Kurs i obuka - koje su prednosti privremenog skladištenja robe i reeksporta

Uzevši u obzir teme koje će vrhunski eksperti sa dugogodišnjim iskustvom da prezentuju polaznicima tokom predavanja koja obuhvata specijalizovani seminar - koje su prednosti privremenog skladištenja robe i reeksporta, može se slobodno reći da svi koji, posredno ili neposredno učestvuju u prekograničnom prometu robe treba da uzmu učešće u ovoj edukaciji. To se, svakako primarno odnosi na fizička lica i predstavnike kompanija koji se bave uvoznim ili izvoznim delatnostima, ali i na one koji su zaduženi za skladištenje robe tokom carinskog postupka i garantovanje njene bezbednosti. Informacije koje budu saopštene tokom navedenog obrazovnog procesa biće veoma korisne i za sve koji obavljaju transport robe, kao i za zaposlene u špediterskim firmama, ali nije na odmet da se prijave i osobe kojima je iz određenih razloga potrebno detaljnije sagledavanje konkretnih segmenata spoljnotrgovinskih aktivnosti.

U zaista širokom dijapazonu različitih oblika pohađanja nastave, koje nudi organizator svaki kandidat će moći da pronađe ono što mu odgovara. Tako se, na primer oni kojima ne prija dinamična atmosfera, puna aktivnosti i interakcije mogu izjasniti za individualni rad, kada će ovlašćeni predavač samo njih podučavati. Ovakva edukacija, svakako ima svojih prednosti, budući da je profesor maksimalno posvećen polazniku, te može pravilno da sagleda sve njegove mogućnosti, predznanje i interesovanja i na pravi način ga motiviše u postizanju predviđenih ciljeva. S druge strane, dotični kandidat ima slobodu da na predavanjima komunicira sa nadležnim stručnjakom i iznosi sopstveno mišljenje o oblasti koja se obrađuje. Za one koji ne žele da rade pojedinačno, ali im prija relativno mirno okruženje tokom nastave osmišljen je poluindividualni kurs i obuka - koje su prednosti privremenog skladištenja robe i reeksporta. Tada, naime dva kandidata rade zajedno, kao tandem i usvajaju nova znanja kako kroz izlaganja predavača, tako i putem međusobnih dijaloga i sučeljavanja stavova. Bitno je naglasiti da je u oba pomenuta slučaja, prijavljenima omogućeno da odrede termine za održavanje časova koji im najviše odgovaraju, kao i da napomenu kog datuma bi želeli da ovaj obrazovni program počne da se sprovodi. Tako će tok edukacije u najvećoj mogućoj meri prilagoditi svojim potrebama, ali samo pod uslovom da se sa predloženim rasporedom saglasi njihov profesor i ovlašćeno lice u određenom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Moguće je, naravno izaći u susret i kandidatima koji žele da grupno pohađaju nastavu, ali će oni biti upozoreni da je ponekad potrebno malo da se sačeka dok se ne organizuju ovakva predavanja. Da bi se, naime grupa formirala neophodno je da se najmanje četvoro polaznika opredeli za ovakav način rada, a opet je precizirano da ih ne sme biti više od osmoro, jer bi se tako ugrozio očekivani kvalitet edukacije. Svi članovi grupe uživaju isti status, te će svoje navike i obaveze morati da prilagode rasporedu delovanja koji će dobiti, a kome će svi morati da se povinuju. Jasno je da će on nekome više, a nekome manje odgovarati, ali to je jednostavno način da se izbegne izdvajanje pojedinaca i svima obezbedi isti tretman. Dakle, termine za sprovođenje predavanja, njihov ritam, kao i vreme početka kompletnog obrazovnog procesa odrediće isključivo koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije.


Nezavisno od toga da li žele da rade samostalno, grupno ili u paru, polaznicima je na raspolaganju i online obuka i kurs - koje su prednosti privremenog skladištenja robe i reeksporta, koju će pohađati preko interneta. Ovaj model edukacije zahteva, međutim blagovremeno sprovođenje određenih priprema, s obzirom na to da se od kandidata očekuje da pre početka nastave na svoj računar instaliraju posebnu vrstu softvera. Za obavljanje ovog postupka će na vreme dobiti sva potrebna uputstva i očekuje se da to urade potpuno samostalno. No, ukoliko bude bilo nekih problema, slobodno se mogu obratiti za pomoć IT stručnjacima, zaposlenim u svakom predstavništvu organizatora.

Oni kojima odgovaraju klasična nastava i frontalna predavanja koja drže osvedočeni stručnjaci, mogu da dolaze u najbližu poslovnicu naznačene institucije i tamo, u namenskim prostorijama pohađaju časove prema rasporedu koji budu dobili.

Na isti način, odnosno uživo ili online mogu da prate predavanja i kandidati prijavljeni na kurs kao zaposleni u određenoj firmi, čija je delatnost na određeni način povezana sa međunarodnom trgovinom. Ukoliko se opredele za klasični model sprovođenja časova, polaznici će moći da pohađaju nastavu u adekvatno opremljenim prostorijama najbližeg predstavništva organizatora, u određenom prostoru kompanije u kojoj rade ili pak na nekoj trećoj lokaciji, koju sami odaberu. Reč je o tome da se ovaj tip predavanja može održavati na svakom mestu gde postoje uslovi za neometani tok obrazovnog procesa, o čemu će svakako koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora na vreme da obavesti osobu koja je zvanično ovlašćena od starne konkretne firme. Ova dva oficijelna predstavnika će se dogovoriti i u vezi sa svim ostalim detaljima vezanim za korporativni seminar - koje su prednosti privremenog skladištenja robe i reeksporta, pa će definisati vreme održavanja časova, datum kada će edukacija da startuje, kao i uopšteni tempo delovanja tokom ovog procesa.

Pre početka sprovođenja programa, zainteresovani će morati da prođu kroz dve zvanične porcedure. Prva se odnosi na prijavljivanje kandidata i registrovanje njihovih imena, prezimena, datuma rođenja i brojeva kontakt telefona. Ovaj postupak polaznici mogu da obave slanjem mejla na odgovarajuću adresu, dolaskom u najbliže predstavništvo navedene institucije ili, jednostavno telefonskim pozivom. Druga obaveza koju će prijavljeni morati da ispune odnosi se na njihovo lično prisustvo tokom upisa, koji će biti održan u odgovarajućoj poslovnici organizatora. Sve pojedinosti će biti na vreme saoptene polaznicima, a između ostalog dobiće informacije i o dokumentima koja je potrebno da pribave i predaju nadležnom službeniku prilikom upisa na dati seminar.Kojim oblastima se bavi kurs i obuka - koje su prednosti privremenog skladištenja robe i reeksporta?

Da bi bili upoznati sa pravima i obavezama učesnika u prekograničnom prometu, kandidati će već na uvodnim predavanjima koja uključuje specijalizovana obuka i kurs - koje su prednosti privremenog skladištenja robe i reeksporta dobiti informacije o trgovini robom koja ne prelazi preko carinskog područja naše zemlje. Zatim će im predavači detaljno objasniti postupak tranzita, regulisanog odgovarajućim odredbama Carinskog zakona koji se primenjuje prilikom prodaje i kupovine robe koja će proći preko teritorije Republike Srbije. To znači da konkretni proizvodi moraju da bude prijavljeni našim carinskim organima, koji će ih na osnovu odgovarajućeg tranzitnog dokumenta uputiti do konkretne granične ispostave, u cilju izlaska sa srpske teritorije.

Prisutni će tokom narednih časova saznati i sve o sprovođenju postupka reeksporta, koji prema odredbama Zakona omogućava našim kompanijama i ostalim domaćim registrovanim privrednim subjektima da, bez plaćanja carine i PDV – a određenu robu kupe u inostranstvu, a potom je izvezu u neku drugu državu. Predavači će ih potom upoznati i sa procedurom stavljanja robe koja je namenjena reeksportu u odgovarajuća skladišta, u cilju privremenog smeštaja. Na ovim proizvodima se mogu primeniti uobičajeni postupci za očuvanje, ali i ostali namenjeni unapređenju njihovog kvaliteta ili poboljšanju izgleda, kako bi se na odgovarajući način pripremili za dalji promet. Prilikom opisanog stavljanja robe u privremeno carinsko skladištenje, potrebno je na određeni način popuniti Jedinstvenu carinsku ispravu (JCI), što će polaznicima dok traje seminar - koje su prednosti privremenog skladištenja robe i reeksporta, biti teorijski objašnjeno, a potom prikazano i na praktičnom primeru.

Na predavanjima će, takođe biti reči i o reeksportnoj doradi, koja zapravo podrazumeva postupak aktivnog oplemenjivanja robe. Naime, reč je o situaciji kada se odgovarajući proizvodi uvoze u cilju upotrebe tokom proizvodnog procesa, a zatim u izmenjenom stanju ponovo stavljaju u međunarodni promet.

Posebni deo edukacije biće posvećen carinskim skladištima i prostoru za odlaganje robe, te će biti reči o njihovim vrstama, to jest o javnim i privatnim skladištima. Zatim će polaznicima biti objašnjeno šta se podrazumeva pod tipom A, B i F koji se odnose na javna carinska skladišta i pod tipom C, D i E, koji su vezani za ona u privatnoj svojini. Predavači će potom detaljno upoznati prisutne sa uslovima koje mora da ispuni lice koje želi da bude držalac carinskog skladišta, kao i sa dokumentima koja je, pored odgovarajućeg zahteva u tu svrhu potrebno podneti nadležnom carinskom organu. Kandidatima će zatim biti predstavljene i sve značajne pojedinosti povezane sa postupkom privremenog smeštaja i skladištenja proizvoda, kao i rokovi koji se na ovaj akt odnose. Naime, odgovarajućom odredbom Carinskog zakona predviđeno je da čuvanje robe na ovakav način nije vremenski ograničeno, osim u slučajevima kada odgovarajući carinski organ taj vremenski period može da limitira iz određenog razloga.

Kada kurs i obuka - koje su prednosti privremenog skladištenja robe i reeksporta bude okončan, svi koji su ga pohađali i u njemu aktivno učestvovali dobro će poznavati sve prednsoti koje obezbeđuje korišćenje pomenutih postupaka. Takođe će, zahvaljujući navođenju primera iz realnog poslovanja biti obučeni da pripreme svu dokumentaciju koja se traži i da popune odgovarajući zahtev. Polaznici će biti upoznati i sa aktuelnim propisima kojima je regulisana pomenuta oblast, te će moći pravilno da sprovedu sve potrebne procedure i tako odaberu onaj oblik delovanja koji im najviše odgovara, kako kod otvaranja odgovarajućeg skladišta, tako i kod primene reeksporta u prometu robe.

Kada i na kom mestu se sprovodi obuka i kurs - koje su prednosti privremenog skladištenja robe i reeksporta?

Polaznici koji se odluče za rad u grupi imaće časove u terminima koje bude odredio koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora. Takođe, grupni seminar - koje su prednosti privremenog skladištenja robe i reeksporta počeće onog datuma koji bude preciziralo pomenuto ovlašćeno lice. Članovi grupe, kojih može da bude najmanje četvoro, a maksimalno osmoro neće moći da, po sopstvenom nahođenju menjaju ovaj raspored, pošto jednostavno nije moguće u isto vreme ispuniti zahteve svakog od njih, a moraju se svi tretirati jednako. Kandidati koji odaberu ovakav pristup imaće priliku da zajednički ostvaruju ciljeve učenja i edukuju se u jednoj saradničkoj atmosferi, uz međusobno upoređivanje i podsticanje.

Raspored rada kod individualnog modela edukacije, kao i kod onog koji polaznici pohađaju u paru biće uslovljen dnevnom rutinom i obavezama samih kandidata. Njima je, naime omogućeno da preciziraju koji im termin za početak obrazovnog procesa najviše odgovara, kao i kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju predavanja. Ukoliko se sa datim predlogom saglasi koordinator za nastavnu u određenom predstavništvu naznačene institucije i nadležni profesor raspored će početi zvanično da se primenjuje, te će prijavljeni lako uklopiti obaveze koje im je nametnuo seminar sa svojim životnim ritmom. Osim ove pogodnosti, polaznici koji rade pojedinačno, kao i oni čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka - koje su prednosti privremenog skladištenja robe i reeksporta uživaće maksimalnu posvećenost ovlašćenog predavača, a imaće priliku i da u velikoj meri tok edukacije prilagode sopstvenim mogućnostima i brzini usvajanja novih znanja.

Posebno je za radnike određene kompanije koji žele da se na ovaj način edukuju kreirana korporativna nastava, koja je specifična po nekim detaljima. Naime, ovde će termine održavanja predavanja, njihovu učestalost, te vreme kada je predviđeno da startuje sprovođenje programa da odredi ovlašćeni predstavnik firme u kojoj rade kandidati, u dogovoru sa koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora. Ove dve osobe biće zadužene i za preciziranje modela edukacije i lokacije na kojoj će se raditi, pa će tako pre svega definisati da li će se konkretna predavanja održavati online ili klasično. Ukoliko se polaznici odluče da nastavu prate uživo, odrediće se mesto na kome će se časovi sprovoditi, a to mogu biti prostorije u datoj poslovnici organizatora, određeni prostor u okviru konkretne kompanije ili, pak neka lokacija koja iz određenog razloga odgovara polaznicima. Svakako je neophodno da mesto održavanja predavanja poseduje sve tehničke karakteristike potrebne za kvalitetno odvijanje nastave, praćenje časova i aktivno učešće u procesu učenja.

Pojedinačnim kandidatima takođe je na raspolaganju online obuka i kurs - koje su prednosti privremenog skladištenja robe i reeksporta, za šta je osim posedovanja računara i stabilne internet veze potrebno da sprovedu i određenu pripremu. Od njih se, zapravo očekuje da, pre nego što nastva počne na svoj kompjuter samostalno instaliraju specijalnu vrstu softvera. Za ovaj postupak će na vreme dobiti sva potrebna uputstva, a onima koji se ne budu najbolje snašli omogućeno je da se, tokom predviđenog radnog vremena obrate službeniku u bilo kojoj poslovnici organizatora. Tako će odmah stupiti u kontakt sa informatičkim stručnjacima, koji tamo rade i za kratko vreme doći do rešenja svog problema.

Oni koji se odluče za rad prema standardnim principima, pohađaće frontalna predavanja stručnjka u prostorijama najbliže poslovnice navedene institucije, gde će dolaziti prema utvrđenoj satnici.

Kako je organizovan specijalizovani seminar - koje su prednosti privremenog skladištenja robe i reeksporta?

U situaciji kada zaposleni u nekoj firmi žele da pohađaju pomenutu edukaciju, primenjuje se posebni način rada. Osim preko interneta, korporativni kurs i obuka - koje su prednosti privremenog skladištenja robe i reeksporta može da se prati i uživo, i to na svakom mestu koje ispunjava uslove za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Tako su polaznicima na raspolaganju namenske prostorije u odgovarajućem predstavništvu organizatora, određeni prostor u samoj kompaniji za koju rade, kao i sve duge lokacije koje poseduju naznačene karakteristike. Za određivanje datuma za startovanje edukacije, kao i dana i satnice po kojoj će se predavanja održavati zaduženi su koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i osoba koja zvanično istupa u ime date firme.

Oni koji su na seminar prijavljeni kao pojedinci imaju takođe opciju da časove prate uživo, te će u tom cilju morati da, u skladu sa rasporedom koji budu dobili dolaze u najbliže predstavništvo navedene obrazovne institucije i u tamošnjim, moderno opremljenim prostorijama pohađaju predavanja.

Za ove kandidate može da bude organizovana i nastava preko interneta, ali će oni imati obavezu da, pre početka sprovođenja časova na svoj računar instaliraju namenski softver. To će, po svoj prilici većina njih uspeti da uradi bez ičije pomoći, budući da je reč o postupku koji zaista nije preterano komplikovan. Ali, ukoliko nekome ne budu dovoljna uputstva koja će u vezi sa tim na vreme dobiti, može da se obrati nekome iz tima tehničke podrške koji funkcioniše u svakom predstavništvu organizatora i tako reši svoj problem.

Za one koji smatraju da se najbolje uči u neposrednoj komunikaciji sa predavačem, osmišljena je individualna obuka i kurs - koje su prednosti privremenog skladištenja robe i reeksporta, koja se u velikoj meri može prilagoditi zahtevima i potrebama samog polaznika. Naime, ne samo da će konkretni kandidat imati priliku da profesoru postavlja pitanja i traži objašnjenja nejasnih pojmova ili gradiva, te da slobodno sa njim komunicira tokom edukacije, već će imati mogućnost i da utiče na raspored rada. Reč je o tome da mu je data sloboda da, uz saglasnost nadležnog predavača i koordinatora za nastavu u datom predstavništvu navedene institucije, pohađa predavanja u terminima i tempom koji mu najviše odgovara, ali i da odredi datum kada bi želeo da konpletan program počne da se sprovodi. Ista privilegija je obezbeđena i polaznicima koji žele da rade u paru, prema pravilima poluindividualne obuke. Oni će biti partneri u sticanju novih znanja, a njihova međusobna komunikacija predstavljaće vrlo važan faktor u postizanju odgovarajućih ciljeva.

Iako se u pomenuta dva modela svakako koriste interaktivne metode učenja i podučavanja, pravi interpersonalni odnos prisutan je zapravo kod grupnog praćenja edukacije. Neprestana razmena mišljenja, stavova i informacija između kandidata i predavača čini ovaj proces jedinstvenim, ali i vrlo aktivnim i raznovrsnim, a samim tim veoma uspešnim. Pravilima je definisano da grupa ne može da počne sa radom sve dok se najmanje četvoro polaznika ne izjasni za ovakav vid praćenja časova. Kada se to desi, zvanično će im biti saopšteno kada počinje grupni seminar - koje su prednosti privremenog skladištenja robe i reeksporta, ali i kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja. Taj raspored će da odredi koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora i nijedan član grupe neće na njega moći da utiče. Na taj način će se svima obezbediti isti status, a utvrđeni plan delovanja će morati strogo da proštuju sve do kraja edukacije. Treba, takođe naglasiti da jedna grupa ne sme imati više od 8 članova, jer u takvoj situaciji ne bi dovoljno svi došli do izražaja i možda ne bi upeli da ostvare ciljeve edukacije.

Koliko po planu traje kurs i obuka - koje su prednosti privremenog skladištenja robe i reeksporta?

Prema programu institucije koja organizuje nastavu, ukupan fond za pomenutu edukaciju iznosi 6 školskih časova, što preračunato u minute iznosi 270. Utvrđen je takođe i tempo kojim bi predavanja trebalo da se sprovode, te je precizirano da će dvočasi biti održavani u toku 3 dana, što znači da će se obuka i kurs - koje su prednosti privremenog skladištenja robe i reeksporta odvijati u ritmu 3 puta po 90 minuta.

Ovaj plan je zapravo važeći samo kada je u pitanju grupna nastava, pošto tada nadležni predstavnik institucije organizatora definiše termine i tempo delovanja, a kandidati nemaju nikakvu priliku da na to utiču.

S druge strane, korporativni kurs takođe traje 6 školskih časova, ali oni mogu biti raspoređeni drugačije nego što je navedeno. Ovde je, zapravo predviđeno da ritam rada i termine održavanja časova odrede, u dogovoru zvanični predstavnik kompanije čiji radnici treba da prate nastavu i koordinator u okviru naznačene institucije.

Polaznici koji se odluče za individualni ili poluindividualni seminar - koje su prednosti privremenog skladištenja robe i reeksporta imaće takođe nastavu u trajanju od 270 minuta, ali će oni sami moći da utiču na određivanje termina predavanja i njihove učestalosti, svakako uz saglasnost svog profesora i ovlašćenog predstavnika organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Koje su prednosti privremenog skladištenja robe i reeksporta"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje