Kurs i obuka - Međunarodni marketing i digitalna strategija

Sa vrlo važnim segmentom u poslovanju savremenih preduzeća koja posluju na međunarodnom nivou i to u bilo kom obliku će obuka i kurs - međunarodni marketing i digitalna strategija upoznati sve polaznike. Oni će u toku trajanja nastave da nauče, između ostalog i koje su to marketing strategije primenljive u kompanijama koje svoje poslovanje ostvaruju na tržištu naše zemlje, a uz strani kapital ili, pak u onim firmama koje, uopšteno svoje poslovanje usmeravaju ka stranom tržištu, te će predavači sve prisutne upoznati i sa onim digitalnim strategijama koje se vrlo često u poslovanju tih firmi primenjuju, a kako bi se nivo kvaliteta njihovog poslovanja podigao na još viši nivo.

Polaznici koji su zainteresovani da pohađaju ovu obuku mogu da se lično prijave za njeno pohađanje u prostorijama predstavništva Akademije Oxford u bilo kom gradu naše zemlje, te prijavu mogu da izvrše i putem telefona ili mejla. U slučaju da im najviše odgovara elektronski način prijave, neophodno je da na meil adresu organizatora pošalju svoje podatke, a u kojima mora da se nađe i informacija i o gradu u kome im odgovara da pomenuti kurs pohađaju. Ovo se zahteva jer organizator osim u Novom Sadu i Beogradu (na nekoliko opština), ima predstavništva i u Boru, Čačku i Jagodini, ali i u Subotici, Kraljevu, Ćupriji i Mladenovcu, te u Kragujevcu i u brojnim drugim gradovima naše zemlje.

Ne samo da je u našoj ponudi online kurs i obuka - međunarodni marketing i digitalna strategija, već isto tako i ona koja se prema aktuelnom nastavnom programu sprovodi u svim našim poslovnicama. Nakon što izabere jednu od njih, pojedinačni polaznik treba da odluči i da li će nastavi da prisustvuje individualno ili u paru, odnosno kroz princip koji podrazumeva poluindividualna obuka, te ima mogućnost i da izabere rad u grupama. Sasvim očekivano, svaka od ovih vrsta kurseva se sprovodi na jasno definisan način, a koji se u osnovi razlikuje i to prvenstveno po broju polaznika, uzevši u obzir da u grupi bude najčešće prisutno od 4 do 8 polaznika, te da je za njih dvoje namenjena poluindividualna obuka, dok individualnu svako pohađa pojedinačno.


Dinamiku i termine, kao i datum održavanja za poluindividualnu i individualnu obuku određuju svaki pojedinačni polaznik i predavač zajedno, a grupna obuka i kurs - međunarodni marketing i digitalna strategija prvo zahteva formiranje grupe koja mora da broji 4 polaznika najmanje, te svi prijavljeni nakon toga dobijaju podatke i o tačnom datumu početka te vrste nastave, ali i o dinamici i terminima, pošto sve to ima obavezu da definiše organizator.

Šta izučava kurs i obuka - međunarodni marketing i digitalna strategija?

Početak ove obuke je usmeren na upoznavanje polaznika sa različitim tipovima preduzeća koja posluju na međunarodnom nivou, te oni tada stiču osnovna znanja vezana za njihovu strukturu i način poslovanja. Predavači nakon toga ukratko prezentuju različite strategije koje se primenjuju u oblasti marketinga, ali i komunikacije sa potencijalnim klijentima, te će svim polaznicima biti ukazano na činjenicu koliko je važno da osoba koju zanima obuka i kurs - međunarodni marketing i digitalna strategija poznaje engleski jezik na višem nivou i to kako u govornoj, tako i u pisanoj varojanti, uzevši u obzir da je u pitanju jezik koji se na svetskom nivou smatra najrasprostranjenijim. Isto tako će im navesti i vrlo važan podatak, a koji se odnosi na usavršavanje stručnjaka za međunarodni marketing i digitalnu strategiju, odnosno na činjenicu koliko je važno da svako od njih nastoji da poboljša znanja i ovog, ali i nekog drugog stranog jezika, kao i profesionalna znanja iz ove oblasti.

Sem toga, biće reči o samom marketingu kao primarnom sredstvu komunikacije sa potencijalnim klijentima, a prisutni će steći i znanja koja se odnose na karakteristike međunarodnog tržišta. Kurs i obuka - međunarodni marketing i digitalna strategija je osmišljena tako da svim polaznicima uz teorijska znanja koja podrazumeva zvaničan nastavni program, omogućuje i sticanje praktičnih veština, budući da će predavači koristiti i niz vežbi kroz koje će klijentima prezentovati oblasti koje su zastupljene u okviru nastavnog programa.

Takođe će prisutnima biti predstavljeni i klasični digitalni servisi koji se koriste za reklamiranje, ali će takođe biti govora i o inovacijama u oblasti digitalne strategije, te će predavači ukazati polaznicima i na prednosti, ali i na mane mnogih od njih.Uz to će prisutni imati prilike da nauče i koje sve komponente treba da obuhvati pravilno formirana marketinška strategija, ali će im profesori govoriti i o onim greškama koje se smatraju najčešćim i to kako prilikom kreiranja ove strategije, tako i u toku njene primene. A upoznaće ih i sa pravilnim načinima za uočavanje takvih grešaka, odnosno objasniće im i kako se one mogu uspešno otkloniti.

Obuka i kurs - međunarodni marketing i digitalna strategija je usmerena, takođe i na savladavanje znanja koja se odnose na upravljanje odeljkom ljudskih resursa u okviru konkretne kompanije, te na angažovanje onih ljudi koji su primarno zaduženi za oblast reklamiranja, a kako bi se odabrali upravo oni zapolseni koji će moći da ispune očekivanja menadžmenta konkretne kompanije, odnosno koji će kroz pravilnu primenu znanja vezanih za međunarodni marketing i digitalnu strategiju oni uticali na poboljšanje poslovanja konkretne firme. A isto tako će biti reči i o pravilima kojih se moraju pridržavati i menadžeri i njihovi podređeni kada je u pitanju komunikacija sa potencijalnim klijentima, odnosno biće im pojašnjeno na koji način se moraju kreirati poruke u marketinškim materijalima, a kako bi se svako ko se smatra potencijalnim klijentom zainteresovao za konkretnu uslugu ili proizvod koji se prezentuje.

Svaki polaznik će imati prilike i da se upozna sa pravilima koja se primenju prilikom kreiranja digitalne strategije, a predavači će istaći i važnost pravilne analize određenih komponenti pre nego što se pristupi njenom planiranju. Tom prilikom će naučiti i koliko je važno ispoštovati jednu od najvažnijih smernica za uspešnu digitalnu strategiju na globalnom, ali i na lokalnom nivou, a koja podrazumeva odabir odgovarajuće ciljne grupe, te adekvatan način prezentovanja konkretnog proizvoda ili usluge, odnosno važnost uspostavljanja pravilne komunikacije sa potencijalnim potrošačem ili korisnikom usluga. Jedino tako primenjena digitalna strategija će ostvairti željene rezultate, tako da se može smatrati uspešnom.

Obuka i kurs - međunarodni marketing i digitalna strategija se mora posmatrati samo kao odlična osnova za sve osobe koje žele da se specijalizuju za konkretne oblasti, jer će im stečena znanja sigurno biti od velike koristi, ali pod uslovom da ih primenjuju onako kako to navode profesionalni predavači zaduženi za vođenje ove obuke, odnosno ako ih iz dana u dan usavršavaju i nadograđuju, a sa ciljem da postanu vrsni stručnjaci za pomenute oblasti. Svakako se podrazumeva i da svako ko želi da se specijalizuje za oblast međunarodnog marketinga i digitalne strategije neizostavno mora odlično da poznaje barem engleski jezik, te je uvek u prednosti ona osoba koja uz engleski, zna i makar još jedan strani jezik na višem nivou.


Gde i kada se sprovodi kurs i obuka - međunarodni marketing i digitalna strategija?

Akademija Oxford ovu obuku organizuje u svim poslovnicama i to u skladu sa odredbama tačno definisanog nastavnog programa, ali je takođe u našoj ponudi i online obuka i kurs - međunarodni marketing i digitalna strategija, a kada je polaznik prati preko sopstvenog računara, to jest uz specijalno dizajniran softver. Upravo zato se i očekuje da se prilikom upisa svaki prijavljeni opredeli po kom principu će pohađati nastavu, ali on takođe treba da izabere i da li će to biti u grupi, u paru ili samostalno.

U grupama je prisutno najmanje četiri polaznika, pa se zato i zahteva prvo oformljenje jedne grupe, pa tek onda se oni koji su se prijavili obaveštavaju i o datumu početka, a naglasićemo i da ih najviše može biti osmoro prisutno u sklopu određene grupe, kako bi bio maksimalno očuvan visok kvalitet nastave prema kome je naša institucija već dobro poznata.

Poluindividualni kurs i obuka - međunarodni marketing i digitalna strategija se odnosi na prisustvo nastavi dve osobe u isto vreme, dok individualni tip nastave svaki pojedinačni polaznik treba da pohađa samostalno. A kod te dve vrste obuke se polaznici i predavači koji su zaduženi za njeno vođenje moraju dogovoriti o svemu što se odnosi na organizaciju, tako da oni zajedno preciziraju datum održavanja, a zatim isto tako i tačne termine, ali se dogovaraju i o dinamici po kojoj se polu individualni ili individualni kurs organizuje.

Kada neko bude izabrao da pomenuti kurs pohađa u grupi, to i automatski znači da je prihvatio činjenicu da je prisutno više polaznika na nastavi, ali i da će se saglasiti sa dinamikom i terminima koje će da odredi organizator i to tek pošto bude bilo ispunjen osnovni uslov, to jest formirana grupa od najmanjeg broja polaznika.

Kako se organizuje obuka i kurs - međunarodni marketing i digitalna strategija?

Kurs i obuka - međunarodni marketing i digitalna strategija podrazumeva tri tipa nastave, a od kojih polaznik bira koji će da pohađa, to jeste grupni, individualni i poluindividualni, te on isto tako ima obavezu i da se odluči da li će ovaj kurs pohađati online ili u nekoj od naših poslovnica, a što se očekuje da navede kada bude vršio upisivanje.

Da bi uopšte mogao da se opredeli za jednu od pomenutih tipova nastave, polaznik mora da zna da se način na koji se grupna obuka i kurs - međunarodni marketing i digitalna strategija organizuje u velikoj meri razlikuje od načina na koji se sprovodi individualna ili, pak poluindividualna nastava. Tačnije, termine i dinamiku kod grupne nastave određuje organizator, a kod ostala dva tipa se to definiše isključivo dogovorom između pojedinačnog polaznika i profesora koji će biti zadužen da vodi kurs. A oni će, takođe imati obavezu i da se dogovore kada će poluindividualni kurs da počne, to jest individualni, dok grupna obuka počinje po ispunjenju uslova koji je naveden kao najvažniji i koji se odnosi na formiranje jedne grupe, to jest prijavljivanje minimalno 4 polaznika. Pošto zvanično bude taj uslov bio ispunjen, svi koji su se prijavili za pohađanje baš tog tipa nastave će od strane ovlašćenog lica određene poslovnice organizatora da dobiju sve potrebne informacije, a koje se odnose na datum održavanja, dinamiku i termine u kojima će se grupni kurs i obuka - međunarodni marketing i digitalna strategija sprovesti.

Koliko traje kurs i obuka - međunarodni marketing i digitalna strategija?

Svaki polaznik koji bude odlučio da pohađa nastavu u grupi ima obavezu da prisustvuje predavanjima u obimu od četiri školska časa, a u toku jedne nedelje, tako da grupna obuka i kurs - međunarodni marketing i digitalna strategija traje ukupno tri meseca i podrazumeva nastavni fond od 48 školskih časova. O tačnoj dinamici, kao i o terminima će polaznici koji se opredele za ovu vrstu nastave dobiti dodatne informacije kada se bude ispunio uslov za njen početak, odnosno kada bude bila kreirana grupa u kojoj će se naći najmanje 4 polaznika i to bez obzira da li je u pitanju online grupni kurs i obuka - međunarodni marketing i digitalna strategija ili onaj koji se organizuje u svim poslovnicama organizatora.

Što se tiče trajanja poluindividualne ili individualne nastave, jedino što je tačno određeno jeste pomenuti nastavni plan od 48 školskih časova, a isključivo od dogovora polaznika i predavača koji je nadležan za vođenje te vrste kursa će zavisiti i koliko će individualna obuka i kurs - međunarodni marketing i digitalna strategija zaista da traje, jer oni tom prilikom preciziraju sve detalje sa onim predavačem koji će i voditi pomenutu obuku.

Spisak gradova - Međunarodni marketing i digitalna strategija

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje