Kurs i obuka - Koje sve prevare postoje u osiguranju od autoodgovornosti

Najtoplije se preporučuje da svi koji su zaposleni u osiguravajućim društvima, a posebno osobe koje tamo zauzimaju rukovodeće položaje pohađaju predavanja koja obuhvata specijalizovni kurs i obuka - koje sve prevare postoje u osiguranju od autoodgovornosti. Navedena edukacija pružiće vrlo važna saznanja i osobama iz pravne struke, odnosno sudijama i advokatima, a biće izuzetno korisna i za one koji rade u policiji. Podrazumeva se da ovaj seminar mogu da isprate i svi koji žele da, bilo iz ličnih ili profesionalnih motiva saznaju nešto više u vezi sa naznačenom temom.

U slučaju da su za pomenutu edukaciju zainteresovani radnici neke kompanije, biće sprovedena korporativna obuka koju oni mogu da prate online ili uživo. Ukoliko se odluče za prvu opciju, radiće preko svojih kompjutera, a u drugom slučaju moći će na časove da dolaze u prostorije najbliže poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, da se edukuju u okviru svoje firme, kao i na svakom drugom mestu gde za to postoje potrebni tehnički uslovi. Vreme početka kursa, termine održavanja časova i generalni tempo rada zajedno će odrediti ovlašćeni predstavnik organizatora i lice koje je za to ovlašćeno od strane preduzeća čiji radnici pohađaju obuku.

Pojedinačni polaznici takođe mogu da rade prema standardnom principu, ali tada na časove isključivo moraju da dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije, prema rasporedu koji bude utvrđen. Pored toga, mogu da pohađaju i online seminar - koje sve prevare postoje u osiguranju od autoodgovornosti, kada će predavanja pohađati pomoću svojih kompjutera. Upravo zbog toga su obavezni da na njih prethodno instaliraju specijalni namenski softver, bez koga neće moći da se edukuju preko interneta. Za taj postupak biće im pružena sva potrebna uputstva i objašnjenja, a ako se i pored toga ne budu snašli mogu da se svakog dana tokom radnog vremena obrate nekome iz ekipe tehničke podrške koja funkcioniše u svakoj poslovnici organizatora, te tako lako i brzo reše svoj problem.


Bilo da se opredele za klasičnu ili edukaciju preko interneta, ovi polaznici mogu da nastavu prate u grupi, to jest da rade zajedno sa još nekoliko drugih osoba. Kod ovakvog tipa kursa akcenat je stavljen na socijalni momenat u učenju, pa tako kandidati nova znanja usvajaju putem međusobne interakcije, pomaganja i savetovanja. Na taj način se upoznaju, sarađuju i solidarišu, tako da i oni stidljiviji bivaju podstaknuti da javno ispolje svoje vrednosti, iskažu mišljenje i povećaju radnu aktivnost. Organizacija ovakvog načina rada je specifična, pošto je tada neophodno da svi polaznici budu u potpunosti ravnopravni i da niko ne bude povlašćen u odnosu na ostale. Da bi se to postiglo, nikome od njih neće biti dozvoljeno da u vezi sa rasporedom po kome će se odvijati nastava iznosi neke svoje zahteve, već će svi članovi grupe biti obavezni da prihvate i slede termine održavanja časova, njihovu učestalost i vreme početka kursa koje bude odredio koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute institucije. Bitno je, takođe napomenuti da je veličina grupe vrlo precizno određena kako bi ona mogla da valjano funkcioniše, te je tako za ovakvu vrstu nastave neophodno minimalno četiri osobe.

Pojedinačnim kandidatima na raspolaganju je i poluindividualna obuka i kurs - koje sve prevare postoje u osiguranju od autoodgovornosti. Ovde ovlašćeni profesor radi sa dvoje polaznika, a svaki član ovog para u potpunosti dolazi do izražaja. Oni takođe međusobno komuniciraju, sučeljavaju stavove, te i tako proširuju i produbljuju svoja znanja. Prijavljeni jedno drugom pomažu, podstiču se na rad i uvežbavaju u ispoljavanju tolerancije prema tuđim stavovima. Omogućeno im je takođe da u velikoj meri utiču na formiranje rasporeda po kome će se odvijati nastava. Oni će, dakle da se dogovore i istaknu koji im termini i ritam održavanja časova najviše odgovaraju, kao i kog datuma bi želeli da počne seminar. Da bi željeni raspored postao validan, moraju ga međutim u potpunosti odobriti nadležni predavač i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici naznačene institucije.

Osobe koje su na nastavu prijavljene kao fizička lica mogu da pohađaju i individualna predavanja, odnosno da budu jedine koje će nadležni stručnjak podučavati tokom navedenog obrazovnog procesa. Profesor, dakle posrednim merema, to jest uputstvima, organizacijom i kontrolom rukovodi samostalnim radom polaznika i usmerava savladavanje predviđenih sadržaja. Kandidat je slobodan da u svakom trenutku pita sve što mu nije jasno, da traži dodatna objašnjenja i uputstva, a sa druge strane nadležni stručnjak pažljivo prati rad i napredak konkretnog polaznika i, nakon svake etape komentariše postignuto, ohrabruje ga i upućuje u dalje usavršavanje. Ovakav pristup značajno osamostaljuje prijavljenog, on stiče izuzetno visok nivo samopouzdanja i biva osposobljen da stečeno znanje primeni u praktičnim okolnostima. Osim toga, svi koji odaberu ovaj pristup mogu da obaveze vezane za pomenutu edukaciju lako i jednostavno uklope u svoj ustaljeni životni ritam. Biće im, zapravo omogućeno da navedu datum koji im odgovara za početak kursa, termine održavanja časova i njihovu učestalost, ali da bi taj raspored postao validan mora biti odobren u celosti od strane ovlašćenog predavača i koordinatora za nastavu u okviru instituciji organizatora. U slučaju određenih izmena, svakako će se voditi računa o željama i potrebama konkretnog polaznika i nastojaće se da finalna verzija rasporeda bude što više u skladu sa onom koju je on naveo.

Svi koje interesuje stručni kurs i obuka - koje sve prevare postoje u osiguranju od autoodgovornosti treba najpre da se za to prijave i navedu svoje lične podatke, odnosno ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Taj postupak mogu da obave u svakom predstavništvu organizatora, ali i preko telefona, kao i elektronskim putem. Nakon završetka prijavljivanja, kandidati će biti pozvani da dođu na upis u određenu poslovnicu navedene institucije, a biće im takođe saopšteno koja sve dokumenta u tu svrhu treba da prikupe i predaju ovlašćenom licu.Plan i program za seminar - koje sve prevare postoje u osiguranju od autoodgovornosti

Osiguranje od autooddgovornosti za štete pričinjene trećim licima je obavezni uslov za registraciju motornog vozila i time se pokrivaju štete koje se pričine registrovanim i osiguranim vozilom, bez obzira na to ko njime upravlja. Stručnjaci koji će držati predavanja dok se odvija obuka i kurs - koje sve prevare postoje u osiguranju od autoodgovornosti napomenuće da izuzetak predstavljaju slučajevi kada se vozilo koristi na način koji nije u skladu sa njegovom namenom, kada lice koje upravlja nema odgovarajuću vozačku dozvolu, kada ima zabranu upravljanja ili je pod dejstvom alkohola. U takvim slučajevima osiguravajuće društvo vrši nadoknadu oštećenom licu, a postaje oštećeno lice u odnosu na lice koje je štetu napravilo i od koga se zahteva isplata naknade, kamate za isplatu naknade i troškova sudskog postupka.

Polaznici će biti informisani da oštećeni svoja prava ostvaruje podnošenjem odštetnog zahteva osiguravajućem društvu ili direktnim podnošenjem tužbe sudu. Saznaće i da se dokazivanje osnova i visine tužbenog zahteva obavlja u skladu sa pravilima koja su propisana opštim parničnim postupkom, kojim se podrazumeva veštačenje, rekonstrukcija na osnovu isprava, saslušavanje stranaka i svedoka.

Na časovima koje uključuje kurs i obuka - koje sve prevare postoje u osiguranju od autoodgovornosti biće reči i o dokaznom postupku u predmetima naknade štete po osnovu osiguranja od autoodgovornosti. Profesori će objasniti da je on karakterističan i po rokovima za prijavu saobraćajne nezgode osiguravajućem društvu, što podrazumeva najviše 15 dana od dana kada se nezgoda dogodila, po visini odštetnog zahteva, te po roku od 14 dana za obrazloženu ponudu za naknadu štete. U slučaju da je oštetni zahtev podnet na sumu koja je manja od 1000 evra, takva šteta se smatra malom i rok za isplatu je 8 dana od prijema pomenutog zahteva.

Tokom edukacije, predavači će istaći da se od svih vidova osiguranja prevare najčešće odnose na osiguranja vozila, osiguranje od autoodgovornosti ili kasko osiguranje. Karakteristični slučajevi su lažno prikazivanje oštećenja u saobraćajnim nezgodama koje se nisu dogodile, već su havarisani delovi premešteni sa drugih vozila, zatim za oštećenja koja su se dogodila ranije ili su nezgode namerno izazvane i situacije inscenirane. Česti su i pokušaji da se povećava realni iznos štete ili da se zahteva naknada za telesne povrede i pretrpljeni strah, na osnovu lažne medicinske dokumentacije. Svi koji budu pratili stručni seminar - koje sve prevare postoje u osiguranju od autoodgovornosti saznaće i da ponekad učesnike u saobraćajnoj nezgodi kontaktiraju predstavnici agencija koje se bave naplatom šteta i pružanjem pravne i druge pomoći u slučaju nezgoda, te zbog provizije od dvadesetak procenata pokušavaju da klijente nagovore da podnose nerealne ili lažne odštetne zahteve. Neki od načina otkrivanja lažnih šteta na vozilima su proveravanje ranijih šteta na njima i broja odštetnih zahteva koje je klijent podnosio osiguravačima, ekspertiza ključeva vozila i otkrivanje njihovog kopiranja (vrši se u inostranim laboratorijama) za slučajeve kada je prijavljena krađa vozila, kao i poređenje oštećenja na vozilima koja su učestvovala u udesu (naročito su sumnjivi slučajevi kada je drugo vozilo popravljeno pre stizanja prijave štete). Profesori će napomenuti i da postoje slučajevi kada se navodna nezgoda dogodila noću, na sporednom putu, bez svedoka i kada su zapisnike o priznavanju krivice potpisala oba učesnika u nezgodi i odštetne zahteve poslali na adrese oba osiguravajuća društva.

Polaznicima će biti naglašeno da je smanjivanje broja prevara u oblasti autoosiguranja cilj država regiona koje su potpisale Protokol o sprečavanju prevara, a kojim su podatke o počiniocima prevara učinile dostupnim osiguravačima u svim državama potpisnicama (Srbija, Crna Gora, Slovenija, Mađarska, Hrvatska, Makedonija, Bosna i Hercegovina). Osiguravači, takođe, međusobno sarađuju, postoje sistemi interne kontrole, imaju sektore za otkrivanje prevara, sarađuju sa policijom i državnim pravosudnim organima. Na predavanjima će biti objašnjeno i da se problemi lažne medicinske dokumentacije rešavaju u saradnji sa zdravstvenim ustanovama.

Na kojoj lokaciji i kada se sprovodi obuka i kurs - koje sve prevare postoje u osiguranju od autoodgovornosti?

Svi koji naznačenu edukaciju pohađaju u statusu zaposlenih u nekoj kompaniji mogu da nastavu prate uživo ili online, od čega će zavisiti i lokacija na kojoj će raditi. Ukoliko se, dakle korporativni kurs i obuka - koje sve prevare postoje u osiguranju od autoodgovornosti sprovodi na klasični način, kandidati mogu da na časove dolaze u određeno predstavništvo organizatora, da se obučavaju u okviru svoje firme, kao i na svakom drugom mestu koje smatraju pogodnim, ako tamo ima tehničkih mogućnosti za valjano odvijanje obrazovnog procesa. U slučaju da se opredele za online edukaciju, moći će da nastavu prate sa bilo kog mesta na kome imaju stabilnu internet konekciju, jer će u tu svrhu koristiti svoje kompjutere. U bilo kojoj od pomenutih opcija moraće da se pridržavaju termina za sprovođenje časova, tempa delovanja i datuma početka programa koje zajedno budu odredili ovlašćeni predstavnik njihovog preduzeća i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Pojedinačni polaznici takođe imaju na raspolaganju standardni tip edukacije kada će, međutim na časove morati isključivo da dolaze u najbližu poslovnicu organizatora. Osim toga mogu predavanja da prate online, ali za taj tip nastave moraju da se unapred pripreme, to jest da na svoje kompjutere instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Ovo je jedan prilično jednostavan informatički zadatak i većina prijavljenih uspeva samostalno da ga obavi, ali ni oni koji se ne snađu ne treba da brinu, jer u svakom trenutku tokom radnog vremena mogu da se obrate IT stručnjacima u bilo kom predstavništvu organizatora i da dobiju potrebnu tehničku podršku.

Kandidati koji budu odabrali individualni seminar - koje sve prevare postoje u osiguranju od autoodgovornosti dolaziće, dakle na klasične časove u savremeno opremljene prostorije njima najbliže poslovnice navedene institucije, u terminima koji budu saopšteni. Moći će takođe i da se edukuju online, u bilo kom prostoru koji smatraju pogodnim, uz korišćenje svojih kompjutera. Bilo za koju opciju da se opredele, biće u poziciji da raspored po kome će se raditi značajno prilagode svojim potrebama. S obzirom na to da će biti jedini koje podučava nadležni stručnjak, biće im omogućeno da navedu datum za početak kursa, termine i učestalost održavanja časova koji bi se najbolje uklopili u njihovu ustaljenu rutinu. Ukoliko se sa tim saglasi ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora, željeni raspored će postati validan i u skladu sa njim će se odvijati edukacija tokom čitavog seminara.

Oni koji budu pohađali poluindividualnu nastavu, odnosno po dvoje prisustvovali predavanjima dolaziće takođe na klasične časove u najbliže predstavništvo naznačene institucije, prema rasporedu koji bude utvrđen. Takođe će moći da se edukuju preko interneta, na bilo kojoj lokaciji koja im za to odgovara. Osim toga, biće u prilici i da značajno utiču na pravljenje rasporeda po kome će se održavati obuka. Oni će, zapravo da se najpre međusobno, a potom i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovore u vezi sa svim pojedinostima obrazovnog procesa, te tako odrede termine održavanja časova, ritam rada i vreme početka programa koji će im svima odgovarati.

Osobe čiji izbor bude grupna obuka i kurs - koje sve prevare postoje u osiguranju od autoodgovornosti pohađaće časove zajedno sa više polaznika. Oni će svi dolaziti na časove u određeno predstavništvo organizatora, ukoliko se opredele za klasičnu nastavu ili će, pak da prate predavanja preko interneta u prostoru koji im bude najviše odgovarao. Ni u jednom slučaju, međutim neće moći da postavljaju zahteve vezane za vreme i učestalost sprovođenja predavanja, kao ni za datum početka kompletnog programa, već će morati da se pridržavaju rasporeda koji unapred bude odredio koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici navedene institucije.

Kako se sprovodi kurs i obuka - koje sve prevare postoje u osiguranju od autoodgovornosti?

Svi koji će nastavu pohađati pojedinačno imaju mogućnost da se opredele za klasični seminar - koje sve prevare postoje u osiguranju od autoodgovornosti, kada na časove u određeno vreme treba da dolaze u najbliže predstavništvo organizatora. Osim toga, mogu da izaberu online kurs, za koji međutim moraju prethodno na svoje kompjutere da instaliraju specijalni tip softvera. Za pomenuti postupak biće im data sva potrebna uputstva i smernice, a svi koji ne budu uspeli da se snađu mogu svakako da računaju na pomoć informatičara zaposlenih u svakom predstavništvu navedene institucije.

Nezavisno od toga za koji se od prethodno pomenutih tipova nastave odluče, ovi polaznici mogu da predavanja prate sasvim odvojeno od ostalih, odnosno da pohađaju individualnu obuku. Tada će biti jedini koje će ovlašćeni stručnjak podučavati, te će čitav tok edukacije u velikoj meri moći da usklade sa svojim potrebama, lako i brzo savladaju predviđena znanja i osposobe se da ih primenjuje u praksi. Osobe koje odaberu ovaj tip nastave moći će najverovatnije da rade prema rasporedu koje same budu napravile, pošto će biti zamoljene da navedu vreme početka kursa, termine održavanja časova i tempo rada koji im najviše odgovaraju. Ukoliko za to dobiju saglasnost svog predavača i ovlašćenog predstavnika organizatora, traženi raspored će početi zvanično da se koristi.

U ponudi organizatora nalazi se i poluindividualna obuka i kurs - koje sve prevare postoje u osiguranju od autoodgovornosti. Tada dvoje kandidata zajedno pohađaju časove i pomažu jedno drugom u usvajanju predviđenih znanja. Ovo je zapravo najjednostavniji oblik grupnog delovanja, kada oba člana tandema podjednako dolaze do izražaja u nastavi, izražavaju svoje mišljenje, a putem međusobne komunikacije takođe mogu da proširuju određena znanja. Ovaj tip kursa pokazao se kao vrlo dobar za podizanje nivoa tolerancije prema tuđem mišljenju, što je jedan od važnijih uslova za kvalitetno funkcionisanje u realnim okolnostima. Polaznici koji budu radili na ovakav način moći će i da se međusobno dogovore i istaknu datum početka kursa koji im najviše odgovara, kao i vreme i učestalost održavanja časova koji bi se najlakše uklopili u njihovu ustaljenu rutinu. Da bih zaista mogli da rade prema rasporedu koji su napravili, moraće da za to dobiju punu saglasnost svog profesora i ovlašćenog reprezenta institucije organizatora.

Grupna nastava organizaciono se razlikuje od prethodno pomenutih, što se pre svega ogleda u načinu formiranja rasporeda predavanja i određivanja datuma početka kursa. Sve pomenute detalje, kao i generalni tempo rada ovde će odrediti koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora, a sami kandidati na to ni na koji način neće moći da utiču svojim zahtevima. Ovo pravilo uvedeno je zbog toga što jednostavno nije moguće napraviti raspored u kome će biti ispunjeni zahtevi svakog polaznika. Da bi ih grupa počela sa radom neophodno je da se za ovakav način edukacije prijavi minimum četvoro kandidata.

Ukoliko je potrebno organizovati nastavu za radnike nekog preduzeća sprovešće se korporativni kurs i obuka - koje sve prevare postoje u osiguranju od autoodgovornosti. Tada polaznici mogu da rade preko interneta, ali i na standardni način, kada će biti u prilici da na časove dolaze u najbliže predstavništvo pomenute institucije, ali i da rade u određenom prostoru svoje kompanije, te na bilo kom drugom mestu na kome postoje uslovi za adekvatno sprovođenje i praćenje predavanja. Datum početka seminara, termine održavanja časova i njihovu učestalost zajedno će odrediti ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i kordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije.

Koliko će da traje seminar - koje sve prevare postoje u osiguranju od autoodgovornosti?

Kada je u pitanju individualna obuka i kurs - koje sve prevare postoje u osiguranju od autoodgovornosti, kao i poluindividualna nastava predviđen je isti fond časova, ali je tada kandidatima data mogućnost da se u vezi sa njihovim terminima i tempom rada dogovaraju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora, kako bi napravili raspored koji će im najviše odgovarati.

Korporativna obuka će imati isti fond časova, ali će tada vreme i ritam sprovođenja predavanja zajedno da odrede ovlašćeni predstavnik pomenute obrazovne institucije i lice koje istupa u ime firme čiji zaposleni pohađaju seminar.

Gore navedeni tempo delovanja važi zapravo samo za kandidate čiji izbor bude grupni kurs i obuka - koje sve prevare postoje u osiguranju od autoodgovornosti, jer tada sve detalje obrazovnog procesa određuje isključivo koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora, a članovi grupe na to ne mogu uopšte da utiču.

Spisak gradova za kurs i obuku "Koje sve prevare postoje u osiguranju od autoodgovornosti"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje