Kurs i obuka - kako uspešno uvesti nove kandidate u posao

Radno mesto mentora je vrlo zahtevno, jer se od svake osobe koja je primarno zadužena da nove kandidate uvede u posao ne zahteva samo visok nivo profesionalnih znanja, već i izuzetno visok prag tolerancije, kao i strpljenje, te je svakako neophodno da osoba koju interesuje obuka i kurs - kako uspešno uvesti nove kandidate u posao ima i naročito veliku želju da stečena znanja na najbolji način prenese zainteresovanima. Iz tog razloga napominjemo da bi ovoj edukaciji trebalo da prisustvuju sve osobe koje u nekoj kompaniji imaju zaduženje da novozaposlene uvedu u posao, a svakako je mogu pratiti i menadžeri različitih sektora, pa čak i vlasnici firmi. U principu, pomenuta obuka je namenjena svakome ko želi da se u konkretnoj oblasti edukuje, a kako bi obogatio svoj CV i eventualno, pokušao da se zaposli upravo na onom radnom mestu gde će se od njega zahtevati prvenstveno da bude mentor novim kolegama.

Nastava se organizuje u skladu sa aktuelnim programom i to ili online ili u jednoj od preko 20 poslovnica organizatora. Uz to, Obrazovni centar Akademije Oxford zainteresovanima omogućuje i izbor između praćenja predavanja u paru, u grupi ili potpuno samostalno, uzevši u obzir da se uz poluindividualni, organizuje i grupni kurs i obuka - kako uspešno uvesti nove kandidate u posao, te individualna nastava.

Najpre da naglasimo da svako ko želi predavanja da pohađa onilne mora da ima i kompjuter, budući da će biti obavezan i da na njega instalira softver, a kako bi mu bilo omogućeno da pohađa predavanja. Svakako će predstavnik određene poslovnice organizatora da te kandidate obavesti detaljno o principu sprovođenja online nastave, kao i o instalaciji konkretnog softvera.


Glavni zahtev koji mora da bude ispunjen da bi nastava u grupi mogla da počne jeste vezan za formiranje grupe, stim da u njoj tom prilikom mora da se nađe najmanje 4 osobe, a organizator navodi da ih 8 može makismalno biti prisutno, kako bi bio održan izuzetno visok kvalitet edukacije, koji je jedno od obeležja institucije organizatora. Odmah kada se dovoljan broj kandidata bude prijavio, predstavnik određene poslovnice definiše način sprovođenja nastave u grupi, budući da on određuje datum njenog početka, termine i dinamiku održavanja. U slučaju da bilo kom prijavljenom nešto od toga ne bude odgovaralo, on treba da zna da ne postoji mogućnost izmene, tako da se može opredeliti za neki drugi vid edukacije koji je u ponudi.

Individualna i poluindividualna obuka i kurs - kako uspešno uvesti nove kandidate u posao su u znatno većoj meri prilagođeni potrebama polaznika, budući da svako ko je za jednu od njih zainteresovan ima mogućnost da nastavu pohađa u terminima koje bude izabrao, kao i da to učini od onog datuma koji mu najviše odgovora. Svakako će osim o datumu početka i o terminima održavanja, pojedinačni polaznik koji se opredeli za praćenje predavanja u paru ili individualno, imati pravo da se i o dinamici održavanja, dogovori direktno sa svojim profesorom i sa koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Prijavljivanje za praćenje ovog kursa je moguće izvršiti bilo kog dana u toku godine i to u radno vreme konkretne poslovnice organizatora, lično. Naravno, otvorena je mogućnost i za prijavu preko telefona, a zainteresovanima je na raspolaganju i opcija eketronskog prijavljivanja, što podrazumeva da bi oni trebalo na mejl institucije organizatora da pošalju sve relevantne informacije i to primarno svoje prezime, ime i datum rođenja, a potom i broj telefona za kontakt.

Kada ovlašćeno lice neke kompanije bude donelo odluku da svojim zaposlenima pruži mogućnost da se upoznaju sa postupkom što uspešnijeg uvođenja novih kandidata u posao, Obrazovni centar Akademije Oxford će ponuditi specijalnu vrstu edukacije. Zapravo se korporativni kurs i obuka - kako uspešno uvesti nove kandidate u posao organizuje, najpre onako kako to polaznicima najviše odgovorova. Da budemo precizniji, princip sprovođenja takvog tipa edukacije podrazumeva da će predstavnik firme koja želi da svoje zaposlene edukuje u ovoj oblasti dogovoriti precizno sve detalje sa zvanično ovlašćenim licem u bilo kojoj od preko 20 poslovnica organizatora. Svakako ističemo da se nastava organizuje na bilo koji od već pomenutih načina, ali i da organizator ostvaruje zahtev svakog pojedinačnog klijenta koji ima želju da se korporativni kurs organizuje na nekoj drugoj lokaciji.Čime se bavi kurs i obuka - kako uspešno uvesti nove kandidate u posao?

Upoznavanje sa značenjem pojma mentorstvo je predviđeno da bude primarna tema u toku uvodnog predavanja, a seminar - kako uspešno uvesti nove kandidate u posao će se svakako baviti i mnogim drugim temama koje su vrlo značajne za ovu edukaciju.

Svakako će profesori posebnu pažnju da obrate na čitav postupak određivanja obaveza koje novozaposlene osobe treba da imaju u određenoj kompaniji, te na celokupan proces odabira one osobe koja bi u konkretnoj kompaniji trebalo da obavlja mentorski posao. Tom prilikom će polaznici da nauče i na koji način se vrši izbor mentora, to jest prema kojim kriterijumima se mora odrediti osoba koja bi mogla da se tim poslom bavi.

Zatim će obuka i kurs - kako uspešno uvesti nove kandidate u posao da obradi temu koja se odnosi na celokupan plan koji mora da bude ispoštovan prilikom uvođenja u posao svakog pojedinačnog zaposlenog, te će prisutni da budu detaljno upoznati i sa različitim procedurama koje se primenjuju kada je potrebno izvršiti proces uvođenja u posao. Svakako će da nauče i šta je to radna adaptacija, ali i šta se pod tim pojmom tačno sve podrazumeva, te kako ona, uopšteno funkcioniše.

Predviđeno je da se prisutni precizno upoznaju i sa načinom uvođenja u posao kandidata, a sa različitih aspekata i to primarno sa onoga koji je vezan za onaj tip ličnosti kojoj konkretni kandidat pripada. Uz to će naučiti i kojom brzinom će određeni kandidat da bude uveden u posao, te će biti reči i o brojnim tehnikama koje se tom prilikom moraju primeniti.

Da bi seminar - kako uspešno uvesti nove kandidate u posao postigao efekat koji je predviđen, profesori će da objasne prisutnima i kako funkcioniše proces praćenja konkretnog kandidata, a nakon što pravilno bude bio primenjen celokupan proces uvođenja u posao. Da bi ti kandidati zaista mogli da ispune očekivanja koja navodi posao mentorstva, oni moraju da znaju i na koji način je neophodno da se odgovori na zahtev novozaposlenih kandidata ukoliko im je potrebna pomoć, te da nauče i kako se njima pruža adekvatna podrška, ali i kako se brine na pravilan način o sviim tim zaposlenima. Pored toga će naučiti i kako da motivišu kandidata, ali će isto tako ova obuka ponuditi prisutnima i znanja koja se odnose na pravilnu motivaciju samog mentora.

U toku praktičnog dela, a koji kurs i obuka - kako uspešno uvesti nove kandidate u posao takođe predviđa, svi polaznici će biti u obavezi da, u skladu sa informacijama koje će im dati predavači, izrade takozvani izveštaj o uvođenju u posao. Naravno, način njegove izrade će im biti detaljno objašnjen neposredno pre toga, tako da će oni sva ta znanja moći da primene i tokom praktičnog dela ovog kursa. Nakon toga će predvači sa svim polaznicima da analiziraju izrađene izveštaje, a kako bi eventualno pronašli greške u njima, te im detaljno objasnili i na koji način se takvi propusti mogu izbeći u budućem radu.

Iako je mentorstvo primarno vezano za uvođenje novozaposlenih kandidata u posao i njihovo adekvatno osposobljavanje, činjenica je da se u mnogim kompanijama mentori bave i olakšavanjem postupka prekvalifikacije, što sve zavisi od načina poslovanja te firme. Baš iz tog razloga napominjemo da će seminar - kako uspešno uvesti nove kandidate u posao svakako pažnju da usmeri i na upoznavanje pisutnih sa načinom funkcionisanja mentorstva u takvim uslovima.

Mesto i vreme održavanja kursa - kako uspešno uvesti nove kandidate u posao

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje online i klasičnu nastavu, to znači da se očekuje da svaki pojedinačni prijavljeni prilikom upisa odluči na koji način će pohađati časove, to jest gde.

Zapravo se klasična obuka i kurs - kako uspešno uvesti nove kandidate u posao organizuje direktno u prostorijama izabrane poslovnice organizatora, dok se praćenje online nastave uslovljava posedovanjem računara. Podrazumeva se, takođe da će pojedinačni polaznik na njega prethodno morati da instalira softver, a kako bi bio u mogućnosti da prati predavanja bez ikakvih poteškoća.

Navedeno je da se i klasična, kao i online edukacija organizuju na tri načina, tako da svako od njih ima mogućnost izbora između praćenja nastave u grupi, zatim u paru ili potpuno individualno. Podrazumeva se, naravno da se svaki od tih tipova nastave sprovodi po tačno definisanim pravilima, a o čemu se pojedinačni polaznici blagovremeno obaveštavaju.

Grupni vid edukacije je namenjen za četvoro do osmoro polaznika istovremeno, pa je kao osnovni uslov za početak takve vrste nastave navedeno upravo prijavljivanje minimalnog broja ljudi, to jest njih četvoro. Kada se bude taj uslov ispunio i nakon što bude bila formirana jedna grupa od minimalnog broja članova, zvanično ovlašćeno lice u toj poslovnici organizatora će definisati sve segmente organizacije. A to znači da će on odrediti kog dana će grupni kurs i obuka - kako uspešno uvesti nove kandidate u posao da počne, a zatim će definisati dinamiku održavanja, kao i termine i na kraju će sve koji su izvršili prijavu da o tome i obavesti.

Ako se neko zainteresuje da nastavu prati pojedinačno, to jest kroz individualnu ili ga, pak interesuje edukacija koja je namenjena za dve osobe istovremeno (poluindividualna), imaće mogućnost da svaki segment organizacije definiše sa nadležnim licem u poslovnici organizatora, odnosno sa svojim profesorom. Trebalo bi da oni zajedno tom prilikom ustanove kada će individualni ili poluindividualni kurs da počne, a potom i da odrede kojom dinamikom će časovi da budu organizovani i u kojim tačno terminima će to biti.

Kada je u pitanju edukacija namenjena zaposlenima u okviru neke kompanije, napominjemo da je princip njenog sprovođenja vrlo slobodan, tako da se korporativna obuka i kurs - kako uspešno uvesti nove kandidate u posao može organizovati upravo onako kako zaposlenima, to jest njihovim nadležnima bude odgovaralo. Isto tako je dobro naglasiti i da Obrazovni centar Akademije Oxford može ostvariti zahtev klijenta koji želi da se korporativna nastava organizuje u okviru poslovnica te kompanije ili na nekom drugom mestu.

Na koji način se obuka i kurs - kako uspešno uvesti nove kandidate u posao organizuje?

Ističemo da se kurs i obuka - kako uspešno uvesti nove kandidate u posao može pohađati u grupi, odnosno individualno ili u paru, a da je predviđeno da se sva ta tri vida edukacije sprovode ili u prostorijama poslovnica organizatora na klasičan način ili online. Svaki onaj polaznik koji bude odlučio da časove prati online, mora svakako da poseduje lični kompjuter i da u skladu sa dobijenim uputstvima na njega instalira posebnu vrstu softvera, uz čiju pomoć će mu biti omogućeno da prati nastavu bez ikakvih smetnji.

Kako je predviđeno da u jednoj grupi bude prisutno najviše osmoro, a minimalno četvoro polaznika, to znači da prvo mora grupa od najmanje četvoro njih da bude oformljena, da bi uopšte grupni kurs mogao da počne. Dakle, onog trenutka kada se najmanje 4 osobe bude zvanično prijavilo, odnosno upisalo, organizator će definisati prvo datum početka ove vrste nastave, ali i termine održavanja, kao i dinamiku, te će o svemu tome i da obavesti pojedinačno svakoga ko je prijavu izvršio.

Potpuno je suprotan način na koji se organizuju i individualna i poluindividualna obuka i kurs - kako uspešno uvesti nove kandidate u posao, jer je zapravo svakom zainteresovanom dato puno slobode u odlučivanju. A pod tim se misli na činjenicu da će oni, pre početka morati da se dogovore sa profesorom, kao i sa predstavvnikom konkretne poslovnice organizatora ne samo o datumu početka, već isto tako i o terminima održavanja, ali i o dinamici.

Takođe se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi i onaj tip nastave koji bi trebalo da prate lica zaposlena u okviru neke firme. Budući da je korporativni kurs i obuka - kako uspešno uvesti nove kandidate u posao specifična, to i napominjemo da se u najvećoj mogućoj meri izlazi u susret zahtevima svih klijenata. Tačnije, ta vrsta nastave može da bude sprovedena na sve prethodno opisane načine, ali isto tako, a ako je to želja klijenta, može da bude organizovana i u prostorijama određene firme, to jest na onom mestu koje zaposlenima bude odgovaralo.

Koliko će da traje kurs i obuka - kako uspešno uvesti nove kandidate u posao?

Uzevši u obzir da je princip prema kome se grupna obuka i kurs - kako uspešno uvesti nove kandidate u posao sprovodi takav da organizator donosi odluku o datumu početka, ali i o terminima u kojima bi predavanja trebalo da se održavaju, te o dinamici, to jedino postoji mogućnost da se prethodno tačno navede koliko će ta vrsta nastave da traje. Zato i napominjemo da nastava u grupi podrazumeva 10 časova nastave, a da je definisana dinamika koja podrazumeva da kandidati treba da prisustvuju predavanjima u trajanju od po 2 školska časa (90 minuta) na dnevnom nivou, tako da uopšteno grupni tip edukacije traje 5 dana.

Kako se individualni, poluindividualni i korporativni kurs i obuka - kako uspešno uvesti nove kandidate u posao organizuje na sasvim drugačiji način, to svi oni kandidati koji su zainteresovani za taj vid edukacije, odnosno predstavnici firme koja hoće da je njeni zaposleni prate, dobijaju sve potrebne informacije o tome u direktnom kontaktu sa nadležnim licima institucije organizatora, to jest sa profesorima.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako uspešno uvesti nove kandidate u posao"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje