Kurs i obuka - Koje obaveze imaju zagađivači životne sredine

Nadležni u preduzećima, kao i ostalim domaćim i stranim pravnim licima koja u svojoj delatnosti koriste prirodne vrednosti trebalo bi neizostavno da pohađaju predavanja koja uključuje kurs i obuka - koje obaveze imaju zagađivači životne sredine. To se, naravno posebno odnosi na one koji svojim radom ugrožavaju prirodno okruženje, a samim tim i živi svet. Ovaj seminar je namenjen, zapravo svim firmama koje racionalno troše prirodne resurse, tokom svoje delatnosti sprovode adekvatnu zaštitu životne sredine i u tom smislu primenjuju mere koje su propisane Zakonom.

U situaciji kada su za pomenutu obuku zainteresovani radnici određene firme sprovešće se korporativna nastava i to kako preko interneta, tako i na klasični način. Standardni tip časova polaznici mogu da pohađaju u moderno opremljenim prostorijama njima najbliže poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i u svom radnom okruženju, kao i na svakom drugom mestu na kome postoje odgovarajući tehnički uslovi za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Raspored po kome će ovi kandidati raditi sporazumno će odrediti ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Pojedinačni polaznici takođe imaju priliku da se obučavaju na klasični način, ali i da prate online seminar - koje obaveze imaju zagađivači životne sredine. U prvoj varijanti, na časove će dolaziti u određeno vreme u najbliže predstavništvo organizatora i tamo raditi u prijatnom okruženju i u prostorijama koje su opremljene prema svim savremenim obrazovnim standardima. Ako se, pak odluče za drugu opciju, biće obavezni da na svoje kompjutere prethodno instaliraju specijalni tip softvera, za šta će im nadležni stručnjaci pružiti sva potrebna uputstva i objašnjenja. Ukoliko ne budu uspeli da to urade samostalno, mogu da se bilo kog dana tokom radnog vremena obrate nekome iz ekipe tehničke podrške, koja postoji u svakom predstavništvu pomenute institucije.


Nezavisno od toga da li žele da rade u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, osobe koje će se edukovati kao pojedinci mogu da traže da se za njih organizuje individualna nastava i da budu jedini koje će ovlašćeni stručnjak podučavati tokom pomenutog obrazovnog procesa. Ovlašćeni predavač i ostali koji učestvuju u organizaciji kursa veoma će voditi računa o individualnim karakteristikama samog polaznika i nastojaće da tome maksimalno prilagode način izlaganja gradiva, kao i visinu zahteva koji se pred njega postavljaju. Pored toga, dotični kandidat će biti u prilici da maksimalno kvalitetno organizuje svoje vreme, s obzirom na to da će biti slobodan da navede kada mu odgovara da kurs počne, kao i kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da ima predavanja. Ukoliko se sa tim predlogom saglasi njegov predavač i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, željeni raspored će biti usvojen i polaznik će moći da čitavu edukaciju pohađaju prema planu koji je sam napravio. U slučaju da je potrebno u taj raspored uneti određene izmene, nadležni će svakako voditi računa da što veći broj želja samog kandidata bude u tom smislu ispunjen.

Osobama koje žele da nastavu prate u društvu još jednog polaznika namenjena je poluindividualna obuka i kurs - koje obaveze imaju zagađivači životne sredine. Tada, dakle nadležni stručnjak podučava dvoje kandidata i, putem interaktivne nastave izlaže predviđeno gradivo, a zatim sa njima diskutuje u vezi sa konkretnom temom i nastoji da i među samim polaznicima uspostavi aktivnu komunikaciju, putem koje će oni razmenjivati ideji i iskustva, te i na taj način proširivati svoje kompetencije. Kako se i ovde obučava relativno mali broj osoba, moguće je ispuniti najveći broj njihovih želja vezanih za organizaciju nastave. Dakle, kandidati će najpre jedno sa drugim, a zatim i sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora moći da se dogovore u vezi sa terminima i učestalošću održavanja časova, kao i oko datuma za početak celokupnog programa, te će tako napraviti raspored koji će svim učesnicima u obrazovnom procesu da bude po volji.

Grupna nastava namenjena je osobama koje vole da rade u aktivnoj i dinamičnoj atmosferi i da nova znanja usvajaju putem interakcije sa drugim ljudima. Bitan uslov kvalitetnog funkcionisanje grupe jeste upravo njena veličina, tako da je broj polaznika koji na ovaj način mogu zajedno da prate predavanja vrlo strogo određen. Budući da se pretpostavlja da bi svako od kandidata imao različite zahteve vezane za raspored po kome će se odvijati edukacija, nikome neće biti dozvoljeno da u tome učestvuje, već će termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme početka obuke da odredi isključivo koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici navedene institucije.Svi koje zanima specijalizovani kurs i obuka - koje obaveze imaju zagađivači životne sredine treba prvo da izvrše prijavljivanje i da ovlašćenom licu navedu svoje lične podatke, tačnije rečeno ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu biti kontaktirani radi davanja daljih informacija o edukaciji. Pomenuti postupak mogu da obave u svakoj poslovnici organizatora, preko telefona ili slanjem mejla sa navedenim sadržajem na adresu organizatora. Nakon toga biće pozvani da dođu na upis i biće im naglašeno da ovoj proceduri moraju lično da prisustvuju i da donesu odgovarajuća dokumenta i predaju ih nadležnom službeniku. Zvanični spisi koje u tu svrhu treba da pribave biće im naravno na vreme navedeni, kako bi mogli da se adekvatno pripreme za upis.

Plan i program za seminar - koje obaveze imaju zagađivači životne sredine

Preduzeća, privredni subjekti i preduzetnici imaju, u zavisnosti od delatnosti, različite zakonske obaveze u okviru sistema zaštite životne sredine (ZŽS). Shodno tome, ovlašćeni predavači će na časovima koje uključuje obuka i kurs - koje obaveze imaju zagađivači životne sredine upoznati prisutne sa planovima racionalizacije prirodnih resursa, troškovima zaštite životne sredine u okviru planiranih troškova proizvodnje i investicija, naknadom za osiguranje u slučajevima kada neko pretrpi štetu i mnogim drugim obavezama. Kandidatima će biti predstavljeni i subjekti ZŽS, kao i posebni zakoni unutar navedene oblasti. Tu se, recimo misli na Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu, Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu, o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine, Zakon o zaštiti vazduha i ostale srodne pravne dokumente.

Tokom edukacije, profesori će istaći da sistem ZŽS obuhvata integrisane aktivnosti sprečavanja, kontrole, smanjivanja i sanacije svih oblika zagađenja, zatim kontrolu prometa primeraka divlje flore i faune, zaštitu i očuvanje šuma, vode, vazduha, tla i zemljišta. Kompanije, kao i svi ostali subjekti ZŽS, imaju obavezu da u okviru svoje delatnosti podstiču i jačaju svest o značaju ove zaštite, kroz sistem naučno - istraživačkog i tehnološkog razvoja, usavršavanjem procesa rada i javnog informisanja.

Kandidatima će biti objašnjeno i načelo “zagađivač plaća”, a saznaće da se sredstva prikupljena na takav način koriste za zaštitu i unapređenje životne sredine, prema akcionim i sanacionim planovima koje donosi Ministarstvo za ZŽS. Nakon toga, govoriće se o aktivnostima koje utiču na životnu sredinu, kao i o ključnim aspektima koji se posmatraju u sistemu ZŽS.

Polaznicima će biti predočeno da se upravljanje otpadom i ambalažnim otpadom vrši prema propisanim merama za sakupljanje, transport, skladištenje, reciklažu ili tretman odloženog otpada, nadzor nad aktivnostima i brigu o postrojenjima i posle njihovog zatvaranja. Takođe će saznati da su pravna i fizička lica koja upravljaju opasnim materijama dužna da planiraju i preduzimaju sve neophodne preventivne, zaštitne, sigurnosne i sanacione mere koje svode na najmanju meru rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Zaštita od buke, vibracija i zračenja se sprovodi kroz izvršavanje sistema aktivnosti i mera propisanih posebnim zakonima i pravilnicima koji tretiraju navedene zagađivače.

Dok se održava kurs i obuka - koje obaveze imaju zagađivači životne sredine biće reči i o Proceni uticaja projekta na životnu sredinu i o Integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja, kao i o odgovarajućim dužnostima koje iz njih proizilaze. Nadležni stručnjaci će se takođe baviti i zahtevima koji se odnose na emisije, te će objasniti da se uslovi za rad postrojenja, obavljanje aktivnosti, priozvodnju i promet motornih vozila odnose na ispunjavanje propisanih zahteve vezanih za količinu ili koncentraciju emitovanih zagađivača.

Kandidatima će takođe biti predstavljeni i standardi koji se u Republici Srbiji primenjuju u sistemu upravljanja ZŽS. To je domaći standard SRPS ISO 14001, kao i sertifikovani sopstveni standardi organizacija koje su uključene u sistem EMAS (upravljanje zaštitom životne sredine).

Nadležni stručnjaci će istaći da domaći i uvezeni proizvodi, tehnologija i procesi moraju da ispune zahteve u pogledu očuvanja životne sredine i da na deklaraciji imaju upozorenje na zagađenje životne sredine ili štetu po zdravlje ljudi koje proizvod ili pakovanje može da uzrokuje. Ekološki znak mogu da koriste proizvodi koji manje zagađuju životnu sredinu u smislu potrošnje energetskih resursa, emisije štetnih materija, te proizvodnje otpada.

Svi koji pohađaju seminar - koje obaveze imaju zagađivači životne sredine upoznaće se i sa SEVESO postrojenjima, kompleksima u kojima se odvijaju aktivnosti uz prisustvo opasnih materija u većim količinama od dozvoljenih, kao i sa obavezama operatera ovakvih postrojenja. Na predavanjima će biti obrađena i tema vezana za monitoring zagađivača, odnosno za posmatranje i kontrolu koju vrše nadležni državni organi.

Profesori će upoznati kandidate i sa registrom izvora zagađivača životne sredine, kao i sa naknadama za ZŽS kojima se finansira ostvarivanje navedenih ciljeva. Napomenuće da zagađivači životne sredine imaju obavezu osiguranja od finansijske odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima, u slučaju hemijskog udesa i takođe podvući da je za svaku aktivnost koja uključuje korišćenje prirodnih resursa potrebna saglasnost Ministarstva za ZŽS, koja se dobija na osnovu projekta i plana zaštite i sanacije životne sredine za vreme i posle korišćenja prirodnih resursa.

Gde i u kojim terminima se održava obuka i kurs - koje obaveze imaju zagađivači životne sredine?

Osobe koje su na nastavu prijavljene kao pojedinci i žele da se edukuju odvojeno od ostalih moći će da traže da se za njih organizuje individualni kurs i obuka - koje obaveze imaju zagađivači životne sredine. Mesto na kome će raditi biće uslovljeno njihovim izborom između klasične i online nastave. U prvom slučaju imaće obavezu da dolaze na časove u najbližu poslovnicu organizatora, prema definisanom rasporedu, dok će u drugoj varijanti raditi na mestu koje im odgovara, budući da će predavanja pratiti preko svojih kompjutera. Svakako će, međutim imati priliku da u najvećoj meri raspored rada prilagode svojim potrebama, jer će moći da navedu kada žele da nastava startuje, kao i koji termini i ritam održavanja časova bi najmanje poremetili njihovu ustaljenu rutinu. Taj raspored može početi da se primenjuje samo ukoliko bude u potpunosti odobren od strane nadležnog profesora i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Kandidati koji budu predavanja pratili u paru, odnosno radili prema principima poluindividualne edukacije takođe će na klasične časove oboje dolaziti u odgovarajuće predstavništvo navedene institucije, a online nastavu pohađati preko svojih računara, na lokaciji koja im najviše odgovara. Uz to će dobiti priliku da se prvo međusobno, a nakon toga i sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom organizatora dogovore oko svih pojedinosti koji se odnose na obrazovni proces, te da tako zajedno odrede vreme njegovog početka, termine i ritam održavanja časova kojima će svi biti zadovoljni.

Polaznici koji budu pohađali grupni seminar - koje obaveze imaju zagađivači životne sredine svi zajedno će dolaziti na klasične časove u odgovarajuću poslovnicu organizatora ili će se, pak edukovati preko interneta, na mestu koje sami budu smatrali najpogodnijim. Oni će, međutim imati obavezu da prihvate termine održavanja predavanja koje unapred bude odredio ovlašćeni predstavnik pomenute institucije, a takođe će imati obavezu da se prilagode definisanom tempu delovanja i datumu početka pomenutog obrazovnog programa. U vezi sa tim neće moći da ističu bilo kakve svoje zahteve, jer je to način da svi članovi grupe budu stavljeni u ravnopravni položaj i da grupa funkcioniše kao jedinstvena celina.

Bilo da rade pojedinačno, u paru ili u grupi, ovi kandidati dakle mogu predavanja da prate uživo i da u tu svrhu u određeno vreme dolaze u određeno predstavništvo navedene institucije. Tamo će nastavu pohađati u prostorijama koje su opremljene u skladu sa svim savremenim obrazovnim standardima i u prijatnom radnom okruženju. Osim toga, nude im se mogućnost da se edukuju preko interneta, ali su obavezni da za to sprovedu određenu pripremu, odnosno da na svoje kompjutere prethodno instaliraju tačno određenu vrstu softvera. U pitanju je jedan jednostavan informatički zadatak za koji se smatra da većina polaznika može samostalno da ga obavi, a organizator je svakako za one koji se ne budu snašli obezbedio tehničku podršku, koju će pružiti IT stručnjaci u svakoj poslovnici pomenute obrazovne institucije.

Ako treba organizovati nastavu za zaposlene u nekoj firmi, sprovešće se korporativna obuka i kurs - koje obaveze imaju zagađivači životne sredine. Oni će online predavanja pratiti pomoću svojih kompjutera, u prostoru koji im bude odgovarao, a ukoliko se odluče za klasične časove, moći će da na njih dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, ali i da se na taj način edukuju u odgovarajućem prostoru svoje kompanije, te na bilo kom drugom mestu koje smatraju pogodnim, ako tamo ima potrebnih tehničkih uslova za kvalitetno sprovođenje obrazovnog procesa. Vreme i učestalost održavanja njihovih časova, kao i termin početka obuke zajedno će odrediti zvanični predstavnik konkretnog preduzeća i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Po kom principu se odvija kurs i obuka - koje obaveze imaju zagađivači životne sredine?

Svi koji su na nastavu prijavljeni kao fizička lica mogu da pohađaju standardnu nastavu i da u tu svrhu, u određeno vreme dolaze na časove u najbližu poslovnicu organizatora. Takođe im je na raspolaganju online seminar - koje obaveze imaju zagađivači životne sredine, za koji međutim moraju blagovremeno da na svoje računare instaliraju namenski softver, bez koga neće moći da se edukuju preko interneta. U slučaju da pomenuti postupak ne mogu samostalno da obave, slobodni su da se obrate za pomoć informatičkim stručnjacima u svakoj poslovnici pomenute institucije i dobiju traženu tehničku podršku.

Bilo za koju od ovih opcija da se opredele, pojedinačni polaznici mogu nastavu da prate u paru, to jest da se za njih organizuje poluindividualna edukacija. Tada, dakle dvoje kandidata zajedno pohađa časove i praktično funkcioniše kao tandem u obrazovnom procesu. Ovo je, zapravo najjednostavniji vid grupnog obrazovnog rada, kada oba pojedinca podjednako dolaze do izražaja, pomažu i upućuju jedno drugo i takođe se uvežbavaju u ispoljavanju tolerancije prema tuđem mišljenju i stavovima. Svi koji odaberu ovaj način rada moći će i da istaknu kada im odgovara da edukacija počne, kao i kojim danima i u koje vreme bi želeli da imaju časove. Da bi mogli da rade prema rasporedu koji su naveli, njihov predlog najpre mora biti odobren od strane zvaničnog predavača i koordinatora za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora.

Za one koji najbolje funkcionišu u društvu i žele da na taj način usvajaju nova znanja kreirana je grupna obuka i kurs - koje obaveze imaju zagađivači životne sredine. Polaznici koji se odluče za ovaj pristup moraju, međutim da znaju da će ponekad biti obavezni da sačekaju određeno vreme dok se grupa ne oformi, odnosno dok ne bude ispunjen osnovni uslov za njeno kvalitetno funkcionisanje. Radi se, naime o prijavljivanju minimalnog broja kandidata. Niko od prijavljenih neće moći da učestvuje u odlučivanju vezanom za raspored rada, jer će vreme i učestalost održavanja časova, kao i datum startovanja programa da odredi isključivo koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Polaznici koji žele da se obučavaju nezavisno od ostalih pohađaće individualnu nastavu i dobiti maksimalnu pažnju i posvećenost nadležnog stručnjaka. Iako na prvi pogled može da izgleda da je kandidat tokom ovog obrazovnog procesa pasivan i da prima gotova znanja od svog profesora, on zapravo vodi jednu aktivnu komunikaciju sa nadležnim stručnjakom tokom koje može da diskutuje u vezi sa konkretnom temom i da postavlja pitanja o onome što mu nije jasno. Osobe koje budu radile na ovaj način moći će i da se prilično lako organizuju, jer će imati šansu da obaveze vezane za ovu edukaciju jednostavno uklope u svoj način života i ustaljenu dnevnu rutinu. Biće im, zapravo omogućeno da navedu kada bi želeli da počnu sa radom, kao i kojim danima i u koje vreme im odgovara da imaju časove. Taj plan, međutim može postati zvaničan samo ukoliko ga odobre u potpunosti nadležni predavač i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji, a ako se on bude u određenom smislu menjao vodiće se svakako računa o potrebama konkretnog polaznika.

U slučaju da radnici neke firme žele da pohađaju ovu edukaciju sprovešće se korporativni kurs i obuka - koje obaveze imaju zagađivači životne sredine. Oni predavanja mogu da prate preko interneta, kao i na standardni način, kada će moći da biraju između nekoliko lokacija za njihovo sprovođenje. U ponudi su savremeno opremljene prostorije njima najbliže poslovnice organizatora, odgovarajući prostor u njihovom preduzeću, kao i bilo koja druga lokacija na kojoj je moguće kvalitetno sprovesti i pratiti nastavu. Datum početka edukacije, termine održavanja časova i tempo rada zajedno će odrediti osoba koja istupa u ime njihove kompanije i koordinator u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Koliko je predviđeno da traje seminar - koje obaveze imaju zagađivači životne sredine?

Osobe čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs - koje obaveze imaju zagađivači životne sredine, kao i polaznici koji budu pohađali individualnu nastavu takođe će imati isti broj časova, ali ne obavezno i isti raspored, jer će u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom organizatora.

Korporativna edukacija trajaće isti broj časova, ali će tada vreme i učestalost sprovođenja predavanja sporazumno da definišu zvanični reprezent firme čiji zaposleni pohađaju obuku i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici navedene institucije.

Gore opisani plan delovanja važi, zapravo samo za situaciju kada se sprovodi grupni kurs i obuka - koje obaveze imaju zagađivači životne sredine, budući da tada o terminima održavanja časova i svim ostalim pojedinostima obrazovnog procesa odlučuje jedino koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Koje obaveze imaju zagađivači životne sredine"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje