Kurs i obuka - Koje su prednosti korišćenja YouTube kanala u poslovanju

Ciljna grupa u ovom slučaju ne može da bude precizno određena, uzevši u obzir da specijalizovana obuka i kurs - koje su prednosti korišćenja YouTube kanala u poslovanju obrađuje tematiku, koja može da bude izuzetno zanimljiva svima.

Pored toga što nastavu mogu da prate pojedinci, Obrazovni centar Akademije Oxford isto tako može predviđeni nastavni program maksimalno prilagoditi i zahtevima zaposlenih nekog preduzeća, što znači da će tada biti održan korporativni kurs. Budući da se radi o specifičnoj ciljnoj grupi, organizator nastoji da princip sprovođenja predavanja u velikoj meri prilagodi njihovim potrebama, pa tako korporativna obuka može biti održana i na drugoj lokaciji. Podrazumeva se da će ovlašćeno lice konkretne firme definisati da li će određeni broj zaposlenih predavanja pratiti online ili u prostorijama institucije organizatora, odnosno svoje kompanije, pa će shodno tome i dobiti potrebne informacije. Isto tako je predviđeno i da se ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i konkretnog preduzeća usaglase kako oko tačnog datuma početka, tako i oko termina u kojima će nastava biti organizovana, odnosno oko trajanja same edukacije.

Obavezan je svaki pojedinac, koji je zainteresovan da pristupi ovoj obuci, da se putem telefona odabrane poslovnice prijavi. Izuzev toga, otvorena je mogućnost i da sve potrebne podatke, odnosno datum rođenja, broj telefona, kao i ime i prezime dostavi elektronski, a na zvaničnu mejl adresu konkretnog predstavništva ili da ih prilikom ličnog dolaska u poslovnicu izdiktira direktno zaposlenom.


Biće obavešten svaki kandidat o njegovim obavezama vezano za upis, uzevši u obzir da se zahteva lično prisustvo apsolutno svakog prijavljenog. Naravno da će im biti date informacije i o dokumentima, koja će morati da obezbede, kako bi upis bio izvršen u skladu sa pravilima.

Upravo u momentu zvaničnog prijavljivanja bi trebalo svaki zainteresovani i da odluči da li specijalizovani seminar - koje su prednosti korišćenja YouTube kanala u poslovanju želi da pohađa onlajn ili prema klasičnom principu, odnosno da li će nastavu pratiti u paru, samostalno ili u okviru grupe.

Ko god se opredeli za varijantu pohađanja predavanja online, njima pristupa preko svog kompjutera, a u obavezi je i da pravilno na njega instalira predviđeni softver. S obzirom na to da su u svakoj poslovnici ove institucije zaposleni i brojni IT stručnjaci, podrazumeva se da su njihove usluge na raspolaganju apsolutno svakom prijavljenom, koji ne bude sa uspehom samostalno instalirao konkretni softver.Klasičan princip edukacije je, zapravo onaj koji podrazumeva organizaciju nastave u predstavništvu navedene institucije, a tačni termini će zavisiti isključivo od toga da li polaznik želi časove da pohađa putem grupne, individualne ili poluindividualne nastave.

Da napomenemo i to da u jednoj grupi može da bude najviše osmoro kandidata prisutno, a predviđeno je da prvo bude ostvaren uslov vezano za njeno kreiranje, te je stoga neophodno da se 4 osobe najmanje prijave za praćenje nastave na taj način. Uzevši u obzir da se grupni kurs i obuka - koje su prednosti korišćenja YouTube kanala u poslovanju organizuje po naročito strogo definisanim pravilima, od svakog prijavljenog se zahteva da u potpunosti prihvati sve što ovlašćeno lice konkretne poslovnice bude odredilo, jer se ne vrše promene na zahtev polaznika. Dakle, prvo će biti potrebno da se dovoljan broj zainteresovanih prijavi, pa će koordinator definisati princip organizacije, odnosno odrediti termine i dinamiku održavanja, kao i datum početka, a potom će o svemu tome obavestiti one kandidate, koji su do tog momenta izvršili prijavu i smatraju se članovima konkretne grupe.

Znatno su manje stroga pravila po kojima se organizuje nastava za jednog ili istovremeno za dvoje polaznika, a prvenstveno zato što će biti data mogućnost svakome od prijavljenih da se oko apsolutno svih detalja dogovori lično, kako sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu, tako i sa onim stručnjakom, u čijoj nadležnosti je vođenje bilo individualne ili poluindividualne nastave.

Program stručne obuka - koje su prednosti korišćenja YouTube kanala u poslovanju

Informacije koje će na samom početku specijalizovani seminar - koje su prednosti korišćenja YouTube kanala u poslovanju ponuditi prisutnima se odnose na karakteristike ovakvog principa predstavljanja poslovnog procesa različitih kompanija. A podrazumeva se da će profesori prvo govoriti o tome koliko je važno da postoji što veći broj pregleda na YouTube kanalu, te će govoriti prisutnima i o tome sa kojih uređaja obično korisnici gledaju određene video snimke.

Fokus ove edukacije će, svakako biti usmeren na korišćenje konkretnog kanala u poslovne svrhe, tako da će taksativno predavači navesti i zbog čega bi to trebalo uvrstiti u marketinšku strategiju preduzeća.

Nakon što budu saznali osnovne razloge, polaznicima će biti objašnjeno i šta je potrebno postavljati na YouTube kanal, a da bi pripadnicima određene ciljne grupe to bilo naročito interesantno, odnosno da bi na taj način bilo poboljšano poslovanje.

Specijalizovani kurs i obuka - koje su prednosti korišćenja YouTube kanala u poslovanju će naročito obraditi temu, koji se odnosi na pravilno vođenje ovog kanala, odnosno biće govora o poželjnom principu komunikacije sa potencijalnim korisnicima.

Sem toga, posebno će im biti ukazano na to zbog čega se moraju poštovati pravila, koja YouTube podrazumeva, odnosno saznaće koje sve smernice navodi politika korišćenja.

Sa svim onim terminima, koji se najčešće u praksi koriste će polaznici isto tako biti upoznati, a podrazumeva se da će im profesori vrlo detaljno objasniti i kako se kreira kanal, te koja podešavanja se sve moraju tom prilikom primeniti, da bi on zaista uticao na boljitak u poslovanju.

Naravno da će prisutnima biti objašnjeno i zbog čega je važno dobro izabrati naziv YouTube kanala, odnosno pravilno definisati tagove, a takođe će im profesori govoriti o tome kako se određeni video mora na njega postaviti. Isto tako će biti govora i o opisu, koji mora biti unet, a osnovna znanja vezano za Search Engine Optimisation, odnosno SEO će isto tako biti prezentovana polaznicima ove specijalizovane edukacije.

Drugi deo ove obuke će, primarno biti usmeren na korišćenje konkretnog YouTube kanala, a kada postoji potreba da se poboljša poslovanje ili nekog pojedinca ili kompanije. U tom delu će stručna obuka i kurs - koje su prednosti korišćenja YouTube kanala u poslovanju da se pozabavi definisanjem strategije, odnosno svim onim koracima koji moraju da se primene, a kako bi što veći broj ciljane publike došao i gledao postavljene video snimke.

Da bi prisutni na najbolji mogući način shvatili kako se zaista može poboljšati poslovanje, a uz korišćenje adekvatnog YouTube kanala, profesori će im objasniti na brojnim primerima zbog čega su određeni uspešni, a zbog čega neki drugi nisu. Ukazaće im i na propuste, koji su načinjeni prilikom kreiranja onih kanala, koji se mogu tretirati kao neuspešni, te će im objasniti i na koji način se oni mogu na najbolji mogući način ispraviti.

Pomenuta edukacija će u završnom delu biti interaktivna, a u smislu da će prisutnima biti dozvoljeno sva pitanja vezano za ovu tematiku da postave profesorima, odnosno da otvoreno učestvuju u diskusiji, kako bi određene nedoumice rešili. Naravno da se očekuje da oni, a po završetku praćenja nastave mogu, ne samo da kreiraju sopstveni YouTube kanal, nego i da unaprede poslovanje svoje firme, odnosno svoje lično, uz njegovo pravilno korišćenje.

Gde se održava kurs i obuka - koje su prednosti korišćenja YouTube kanala u poslovanju i u kojim terminima?

Pored toga što može biti organizovan u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, a koje se nalaze na više od 20 lokacija u našoj zemlji, specijalizovani seminar - koje su prednosti korišćenja YouTube kanala u poslovanju može biti i onlajn sproveden.

Svaki polaznik koji bude odabrao drugu mogućnost će preko ličnog računara da pristupa predavanjima, a obavezan je kako da instalira namenski softver, tako isto i da propisanu internet konekciju obezbedi. Neophodna pomoć stručnjaka vezano za postupak instalacije je na raspolaganju apsolutno svakome od njih, kome bude bila potrebna.

Za oba navedena tipa edukacije je predviđeno pravilo da prijavljeni bira da li će je pohađati samostalno, u grupi ili u društvu još jednog polaznika. Na osnovu njegove odluke će i dobiti informacije kako o tačnim terminima održavanja nastave, tako isto i o svim ostalim detaljima.

Da napomenemo najpre da se grupna obuka i kurs - koje su prednosti korišćenja YouTube kanala u poslovanju organizuje za tačno određeni broj polaznika, to jest za njih najviše osmoro. Svakako je precizno određen i minimalan broj njih, kojima će biti dozvoljeno prisustvo kod te vrste edukacije, pa se i podrazumeva da četvoro ljudi najmanje treba prijavu da izvrše, a kako bi bila kreirana grupa i kako bi ta vrsta edukacije mogla da bude organizovana. Najvažnije je naglasiti da koordinator za nastavu određuje sve u tom slučaju, odnosno posle kreiranja grupe, on treba da precizira i dinamiku održavanja i datum početka, kao i termine. Na propisan način pojedinci dobijaju obaveštenje o tome, a posebno se napominje da se izmene po njihovom zahtevu ne smeju izvršiti, s obzirom na to da su pravila organizacije te vrste edukacije strogo definisana.

Kada prijavljeni odluči da nastavu pohađa preko onlajn platforme, to podrazumeva da će obezbediti najpre računar, te na njega instalirati propisani softver. Svakako će biti potrebno i da u konkretnom prostoru postoji odlična veza sa internetom, a kako bi obuka mogla bez ikakvih problema da bude praćena. Budući da je predviđeno da svaki kandidat instalaciju namenskog softvera izvrši samostalno, to se može dogoditi da nekome bude potrebna pomoć, tako da može kontaktirati odabranu poslovnicu institucije organizatora i zatražiti je od stručnjaka, čija je to specijalnost.

Naravno da predavanja mogu biti praćena i direktno u predstavništvu navedene institucije, a podrazumeva se da se u tom slučaju ona pohađaju na uobičajen način, što znači da je obaveza da u precizno dogovorenim terminima bude prisutan u prostorijama odabranog predstavništva konkretne institucije svako ko odluči tako da ih prati.

Kada se javi potreba da radnici neke kompanije budu upoznati sa tematikom ove edukacije, tada će biti organizovan korporativni kurs i obuka - koje su prednosti korišćenja YouTube kanala u poslovanju. Izlazi se u susret zahtevima nadležnih određene kompanije u tom slučaju, a u smislu da predstavnik institucije organizatora zajedno sa njima definiše kako datum početka, tako isto i termine održavanja i trajanje. Međutim, prilikom sprovođenja nastave namenjene zaposlenim licima se može dozvoliti izmena samo u jednom segmentu, odnosno u onome koji je vezan za mesto njenog održavanja. A pod tim se prvenstveno misli na organizaciju predavanja u okviru konkretnog preduzeća, kojom prilikom se zahteva da klijent obezbedi sva potrebna sredstva, kako bi određeni broj radnika mogao časove da prati u skladu sa pravilima, koja poštuje ova institucija.

Na koji način je predviđeno da bude organizovan stručni seminar - koje su prednosti korišćenja YouTube kanala u poslovanju?

Prema aktuelnom pravilniku, koji se primenjuje u okviru predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford u svakom gradu, predviđeno je da stručna obuka i kurs - koje su prednosti korišćenja YouTube kanala u poslovanju bude organizovana ili za fizička lica, odnosno da je prate pojedinačni polaznici ili za firme, a kroz korporativnu nastavu.

Fizička lica imaju na raspolaganju mogućnost da predavanja pohađaju na jedan od tri načina, odnosno u paru, u grupi ili individualno, te svakako biraju i između klasične edukacije i one, koju će pratiti preko svog računara.

Individualna nastava uključuje prisustvo samo jednog kandidata, dok dve osobe treba da prate poluindividualnu edukaciju. Kada je u pitanju grupni tip obuke, predviđeno je prisustvo većeg broja polaznika, tačnije može ih biti najviše osmoro, a najmanje četvoro.

Međutim, moramo naglasiti da nije razlika između ovih vidova nastave usmerena samo na broj polaznika, već i na samu organizaciju, a u smislu da kod individualne i poluindividualne polaznici preciziraju kako će se obuka odvijati, dok grupni kurs i obuka - koje su prednosti korišćenja YouTube kanala u poslovanju uključuje obavezu poštovanja svega onoga što koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute institucije prethodno definiše.

Da pojednostavimo, dogovor o terminima održavanja kako individualne, tako isto i poluindividualne edukacije, te o datumu početka, ali i o dinamici bi trebalo da postignu sa jedne strane prijavljeni kandidati, a sa druge predavač i ovlašćeni koordinator za nastavu, koji je zaposlen u onoj poslovnici organizatora, u kojoj konkretni polaznik bude izvršio prijavu pre toga.

Drugačiji je princip koji se primenjuje prilikom organizacije nastave u grupi, jer ovlašćeno lice određenog predstavništva organizatora ima obavezu sve to da definiše. Naravno, potrebno je da dovoljno kandidata izvrše prijavu, a da bi mogao da počne grupni kurs. Samim tim što organizator podrazumeva da jednu grupu čini od četvoro do osmoro ljudi, to bi trebalo da se najpre minimalan broj njih prijavi u jednoj od poslovnica, a da bi nastava mogla da bude sprovedena. Svakako će njen ovlašćeni predstavnik, vrlo brzo nakon što konkretni uslov bude bio u njoj ostvaren, definisati kog datuma tačno će početi predavanja, zatim kakvom dinamikom će biti organizovana i u kojim terminima. Izuzetno je važno da istaknemo i to da se od svakog člana određene grupe zahteva da se datih smernica u potpunosti pridržava, a primarno zato što se po zahtevu polaznika ne smeju izvršiti promene, budući da to nije usklađeno sa aktuelnim pravilnikom organizatora.

Naročito je važno naglasiti i to da se kako individualna i grupna, tako i poluindividualna edukacija mogu pohađati na dve lokacije, odnosno ili u predstavništvu navedene institucije, a u kom slučaju časove polaznici prate prema klasičnom principu ili preko interneta.

Mora da ima sopstveni kompjuter svako ko se odluči ovaj specijalizovani seminar online da pohađa, a to znači da, praktično rečeno predavanja može da prati sa apsolutno bilo koje lokacije, uz uslov da je dostupna propisana veza sa internetom, odnosno da pre početka on izvrši samostalno instalaciju tačno određene vrste softvera. Ako se neko ne bude snašao najbolje tom prilikom, biće mu dostupna mogućnost da problem reši u direktnom kontaktu sa zaposlenima konkretne poslovnice, koji se smatraju stručnim u oblasti informacionih tehnologija.

Na osnovu iznetih zahteva od strane nadležnih u nekom preduzeću se može organizovati i takozvani korporativni seminar - koje su prednosti korišćenja YouTube kanala u poslovanju, a tom prilikom nastava može biti održana i za grupu polaznika, ali i kroz takozvanu poluindividualnu, odnosno individualnu. Svakako je princip vrlo jednostavan, zato što ovlašćeno lice zainteresovane firme treba sve one detalje, koji se odnose na organizaciju da definiše direktno sa nadležnima određene poslovnice. Potrebno je napomenuti i to da klijent ima pravo i da iznese zahtev za izmenom lokacije održavanja tog tipa nastave, a ukoliko smatra da će njegovim radnicima biti lakše da prate predavanja na svom radnom mestu. Prostorije te kompanije, u kojima bi trebalo obuka da bude organizovana, svakako moraju da budu opremljene u skladu sa pravilima, a na vreme će o njima biti obaveštena nadležna lica tog preduzeća.

Koliko će specijalizovana obuka i kurs - koje su prednosti korišćenja YouTube kanala u poslovanju ukupno da traje?

S obzirom na to da je predviđeno 18 časova prema zvaničnom programu ove edukacije, to podrazumeva da će 7 dana polaznici pohađati grupni seminar - koje su prednosti korišćenja YouTube kanala u poslovanju.

Zapravo je stvar u tome da Obrazovni centar Akademije Oxford ima pravo samo prethodno da odredi tačno trajanje za nastavu u grupi, zato što je to u skladu sa principom organizacije.

Međutim, ukoliko se pojedinačni polaznici opredele da časove pohađaju kroz individualnu ili poluindividualnu nastavu, moraće sve vezano za trajanje, to jest dinamiku održavanja časova, ali i termine i datum početka da definišu zajedno sa predavačem i sa ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica organizatora.

Po kom principu bi trebalo predviđeni nastavni fond da bude sproveden kada se organizuje korporativni kurs i obuka - koje su prednosti korišćenja YouTube kanala u poslovanju će odlučiti zajedno ovlašćeno lice institucije organizatora i one kompanije, koja ima potrebu svoje zaposlene da informiše o ovoj tematici.

Spisak gradova za kurs i obuku "Koje su prednosti korišćenja YouTube kanala u poslovanju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje