Kurs i obuka - međunarodna ekonomija: inovativni tehnološki razvoj

Mnoge osobe koje su u kompanijama različitih profila zaposlene na menadžerskim pozicijama moraju biti angažovane na različitim poljima, a kako bi na taj način obezbedili prosperitet matičnoj firmi i time, u velikoj meri poboljšali i svoj poslovni status, ali i ojačali finansijsku moć. A kako su brojne kompanije okrenute poslovanju na međunarodnom nivou, sasvim je logično i što se sve veća pažnja usmerava na edukaciju menadžerskog tima upravo u oblasti međunarodne ekonomije.

Sa ciljem da poboljšanja poslovanje menadžerskog tima, odnosno poslovanja određene kompanije u celosti, je i osmišljena specijalizovana obuka i kurs - međunarodna ekonomija: inovativni tehnološki razvoj, tokom koga će učesnici imati priliku da se, između ostalog upoznaju i sa različitim aspektima poslovanja i njihovom primenom u praksi, a što će neosporno da rezultira poboljšanjem statusa svih zaposlenih, te posredno i boljim poslovanjem te firme u celini.

Nastava se sprovodi u poslovnicama Akademije Oxford u celoj zemlji, kao i preko interneta i to uz primenu odgovarajućeg softvera, a u našoj ponudi je i korporativni kurs i obuka - međunarodna ekonomija: inovativni tehnološki razvoj, koja se organizuje isključivo u skladu sa zahtevima neke firme i to za određeni broj njenih zaposlenih.


Prijava se može izvršiti svakoga dana u toku godine u jednoj od poslovnica organizatora lično, a zainteresovani mogu da kancelariju izabranog predstavništva kontaktiraju i putem telefona. Uz to, mogu i na mejl navedene institucije da pošalju podatke za prijavu, to jest ime, prezime i datum rođenja, te broj telefona za kontakt, a kada je potrebno i da naglase u kom gradu hoće, kako da prate nastavu, tako i da se upišu.

Svako ko se upisuje će imati priliku da izabere prvo način na koji će da pohađa obuku (online ili u odabranoj poslovnici), a zatim bi trebalo da se odluči između individualne, grupne i poluindividualne nastave. Napominjemo da se one organizuju na tačno definisan način, te da grupnoj obuci prisustvuje od 4 do 8 polaznika, a poluindividualnoj njih dvoje, dok je u okviru individualnog kursa uvek prisutan po jedan polaznik.

Osnovni uslov za početak grupnog tipa nastave jeste kreiranje grupe u kojoj mora da se nađe minimalno 4 polaznika, a što se odnosi i na online obuku i na klasičan način organizovanja u okviru jedne od poslovnica organizatora. Termine u kojima se sprovodi grupna obuka i kurs - međunarodna ekonomija: inovativni tehnološki razvoj organizuje uvek i isključivo definiše organizator, te on isto tako donosi odluku i prema kakvoj dinamici se taj tip kursa sprovodi.

Onaj polaznik koji bude izabrao da ovaj kurs pohađa u paru ili samostalno će time steći pravo da, na prvom mestu datum početka kursa definiše direktno sa predavačem koji i vodi pomenutu obuku. Sem toga, oni će se dogovoriti i u kojim tačno terminima se individualni ili poluindividualni kurs i obuka - međunarodna ekonomija: inovativni tehnološki razvoj organizuje, ali i kojom dinamikom.Šta izučava kurs i obuka - međunarodna ekonomija: inovativni tehnološki razvoj?

Da je tehnologija postala vrlo važan segment u poslovanju velikog broja kompanija i u našoj zemlji i u celom svetu smo svesni svi, u većoj ili manjoj meri. Sasvim jasno, bez primene tehnologije u savremenom poslovnom svetu se gotovo ne može zamisliti poslovanje. Upravo o tome će profesori i govoriti polaznicima ovog kursa na uvodnom predavanju, a kako bi im što bolje približili sam pojam tehnologije i tehnološkog razvoja, sa ciljem da razumeju koliko je bitna njihova primena u okviru poslovanja.

Zatim će im ukazati i na brojne prednosti koje primena savremenih tehnoloških dostignuća ima na poslovanje određene firme na lokalnom, ali i na globalnom nivou. Obuka i kurs - međunarodna ekonomija: inovativni tehnološki razvoj će pojasniti prisutnima i na koji način se može proceniti da li određena kompanija adekvatno primenjuje inovativne tehnološke metode u svom poslovanju. Tom prilikom će im predavači ponuditi i brojne primere iz prakse, a kako bi im pojasnili na koji način funkcioniše ona firma koja nastoji da unapredi svoj tehnološki razvoj, nasuprot one koja ne instistira na tome. Zahvaljujući dobro odabranim primerima, svi pristni će vrlo lako uočiti razlike između poslovanja takvih kompanija, te će im biti jasnije i zbog čega je dobro nastojati na primeni inovativnih tehnoloških dostignuća, a naročito u okviru onih kompanija koje svoje poslovanje usmeravaju van granica naše zemlje.

Predavači će svakome koga bud interesovao kurs i obuka - međunarodna ekonomija: inovativni tehnološki razvoj pružiti priliku da se upoznaju sa osnovnim pravilima kojih bi trebalo da se pridržavaju vezano za međunarodnu ekonomiju. Nakon toga će im ukazati na činjenicu da je jedan od osnovnih zadataka svakog profesionalca, odnosno menadžera, da pomno prati tehnološka dostignuća na svetskom nivou, te da nastoji da ih na što bolji način i u što kraćem roku implementira na poslovanje kompanije za čije poslovanje je odgovaran.

Biće govora i o osobinama koje bi trebalo svaki menadžer da neguje i neprekidno razvija, a tu se na prvom mestu misli na njegovu kreativnost, koja mora biti na visokom nivou, a kako bi se osetio njen pozitivan efekat na poslovanje. Zapravo je stvar vrlo jednostavna - menadžer koji se trudi da razvija svoje stvaralačke sposobnosti, te je upoznat sa načinom funkcionisanja kreativnog procesa u celosti će svakako moći da primeni sve što je potrebno da bi se poslovanje kompanije u kojoj je zaposlen podiglo na znatno viši nivo od trenutnog. A to može da učini samo osoba koja nastoji neprekidno da poboljša svoje lične i profesionalne kvalitete, te je i obuka i kurs - međunarodna ekonomija: inovativni tehnološki razvoj jedan od elemenata koje bi trebalo da savlada svako ko želi da postane kvalitetniji menadžer.

Polaznici će zatim da se upoznaju i sa širim značenjem pojma tehnologija i tehnološki razvoj, a sa stanovišta međunarodne ekonomije. Naučiće i koja je razlika između nauke i tehnologije, ali će im biti prezentovan i pojam strategije, odnosno način na koji je potrebno pristupiti donošenju strateških odluka.

Osim toga će prisutni na ovoj obuci imati priliku da se upoznaju i sa negativnim efektima koje primena tehnoloških dostignuća može eventualno da ima, odnosno sa činjenicom da se na taj način umanjuje primena ljdske radne snage, što u pojedinim slučajevima može da bude i kontraproduktivno.

Takođe će predavači da govore i o važnosti upravljanja tehnološkim inovacijama u okviru proizvodnog procesa, odnosno sa aspekta unapređivanja konkretnog proizvoda. A ukratko će se osvrnuti i na primenu konkretnih standarda koji su priznati na globalnom nivou i čija pravilna primena značajno može da unapredi poslovanje neke kompanije. Upoznaće se i sa pojmom tehnološkog portfolia, te sa njegovom pravilnom izradoma, kao i sa takozvanim strateškim upravljanjem tehnologijom u okviru konkretnog preduzeća. Obuka i kurs - međunarodna ekonomija: inovativni tehnološki razvoj podrazumeva i segment koji se odnosi na različite tipove inovacija (inovacije u okviru menadžmenta i organizacije, marketinške inovacije, inovacije asortimana druge), a prisutni će da saznaju i šta su to radikalne i inkrementalne inovacije i kako se one primenjuju u preduzećima različite strukture.


Gde i u kojim terminima se održava kurs i obuka - međunarodna ekonomija: inovativni tehnološki razvoj?

U prostorijama predstavništva Akademije Oxford u svakom gradu u celoj našoj zemlji se organizuje obuka i kurs - međunarodna ekonomija: inovativni tehnološki razvoj. Zainteresovani takođe mogu da se opredele i za online nastavu, a koju će u tom slučaju da prate kroz posebne, takozvane virtuelne učionice.

Pored svega toga im nudimo mogućnost da nastavu prate samostalno (individualna), u grupi (od 4 do 8 polaznika) ili sa još jednim polaznikom istovremeno (poluindividualna nastava).

Posebnost grupnog tipa obuke se ogleda u činjenici da se termini njenog organizovanja, kao i dinamika određuju od strane zvaničnog organizatora, a tek pošto se prijavi dovoljan broj zainteresovanih za pohađanje i jednog i drugog tipa nastave (u poslovnici ili online).

Individualni i poluindividualni kurs i obuka - međunarodna ekonomija: inovativni tehnološki razvoj se organizuju na drugačiji način, uzevši u obzir da tada predavač i pojedinačni polaznik definišu sve detalje (termini, datum kada će početi, po kojoj dinamici).

Kada neka firmu interesuje korporativna obuka i kurs - međunarodna ekonomija: inovativni tehnološki razvoj, predstavnik naše institucije će nastojati da maksimalno ispuni sve navedene zahteve, tako da će ovaj tip nastave da bude organizovan upravo onako kako to odgovara nadležnim licima konkretne firme. Osim što može da bude organizovan u prostorijama određene kompanije, korporativni kurs isto tako može da bude sproveden i preko interneta, ali i u našoj najbližoj poslovnici, a što svakako zavisi samo od zahteva klijenta koji je za taj tip obuke zainteresovan.

Kako se organizuje obuka i kurs - međunarodna ekonomija: inovativni tehnološki razvoj?

Princip prema kome se organizuje kurs i obuka - međunarodna ekonomija: inovativni tehnološki razvoj podrazumeva grupnu, individualnu i poluindividualnu nastavu, ali i onu koju polaznici prate preko interneta ili u okviru jedne od poslovnica organizatora.

Kada pojedinačni polaznik bude izabrao gde i koji tip obuke će da prati, od ovlašćenog lica organizatora će da dobije i informacije koje se tiču njenog organizovanja.

U principu je najvažnije da svako koga zanima grupna obuka i kurs - međunarodna ekonomija: inovativni tehnološki razvoj zna da ta vrsta nastave počinje tek pošto se ostvari primaran uslov za to (nakon formiranja grupe od 4 polaznika, najmanje), a da će o terminima i o dinamici odlučivati organizator, koji će i da obavesti prijavljene o svim tim detaljima kada se prijavi dovoljan broj zainteresovanih.

Način organizovanja ostala dva tipa ovog kursa je sasvim durgačiji, a ujedno i mnogo fleksibilniji. Radi se, zapravo o tome da polaznici koje zanima poluindividualni kurs i obuka - međunarodna ekonomija: inovativni tehnološki razvoj ili nastava kojoj će samostalno da prisustvuju (individualna), datum njenog početka dogovaraju sa profesorom, te da sa njim definišu takođe i dinamiku održavanja nastave, kao i tačne termine.

Svakako možemo po zahtevu klijenata, to jest određene kompanije da organizujemo i takozvanu korporativnu obuku, a kada će se definisati detalji između predstavnika te kompanije i naše institucije.

Koliko traje kurs i obuka - međunarodna ekonomija: inovativni tehnološki razvoj?

Kada neko odluči da pohađa nastavu u grupi, u obavezi je da to učini u onim terminima i prema onoj dinamici koju definiše organizator, a tek onda kada se oformi grupa. Upravo zato i naglašavamo da grupna obuka i kurs - međunarodna ekonomija: inovativni tehnološki razvoj traje 2 sedmice, a da svaki pojedinačni polaznik u tom periodu pohađa 50 sati nastave i to onim tempom koji će da odredi Akademija Oxford, a o čemu će detaljno da bude informisan svako od njih pojedinačno kada se ispuni osnovni uslov za početak grupne nastave.

Što se tiče preostala dva tipa ovog kursa, predviđenih 50 sati nastave može da bude raspoređeno prema drugačijoj dinamici, pa se neretko događa da poluindividualni ili individualni kurs i obuka - međunarodna ekonomija: inovativni tehnološki razvoj traje kraće od 2 sedmice, ali isto tako može da traje i duže, jer će polaznik tada da usaglasi sve pomenute detalje direktno sa svojim profesorom.

Ako je potrebno da za zaposlene u okviru neke kompanije bude organizovana korporativna obuka i kurs - međunarodna ekonomija: inovativni tehnološki razvoj, direktor te firme ili drugo nadležno lice bi trebalo da iznese zahteve ovlašćenom predstavniku Akademije Oxford, a kako bi se ta vrsta nastave organizovala upravo na onaj način koji je najprihvatljiviji za polaznike.

Spisak gradova za kurs i obuku - međunarodna ekonomija: inovativni tehnološki razvoj

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje