Kurs i obuka - koja dokumenta se zahtevaju u carinskom postupku

Svima koji na neki način učestvuju u postupku carinjenja, stručni seminar – koja dokumenta se zahtevaju u carinskom postupku može doneti veliku korist, ukoliko ga budu pažljivo pratili i u njemu uzeli aktivno učešće. Imajući u vidu činjenicu da se pomenuta edukacija bavi zvaničnim pisanim materijalima koji su neophodni kod svakog tipa prekograničnog prometa, njena ciljna grupa, pre svega obuhvata preduzeća i pojedince koji obavljaju izvoz određenih proizvoda. Tu su, zatim i oni koji su zaduženi za transport robe, odnosno špediteri i prevoznici, te kompanije ili lica koja vrše skladištenje robe na carini. Teme koje će se obrađivati tokom ovog kursa mogu da zainteresuju i osobe i firme zadužene za stavljanje robe u slobodan promet, njeno aktivno i pasivno oplemenjivanje, kao i preradu pod carinskom kontrolom, ali i sve koje se bave privremenim uvozom.

Institucija koja organizuje navedena predavanja omogućuje zaposlenima u određenim kompanijama da časove prate na različite načine. Za njih se, naime sprovodi takozvana korporativna nastava, koja može da se pohađa online ili na klasičan način, i to u namenski opremljenim prostorijama predstavništava Obrazovnog centra Akademije Oxford, kao i na nekoj drugoj lokaciji, koju sam klijent odredi. Naglašava se, međutim zahtev da prostor u kome se održavaju predavanja zadovoljava uslove za kvalitetan rad, kako tok nastave ne bi bio ni na koji način ugrožen. Za to će se pobrinuti osoba koju je dotična kompanija zvanično ovlastila, a njen zadatak će biti i da, zajedno sa predstavnikom određene poslovnice organizatora odredi vreme početka edukacije, kao i termine održavanja časova, te njihov ritam i učestalost.

Ukoliko se kandidati za nastavu prijavljuju kao pojedinci, omogućen im je online kurs i obuka – koja dokumenta se zahtevaju u carinskom postupku, tačnije rad preko sopstvenih računara, ali i prilika da časove prate uživo, u prostorijama jednog od predstavništava pomenute obrazovne institucije. Za pohađanje predavanja preko interneta neophodno je da polaznici, pre početka edukacije, na svoje kompjutere samostalno instaliraju tačno određenu vrstu softvera. U slučaju da se, tokom tog postupka suoče sa nekim problemima, mogu da računaju na svesrdnu pomoć informatičkih stručnjaka, kojima mogu da se obrate u svakoj poslovnici organizatora.


Predviđeno je da oba vida nastave prijavljeni mogu da prate pojedinačno, kroz samostalan rad sa profesorom ili zajedno sa još jednim polaznikom, a u vidu poluindividualne edukacije. Kandidati koji žele ovako da rade mogu da se sa svojim predavačima dogovore oko termina održavanja predavanja, njihove učestalosti i, naravno oko datuma početka obuke, a sa njihovom odlukom mora, svakako da se saglasi i koordinator za nastavu u datom predstavništvu institucije organizatora. Na taj način će polaznici dobiti priliku da časove pohađaju u ritmu koji ne remeti njihove dnevne aktivnosti, te će tako kroz čitav nastavni proces proći sa manje stresa i opterećenja.

S druge strane, grupna obuka i kurs – koja dokumenta se zahtevaju u carinskom postupku, bilo da se odvija prema klasičnom principu ili online, biće organizovana na način koji odredi ovlašćeni predstavnik određene poslovnice. Nakon toga, on će članovima grupe, kojih mora biti minimum četvoro, saopštiti vreme održavanja časova, dinamiku rada i termin kada će edukacija startovati. Budući da se radi o više ljudi koji treba da rade zajedno, zahtevi pojedinaca za promenom rasporeda neće se uzimati u razmatranje, pa će polaznici morati da strogo prate predviđeni plan. Treba naglasiti i to da u okviru jedne grupe može da bude najviše 8 kandidata, jer je procenjeno da bi veći broj prijavljenih mogao da onemogući da se predavanja prate na kvalitetan način.

Upis na navedeni kurs obavlja se, prema predviđenim pravilima u predstavništvima organizatora, gde je neophodno da kandidati, u određenim terminima lično dođu. Imaju obavezu i da ovlašćenom službeniku predaju odgovarajuću dokumentaciju, o čijoj će sadržini biti blagovremeno informisani. Pre zvaničnog upisa, zainteresovani treba da se prijave, što mogu učiniti na više načina, to jest putem mejla ili telefona, a ostavljena im je i mogućnost da to urade lično, tako što će da dođu u najbližu poslovnicu pomenute obrazovne institucije. Prilikom prijavljivanja za edukaciju, obavezni su da nadležnom službeniku saopšte broj telefona na koji mogu da budu kontaktirani radi daljih obaveštenja, ali i da navedu svoje ime, prezime i datum rođenja.Čime se tačno bavi seminar – koja dokumenta se zahtevaju u carinskom postupku?

Kada se neka roba uvozi, neophodno je da se u svrhu njenog prenošenja preko granice prilože određeni zvanični spisi, pa stoga specijalizovani kurs i obuka – koja dokumenta se zahtevaju u carinskom postupku počinje predavanjem na kome će se razjasniti sve vrste kontrola, koje nadležna inspekcija sprovodi u pomenutoj situaciji. Pre svega će biti reči o proverama koje se obavljaju shodno odredbama Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja, budući da se njime štite životi i zdravlje ljudi, ali i obezbeđuje sigurnost kod aktivnosti koje uključuju nuklearne materijale.

Predavači će se, u daljem toku nastave osvrnuti i na različite isprave kojima se potvrđuje tehnička usaglašenost sa Zakonom, a koje pojedinac ili firma mora posedovati prilikom carinjenja robe. S obzirom na to da svi proizvodi koji ulaze u prekogranični promet moraju da poseduju sertifikat o zdravstvenoj ispravnosti, kandidati će biti vrlo detaljno upoznati i sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima.

Pošto učesnici u carinskom postupku imaju obavezu da prikupe sve dozvole, sertifikate i uverenja koja su im neophodna da bi robu prebacili preko granice, a navedena dokumenta obično izdaju različiti organi državnog aparata, moraju biti dobro upoznati sa svim odredbama koje je Zakonodavac u konkretnoj situaciji predvideo. Stoga će kandidati, tokom predavanja koja obuhvata obuka i kurs – koja dokumenta se zahtevaju u carinskom postupku dobiti vrlo precizne informacije o zvaničnim službenim materijalima, koji se izdaju na osnovu Zakona o upravljanju otpadom, ali i shodno onome koji definiše pravila međunarodne trgovine vojnom opremom i naoružanjem.

Pred kraj edukacije profesori će polaznicima vrlo pažljivo objasniti sve odredbe Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju i navesti dozvole, uverenja i sertifikate koji se, na osnovu pomenute regulative moraju pribaviti. Na taj način će ih detaljno upoznati sa predviđenim pravilima o prekograničnom kretanju robe i obavezama koje moraju da ispune firme i pojedinci, kao učesnici tog procesa. Znanja koja kandidati steknu tokom edukacije omogućiće kandidatima da ih pravilno primenjuju u praksi, a kako bi u budućnosti mogli brže da pribave sva dokumenta koja su im potrebna, te da na taj način ubrzaju postupak carinjenja robe, a samim tim i poboljšaju sopstveno ili poslovanje firme za koju rade.

Gde i kada je planirano da se održava kurs i obuka – koja dokumenta se zahtevaju u carinskom postupku?

Organizator pomenute nastave predvideo je da zaposleni u određenoj kompaniji mogu časove da prate online, ali i da pohađaju korporativni seminar – koja dokumenta se zahtevaju u carinskom postupku na klasičan način, u adekvatno tehnički opremljenim prostorijama. One se mogu nalaziti u predstavništvima date obrazovne institucije, ali i na bilo kom drugom mestu koje polaznicima odgovara, uz uslov da su ispoštovani kriterijumi za kvalitetno održavanje predavanja. Sve karakteristike koje bi trebalo da poseduje konkretni prostor biće blagovremeno poznate ovlašćenom predstavniku firme, čiji će radnici da prođu navedenu edukaciju, a on će obaveza biti i da sa koordinatorom za nastavu odredi datum početka časova, njihove termine i učestalost.

Pojedinačni polaznici, takođe mogu da prate nastavni proces preko svojih računara, uz uslov da su prethodno samostalno instalirali posebnu vrstu softvera. Napominjemo da su im uvek na raspolaganju stručnjaci koji u svakoj poslovnici institucije organizatora čine ekipu tehničke podrške, te ih mogu kontaktirati i zamoliti za pomoć u slučaju nekih problema. Kandidati koji su pre skloni da pohađaju časove na standardan način, mogu da se opredele za dolaženje na predavanja u neku poslovnicu organizatora, prema utvrđenom rasporedu.

Osim toga, na raspolaganju im je individualna obuka i kurs – koja dokumenta se zahtevaju u carinskom postupku, gde će imati svu pažnju predavača, ali i poluindividualna nastava, koju će pohađati zajedno sa još jednim polaznikom. Raspored rada je, kod ovakvog tipa edukacije prilično fleksibilan i polaznici se mogu sa nadležnim profesorom dogovoriti o terminima i ritmu predavanja, kao i o vremenu kada startuje edukacija, a sa tim naravno mora da se saglasi i zvanični predstavnik date poslovnice organizatora.

Svi oni kandidati koji se, pak odluče za grupnu nastavu, koja je takođe u ponudi naznačene obrazovne institucije, moraće da sačekaju da se za ovakav vid rada prijavi dovoljan broj polaznika, što će reći njih minimum četvoro, a maksimum osmoro. Tek tada grupa može da počne sa radom, a koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute obrazovne institucije će odrediti datum početka edukacije, kao i termine i učestalost predavanja, pa o svemu obavestiti članove grupe. Napominjemo da se, kod navedenog tipa nastave raspored časova ne može usaglašavati sa ličnim zahtevima i potrebama kandidata, od kojih se očekuje da se striktno pridržavaju utvrđenih termina i u naznačeno vreme prisustvuju predavanjima.

Po kom principu je organizovana obuka i kurs – koja dokumenta se zahtevaju u carinskom postupku?

Imajući u vidu različit način života i dnevne obaveze kandidata, organizator nastave je predvideo da seminar – koja dokumenta se zahtevaju u carinskom postupku može da se prati klasično, ali i online, preko interneta. Prvi tip edukacije predviđa časove koji se sprovode prema uobičajenom frontalnom principu, u odgovarajućim poslovnicama institucije organizatora, a drugi način rada obuhvata predavanja u takozvanim virtuelnim učionicama, za šta je kandidat obavezan da se pripremi na odgovarajući način. On, naime mora da na svoj računar instalira specijalan tip softvera, a ako to ne uspe samostalno da uradi, može da zatraži pomoć informatičkih stručnjaka, koji su zaposleni u svakoj poslovnici navedene obrazovne institucije.

Pored pomenutog, polaznici mogu da odaberu i između rada u grupi ili u paru, ali i da se opredele za pojedinačnu nastavu. Grupna edukacija podrazumeva da predavanja zajedno prati više kandidata, preciznije rečeno njih minimum 4, a najviše 8 i oni su dužni da slede raspored rada koji im je dostavljen. Radi se o tome da je neophodno da grupa deluje kao celina, te je zbog toga predviđeno da zvanični predstavnik određene poslovnice organizatora precizira datum kada će nastava da počne, ali i vreme i ritam održavanja časova, te da o tome obavesti prijavljene.

Oni koji moraju da nastavu pohađaju u određenim terminima i ne mogu da se uklope u grupni rad, mogu da se opredele za individualna predavanja, kojima će, uz profesora, samo oni prisustvovati ili, pak da traže da se za njih organizuje poluindividualni kurs i obuka – koja dokumenta se zahtevaju u carinskom postupku. Kako u ovakvim obrazovnim procesima ne učestvuje veliki broj osoba, moguće je postići dogovor oko termina održavanja edukacije, tempa rada i datuma kada predavanja startuju, a da to svima odgovara. Pored polaznika i nadležnog predavača, u vezi sa pomenutim detaljima se mora konsultovati i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute obrazovne institucije.

Organizator edukacije osmislio je i poseban način rada koji će pogodovati zaposlenima u određenim kompanijama. To je takozvana korporativna nastava, čija se posebnost ogleda u činjenici da praktično može da se sprovodi na bilo kom mestu, budući da ju je moguće pratiti online, ali i uživo, kako u prostoru jedne od poslovnica organizatora, tako i na svakom drugom mestu koje zadovoljava predviđene uslove za kvalitetno održavanje predavanja. Ritam rada, odnosno termine sprovođenja edukacije i samog početka nastavnog procesa odrediće ovlašćeni predstavnik firme čiji će radnici pratiti časove, naravno u dogovoru sa službenim licem u odgovarajućem predstavništvu.

Koliko prema programu traje stručni seminar – koja dokumenta se zahtevaju u carinskom postupku?

Kandidati koji navedenu edukaciju žele da pohađaju samostalno ili u paru, moraju da znaju i to da je aktuelnim pravilnikom predviđeno da specijalizovana obuka i kurs – koja dokumenta se zahtevaju u carinskom postupku traje 8 školskih časova, koji će biti raspoređeni u skladu sa njihovim potrebama i zahtevima. Sa tim, naravno moraju da se saglase profesor koji će držati predavanja i ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice organizatora nastave.

S druge strane, preciznim programom je definisano da će se rad u grupi sprovoditi 4 dana, po 2 školska časa, preciznije rečeno po 90 minuta. Polaznici koji se opredele za ovakav tip nastave biće obavezni da slede raspored časova, koji im bude dostavio koordinator i ne mogu tražiti promene termina prema sopstvenim željama.

Ukoliko je potrebno da se organizuje korporativni kurs i obuka – koja dokumenta se zahtevaju u carinskom postupku, predstavnik kompanije koja svoje zaposlene šalje na edukaciju će biti zadužen da, u dogovoru sa koordinatorom za nastavu u datoj poslovnici navedene obrazovne institucije, definiše termine i učestalost održavanja časova, te je moguće da napravi sasvim drugačiji raspored od gore pomenutog.

Spisak gradova za kurs i obuku "Koja dokumenta se zahtevaju u carinskom postupku"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje