Kurs i obuka - korišćenje Eksela u upravljanju troškovima

Smatra se da bi svi finansijski menadžeri koji rade u kompanijama kako privatnog, tako i državnog sektora valjalo da se upoznaju sa temama koje obuhvata stručna obuka i kurs za korišćenje Eksela u upravljanju troškovima. Osim njih, navedenu edukaciju bi bilo preporučljivo da isprate i osobe koje obavljaju određene poslove u odseku finansija, nabavke i ostalim povezanim segmentima. Podrazumeva se da nije na odmet da se u nastavu uključe i vlasnici, odnosno direktori različitih organizacija, kao i svi koji imaju upravljačke funkcije i zaduženi su da u određenim momentima donose odluke koje će uticati na uspešnost poslovanja konkretne kompanije.

Osobe koje žele da pohađaju naznačeni seminar treba prethodno da prođu kroz dve zvanične procedure. Prva je vezana za postupak prijavljivanja, koji zainteresovani mogu da obave lično, u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona ili elektronskim putem. Tada treba da nadležnom službeniku saopšte ili napišu svoje ime, prezime, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani radi daljeg informisanja. Kada se završi registracija prijavljenih, sprovešće se upis na obuku kome su oni obavezni da lično prisustvuju i da ovlašćenom licu predaju određena dokumenta. Ona će im biti blagovremeno tačno navedena, a takođe će biti obavešteni i o vremenu i mestu sprovođenja naznačene procedure.

Pojedinačni polaznici mogu da predavanja prate uživo, to jest da traže da se za njih sprovede klasični kurs i obuka za korišćenje Eksela u upravljanju troškovima. Kod ovog modela moraće da na časove dolaze u određeno vreme u najbliže predstavništvo navedene institucije, gde će se edukovati u savremeno opremljenim prostorijama i u vrlo prijatnom ambijentu. Na raspolaganju im je takođe i online seminar kada će, međutim časove da prate preko interneta koristeći svoje računare. Upravo zbog toga moraju da na njih pre početka nastave instaliraju specijalni tip softvera, što predstavlja prilično jednostavan informatički zadatak i najveći broj polaznika uspeva da to uradi bez ikakvih problema. Ako bude onih kojima je potrebna stručna pomoć, organizator je obezbedio mogućnost kontaktiranja nekog člana ekipe tehničke podrške koja funkcioniše u svakom predstavništvu naznačene institucije.


Bilo da nastavu prate u klasičnim ili u virtuelnim učionicama polaznici prijavljeni kao fizička lica mogu da se opredele za grupnu edukaciju. Da bi grupa mogla valjano da funkcioniše njena veličina je određena vrlo strogim pravilima koja se moraju poštovati. Tako osobe koje se opredele za ovaj vid nastave treba da znaju da će ponekad morati da sačekaju određeno vreme dok se grupa ne formira, dok se ne prijavi dovoljan broj, jer je taj broj predviđen kao minimalan za uspešan rad grupe. Treba napomenuti i da niko od dotičnih kandidata neće moći da, na osnovu svojih potreba traži da se nastava odvija u određenim terminima niti da utiče na datum početka kursa, te na dinamiku rada uopšte. Sve navedene detalje odrediće koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, a članovi grupe su obavezni da se rasporedu koji bude saopšten u potpunosti prilagode i slede ga do kraja sprovođenja programa.

U bogatoj ponudi organizatora nalazi se i poluindividualni seminar za korišćenje Eksela u upravljanju troškovima. U toj situaciji nadležni profesor podučava dvoje polaznika među kojima, svakako mora postojati spremnost za saradnju i uspostavljanje aktivne komunikacije. Biće uvaženi i njihovi zahtevi vezani za raspored po kome će se edukacija odvijati, pa će biti zamoljeni da naznače kada bi želeli da kurs počne, kao i koji termini i ritam održavanja nastave im najviše odgovaraju. Ukoliko se sa tim rasporedom saglasi nadležni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, on će postati validan i koristiće se sve vreme trajanja obuke.

Individualna nastava kreirana je za polaznike koji vole da rade odvojeno od ostalih, te da samostalno postižu odgovarajuće rezultate. Tada, dakle časovima prisustvuje samo jedna osoba kojoj se, shodno tome nadležni profesor maksimalno posvećuje i nastoji da joj prilagodi tok obrazovnog procesa. Stručnjak koji vodi edukaciju nastoji da u svom radu uzme u obzir sposobnosti, mogućnosti i predznanje konkretnog kandidata, te da mu daje povratne informacije o ispravnosti određenih stavova, uz adekvatna objašnjenja i tumačenja. Osobe koje budu pohađale ovakvu edukaciju dobiće priliku da u najvećoj mogućoj meri utiču na raspored po kome će se odvijati nastava. One će biti zamoljene da naznače koji im datum za početak obuke najviše odgovara, te koji bi se termini i učestalost održavanja predavanja najbolje uklopili u njihov način života i ostale obaveze koje imaju. Da bi, međutim taj traženi raspored postao validan, moraju se sa njim saglasiti ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, jer svi učesnici u obrazovnom procesu moraju da budu saglasni sa pomenutim pojedinostima.

Ukoliko radnici nekog preduzeća smatraju da je za njih korisno pohađanje ovih predavanja, organizovaće se korporativna obuka i kurs za koriscenje Eksela u upravljanju troškovima. Tada kandidati mogu da časove prate uživo ili online, a oni koji izaberu klasičnu nastavu moći će da na predavanja dolaze u najbližu poslovnicu pomenute obrazovne institucije, da se edukuju u okviru svog radnog prostora, ali i na bilo kom drugom mestu na kome za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. O rasporedu prema kome će se odvijati njihova obuka odlučivaće ovlašćeni predstavnik date firme i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, a polaznici će morati da prihvate termine i učestalost održavanja časova, kao i datum za startovanje celokupnog programa koji im budu saopšteni.Kurs i obuka za korišćenje Eksela u upravljanju troškovima - plan i program

Osnovni zadatak poslovnih aktivnosti je povećanje profita i svakodnevno pronalaženje načina za održavanje postojećeg nivoa poslovne vrednosti i puteva za preusmeravanje poslovnih postupaka u skladu sa zahtevima tržišta, koji su promenljivi i nepredvidivi. Stoga će osobe koje budu pohađale specijalizovani seminar za korišćenje Eksela u upravljanju troškovima biti upoznate sa standardnim ekonomskim procedurama koje podrazumevaju ispitivanja, merenja, analize, metode prikazivanja rezultata i specifične metode predviđanja. Profesori će istaći da je jedan od ključnih faktora uspešnog poslovanja smanjivanje troškova, što se postiže njihovom kontrolom i adekvatnim upravljanjem u praksi.

Kontrola troškova podrazumeva kontrolu troškova sirovina (kod poslovanja koje uključuje procese proizvodnje), troškova rada, pri čemu je najvažniji elemenat produktivnost rada, zatim kontrolu troškova energije, troškova preventivnog održavanja, kao i troškova rizika, gubitaka, administracije i upravljanja, te troškova marketinga, istraživanja i razvoja. Prisutnima će biti napomenuto da kontrola ne podrazumeva samo poređenje planiranih sa ostvarenim troškovima, nego i osnovu za preduzimanje odgovarajućih korektivnih akcija i za računovodstveno planiranje, takozvano budžetiranje. Predavači će istaći da savremeni koncepti upravljanja troškovima obuhvataju upravljanje na bazi aktivnosti, ono koje se zasniva na ciljnim troškovima, upravljanje na temelju troškova životnog ciklusa, na bazi lanca vrednosti, po japanskom - kaizen konceptu, i ostale elemente. Dok se odvija obuka i kurs za korišćenje Eksela u upravljanju troškovima biće reči i o instrumentima koji se upotrebljavaju u pomenutom procesu, poput računovodstva troškova, obračuna troškova po vrstama, procenjivanja troškova materijala, sredstava za rad i rada. Nadležni stručnjaci će objasniti da obračun troškova može da se vrši i prema nosiocima troškova, troškovima proizvodnje i na temelju promenljivih i neočekivanih troškova.

Za izbor ključnog koncepta u oblasti upravljanja troškovima neophodno je, međutim izvršiti određeni broj matematičkih i statističkih proračuna i znati kako se primenjuju funkcije ekonomske matematike, a na tom polju najbolji i nezamenljivi pomoćnik je kompjuterska aplikacija Eksel. Kao deo osnovnog programskog paketa Mikrosoft Ofis, Eksel je predviđen za kalkulacije velikim brojem podataka koji se unose pojedinačno ili se uvoze iz drugih aplikacija. Profesori će istaći da je osnovna funkcija Eksela upravo skladištenje i rukovanje brojčanim podacima, koji mogu da se prikazuju na različite načine, pomoću tabela ili pomoću grafikona. Svoje potencijale Eksel pokazuje kada radi sa velikim količinama podataka ali i za male korisnike je pogodan i jednostavan za korišćenje. Pre no što se okonča kurs i obuka za korišćenje Eksela u upravljanju troškovima, polaznici će saznati da je nad ulaznim podacima moguće primenjivati osnovne matematičke operacije i dobijene rezultate predstavljati grafikonima, a upoznaće se i sa korišćenjem preko 50 unapred isprogramiranih finansijskih funkcija i više od 100 statističkih funkcija i formula.

Jednostavna i prepoznatljiva forma početnog ekrana Eksela, koja izgleda kao sveska sa kvadratićima , omogućava korisniku da po svom ukusu, u smislu veličine, boje i oblika, napravi izgled i formu za unos podataka. Prisutni će biti uvežbavani da na unete podatke primene već postojeće Eksel optimizacione alate za deskriptivnu statističku analizu i da izlazne podatke predstave pomoću tabele i dvodimenzionalnog ili trodimenzionalnog grafikona. Saznaće i da je na osnovu rezultata dobijenih primenom Eksel alata moguće izabrati odgovarajući koncept upravljanja troškovima i predvideti uspešnost budućih poslovnih aktivnosti. Za razliku od metoda klasičnog predviđanja, koja se bazira na verovatnoj budućnosti zasnovanoj na izvesnostima ili vizionarskog predviđanja koje se bazira na željenoj budućnosti utemeljenoj na vrednostima, uz zanemarivanje rizika, koncept predviđanja metodom scenarija se bazira na mogućoj budućnosti. Stoga će svi koji budu pohađali pomenutu edukaciju biti temeljno upoznati sa navedenom metodom, kao posebnom tehnikom naučnog izstraživanja i analizom koja se zasniva na preciznim izračunavanjima i jasno predstavljenim rezultatima, a to je upravo ono što Eksel omogućava korisniku.

Kada i na kojoj lokaciji se odvija seminar za korišćenje Eksela u upravljanju troškovima?

Osobe koje su zaposlene u određenoj firmi i žele da prate ovaj obrazovni program radiće prema rasporedu koji zajednički odrede ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Oni će, dakle odrediti kada nastava počinje, te kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja, bez obzira na to da li se korporativna obuka i kurs za korišćenje Eksela u upravljanju troškovima sprovodi na klasični način ili online. Ovi polaznici moći će da rade sa bilo kog mesta koje im odgovara, ukoliko nastavu budu pratili preko interneta, dok će u slučaju da njihov izbor bude klasična obuka moći da na časove dolaze u najbliže predstavništvo naznačene institucije ili da traže da se za njih časovi sprovode u okviru preduzeća u kome su zaposleni, te na bilo kom drugom mestu na kome za to postoje odgovarajući tehnički uslovi.

Pojedinačni kandidati mogu da se takođe opredele za klasičnu edukaciju i da na nastavu, prema definisanom rasporedu dolaze u najbližu poslovnicu organizatora. Uz to imaju opciju da odaberu online kurs i da predavanja prate preko interneta. Za ovaj model rada moraće, međutim da se adekvatno pripreme, odnosno da blagovremeno na svoj kompjuter instaliraju posebnu vrstu softvera. On će im upravo omogućiti da se edukuju na ovaj savremeni način, a ukoliko instaliranje ne budu uspeli samostalno da obave mogu se svakog dana tokom radnog vremena obratiti IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici pomenute obrazovne institucije.

Osim pomenutog izbora, kandidati koji se obučavaju kao fizička lica mogu da naznače da li žele da predavanja prate pojedinačno, u paru ili u grupi. Ako njihov izbor bude individualni kurs i obuka za korišćenje Eksela u upravljanju troškovima, imaće privilegiju da navedu kada bi želeli da počnu sa nastavom, te kojim danima i u koliko sati im je najzgodnije da imaju časove. U vezi sa željenim rasporedom moraće da se, ipak konsultuju i sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora, a u svakom slučaju će se nastojati da se plan delovanja maksimalno prilagodi potrebama konkretnog polaznika. Takođe će tok celokupne edukacije biti što je moguće više usklađen sa njegovim sposobnostima i brzinom kojom usvaja nove informacije, te sa predznanjem koje poseduje u vezi sa oblašću koja se obrađuje. Ovlašćeni predavač će nakon svake etape u radu komentarisati njegov napredak, ohrabrivati ga i davati savete za dalje usavršavanje. Na taj način će kandidat steći jasnu sliku o rezultatima koje je postigao i moći da eventualno još poradi na pojedinostima koje nisu dovoljno jasne ili na odgovarajući način savladane.

Osobe koje nastavu prate u paru, odnosno rade u skladu sa principima poluindividualne obuke takođe mogu da se prvo međusobno, a zatim sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici organizatora dogovaraju u vezi sa svim detaljima nastavnog procesa. Tako će zajedno utvrditi datum početka celokupnog programa, termine i ritam održavanja časova koji će svima da odgovaraju. Oni će biti u prilici da nova znanja usvajaju prateći interaktivna predavanja nadležnog stručnjaka, ali i putem međusobnog komuniciranja, razmjene ideja, mišljenja i iskustava.

Raspored po kome će se odvijati grupni seminar za korišćenje Eksela u upravljanju troškovima utvrdiće, međutim isključivo koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Polaznici na to neće imati nikakvog uticaja jer, imajući u vidu činjenicu da u ovom slučaju predavanjima prisustvuje više ljudi, nije moguće odrediti termine i ritam sprovođenja časova, kao i datum za početak obuke koji će svima njima da odgovaraju. Na ovaj način će, dakle kandidati biti stavljeni u isti položaj i moraće da se maksimalno prilagode rasporedu koji budu dobili, jer on neće biti podložan bilo kakvim izmenama.

Kako je organizovana obuka i kurs za korišćenje Eksela u upravljanju troškovima?

Osobe koje pomenutu edukaciju pohađaju kao pojedinci mogu da rade na klasični način, te da na časove dolaze u određenu poslovnicu pomenute institucije, u skladu sa terminima koji im budu naznačeni. Takođe imaju opciju da se za njih organizuje online kurs i obuka za korišćenje Eksela u upravljanju troškovima, kada časove pohađaju preko interneta koristeći svoje računare. Iz tog razloga neophodno je da na njih blagovremeno instaliraju namenski softver, za što će im biti data sva potrebna uputstva. Ako se i pored toga ne budu snašli ili budu želeli još nešto da pitaju, mogu slobodno da se obrate informatičkim stručnjacima u bilo kom predstavništvu navedene institucije, gde će dobiti odgovarajuću tehničku podršku.

Grupa funkcioniše kao jedinstvena celina, a kod ovog modela edukacije postiže se visok nivo motivacije polaznika, njihova međusobna saradnja i aktivno usvajanje znanja. Dotični kandidati će, međutim biti obavezni da prihvate termine sprovođenja časova koje bude odredio koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Takođe će morati da se prilagode dinamici rada, kao i određenom datumu za početak sprovođenja programa i u vezi sa tim neće moći da ulažu bilo kakve prigovore niti zahteve, jer se naznačeni raspored neće menjati sve do kraja kursa.

Oni koji ne želi da rade potpuno samostalno, ali ni u tako velikoj grupi ljudi kao što je to slučaj kod prethodno pomenutog tipa nastave mogu da pohađaju poluindividualni seminar za korišćenje Eksela u upravljanju troškovima. Ovlašćeni predavač tada drži časove dvojici kandidata i nastoji da podstakne njihovo zajedničko ostvarivanje napretka, ali i aktivnu komunikaciju kroz koju će takođe proširivati svoje kompetencije. Ovo dvoje polaznika dobiće i priliku da navedu kada im odgovara da edukacija počne, kao i koji termini i učestalost održavanja časova bi najmanje poremetili njihovu ustaljenu rutinu. Za to će, međutim morati da dobiju saglasnost svog profesora i koordinatora za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, jer u suprotnom traženi raspored neće moći da se zvanično usvoji.

Osobama koje žele da predavanja prate nezavisno od ostalih i da dobiju potpunu posvećenost ovlašćenog predavača namenjena je individualna nastava. Ona se u najvećoj mogućoj meri prilagođava sposobnostima konkretnog polaznika, njegovom predznanju i brzini kojom uči, a postiže se i veća sistematičnost u radu jer predavač dosledno ostvaruje unapred postavljene ciljeve. Između kandidata i profesora ostvaruje se vrlo bliska i aktivna komunikacija tokom koje prijavljeni može da postavlja pitanja, diskutuje, osporava ili se saglašava, kao i da iznosi svoje mišljenje o konkretnoj temi. Takođe mu je data prilika da odredi termine i ritam održavanja predavanja, kao i vreme početka obuke, a da bi taj traženi raspored postao validan moraju se sa njim saglasiti stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u datom predstavništvu navedene institucije.

Ukoliko su za pomenuti program zainteresovani radnici neke firme, sprovodi se korporativna obuka i kurs za korišćenje Eksela u upravljanju troškovima. Tada časovi mogu takođe da se prate preko interneta ili uživo, a polaznici koji se opredele za drugu opciju moći će, po sopstvenom izboru da imaju predavanja u moderno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice organizatora, da se edukuju u samoj kompaniji za koju rade, kao i da sami odaberu neku lokaciju koja im za to odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za valjano sprovođenje obrazovnog procesa. Za bilo koju varijantu da se odluče, kandidati će raditi prema rasporedu koji zajednički definišu ovlašćeni reprezent njihove firme i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora.

Koliko je planirano da traje kurs i obuka za korišćenje Eksela u upravljanju troškovima?

Kandidati koji budu pohađali individualni seminar za korišćenje Eksela u upravljanju troškovima, kao i oni koji nastavu budu pratili u paru imaće isti broj časova, ali će u vezi sa terminima i ritmom održavanja predavanja moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora, kako bi utvrdili raspored koji će svima da odgovara.

Osobe za koje se bude sprovodila korporativna nastava imaju isti fond casova, ali će raspored njihovih predavanja zajednički da odrede osoba koju je za to ovlastila data firma i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Već pomenuti tempo delovanja važi, naime samo za polaznike čiji izbor bude grupna obuka i kurs za korišćenje Eksela u upravljanju troškovima. Tada, naime o svim pojedinostima obrazovnog procesa odlučuje isključivo koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu navedene institucije, a članovi grupe na to ne mogu uopšte da utiču svojim zahtevima.

Spisak gradova za kurs i obuku "Korišćenje Eksela u upravljanju troškovima"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje