konkretne kompanije.

Na kom mestu i kada se održava kurs i obuka - kako upravljati HR rizicima?

Pored toga što će svaki prijavljeni u trenutku upisivanja da bude informisan o tome gde se sprovodi obuka i kurs - kako upravljati HR rizicima, on će u tom trenutku da dobije i sve potrebne informacije o terminima u kojima će se predavanja održavati. Međutim, da bi neko mogao sve pomenute podatke da dobijem zahteva se da prvo odluči da li će nastavu da prati individualno, u grupi ili će to učiniti sa još jednim polaznikom, a tada se organizuje poluindividualna nastava.

Moramo da naglasimo da se svaka od pomenutih vrsta edukacije sprovodi u skladu sa pravilima koja su vrlo precizno definisana, tako da je određeno da se grupni kurs ne može organizovati kada to žele zainteresovani, nego samo onda kada glavni uslov za to bude bio ispunjen. Preciznije, prvo se mora prijaviti najmanje 4 polaznika koji hoće taj tip edukacije da prate, a nakon toga organizator pristupa definisanju detalja za koje je zadužen, to jest datuma početka tog tipa nastave, zatim termina u kojima će se predavanja održavati, kao i trajanje (dinamike). Naravno, kada to sve bude učinjeno, svaki polaznik koji se opredelio da tako pohađa nastavu će biti na predviđen način i obavešten.

A kako je u našoj ponudi i poluindividualni i individualni kurs i obuka - kako upravljati HR rizicima, napominjemo da su te vrste edukacije primarno namenjene onim osobama kojima ne odgovara da nastavu prate po unapred utvrđenom planu. Naime, tada je svakom pojedinačnom kandidatu dopušteno da odredi i to sa licem koje je u poslovnici institucije organizatora nadležno, kao i sa svojim profesorom, kada će nastava za jednog ili dvoje polaznika da počne, a nakon toga i da definiše kojom će se dinamikom organizovati i u kojim tačno terminima.

Specifičan vid nastave koja je isto u našoj ponudi jeste takozvana korporativna obuka i kurs - kako upravljati HR rizicima, a najpre zato što su polaznici u tom slučaju osobe koje neka kompanija zapošljava. Upravo zato se organizator u toj situaciji i trudi da maksimalno kvalitetno odgovori na zahtev zainteresovanog klijenta, to jest da nastavu za njegove zaposlene organizuje upravo onako kako on želi. A pod tim se misli na činjenicu da se korporativna nastava može organizovati i na bilo koji od načina koji su pomenuti, ali i u prostoru koji će tada klijent da odredi.

Po kom principu se sprovodi obuka i kurs - kako upravljati HR rizicima?

Na samom početku moramo da naglasimo da postoje dve mogućnosti za organizovanje pomenute edukacije, budući da se u ponudi nalazi kako onlajn kurs i obuka - kako upravljati HR rizicima, tako isto i nastava koju mi nazivamo klasičnom, uzevši u obzir da joj zainteresovane osobe pristupaju u okviru jedne od naših poslovnica.

A kada se osoba koja vrši upis bude za jednu od njih opredelila, važno je i da navede da li predavanja želi da prati samostalno, to jest u okviru individualne nastave ili će to da učini u grupi, a koja uključuje prisustvo od četvoro do osmoro ljudi, te isto tako može i da odabere poluindividualnu nastavu, kada će osim tog polaznika biti prisutna još jedna osoba tokom predavanja.

Ne samo da se kod svih pomenutih vrsta edukacije razlikuje broj osoba koje mogu da joj prisustvuju, već se isto tako bitno razlikuje i način na koji se svaka od njih sprovodi. Najvažnije je da istaknemo činjenicu da je uslovljen početak sprovođenja nastave u grupi, uzevši u obzir da se prvo mora zvanično za njeno pohađanje prijaviti najmanje 4 osobe, nakon čega organizator ima mogućnost da odredi kako datum početka, tako i termine održavanja, odnosno dinamiku. Napominjemo da pošto sve to bude učinjeno, ovlašćeno lice u konkretnom predstavništvu institucije organizatora obaveštava svaku osobu koja je prijavu pre toga izvršila o navedenim detaljima.

Ali zato neko koga interesuje nastava za pojedinačnog polaznika ili za njih dvoje, treba da zna da se poluindividualni kurs i obuka - kako upravljati HR rizicima, odnosno individualna nastava, sprovode na sasvim drugačiji način, jer je tada zainteresovanom polazniku dozvoljeno da sve što se odnosi na organizaciju (datum početka, dinamika održavanja i termini) uskladi sa svojim profesorom. Tačnije, i jedna i druga vrsta nastave počinju onda kada to odgovara i polazniku i njegovom profesoru, a predavanja prati onom dinamikom i u onim terminima koje će pre toga precizno dogovorom i da odredi sa nadležnim profesorom.

Ističemo da se na gotovo istovetan način organizuje i korporativna obuka i kurs - kako upravljati HR rizicima, jer je u tom slučaju nadležnim licima određene kompanije dozvoljeno da zahtevaju čak i da bude promenjeno mesto održavanja, te da se nastava organizuje u prostorijama te firme, a svakako će klijent odabrati i na koji način će njegovi zaposleni da prate ovu edukaciju.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka - kako upravljati HR rizicima?

Ukupno šest dana će da traje obuka i kurs - kako upravljati HR rizicima, a u slučaju da se neko opredeli da je prati sa određenim brojem polaznika, to jest ukoliko bude odlučio da nastavi pristupa u okviru grupe. Zapravo, svakoga od tih šest dana polaznici će imati po dva školska časa nastave, budući da institucija organizatora tada odlučuje i o dinamici i o terminima održavanja, te sve to treba da definiše nakon prijave minimum 4 osobe, to jest posle kreiranja jedne grupe.

Mada je u našoj zvaničnoj ponudi i poluindividualni i individualni tip nastave, ali i nastavak za zaposlene u nekoj kompaniji, to jest korporativni kurs i obuka - kako upravljati HR rizicima, mi ne možemo da kažemo koliko će bilo koja od njih i da traje, a samo zato što je način njihove organizacije takav da je predviđeno da i dinamiku, kao i sve ostale detalje vezane za organizaciju moraju precizno da dogovore zainteresovani polaznici, odnosno klijenti sa ovlašćenim licem naše poslovnice.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako upravljati HR rizicima"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje