Kurs i obuka - kako upravljati likvidnošću

Bez obzira da li je neko zaposlen na poziciji finansijskog kontrolora, odnosno direktora finansija ili je u okviru određene kompanije zadužen za poslove planiranja, te zauzima visoku poziciju u sektoru menadžmenta, trebalo bi da zna da je obuka i kurs - kako upravljati likvidnošću upravo njemu namenjena. Ova edukacija je prvenstveno osmišljena da svima omogući detaljno upoznavanje sa procesom upravljanja likvidnošću, a sa primarnim ciljem da se značajno poboljša i poslovanje celokupne kompanije. Baš iz tog razloga možemo da organizujemo i korporativni kurs, a ako ovlašćena lica neke kompanije donesu odluku da edukuju svoje zaposlene u ovoj oblasti, kako bi time doprineli uspešnosti i kvalitetu poslovanja u celini. Ističemo da se takav tip nastave može organizovati na svaki od uobičajenih načina, ali da takođe zainteresovanoj kompaniji nudimo mogućnost da svojim zaposlenima omogući pohađanje predavanja direktno u svojim prostorijama, a kako bi im u velikoj meri bilo olakšano praćenje nastave.

Podrazumeva se svakako da mi u ponudi imamo i nastavu preko interneta i onu koja se direktno u jednoj od naših poslovnica i sprovodi, a od svakoga ko bude izvršio prijavljivanje, mi i očekujemo da naglasi koji tip nastave će pratiti, to jest da odluči da li će to da učini u paru, u grupi ili potpuno samostalno.

Pre nego što objasnimo šta podrazumeva poluindividualni kurs i obuka - kako upravljati likvidnošću, a po kom principu se organizuje nastava u grupi i individualna, moramo naglasiti da bilo ko ko želi da predavanja prati online, mora i da ima sopstveni računar. A i za to i za klasičnu edukaciju važi pravilo da se organizuje na svaki od ponuđenih načina, stim da je bitno da napomenemo i to da se u okviru grupne nastave podrazumeva prisustvo od najviše osmoro polaznika. Takođe je određeno i da ih u jednoj grupi mora biti najmanje četvoro, što je i svojevrstan uslov za početak ovog tipa edukacije. Kada se dovoljno polaznika bude prijavilo, to jest upisalo, ovlašćeno lice u instituciji organizatora dobija zadatak da odredi ne samo tačan datum početka, nego i dinamiku, to jest trajanje, kao i termine u kojima će se grupna obuka organizovati. Odmah pošto se to bude desilo, biće pojedinačno obavešten svaki prijavljeni polaznik, a preporuka je da se za ovakvu vrstu edukacije isključivo odlučuju one osobe koje mogu da prihvate sve pomenute zahteve, uzevši u obzir da ni termini, ni dinamika, a ni datum početka u okviru grupne nastave neće moći da budu promenjeni ukoliko prijavljeni bude zahtevao.


Svima onima kojima navedeni princip organizacije iz bilo kog razloga ne bude odgovarao je na raspolaganju kako individualna, tako i poluindividualna obuka i kurs - kako upravljati likvidnošću. Specifičnost sprovođenja takvog tipa edukacije se primarno ogleda u činjenici da je svakom prijavljenom dozvoljeno da sve segmente organizacije definiše direktno sa zvanično ovlašćenim licem u našoj instituciji, kao i sa predavačem koji će biti nadležan u tom slučaju.

Isto tako nam je obaveza da naglasimo da se pomenuti kurs organizuje u toku cele kalendarske godine na različitim lokacijama, a da svako ko ima interesovanje da se upozna sa konkretnom temom može bilo kog dana i da se prijavi. Sem mogućnosti da jednu od naših poslovnica kontaktira putem telefona i upravo na taj način izvrši prijavu, svaki zainteresovani takođe ima pravo i da to učini preko mejla, ali i da direktno dođe u jednu od naših poslovnica i tako se prijavi. Obaveza je svakoga da se prilikom upisa pojavi lično u jednoj od naših poslovnica, kao i da tada dostavi svu potrebnu dokumentaciju, a o čemu će detaljno i da bude obavešten svako pojedinačno, kada se bude prijavljivao.Čime se kurs i obuka - kako upravljati likvidnošću bavi?

Prvo pitanje na koji će odgovor da pruži specijalizovana obuka i kurs - kako upravljati likvidnošću je, naravno šta je to solventnost, odnosno likvidnost, a kada prisutni budu sa time upoznati, biće im prezentovani i različiti pokazatelji likvidnosti. Pod tim se misli da će predavači detaljno govoriti o koeficijentu ubrzane, odnosno trenutne i tekuće likvidnosti, kao i da će im objasniti šta je to takozvani koeficijent finansijske stabilnosti, te kako se definiše obrtni kapital, to jest radni kapital, ali i na koji način se određuje pomenuti radni kapital prema ukupnoj imovini određenog pravnog lica.

Naravno, biće im prezentovana i zakonska regulativa u ovom segmentu, ali će takođe profesori da govore i o posebnoj vrsti odluke koja je vezana za upravljanje rizikom likvidnosti banaka i koja se tretira kao osnov zakonske regulative vezane za uspostavljanje celokupnog sistema, a pomoću koga se vrši upravljanje likvidnošću različitih pravnih lica. Pored toga što će se prisutni upoznati i sa najučestalije primenjivanim principima za upravljanje rizikom likvidnosti, a oni će tom prilikom da dobiju i brojne primere koje će im predstaviti profesori. Na osnovu njih će im biti mnogo jednostavnije da shvate kako uopšteno funkcioniše ovaj proces u okviru pravnih lica, to jest preduzeća različite strukture.

Isto tako će biti reči i o takozvanom riziku likvidnosti, te o situacijama koje mogu do njega da dovedu, a podrazumeva se da će profesori detaljno da objasne prisutnima i kako se te situacije mogu izbeći, to jest na koji način se mora poslovati da ne bi došlo do ovog rizika. Svakako će im biti objašnjeno i kako se upravlja rizikom likvidnosti, ali će im biti omogućeno da saznaju i na čemu se temelji pravilno upravljanje rizikom likvidnosti, te na koje segmente poslovanja sve može da ima uticaja. U tom delu će se kurs i obuka - kako upravljati likvidnošću osvrnuti i na odnos koji rizik likvidnosti ima sa drugim tipovima rizika sa kojima određeno pravno lice eventualno može da se susretne u poslovanju, a predavači će detaljno da objasne prisutnima i koji su su sve to problemi na koje neka firma nailazi ukoliko dođe do problema sa likvidnošću.


Prisutnima će biti detaljno objašnjeno i na koji način se likvidnost nekog preduzeća može poboljšati, to jest koje je sve postupke potrebno izvršiti da bi do toga došlo. Biće reči i o različitim alatima koji se koriste kada je potrebno izvršiti procenu finansijskih rizika, odnosno polaznici će se upoznati i sa različitim metodama koje se koriste za upravljanje finansijskim tokom.

Jasno je da se kao osnovni cilj koji obuka i kurs - kako upravljati likvidnošću ima iznosi da će prisutnima biti omogućeno da kroz teorijski i praktični deo nauče prvo na koji način se izrađuje izveštaj o finansijskom toku i kako se tumače informacije koje su dostupne, ali i kako se vrši ocenjivanje likvidnosti, odnosno šta su to finansijski planovi restruktuiranja i kako se oni izrađuju. A da bi se mogla likvidnost nekog pravnog lica poboljšati, sa osnovama finansijskog planiranja, ali i planiranja izvora sredstava, odnosno ulaganja, te sa procesom finansijskog restrukturiranja, će se takođe svi prisutni upoznati, kao i sa osnovama procesa upravljanja finansijskim tokom.

Osim toga će im biti objašnjeno i koji su to alati koji često nalaze primenu ne samo u zaštiti, veći u prevenciji naplativosti potraživanja, tako da će se u tom segmentu upoznati i sa značenjem pojma kolaterali, ali i sa postupkom segmentacije, te sa mnogim drugim modelima koji se u tom postupku i primenjuju.

Sa različitim aspektima likvidnosti, a prvenstveno kratkoročnim i dugoročnim, će takođe da se svi prisutni detaljno upoznaju, a naučiće i kako na likvidnost određene organizacije može da ima uticaja obrt imovine. Zatim će da im bude objašnjeno i u čemu se ogleda finansijska nestabilnost neke firme, to jest kako kreditna politika i politika izvršenja finansijskih obaveza može da ima uticaj na tokove gotovog novca. Ali će, isto tako obuka i kurs - kako upravljati likvidnošću obuhvatiti i deo koji je vezan za pojam obrtnog kapitala, te onaj koji se odnosi na međusobni odnos bilansa tokova gotovine i bilansa uspeha.

Podrazumeva se da će svi prisutni naučiti i šta je to prelomna tačka likvidnosti, to jest Cash flow break even point, a tom prilikom će naučiti i na koji način se ona izračunava, što će svakako raditi i praktično. Profesori će govoriti i o primeni različitih vrsta alata koji se prilikom analiziranja likvidnosti određene organizacije primenjuju, tako da će prisutni naučiti i koje su njihove prednosti, to jest da li imaju nedostatke i koji su to.

Gde se održava kurs i obuka - kako upravljati likvidnošću i u kojim terminima?

U principu je određeno da se obuka i kurs - kako upravljati likvidnošću organizuje na dva mesta, to jest načina, tako da svaki prijavljeni mora da izaberem da li će nastavi da pristupa preko interneta, a uz korišćenje ličnog računara ili će se opredeliti za praćenje predavanja u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford širom zemlje.

A kada se opredeli za način praćenja predavanja, odnosno za mesto, vrlo je važno da ovlašćenom predstavniku naše institucije napomene i to da li će nastavu da prati u grupi, u paru ili će to učiniti potpuno samostalno.

Svakako je osnovna razlika između svih vrsta obuka koje imamo u ponudi primarno vezana za broj polaznika koji konkretnom tipu nastave treba da prisustvuju, ali se takođe razlika odnosi i na princip organizacije. Što se tiče broja osoba, u grupi ih može biti najviše 8, a određeno je kao osnovni zahtev za početak tog tipa edukacije da mora grupa od najmanje 4 osobe da bude zvanično formirana. Jednostavnije rečeno, kada se četvoro polaznika bude prijavilo u jednoj od naših poslovnica i to kako za online, tako i za klasičnu nastavu, onda će ovlašćeno lice organizatora da definiše najpre datum njenog početka, a potsle toga i termine održavanja, ali i dinamiku. Potom će i da obavesti o svim tim detaljima osobe koje su prijavu za pohađanje takvog tipa nastave već izvršile.

A kada je u pitanju individualni kurs i obuka - kako upravljati likvidnošću, koja podrazumeva prisustvo samo jednog polaznika predavanjima, moramo naglasiti da se takav tip edukacije organizuje u skladu sa istovetnim pravilima kao i poluindividualna nastava. Zapravo to znači da će svaki pojedinačni kandidat u toj situaciji imati obavezu da sve što se odnosi na organizaciju definiše direktno dogovorom sa ovlašćenim predstavnikom naše institucije i konkretnim profesorom, čija će dužnost biti da vodi ovu obuku.

Onda kada je potrebno, možemo da organizujemo i nastavu namenjenu zaposlenima u nekoj organizaciji. A korporativna obuka i kurs - kako upravljati likvidnošću podrazumeva takođe vrlo specifičan način sprovođenja, koji je gotovo sasvim isti kao i kada se organizuju individualna ili poluindividualna nastava. U tom slučaju će ovlašćeno lice određene kompanije izneti konkretne zahteve koji se odnose na način sprovođenja ove vrste edukacije i to predstavniku institucije organizatora, stim da korporativna nastava može u određenim situacijama da bude sprovedena i na nekom drugom mestu, a prvenstveno se misli na prostorije organizacije koja je za nju i zainteresovana.

Kako se obuka i kurs - kako upravljati likvidnošću organizuje?

Budući da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i klasičnu i nastavu preko interneta, a da je predviđeno da svaka od njih može da bude sprovedena na tri različita načina, to jest po pravilima koja se odnose na individualnu, te nastavu u paru (poluindividualna) ili u grupi, jasno je i zbog čega svaki prijavljeni ima dužnost da predstavniku institucije organizatora navede kako će da prati nastavu.

Dužnost nam je da napomenemo i to da se online kurs i obuka - kako upravljati likvidnošću sprovodi kroz virtuelne učionice, tako da je svako ko je za nju zainteresovan svakako u obavezi da predavanja prati preko svog računara.

A što se tiče principa organizacije nastave za pojedinačnog, to jest za dvoje polaznika, odnosno individualne i poluindividualne, oni su potpuno isti. Svako ko se bude opredelio da predavanja prati na jedan od pomenutih načina ima potpuno pravo da prilikom upisa navode i u kojim terminima mu odgovara da nastavu pohađa, te prema kakvoj dinamici, pa čak i da se izjasni kada bi voleo da bilo poluindividualna, bilo individualna obuka započne. A o svemu tome će se direktno zainteresovani polaznika dogovoriti sa nadležnim profesorom, to jest sa koordinatorom za nastavu.

Način na koji se organizuje grupna obuka i kurs - kako upravljati likvidnošću je sasvim drugačiji, budući da u tom slučaju sve segmente organizacije određuje isključivo organizator, to jest ovlašćeno lice one poslovnice u kojoj se pojedinačni polaznik upisuje. Tačnije, tada se prvo čeka prijavljivanje dovoljnog broja polaznika, to jest njih četvoro, što je uslov da bude formirana jedna grupa. Potom se definiše datum početka, trajanje i termini održavanja, te se na kraju svako ko je do tog trenutka izvršio prijavu o tome i zvanično obaveštava.

Ako menadžment određene firme donese odluku da bi lica koja su u njoj zaposlena trebalo da prate ovo obuku, mi ćemo im ponuditi da to učine kroz takozvanu korporativnu nastavu. A ona se sprovodi upravo na onaj način koji zainteresovanom klijentu, odnosno njegovim zaposlenima najviše odgovara. Trebalo bi da naglasimo i to da se korporativni kurs i obuka - kako upravljati likvidnošću svakako može sprovoditi prema prethodno opisanim postupcima, ali i da ćemo odgovoriti na zahtev klijenta koji želi da njegovi zaposleni predavanja prate na nekom drugom mestu, to jest u prostorijama konkretne kompanije.

Koliko će da traje kurs i obuka - kako upravljati likvidnošću?

Na ukupno 6 dana je raspoređeno 14 časova, a koliko uključuje fond nastave, tako da po dva do tri časa dnevno imaju isključivo oni polaznici koje zanima grupna obuka i kurs - kako upravljati likvidnošću. Istakli smo ovaj podatak samo zato što princip organizacije nastave u grupi dopušta da prethodno bude navedeno koliko će ona trajati. A svakako je bitno pomenuti i to da organizator ovu informaciju, kao i onu koja je vezana za termine održavanja, odnosno za datum početka može da pruži prijavljenima tek kada bude bilo dovoljno njih prijavljenih i kada se kreira grupa.

Sve to ne može da bude unapred definisano kada neko želi da pohađa nastavu u paru ili individualno, te ako se organizuje korporativni kurs i obuka - kako upravljati likvidnošću, a prvenstveno zato što to ne dopušta način organizacije. Zapravo je predviđeno da se zainteresovani polaznici, to jest menadžment određene firme o svim detaljima, pa i o trajanju dogovori sa zvanično ovlašćenim licem naše institucije i profesorom. Iz tog razloga i navodimo da prilikom sprovođenja svih tih vrsta nastave informaciju o trajanju polaznici, odnosno firme, mogu da dobiju tek posle toga.

Spisak gradova - kako upravljati likvidnošću

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje