Kurs i obuka - Koje se metode primenjuju za uspešno strateško planiranje

Kurs i obuka - koje se metode primenjuju za uspešno strateško planiranje je osmišljena tako da osobama koje su na prvom mestu zaposlene na menadžerskim pozicijama u kompanijama različite strukture i veličine, a istovremeno su zadužene za oblast strateškog menadžmenta, odnosno onima čiji je osnovni zadatak da odlučuju o strategiji poslovanja, omogući da se na najbolji mogući način upoznaju sa onim metodama koje se u praksi najčešće primenjuju u konkretnoj oblasti i koje su se istovremeno pokazale kao najuspešnije.

Predviđeno je da se nastava organizuje prema jasno definisanom planom i to u toku cele kalendarske godine, a svako ko je zainteresovan može prijavu da izvrši, praktično rečeno kada god to želi. Najpre je dozvoljeno da prošeta do naše poslovnice i direktno u njoj se prijavi za praćenje ovog kursa, ali isto tako, ako je nekome lakše može da prijavu izvrši ili elektronskim putem, to jest preko mejla ili na još jednostavniji način i to preko telefona. Međutim, svaki prijavljeni je dužan da bude prisutan lično u trenutku upisa, a isto tako je obavezan i da priloži svu potrebnu dokumentaciju, o čemu će predstavnik naše institucije da ga precizno obavesti već prilikom prijavljivanja.

U zavisnosti od potreba svakog klijenta, može da se organizuje i takozvana korporativna obuka i kurs - koje se metode primenjuju za uspešno strateško planiranje, stim što je u tom slučaju na prvom mestu princip sprovođenja nastave fleksibilan, zato što se u potpunosti odgovara na zahtev zainteresovanog kompanije. A to znači da osim uobičajenih načina sprovođenja, nastava može da se organizuje i na bilo kom drugom mestu, a prvenstveno u sklopu određene firme. Neophodno je da se predstavnik institucije klijenta o svim tim detaljima precizno usaglasi sa ovlašćenim licem u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford.


Za pojedinačne polaznike nastava se može organizovati u okviru jedne od poslovnica naše institucije ili putem interneta, ali je u tom slučaju vrlo važno da polaznik ima lični računar putem koga predavanja treba i da prati. A najvažnije je da se on tom prilikom opredeli i na koji način će pristupati predavanjima, ali i da definiše da li će to da učini u grupi, samostalno ili sa još jednim polaznikom, uzevši u obzir da je u našoj aktuelnoj ponudi kako grupni kurs i obuka - koje se metode primenjuju za uspešno strateško planiranje, tako i individualna, odnosno takozvana poluindividualna nastava.

Ono što je specifično za svaku od njih jeste vezano za broj osoba kojima je dozvoljeno da prisustvuju, a koji se svakako razlikuje. U okviru grupne nastave bi trebalo da bude prisutno maksimalno osmoro ljudi, a četvoro njih je najmanje prisutno, čime je ujedno i uslovljen početak grupne nastave, budući da se najpre mora grupa od minimalnog broja članova kreirati. Tek posle toga predstavnik poslovnice organizatora ima obavezu da odredi princip sprovođenja nastave, to jest da definiše datum početka, termine održavanja i dinamiku, a potom i da svakog pojedinačnog polaznika o tome obavesti na propisan način.

Kada je u pitanju poluindividualna obuka i kurs - koje se metode primenjuju za uspešno strateško planiranje, a koji treba da prati dve osobe istovremeno, naglašavamo da se organizuje na potpuno isti način kao i ona vrsta nastave koju će pratiti samo jedan polaznik, to jest individualna. Potrebno je istaći i to da se u tom slučaju maksimalno ispunjavaju zahtevi pojedinačnih polaznika, uzevši u obzir da je princip sprovođenja i jedne i druge vrste nastave takav da se svakome od njih pruža prilika da se o svim detaljima koji se tiču organizacije usaglase sa ovlašćenim licem u konkretnoj poslovnici organizatora, kao i sa profesorom. Preciznije govoreći, oni zajedno odlučuju kada će poluindividualna ili individualna obuka da počne, ali i u kojim tačno terminima će časovi da budu organizovani, kao i koliko će da traje nastava, to jest kakvom dinamikom će da budu sprovedena predavanja.Šta sve kurs i obuka - koje se metode primenjuju za uspešno strateško planiranje izučava?

Ukratko će se na samom početku ove obuke profesori osvrnuti i na osnovna pravila koja uključuje strateško planiranje, iako bi donekle svaki polaznik trebalo da ima predstavu o tome kako zapravo ova vrsta planiranja funkcioniše.

A nakon toga će stručna obuka i kurs - koje se metode primenjuju za uspešno strateško planiranje da se usmeri na važnost kritičkog razmišljanja i to najpre u situaciji kada je potrebno definisati kako ciljeve poslovanja, tako isto i konkretne resurse.

Zatim će svi prisutni da budu upoznati i sa brojnim metodama koje se koriste kada se vrši takozvana analiza konteksta, odnosno kada je potrebno pružiti adekvatan odgovor na konkretni problem koji je utvrđen analizom. A upravo u tom delu će biti prisutan i praktičan rad, u okviru koga bi prisutni trebalo da analiziraju i ciljeve i resurse, što će sve da učine na osnovu informacija koji će im dati nadležni predavači. Dužnost nam je da napomenemo i to da kada se sprovodi korporativni kurs i obuka - koje se metode primenjuju za uspešno strateško planiranje, profesori svakako imaju mogućnost da ovaj segment u potpunosti prilagode oblasti poslovanja klijenta, to jest kompanije čiji zaposleni prate tu edukaciju. Na taj način će im u velikoj meri biti olakšano prihvatanje znanja koja će im pomenuta obuka ponuditi, tako da će ih vrlo lako i primeniti u praksi, a nakon što završe praćenje nastave.

Podrazumeva se da će biti najpre prezentovane upravo one metode koje se u oblasti strategijskog planiranja smatraju najuspešnijim, to jest upravo one koje su dokazano i najefikasnije. Ppolaznici će učestvovati i u posebno osmišljenim studijama slučaja, a u okviru kojih će naučiti i da praktično primenjuju konkretne metode. Zapravo će tom prilikom biti predstavljena realna situacija koja je vezana za ovu olast, a u toj studiji će učestvovati svi prisutni, te će jasno biti definisane njihove uloge. Kroz različite analize koje su vršili stručnjaci iz celog sveta je primećeno da se upravo studija slučaja smatra jednim od najboljih načina za prihvatanje predviđenih znanja, tako da je vrlo verovatno da će svaki prijavljeni upravo u ovom delu najpre steći neophodne veštine, a koje će mu svakako omogućiti i da ih sasvim samostalno primenjuje u okviru preduzeća u kome je zaposlen, a kako bi na taj način poslovni proces podigao na znatno viši nivo, ali istovremeno i ostvario naročito pozitivan učinak na svom radnom mestu.

Biće reči i o postupku analiziranja različitih segmenata koji su bitni za strateški marketing i planiranje , a trebalo bi da prisutni savladaju i znanja koja su neophodna za pravilno analiziranje učesnika u nekom planu, odnosno svih saradnika, stim da će posebna pažnja biti okrenuta prema pažljivom analiziranju konkurentskih kompanija. Zatim će kurs i obuka - koje se metode primenjuju za uspešno strateško planiranje da pojasni i kako funkcioniše čitav postupak adekvatne formulacije ciljeva u okviru neke strategije, a bez obzira da li su u pitanju kratkoročni ili dugoročni.

Isto tako se podrazumeva i da će predavači da ponude prisutnima i mnogobrojne primere takozvane dobre prakse, a koji se odnose na primenu različitih metoda vezanih za uspešno strateško planiranje.

Jedan od najvažnijih alata u tom slučaju je poznat kao Lean proces, što znači da će i ova obuka posebnu pažnju posvetiti upravo načinu na koji on funkcioniše, to jest kako se uopšteno u praksi primenjuje.

Svi prisutni će imati prilike da nauče i šta je sve potrebno uraditi da bi se želje kupaca u potpunosti ispunile, a kako bi oni bili što zadovoljniji, te kako bi na taj način moglo da se utiče na poboljšanje celokupnog poslovnog procesa neke kompanije.

Kada se kurs i obuka - koje se metode primenjuju za uspešno strateško planiranje održava i gde?

Isključivo u zavisnosti od izbora prijavljenih će zavisiti ne samo termini u kojima će biti organizovana obuka i kurs - koje se metode primenjuju za uspešno strateško planiranje, nego i mesto gde će oni pohađati časove. Stvar je u tome da je u ponudi najpre klasični tip edukacije, a koji se odnosi na praćenje predavanja u izabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali je zainteresovanima na raspolaganju i mogućnost da predavanja prate preko interneta. A za tu vrstu nastave je neophodno da imaju i sopstveni računar, kako bi bili u mogućnosti da bez poteškoća prate predavanja.

Ističemo i to da je u ponudi naše institucije i korporativni kurs i obuka - koje se metode primenjuju za uspešno strateško planiranje, a sobzirom na činjenicu da nastavi prisustvuje u tom slučaju određena grupa zaposlenih u nekoj kompaniji, to je i predviđeno da se edukacija organizuje po potrebi i u prostorijama konkretne firme, stim da naravno može da bude sprovedena i na svaki od do sada opisanih načina.

Sve osobe koje žele da nastavi pristupaju u okviru grupe moraju znati da u njoj uvek bude prisutno najviše osmoro polaznika, kao i da je početak ove vrste nastave uslovljen kreiranjem grupe, odnosno prijavljivanjem najmanje 4 polaznika. Naročito je bitno da napomenemo i to da institucija organizatora u tom slučaju određuje na koji način će se nastava sprovoditi, budući da treba da definiše ne samo dinamiku održavanja časova i termine, nego i tačan datum početka. Ko god želi da nastavu prati na ovaj način mora da zna da ne postoji mogućnost izmene definisanih segmenata organizacije, tako da prijavljeni moraju maksimalno da ispoštuju sve što određuje organizator.

Princip koji poštuje individualni tip edukacije, to jest način na koji se sprovodi poluindividualna obuka i kurs - koje se metode primenjuju za uspešno strateško planiranje je u značajnoj meri slobodniji nego kada se organizuje nastava u grupi. Tačnije, prijavljenima je tom prilikom dozvoljeno da svaki segment organizacije precizno definiše i to potpuno samostalno sa predavačem koji je nadležan i sa koordinatora za nastavu u jednoj od poslovnica institucije organizatora. Podrazumeva se da će se oni usaglasiti ne samo oko tačnog datuma kada će ili nastava za jednog ili za dvoje polaznika početi, već će svakako morati i da preciziraju detalje koji se odnose na datum njenog početka.

Po kom principu se obuka i kurs - koje se metode primenjuju za uspešno strateško planiranje organizuje?

Sa svim detaljima koji se odnose na način sprovođenja ovog kursa se upoznaju prijavljeni, a navedeno je da oni moraju prilikom prijavljivanja, to jest upisivanja, da se izjasne da li žele da nastavu prate iz sopstvenog doma, a preko interneta ili u određenoj poslovnici naše institucije. A bitno je da naglasimo i to da se edukacija sprovodi na više načina, tako da je u ponudi ne samo individualni, već i poluindividualni, te grupni kurs i obuka - koje se metode primenjuju za uspešno strateško planiranje.

Na zahtev klijenata možemo da organizujemo i edukaciju za zaposlene u okviru neke organizacije, stim da je princip koji sledi korporativni kurs takav da klijent, prosto rečeno definiše sve detalje dogovorom sa predstavnikom naše institucije. A izuzev što će odrediti tačan datum kada će se odvijati obuka, oni će se dogovoriti i o dinamici, odnosno o terminima, a svakako ova vrsta nastave može da bude sprovedena u na nekom drugom mestu, kao što je sedište određene kompanije.

Poluindividualna i individualna obuka i kurs - koje se metode primenjuju za uspešno strateško planiranje se sprovode za dvoje, odnosno za po jednog polaznika. Način njihove organizacije podrazumeva da se predstavnik institucije organizatora, odnosno profesor dogovaraju sa prijavljenima o svemu i to kako o datumu početka i o terminima, tako isto i o dinamici održavanja.

Kada je u pitanju rad u grupama, naglašavamo da se nastava organizuje tako da predstavnik Obrazovnog centra Akademije Oxford određuje i dinamiku i termine u kojima će predavanja da budu organizovana, ali tek pošto se prijavi dovoljno osoba. Nakon što se oformi jedna grupa, određuje se datum početka, a napominjemo da u grupama uvek mora da bude minimum 4 polaznika, odnosno da u tom slučaju najviše osmoro njih može da prisustvuje predavanjima.

Koliko traje kurs i obuka - koje se metode primenjuju za uspešno strateško planiranje?

Sa ukupno 40 školskih časova nastavnog fonda, obuka i kurs - koje se metode primenjuju za uspešno strateško planiranje treba da traje 20 dana, ali naglašavamo da je to definisano isključivo kada ste nastava sprovodi u okviru grupe. Najpre je neophodno da se prijavi najmanje 4 polaznika, te da se napravi konkretna grupa, a zatim će organizator da odredi datum kada će nastava da počne, kao što će odrediti i termine. Polaznici zainteresovani za takav tip nastave bi svakako trebalo da imaju na umu da je navedeni podatak isključivo informativnog karaktera, te da se u svakom upisnom roku može izmeniti trajanje, a ukoliko organizator bude tako odlučio.

Polaznici koje interesuje ili poluindividualni ili individualni kurs i obuka - koje se metode primenjuju za uspešno strateško planiranje su svakako u određenoj prednosti, sobzirom na to da se ove dve vrste nastave sprovode prema drugačijem principu, a isto kao i korporativna obuka. Tada je svakom pojedinačnom polazniku, odnosno zainteresovanoj firmi omogućeno da sve segmente sprovođenja izabranog tipa edukacije definiše u direktnom razgovoru sa nadležnim licem naše poslovnice i sa profesorom koji će da vodi kurs, te stoga mi i nismo u mogućnosti da navedemo koliko će svaka od njih da traje.

Spisak gradova za kurs i obuku "Koje se metode primenjuju za uspešno strateško planiranje"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje